Postupy: Nastavení režimu zabezpečení rozhraní APIHow-to: set the API security mode

Režim zabezpečení, v němž běží aplikace rozhraní File API, můžete vybrat pomocí funkce IpcSetGlobalProperty.You can choose which security mode your File API application runs in by using the IpcSetGlobalProperty function.

Pro inicializaci aplikace na spouštění v serverovém režimu proveďte volání funkce IpcSetGlobalProperty a nastavte režim zabezpečení na IPC_API_MODE_SERVER.To initialize your application to run in server mode, call the IpcSetGlobalProperty function and set the security mode to IPC_API_MODE_SERVER. Ve výchozím nastavení aplikace poběží v klientském režimu, IPC_API_MODE_CLIENT.By default, your application will run in client mode, IPC_API_MODE_CLIENT.

Další informace o aplikacích v serverovém režimu najdete v tématu Typy aplikací.For more information on server mode, see Application types.

Důležité Režim zabezpečení by měl být nastavený před voláním jakékoli jiné funkce Rights Management Services SDK 2.1.Important The security mode should be set before any other Rights Management Services SDK 2.1 function is called. Po nastavení režimu zabezpečení ho není možné změnit pro aktuální proces.After the security mode has been set, it cannot be changed for the current process.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.