Příručka pro správce: Soubory klienta Azure Information Protection a protokolování využití klientaAdmin Guide: Azure Information Protection client files and client usage logging

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 s SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Po instalaci klienta služby Azure Information Protection můžete potřebovat vědět, kde jsou uložené soubory, a sledovat, jak se klient používá.After you have installed the Azure Information Protection client, you might need to know where files are located and monitor how the client is being used.

Umístění souborů klienta služby Azure Information ProtectionFile locations for the Azure Information Protection client

Soubory klienta:Client files:

 • Pro 64bitové operační systémy: \ProgramFiles (x86)\Microsoft Azure Information ProtectionFor 64-bit operating systems: \ProgramFiles (x86)\Microsoft Azure Information Protection

 • Pro 32bitové operační systémy: \ProgramFiles\Microsoft Azure Information ProtectionFor 32-bit operating systems: \Program Files\Microsoft Azure Information Protection

Soubory klientských protokolů a aktuálně nainstalovaný soubor zásad:Client logs files and currently installed policy file:

 • Pro 64bitové a 32bitové operační systémy: %localappdata%\Microsoft\MSIPFor 64-bit and 32-bit operating systems: %localappdata%\Microsoft\MSIP

Protokolování použití klienta služby Azure Information ProtectionUsage logging for the Azure Information Protection client

Klient zaznamená aktivity uživatelů do místního protokolu událostí Windows protokoly aplikací a služeb > Azure Information Protection.The client logs user activity to the local Windows event log Applications and Services Logs > Azure Information Protection. Zapsané události obsahují tyto informace:The events include the following information:

 • Verze klienta, ID zásadClient version, policy ID

 • IP adresy přihlášeného uživateleIP addresses of the signed in user

 • Název a umístění souboruFile name and location

 • Akce:Action:

  • Nastavení popisku: Informační ID 101Set Label: Information ID 101

  • Nastavení popisku (nižší): Informační ID 102Set Label (lower): Information ID 102

  • Nastavení popisku (vyšší): Informační ID 103Set Label (higher): Information ID 103

  • Odebrání popisku: Informační ID 104Remove label: Information ID 104

  • Doporučený tip: Informační ID 105Recommended tip: Information 105

  • Použití vlastní ochrany: Informační ID 201Apply custom protection: Information ID 201

  • Odebrání vlastní ochrany: Informační ID 202Remove custom protection: Information ID 202

  • Přihlášení (operační): Informační ID 902Sign in (operational): Information ID 902

  • Stažení zásad (operační): Informační ID 901Download policy (operational): Information ID 901

 • Zdroj akce:Action source:

  • Ručně prováděnéManual

  • DoporučenoRecommended

  • AutomatickyAutomatic

  • Systém (pro přihlášení a stažení zásad)System (for sign in and download policy)

  • VýchozíDefault

 • Popisek před akcí a po níLabel before and after action

 • Ochrana před akcí a po níProtection before and after action

 • Uživatelské zdůvodnění (pokud se používá)User justification (when applicable)

 • Vlastní oprávnění (v případě potřeby), který obsahuje práva k používání podle názvu jejich kódování pro zadaného uživatele, skupiny nebo organizaceCustom permissions (when applicable) that includes the usage rights by their encoding name for the specified users, groups, or organizations

Informace o protokolování využití pro službu ochrany najdete v tématu protokolování a analýza využití služby Azure Rights ManagementFor information about usage logging for the protection service, see Logging and analyzing usage of the Azure Rights Management service

Další krokyNext steps

Teď, když jste identifikovali všechny soubory protokolu přidružené ke klientovi služby Azure Information Protection, si přečtěte následující informace, které byste mohli potřebovat pro podporu tohoto klienta:Now that you've identified all the log files associated with the Azure Information Protection client, see the following for additional information that you might need to support this client:

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.