Uživatelská příručka: Stáhněte a nainstalujte klienta služby Azure Information ProtectionUser Guide: Download and install the Azure Information Protection client

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 s aktualizací SP1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1

Když vám klienta služby Azure Information Protection nenainstaluje správce, můžete to udělat sami.If your administrator does not install the Azure Information Protection client for you, you can do this yourself. Abyste mohli tohoto klienta nainstalovat (a ten pak mohl dokumenty a e-maily označovat popisky a chránit je), musíte být místním správcem počítače.You must be a local administrator for your PC to install this client so that it can label and protect your documents and emails.

Navíc platí:In addition:

 • Klient služby Azure Information Protection vyžaduje minimální verzi rozhraní Microsoft .NET Framework 4.6.2 a pokud chybí, instalační program se ho pokusí stáhnout a nainstalovat.The Azure Information Protection client requires a minimum version of Microsoft .NET Framework 4.6.2 and if this is missing, the installer tries to download and install this prerequisite. Pokud je tato požadovaná součást nainstalovaná jako část instalace klienta, je potřeba počítač restartovat.When this prerequisite is installed as part of the client installation, your computer must be restarted.

 • Pokud máte Windows 7 SP1, vyžaduje klient služby Azure Information Protection zvláštní aktualizaci KB 2533623.If you have Windows 7 SP1, the Azure Information Protection client requires a specific update, KB 2533623. Pokud váš počítač tuto aktualizaci potřebuje a tato aktualizace není nainstalovaná, instalace se dokončí, ale zobrazí se zpráva, že klient služby Azure Information Protection tuto aktualizaci vyžaduje.If your PC needs this update but it is not installed, installation completes but with a message that the Azure Information Protection client requires this update. Dokud tuto aktualizaci nenainstalujete, nebude možné používat všechny funkce klienta služby Azure Information Protection.Until this update is installed, you won't be able to use all features of the Azure Information Protection client.

Stažení a instalace klienta služby Azure Information ProtectionTo download and install the Azure Information Protection client

 1. Přejděte na stránku Microsoft Azure Information Protection na webu Microsoft.Go to the Microsoft Azure Information Protection page on the Microsoft website.

  Na této stránce najdete odkazy pro všechna oblíbená zařízení, která byste mohli použít, abyste si mohli snadno stáhnout prohlížeč, pokud ho potřebujete k otevření chráněných souborů.This page has links for all the popular devices you might use, so that you can easily download a viewer app if it's needed to open protected files. I když nejste místním správcem počítače, můžete nainstalovat aplikaci prohlížeče pro Windows.If you're not a local administrator for your PC, you can still install the viewer app for Windows. Tyto pokyny ale popisují instalaci úplného klienta, který umožní označovat soubory popisky a chránit je.But these instructions are to install the full client, which lets you label and protect files.

 2. Vyhledejte oddíl Klient služby Azure Information Protection a klikněte na ikonu Windows.Locate the Azure Information Protection client section and click the Windows icon. Klikněte na Stáhnout a uložte soubor AzInfoProtection.exe.Click Download and save the AzInfoProtection.exe file.

 3. Spusťte spustitelný soubor, který jste stáhli.Run the executable file that was downloaded. Pokud se zobrazí výzva k pokračování, klikněte na možnost Ano.If you are prompted to continue, click Yes.

 4. Na stránce Nainstalovat klienta Azure Information Protection udělejte toto:On the Install the Azure Information Protection client page:

  • Pokud se nemůžete připojit ke cloudu, ale chcete si prohlédnout a vyzkoušet službu Azure Information Protection z klientské strany použitím místních zásad pro demonstrační účely, vyberte možnost instalace ukázkových zásad.Select the option to install a demo policy if you cannot connect to the cloud but want to see and experience the client side of Azure Information Protection by using a local policy for demonstration purposes. Když se váš klient připojí ke službě Azure Information Protection, tyto ukázkové zásady se nahradí zásadami Azure Information Protection vaší organizace.When your client connects to an Azure Information Protection service, this demo policy is replaced with your organization's Azure Information Protection policy.

  • Přečtěte si licenční podmínky a klikněte na Souhlasím.Click I agree when you have read the license terms and conditions.

 5. Pokud se zobrazí výzva k pokračování, klikněte na Ano a počkejte na dokončení instalace.If you are prompted to continue, click Yes, and wait for the installation to finish.

 6. Klikněte na Zavřít.Click Close. Než začnete klienta služby Azure Information Protection používat, udělejte toto:Before you start to use the Azure Information Protection client:

  • Pokud na počítači máte Office 2010, počítač restartujte a pak přejděte k další části a udělejte poslední krok.If your computer runs Office 2010, restart your computer and then go to the next section for your final step.

  • U jiných verzí Office restartujte všechny aplikace Office a všechny instance Průzkumníka souborů.For other versions of Office, restart all Office applications and all instances of File Explorer. Instalace je dokončená a klienta můžete používat k označování dokumentů a e-mailů popisky a k jejich ochraně.Your installation is now complete and you can use the client to label and protect your documents and emails.

Instalace klienta služby u Office 2010Installing the Azure Information Protection client with Office 2010

Po nainstalování klienta služby Azure Information Protection podle předchozích pokynů postupujte takto:After you have installed the Azure Information Protection client by using the previous instructions:

 1. Spusťte Microsoft Word.Open Microsoft Word. Pokud aplikaci Office 2010 spouštíte po nainstalování klienta služby Azure Information Protection poprvé, zobrazí se dialogové okno Microsoft Azure Information Protection.When this is the first time that you have run an Office 2010 application after you have installed the Azure Information Protection client, you see a Microsoft Azure Information Protection dialog box. Toto dialogové okno vás informuje, že k dokončení procesu přihlášení jsou nutné přihlašovací údaje správce.This dialog box tells you that administrator credentials are required to complete the sign in process.

 2. V dialogovém okně Microsoft Azure Information Protection klikněte na OK.In the Microsoft Azure Information Protection dialog box, click OK.

 3. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení přístupu uživatele, klikněte na Ano, aby klient služby Azure Information Protection mohl aktualizovat registr.If you see a User Access Control dialog box, click Yes so that the Azure Information Protection client can update the registry.

Instalace je tak dokončená a klienta služby Azure Information Protection můžete používat k označování dokumentů a e-mailů popisky a k jejich ochraně.Your installation is now complete and you can use Azure Information Protection to label and protect your documents and emails.

Další pokynyOther instructions

Další pokyny s postupy najdete v uživatelské příručce ke službě Azure Information Protection:More how-to instructions from the Azure Information Protection user guide:

Další informace pro správceAdditional information for administrators

V tématu instalace klienta Azure Information Protection pro uživatele z Příručka správce.See Install the Azure Information Protection client for users from the admin guide.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.