Poznámky k verziRelease notes

Tento článek obsahuje důležité informace o této a předchozích verzích RMS SDK 2.1.This article contains important information about this and previous releases of the RMS SDK 2.1.

Říjen 2017 - aktualizaceOctober 2017 - update

Únor 2016 – aktualizace dokumentace pro SDKFebruary 2016 - SDK documentation update

Poznámka

Aktualizace dokumentace funkcí v této části platí pro soubor ke stažení SDK z 11.12.2015.The feature documentation updates in this section apply to the SDK download dated 12/11/2015.

 • Vylepšený tok ověřování -použití ověřování na základě tokenu OAuth2 přes Azure Active Directory Authentication Library (ADAL).Improved authentication flow - using OAuth2 token-based authentication via the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL). Další informace o tomto procesu a souvisejícím rozšíření rozhraní API najdete v tématu Ověřování ADAL pro vaše aplikace s podporou RMS.For more information on this process and the API extensions for it, see ADAL authentication for your RMS enabled application.

 • Aktualizace na ADAL - Když si aplikaci aktualizujete, aby místo Pomocníka pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services využívala ověřování pomocí knihovny ADAL, umožní to vašim zákazníkům:Update to ADAL - By updating your application to use ADAL authentication rather than the Microsoft Online Sign-in Assistant, you and your customers will be able to:

  • Využívat vícefaktorové ověřováníUtilize multi-factor authentication
  • Nainstalovat si klienta RMS 2.1 bez toho, aby na počítači museli mít oprávnění správceInstall the RMS 2.1 client without requiring administrative privileges to the machine
  • Certifikovat aplikaci pro Windows 10Certify your application for Windows 10
 • Podpora pro Pomocníka pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services (SIA) při odebírání RMS SDK.Support for Microsoft Online Sign-in Assistant (SIA) with the RMS SDK is being removed. Jsme dál podporovat používání SIA po dobu podpora skončí šest měsíců.We will continue to support the use of SIA for six months after which time support will stop.

Aktualizace – prosinec 2015December 2015 update

 • Vylepšení výkonu v několika oblastech, jako třeba:Performance improvements have been implemented in several areas including:

  • Publikování z primárního licenčního serveru při používání serveru jen pro licence.Publish from primary licensing server when using license-only servers.
  • RMS SDK 2.1 selže rychleji, když není připojení k síti.RMS SDK 2.1 fails faster when there is no network connection.
 • Spousta aktualizací pro zlepšení zpráv o chybách a práce při odstraňování potíží.Many updates to improve error messaging and troubleshooting experience.

 • Poznámka: Aktualizovali jsme i seznam podporovaných platforem.Note also that the Supported platforms listing is also updated.
 • Potřeba předprovozní prostředí a použití manifest aplikace byla odebrána ze sady RMS SDK 2.1.The need for the pre-production environment and the use of an application manifest has been removed from the RMS SDK 2.1. Odpovídající části této příručky pro vývojáře byly odebrány. Dokumentace se celkově zjednodušila a je jinak uspořádaná.These sections of this developer documentation set have been removed and the overall documentation simplified and reorganized.

Aktualizace – květen 2015May 2015 update

Aktualizace – duben 2015April 2015 update

 • Sledování dokumentů se teď může provádět pomocí sady nových rozhraní API.Document tracking is now possible through a set of new APIs. Další informace najdete v článku Sledování obsahu.For more information, see Tracking Content.
 • Typ šifrování - Teď podporujeme řízení úrovně rozhraní API pro výběr balíčku šifrování.Encryption type - We now support API level control for selection of the encryption package. Další informace najdete v tématu Práce s šifrováním.For more information, see Working with encryption.

  Poznámka: V našem rozhraní API už nebude přístupný příznak IPC_LI_DEPRECATED_ENCRYPTION_ALGORITHMS.Note We will no longer be exposing the IPC_LI_DEPRECATED_ENCRYPTION_ALGORITHMS flag in our API. To znamená, že pokud budoucí aplikace budou obsahovat tento příznak, nebude možné je kompilovat, ale už sestavené aplikace budou fungovat, protože tento příznak bude dál dostupný ve skrytém kódu rozhraní API.This means that future apps will no longer compile if they reference this flag, but apps already built will continue to work since we will honor the flag privately in the API code. Pokud chcete dál používat staré šifrovací algoritmy, budete muset příznak změnit.Getting the benefit of the old deprecated encryption algorithms flag can still be achieved simply by changing a flag. Další informace najdete v tématu Práce s šifrováním.For more information, see Working with encryption.

 • Aplikace v režimu serveru, které používají hodnoty režimu rozhraní API IPC_API_MODE_SERVER, už nebudou vyžadovat manifest aplikace.Server Mode Applications, those using an API mode values of IPC_API_MODE_SERVER, no longer require an application manifest. Aplikaci můžete otestovat s provozním serverem RMS a při přechodu k produkčnímu prostředí nepotřebujete produkční licenci.You can test your application against a production RMS server and are not required to obtain a production license when switching to production environment. Další informace o aplikacích v režimu serveru najdete v tématu Typy aplikací.For more information on server mode applications, see Application types.

 • Protokolování se teď implementuje pomocí metod Trasování událostí i souborů pro Windows.Logging is now implemented through both file and Event Tracing for Windows methods.
 • Pokud váš počítač běží na Windows 7 SP1 nebo Windows Serveru 2008 R2, přečtěte si část „Důležité poznámky pro vývojáře“.If you're running on a Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 machine, see the note following under "Important developer notes".

Aktualizace – leden 2015January 2015 update

 • Navýšení podporované velikosti chráněného souboru (pfile) - Od teď se podporují velikosti pfile větší než jeden gigabajt (1 GB).Supported protected file (pfile) size increase - Now supports pfile sizes greater than one gigabyte (1 GB). Další informace najdete v tématu Podporované formáty souborů.For more information on pfiles, see Supported File Formats.
 • Vylepšené protokolování pro lepší diagnostiku - Pro zprávy, které je potřeba zkontrolovat, úrovně protokolování ukážou CHYBA nebo VAROVÁNÍ.Improved logging for better diagnostics - Logging levels will show ERROR or WARNING for messages that should be reviewed. Všechny ostatní zprávy, včetně výjimek, které se pořád zobrazí, budou protokolované jako informace.All other messages, including exceptions, which are still displayed, will be logged as INFO.

  Tento postup jsme zvolili, abyste neztratili žádné informace.We chose this approach so that you won't lose any details. Teď se zobrazí jen důležité zprávy s úrovní VAROVÁNÍ.Now, only the important messages are shown with level as WARNING.

 • Získání firemních šablon – významné opravy kódu získávání šablon na základě zpráv a zpětné vazby zákazníků.Acquiring Company templates – substantial fixes to the template acquire code, based on customer reports and feedback.

 • Vylepšená konzistentnost lokalizacíImproved localization consistency

Aktualizace – říjen 2014October 2014 update

Aktualizace – červenec 2014July 2014 update

Komponenty rozhraní File API sady SDK se rozšířily a nabízejí následující funkce:The File API component of SDK has been extended and offers the following features:

Aktualizace – duben 2014April 2014 update

 • Využití paměti rozhraní File API, hlavně pro velké PFiles, se výrazně zlepšila.File API memory usage, especially for large PFiles has been improved significantly.
 • ID obsahu se teď může zapisovat přes vlastnost IPC_LI_CONTENT_ID.Content ID is now writable via the property IPC_LI_CONTENT_ID. Další informace najdete v tématu Typy vlastností licence.For more information, see License property types.
 • Požadavek na manifest produktu -Když vaše aplikace/služba podporující RMS běží v režimu serveru, už nebudeme potřebovat manifest.Production manifest requirement - When your RMS enabled application/service is being run in server mode, we will not require a manifest anymore. Další informace najdete v tématu Typy aplikací.For more information, see Application types.
 • Aktualizace dokumentaceDocumentation updates

  Testování osvědčených postupů - přidal se návod pro použití místního serveru před testováním s Azure RMS.Testing best practice - guidance added for use of on-premise server before testing with Azure RMS. Další informace najdete v tématu Povolení spolupráce aplikace služby s cloudovou službou RMS.For more information, see Enable your service application to work with cloud based RMS.

Důležité poznámky pro vývojářeImportant developer notes

 • Nativní podpora pro všechny typy souborůNative support for all file types

  V této verzi Rights Management Services SDK 2.1 se dá přidat nativní podpora pro soubor jakéhokoli typu (s jakoukoli příponou).Native support can be added for any file type (extension) with this release of Rights Management Services SDK 2.1. Pokud je konfigurace správy této přípony nastavená jako NATIVE (NATIVNÍ), použije se pro jakoukoli příponu <ext> (mimo přípon souborů Office a PDF), *.p<ext>.For instance, for any extension <ext> (non-office and pdf), *.p<ext> will be used if the admin configuration for that extension is "NATIVE".

  Další informace o podporovaných typech souborů najdete v tématu Konfigurace rozhraní File API.For more information on supported file types, see File API configuration.

 • Na počítačích s Windows 7 SP1 a Windows Serverem 2008 R2 SP1 bez aktualizace KB2533623 se při ochraně jakéhokoli souboru Office může objevit chyba „Parametr je nesprávný.Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 machines without the update, KB2533623, may have the following error protecting any office file "The parameter is incorrect. Kód chyby 0x80070057“.Error code 0x80070057". Pokud ji uvidíte, nainstalujte aktualizaci a zkuste to znovu.If you see this, please install the update and try again. Pokud se přesto zobrazuje problémy, kontaktujte prosím RMS SDK Beta zpětnou vazbu rmcstbeta@microsoft.com.If you’re still seeing issues, please contact RMS SDK Beta Feedback alias rmcstbeta@microsoft.com.

  Poznámka Od verze z dubna 2015 se do instalačního procesu přidala kontrola této aktualizace.Note As of the April 2015 release, a check has been added to the installation process for this KB.

 • Integrace rozhraní File APIFile API integration

  Rozhraní Active Directory Rights Management Services File API a File API nabízí tyto výhody a možnosti.The Active Directory Rights Management Services File API , with the addition of File API, provides the following benefits and capabilities.

  • Můžete automatizovat ochranu důvěrných dat bez nutnosti podrobně znát implementaci služby Information Rights Management (IRM) používané různými formáty souborů.You can protect confidential data in an automated way without having to know the details of the Information Rights Management (IRM) implementation used by various file formats.

  • Většina souborů Office, souborů PDF (Portable Document Format ) a vybrané další typy souborů se dá chránit pomocí nativní ochrany.Microsoft Office files, Portable Document Format (PDF) files, and selected other file types can be protected using native protection. Kompletní seznam typů souborů, které se dají chránit nativní ochranou, najdete v tématu Konfigurace rozhraní File API.For a complete list of file types that can be protected with native protection, see File API configuration.

  • Všechny soubory kromě systémových souborů a souborů Office se dají chránit pomocí formátu RMS Protected File (PFile).All files, except system files and Office files can be protected using RMS Protected File format (PFile).

  Rozhraní file API se implementuje prostřednictvím následujících čtyř nových funkcí: IpcfDecryptFile, IpcfEncryptFile, IpcfGetSerializedLicenseFromFilea IpcfIsFileEncrypted.The file API is implemented via the following four new functions: IpcfDecryptFile, IpcfEncryptFile, IpcfGetSerializedLicenseFromFile, and IpcfIsFileEncrypted.

  Rozhraní API souboru vyžaduje, aby na počítači klienta byl nainstalovaný klient služby Rights Management 2.1 a aby tento počítač měl připojení k serveru RMS.The File API requires that the Rights Management Service Client 2.1 be installed on the client computer and that the computer have connectivity to an RMS server. Další informace o serveru RMS, klientovi RMS a příslušných funkcích najdete na webu TechNet v dokumentaci ke službě AD RMS pro IT specialisty.For more information on RMS server, RMS client, and their functionality, see the TechNet content for IT Pro documentation for RMS.

 • Problém: Při vytváření licence od začátku je potřeba explicitně udělit vlastnická práva.Issue: When creating a license from scratch, ownership rights must be granted explicitly.

  Řešení: Při vytváření licence od začátku pomocí IpcCreateLicenseFromScratch musí aplikace vlastníkovi licence explicitně přidat práva Vlastník.Solution: Your application must explicitly add Owner rights to the license owner when creating a license from scratch using IpcCreateLicenseFromScratch. Další informace najdete v části Přidání explicitních vlastnických práv.For more information, see Add explicit owner rights.

 • Problém: Pokud aplikace zavolá IpcProtectWindow nebo IpcUnprotectWindow dvakrát pro stejné okno přes jeho popisovač, RMS SDK 2.1 vrátí chybu v HRESULT.Issue: If an application calls IpcProtectWindow or IpcUnprotectWindow twice for the same window by using its handle, RMS SDK 2.1 will return a failure in the HRESULT.

  Řešení: Konkrétní postup pro tento problém najdete v části Poznámky v IpcProtectWindow a IpcUnprotectWindow.Solution: For specific guidance on this, see the Remarks section in IpcProtectWindow and IpcUnprotectWindow.

 • Problém: Při sestavování víc architektur musíte použít tento návod.Issue: When building for multiple architectures, you must use this guidance.

  Řešení: Pokud chcete použít Ipcsecproc*isv.dll pro jinou architekturu (například máte nainstalovanou 64bitovou sadu SDK na 64bitovém počítači, ale teď chcete nasadit na 32bitový počítač, který potřebuje Ipcsecproc*isv.dll), musíte nainstalovat 32bitovou sadu SDK na jiný počítač a zkopírovat tam soubory Ipcsecproc*isv.dll ze složky „%PROGRAMFILES%\Microsoft Information Protection And Control“ (z výchozího nebo vlastního umístění instalace sady SDK).Solution: If you want to use the Ipcsecproc*isv.dll for a different architecture (for example, you have installed the 64-bit SDK on a 64-bit computer but now want to deploy on a 32-bit computer that requires Ipcsecproc*isv.dll), you must install the 32-bit SDK on a different computer and copy the Ipcsecproc*isv.dll files to there from the "%PROGRAMFILES%\Microsoft Information Protection And Control" folder (the default location or wherever you chose to install the SDK).

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Ot.: Jak funguje výchozí chování jazykového prostředí s funkcemi, které berou parametr LCID?Q: How does the default language behavior work with functions that take an LCID parameter?

Od.: Jako výchozí národní prostředí zadejte 0.A: Use 0 for the default locale. V takovém případě AD RMS Client 2.1 vyhledá názvy a popisy v tomto pořadí a vrátí první nalezené:In this case, AD RMS Client 2.1 looks up names and descriptions in the following sequence and retrieves the first available one:

1 - User preferred LCID.
2 - System locale LCID.
3 - The first available language specified in the Rights Management Server (RMS) template.

Pokud nejde najít název ani popis, vrátí se chyba.If no name and description can be retrieved, an error is returned. Pro konkrétní LCID může být jen jeden název a popis.There can be only one name and description for a specific LCID.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.