Aplikace podporující ochranu dat pomocí služby Azure Rights ManagementApplications that support Azure Rights Management data protection

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Pomocí následujících tabulek identifikujte aplikace a řešení nativně podporující službu Azure Rights Management (Azure RMS), která zajišťuje ochranu dat pro Azure Information Protection.Use the following tables to identify the applications and solutions that natively support the Azure Rights Management service (Azure RMS), which provides the data protection for Azure Information Protection.

V případě těchto aplikací a řešení je podpora služby Rights Management pevně integrovaná pomocí rozhraní API Rights Management, aby podporovala omezení použití.For these applications and solutions, Rights Management support is tightly integrated by using the Rights Management APIs to support usage restrictions. Tyto aplikace a řešení se označují jako aplikace a řešení „s nativní podporou RMS“.These applications and solutions are also known as "RMS-enlightened."

Pokud není uvedeno jinak, platí podporované možnosti jak pro Azure RMS, tak i pro AD RMS.Unless stated otherwise, the supported capabilities apply to both Azure RMS and AD RMS. Podpora AD RMS na iOSu, Androidu, macOS a Windows Phone 8.1 navíc vyžaduje Rozšíření služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) pro mobilní zařízení.In addition, AD RMS support on iOS, Android, macOS, and Windows Phone 8.1 requires Active Directory Rights Management Services Mobile Device Extension.

Aplikace nativně podporující RMSRMS-enlightened applications

Následující tabulka obsahuje klientské aplikace nativně podporující RMS od Microsoftu a dodavatelů softwaru.The following table displays RMS-enlightened client applications from Microsoft and software vendors.

Informace o sloupcích tabulky:Information about the table columns:

 • Chráněné PDF: tyto soubory mohou mít příponu názvu souboru .pdf nebo .ppdf.Protected PDF: These files can have a .pdf or .ppdf file name extension.

 • E-mail: Uvedení e-mailoví klienti dokážou chránit přímo e-mailové zprávy a tím automaticky i všechny připojené soubory Office, které dosud nebyly chráněny.Email: The email clients that are listed can protect the email message itself, which automatically protects any attached Office files that are not already protected. V tomto scénáři dokáže funkce Náhled klienta zobrazit chráněný obsah (zprávu a přílohy) oprávněným příjemcům.In this scenario, the client’s preview feature can display the protected content (message and attachment) to authorized recipients. Pokud je ale chráněná jenom samotná e-mailová zpráva, ale ne příloha, nebude moct funkce Náhled klienta oprávněným příjemcům chráněnou přílohu zobrazit.However, if an email message itself is not protected but the attachment is protected, the client’s preview feature cannot display the protected attachment to authorized recipients.

 • Jiné typy souborů: Textové a obrázkové soubory zahrnují soubory, které mají například příponu .txt, .xml, .jpg a .jpeg.Other file types: Text and image files include files that have a file name extension such as .txt, .xml, .jpg, and .jpeg. Přípona těchto souborů se po nastavení nativní ochrany službou Rights Management změní, a soubory už potom budou jen pro čtení.These files change their file name extension after they are natively protected by Rights Management, and become read-only. Soubory, které se nedají nativně chránit, mají po nastavení obecné ochrany službou Rights Management příponu .pfile.Files that cannot be natively protected have a .pfile file name extension after they are generically protected by Rights Management. Další informace najdete v tématu Podporované typy souborů v příručce pro správce klienta služby Azure Information Protection.For more information, see the File types supported from the Azure Information Protection client admin guide.

Operační systém zařízeníDevice operating system Word, Excel, PowerPointWord, Excel, PowerPoint Chráněné soubory PDFProtected PDF E-mailuEmail Jiné typy souborůOther file types
WindowsWindows Office 2010Office 2010

Office 2013Office 2013

Office 2016Office 2016

Office Online (chráněné dokumenty zobrazení) [1]Office Online (viewing protected documents) [1]

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Klient služby Azure Information Protection pro WindowsAzure Information Protection client for Windows

Gaaiho DocGaaiho Doc

GigaTrust Desktop PDF Client for AdobeGigaTrust Desktop PDF Client for Adobe

Foxit ReaderFoxit Reader

Nitro PDF ReaderNitro PDF Reader

Aplikace Sdílení RMSRMS sharing app
Outlook 2010Outlook 2010

Outlook 2013Outlook 2013

Office 2016Office 2016

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]

Windows Pošta [4]Windows Mail [4]
Klient služby Azure Information Protection pro Windows : text, obrázky, pfileAzure Information Protection client for Windows: Text, images, pfile

Aplikace Sdílení RMS pro Windows: text, obrázky, pfileRMS sharing application for Windows: Text, images, pfile

Modul plug-in SealPath RMS pro AutoCAD: .dwgSealPath RMS plugin for AutoCAD: .dwg
iOSiOS Office Mobile (prohlížení a úpravy chráněných dokumentů)Office Mobile (viewing and editing protected documents)

Office Online [1]Office Online [1]

GigaTrustGigaTrust

TITUS DocsTITUS Docs

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Aplikace Azure Information Protection (zobrazení chráněné dokumenty)Azure Information Protection app (viewing protected documents)

Foxit ReaderFoxit Reader

TITUS DocsTITUS Docs
Aplikace Azure Information Protection (zobrazení chráněných e-mailu)Azure Information Protection app (viewing protected email)

Citrix WorxMailCitrix WorxMail

NitroDesk [4]NitroDesk [4]

Outlook pro iPad a iPhone [4]Outlook for iPad and iPhone [4]

TITUS MailTITUS Mail

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Aplikace Azure Information Protection (Ochrana textu a obrázků zobrazení)Azure Information Protection app (viewing protecting text and images)

TITUS Docs: PfileTITUS Docs: Pfile
AndroidAndroid GigaTrust App for AndroidGigaTrust App for Android

Office Online [1]Office Online [1]

Office Mobile (prohlížení a úpravy chráněných dokumentů)Office Mobile (viewing and editing protected documents)

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Aplikace Azure Information Protection (zobrazení chráněné dokumenty)Azure Information Protection app (viewing protected documents)

GigaTrust App for AndroidGigaTrust App for Android

Foxit ReaderFoxit Reader
9Folders [4]9Folders [4]

Aplikace Azure Information Protection (zobrazení chráněné e-maily)Azure Information Protection app (viewing protected emails)

GigaTrust App for Android [4]GigaTrust App for Android [4]

Citrix WorxMailCitrix WorxMail

NitroDesk [4]NitroDesk [4]

Outlook pro Android [4]Outlook for Android [4]

Samsung Email (S3 a novější) [4]Samsung Email (S3 and later) [4]

TITUS Classification for MobileTITUS Classification for Mobile

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Aplikace Azure Information Protection (zobrazení chráněného textu a obrázků)Azure Information Protection app (viewing protected text and images)
macOSmacOS Office 2011 (jen AD RMS)Office 2011 (AD RMS only)

Office 2016 pro MacOffice 2016 for Mac

Office Online [1]Office Online [1]

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Foxit ReaderFoxit Reader

(Zobrazení chráněné dokumenty) aplikace sdílení RMSRMS sharing app (viewing protected documents)
Outlook 2011 (pouze AD RMS)Outlook 2011 (AD RMS only)

Outlook 2016 pro MacOutlook 2016 for Mac

Outlook pro MacOutlook for Mac

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Aplikace (zobrazení chráněný text, obrázky, obecně chráněné soubory) pro sdílení obsahu RMSRMS sharing app (viewing protected text, images, generically protected files)
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile Mobilní aplikace Office (zobrazení chráněných dokumentů pomocí Azure RMS)Office Mobile apps (viewing protected documents using Azure RMS)

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Není podporovanéNot supported Citrix WorxMailCitrix WorxMail

Outlook pošta (zobrazení chráněné e-maily)Outlook Mail (viewing protected emails)

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Není podporovanéNot supported
Windows RTWindows RT Office 2013 RTOffice 2013 RT

Office Online [1]Office Online [1]

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
Není podporovanéNot supported Outlook 2013 RTOutlook 2013 RT

Aplikace Pošta pro WindowsMail app for Windows

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]

Windows Pošta [4]Windows Mail [4]
Siemens JT2Go: soubory JTSiemens JT2Go: JT files
Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 Office Mobile (pouze AD RMS)Office Mobile (AD RMS only)

Webový prohlížeč [2]Web browser [2]
(Zobrazení chráněné dokumenty) aplikace sdílení RMSRMS sharing app (viewing protected documents) Outlook Mobile [4]Outlook Mobile [4]

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Aplikace (zobrazení chráněný text, obrázky, obecně chráněné soubory) pro sdílení obsahu RMSRMS sharing app (viewing protected text, images, generically protected files)
Blackberry 10Blackberry 10 Webový prohlížeč [2]Web browser [2] Není podporovanéNot supported Blackberry email [4]Blackberry email [4]

Webový prohlížeč [3]Web browser [3]
Není podporovanéNot supported
Poznámka pod čarou 1Footnote 1

Podporovány pouze pro SharePoint Online a OneDrive pro firmy a dokumenty jsou předtím, než se odešlou do chráněné knihovny.Supported only with SharePoint Online and OneDrive for Business, and the documents are unprotected before they are uploaded to a protected library.

Poznámka pod čarou 2Footnote 2

Pro Office přílohy chráněných pomocí šifrování zpráv Office 365 pomocí nových funkcí.For Office attachments that are protected by using Office 365 Message Encryption with the new capabilities.

Poznámka pod čarou 3Footnote 3

Pokud odesílatele a příjemce jsou součástí stejné organizace.If the sender and the recipient are part of the same organization. Nebo jeden z následujících podmínek:Or either of the following conditions:

 • Odesílatel nebo příjemce používají Exchange Online.The sender or the recipient are using Exchange Online.

 • Odesílatel používá místní Exchange v hybridní konfigurace.The sender is using Exchange on-premises in a hybrid configuration.

Poznámka pod čarou 4Footnote 4

Používá technologii Exchange ActiveSync IRM, kterou musí povolit správce Exchange.Uses Exchange ActiveSync IRM, which must be enabled by the Exchange administrator. Uživatelé mohou zobrazit, odpovědi a odpovídat na ně že všem, chráněné e-mailové zprávy, ale uživatelé nemůže chránit nové e-mailové zprávy.Users can view, reply, and reply all for protected email messages but users cannot protect new email messages.

Pokud e-mailové aplikace nelze vykreslit zprávu, protože není povolena Exchange ActiveSync IRM, příjemce můžete zobrazit e-mailu ve webovém prohlížeči, když odesílatel používá Exchange Online nebo místní Exchange v hybridní konfigurace.If the email application cannot render the message because the Exchange ActiveSync IRM is not enabled, the recipient can view the email in a web browser when the sender uses Exchange Online, or Exchange on-premises in a hybrid configuration.

Další informace o podpoře Azure RMS pro OfficeMore information about Azure RMS support for Office

Služba Azure RMS je těsně integrovaná do aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook, kde se tato funkce často označuje jako Správa přístupových práv k informacím (IRM).Azure RMS is tightly integrated into the Word, Excel, PowerPoint, and Outlook apps, where this functionality is often referred to as Information Rights Management (IRM).

Ochranu souborů a e-mailů na počítačích s Windows pomocí Azure RMS podporují následující klientské sady Office:The following Office client suites support protecting files and emails on Windows computers by using Azure RMS:

 • Office 365 ProPlus: Office 2016 a Office 2013Office 365 ProPlus: Office 2016 and Office 2013

  Tyto edice Office jsou součástí většina, ale ne všechna předplatná Office 365, které zahrnují ochrany dat z Azure Information Protection.These editions of Office are included with most but not all Office 365 subscriptions that include data protection from Azure Information Protection. Zkontrolujte, zda Office 365 ProPlus je součástí informací o předplatném.Check your subscription information to see if Office 365 ProPlus is included. Najdete tu taky tyto informace datovém listu Azure Information Protection.You'll also find this information in the Azure Information Protection datasheet.

 • Office Professional Plus 2016Office Professional Plus 2016

 • Office Professional Plus 2013Office Professional Plus 2013

 • Office Professional Plus 2010 s aktualizací Service Pack 2Office Professional Plus 2010 with Service Pack 2

Všechny edice Office (s výjimkou Office 2007) podporují využívání chráněného obsahu.All editions of Office (with the exception of Office 2007) support consuming protected content.

Azure RMS s Office Professional Plus 2010 s aktualizací Service Pack 2 nebo Office Professional 2010 s aktualizací Service Pack 2:Azure RMS with Office Professional Plus 2010 with Service Pack 2 or Office Professional 2010 with Service Pack 2:

 • Vyžaduje klienta služby Azure Information Protection pro Windows nebo aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows.Requires the Azure Information Protection client for Windows or the Rights Management sharing application for Windows.

 • Nepodporované ve Windows 10.Not supported on Windows 10.

 • Nepodporuje ověřování pomocí formulářů u federovaných uživatelských účtů.Does not support forms-based authentication for federated user accounts. Tyto účty musí používat integrované ověřování systému Windows.These accounts must use Windows Integrated Authentication.

 • Nepodporuje ochranu přepsání šablony s vlastní oprávnění, které uživatel vybere pomocí klienta Azure Information Protection.Does not support overriding template protection with custom permissions that a user selects with the Azure Information Protection client. V tomto scénáři původní ochranu musí být nejprve odebrány mohl použít vlastní oprávnění.In this scenario, the original protection must first be removed before custom permissions can be applied.

Ochranu souborů a e-mailů na počítačích s macOS pomocí Azure RMS podporují následující klientské sady Office:The following Office client suites support protecting files and emails on macOS by using Azure RMS:

 • Office 365 ProPlus: Office 2016Office 365 ProPlus: Office 2016

 • Office Standard 2016 pro MacOffice Standard 2016 for Mac

Viz také: Popis služby aplikací OfficeSee also: Office Applications Service Description

Další informace o aplikaci Azure Information Protection pro iOS a AndroidMore information about the Azure Information Protection app for iOS and Android

V případě těchto zařízení aplikace Azure Information Protection pro iOS a Android nahrazuje aplikaci pro sdílení obsahu RMS.The Azure Information Protection app for iOS and Android replaces the RMS sharing app for these devices. Nabízí stejné funkce a navíc podporuje přístup k chráněným e-mailovým zprávám a chráněným souborům PDF na SharePointu Online.It provides the same functionality and in addition, supports rights-protected email messages and rights-protected PDF files on SharePoint Online.

Pokud jsou vaše zařízení s iOSem a Androidem zaregistrovaná pomocí Microsoft Intune, může tuto aplikaci nasadit a spravovat pomocí aplikace spravované zásadou.If your iOS and Android devices are enrolled by Microsoft Intune, you can deploy and manage this app by using a policy managed app. Další informace naleznete v části Konfigurace a nasazení zásad správy mobilních aplikací v konzole Microsoft Intune v dokumentaci k Intune.For more information, see Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console from the Intune documentation. V kroku 2 z dokumentace Intune postupujte podle pokynů k publikování aplikace spravované zásadami.For Step 2 from this Intune documentation, use the instructions to publish a policy managed app.

Další informace najdete v článku Nejčastější dotazy k aplikaci Azure Information Protection pro iOS a Android.For more information, see the FAQ for Microsoft Azure Information Protection app for iOS and Android.

Další informace o klientovi služby Azure Information Protection pro WindowsMore information about the Azure Information Protection client for Windows

Tento klient teď nahrazuje aplikaci pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows.This client now replaces the Rights Management sharing application for Windows.

Další informace naleznete v následujících zdrojích:For more information, see the following resources:

Stáhněte si relevantní aplikaci pomocí odkazů na stránce Microsoft Azure Information Protection.Download the relevant app by using the links on the Microsoft Azure Information Protection page.

Další informace o aplikaci pro sdílení obsahu Microsoft Rights ManagementMore information about the Rights Management sharing application

Tuto aplikaci teď nahrazuje klient služby Azure Information Protection.This application is being replaced by the Azure Information Protection client. Stále se vyžaduje pro počítače Mac a mobilní zařízení Windows Phone.It is still required for Mac computers and Windows Phone mobile devices.

Další informace naleznete v následujících zdrojích:For more information, see the following resources:

Stáhněte si aplikaci pro počítače Mac a pro Windows Phone pomocí odkazů na stránce Microsoft Azure Information Protection.Download the app for Mac computers and for Windows Phone using the links on the Microsoft Azure Information Protection page.

Další informace o jiných aplikacích, které podporují Azure Information ProtectionMore information about other applications that support Azure Information Protection

Kromě aplikací uvedených v tabulce může být se službou Azure Information Protection integrována každá aplikace, která podporuje rozhraní API pro službu Azure Rights Management. K takovým aplikacím patří:In addition to the applications in the table, any application that supports the APIs for the Azure Rights Management service can be integrated with Azure Information Protection, which includes:

 • Podnikové aplikace, které jsou vytvořené interně pomocí sad RMS SDKLine-of-business applications that are written in-house by using the RMS SDKs

 • Aplikace od dodavatelů softwaru, kteří ji vytvořili pomocí sad RMS SDK.Applications from software vendors that are written by using the RMS SDKs.

Další informace najdete v Příručce pro vývojáře Azure Information Protection.For more information, see the Azure Information Protection Developer's Guide.

Aplikace, které nejsou podporované službou Azure RMSApplications that are not supported by Azure RMS

Aktuálně nejsou službou Azure RMS mimo jiné podporované tyto aplikace:The following applications that are not currently supported by Azure RMS include the following:

 • Microsoft Office for Mac 2011Microsoft Office for Mac 2011

 • Microsoft OneDrive pro firmy pro SharePoint Server 2013Microsoft OneDrive for Business for SharePoint Server 2013

 • Prohlížeč souborů ve formátu XPSXPS Viewer

Aplikace pro sdílení obsahu RMS a klient služby Azure Information Protection mají navíc tato omezení:In addition, the RMS sharing application and the Azure Information Protection client have the following restrictions:

 • Pro počítače s Windows: Vyžaduje minimálně Windows 7 Service Pack 1.For Windows computers: Requires a minimum version of Windows 7 Service Pack 1

Řešení nativně podporující RMSRMS-enlightened solutions

Následující tabulka obsahuje řešení nativně podporující RMS od dodavatelů softwaru.The following table displays RMS-enlightened solutions from software vendors.

Pokud jste dodavatel softwaru a máte řešení, které by mělo být uvedené v této tabulce, zaregistrujte svoji aplikaci ve službě Azure AD.If you are a software vendor and have a solution for this table that is not listed, register your application with Azure AD. Další informace najdete v tématu Postup při registraci vaší aplikace v rámci služby Azure AD a jejím povolování pro službu RMS.For more information, see How to register and RMS enable your app with Azure AD.

ProduktProduct DodavatelVendor PopisDescription
AbsoluteAbsolute AbsoluteAbsolute Chrání obsah pomocí ochrany před únikem informací (DLP).Data loss prevention (DLP) to protect content.
Content LockerContent Locker VMwareVMware Ukládá, spotřebovává a vytváří chráněný obsah.Stores, consumes, and creates protected content.
ControleControle TakeControleTakeControle Provádí eDiscovery pomocí popisků a ochrany.eDiscovery by using labeling and protection.
ForcepointForcepoint Forcepoint ochrany před únikem informacíForcepoint DLP Koncový bod dat ztráty ochrany před únikem informací řešení vynutit zásady zabezpečení dat v organizaci.Endpoint data loss prevention (DLP) solution to enforce an organization’s data security policies.
HalocoreHalocore SecudeSecude Chrání soubory exportované z prostředí SAP.Protects files that are exported from SAP environments.
MaaS 360MaaS 360 IBMIBM Integrace spotřeby a ochrany dokumentůIntegration to consume and protect documents.
MobiliyaMobiliya MobiliyaMobiliya Zabezpečuje dokumenty z úložišť Documentum společnosti EMC.Secures documents from EMC’s Documentum repositories.
RamessysRamessys RamessysRamessys Integrace Chemcart a DocumentumIntegration for Chemcart and Documentum.
SealpathSealpath Sealpath TechnologiesSealpath Technologies Integrace s nástroji návrhu CAD, jako je AutoCAD a Siemens Jt2GOIntegration with CAD design tools, such as AutoCAD and Siemens Jt2GO.
SecRMMSecRMM Sqaudra TechnologiesSqaudra Technologies Ochrana dokumentů pro vyměnitelná médiaDocument protection for removable media.
Security SheriffSecurity Sheriff CryptZoneCryptZone Správa přístupu na SharePointu a ochrana dokumentů na základě jejich klasifikace přístupových oprávněníAccess management on SharePoint and protects documents, based on their classification and access permissions.
Symantec DLPSymantec DLP SymantecSymantec Zjišťování a monitorování chráněných souborů.Detection and monitoring for protected files.

Další krokyNext steps

Pokud chcete vyhledat další požadavky, projděte si článek Požadavky služby Azure Information Protection.To check for other requirements, see Requirements for Azure Information Protection.

Další informace o tom, jak nejčastěji používané aplikace podporují Azure RMS, najdete v článku Podpora aplikací pro službu Azure Rights Management.For more information about how the most commonly used applications support Azure RMS, see How applications support the Azure Rights Management service.

Informace o tom, jak nakonfigurovat nejčastěji používané aplikace pro službu Azure RMS, najdete v tématu Konfigurace aplikací pro Azure Rights Management.For information about how to configure the most commonly used applications for Azure RMS, see Configuring applications for Azure Rights Management.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.