Místní servery, které podporují ochranu dat pomocí služby Azure Rights ManagementOn-premises servers that support Azure Rights Management data protection

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Když používáte službu Azure Rights Management Connector, služba Azure Information Protection podporuje následující produkty místních serverů.The following on-premises server products are supported with Azure Information Protection when you use the Azure Rights Management connector. Tento konektor funguje jako komunikační rozhraní (předávání) mezi místními servery a službou Azure Rights Management, kterou služba Azure Information Protection používá k ochraně dokumentů a e-mailů systému Office.This connector acts as a communications interface (a relay) between the on-premises servers and the Azure Rights Management service that is used by Azure Information Protection to protect Office documents and emails.

Abyste mohli tento konektor použít, musíte nakonfigurovat synchronizaci adresářů mezi doménovými strukturami služby Active Directory a službou Azure Active Directory.To use this connector, you must configure directory synchronization between your Active Directory forests and Azure Active Directory.

 • Exchange Server:Exchange Server:

  • Exchange Server 2016Exchange Server 2016

  • Exchange Server 2013Exchange Server 2013

  • Exchange Server 2010Exchange Server 2010

 • Office SharePoint Server:Office SharePoint Server:

  • Office SharePoint Server 2016Office SharePoint Server 2016

  • Office SharePoint Server 2013Office SharePoint Server 2013

  • Office SharePoint Server 2010Office SharePoint Server 2010

 • Souborové servery se spuštěným systémem Windows Server, které používají infrastrukturu klasifikace souborů (FCI):File servers that run Windows Server and use File Classification Infrastructure (FCI):

  • Windows Server 2016Windows Server 2016

  • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2

  • Windows Server 2012Windows Server 2012

  Poznámka

  Souborové servery s Windows Serverem 2008 R2 nemají předdefinovanou akci úkolů správy souborů, aby mohly použít ochranu Rights Management, a proto službu Rights Management Connector v tomto scénáři nemůžete použít.Because file servers that run Windows Server 2008 R2 do not have a built-in file management task action to apply Rights Management protection, you cannot use the Rights Management connector for this scenario. V těchto operačních systémech ale můžete použít infrastrukturu klasifikace souborů a službu Azure RMS, pokud nakonfigurujete vlastní úlohu správy souborů tak, aby spustila spustitelný soubor nebo skript schopný chránit soubory pomocí služby Azure RMS.However, you can use File Classification Infrastructure and Azure RMS on these operating systems if you configure a custom file management task to run an executable or script that can protect files by using Azure RMS. Například skript prostředí Windows PowerShell, který používá rutiny AzureInformationProtection.For example, a Windows PowerShell script that uses the AzureInformationProtection cmdlets.

  Tyto rutiny můžete použít i v případě serverů s novějšími verzemi systému Windows Server, a to s tou výhodu, že tyto rutiny můžou chránit všechny typy souborů.You can also use these cmdlets with servers running later versions of Windows Server, with the benefit that these cmdlets can protect all file types. Služba RMS Connector chrání jen soubory Office.The RMS connector protects Office files only. Pokyny týkající se postupů naleznete v tématu Ochrana RMS s infrastrukturou klasifikace souborů pro Windows Server (FCI).For how-to instructions, see RMS Protection with Windows Server File Classification Infrastructure (FCI).

Služba Rights Management Connector je podporovaná v systémech Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2.The Rights Management connector is supported on Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2.

Další informace o způsobech konfigurace služby Rights Management Connector pro tyto místní servery najdete v článku Nasazení služby Azure Rights Management Connector.For more information about how to configure the Rights Management connector for these on-premises servers, see Deploying the Azure Rights Management connector.

Další krokyNext steps

Chcete-li vyhledat další požadavky, projděte si téma Azure Rights Management – požadavky.To check for other requirements, see Requirements for Azure Rights Management.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.