Stažení a instalace aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementDownload and install the Rights Management sharing application

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Důležité

Oznámení o konci podpory: Aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows se nahrazuje klientem služby Azure Information Protection.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Podpora pro tuto aplikaci starší zastaví 31. ledna 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Abyste mohli nainstalovat aplikaci Sdílení RMS, nemusíte být místním správcem.You do not have to be a local administrator to install the RMS sharing application. Pokud jím ale nejste a používáte Office 2010, narazíte na určitá omezení.However, if you are not and you use Office 2010, there are some limitations. Další informace naleznete na této stránce v části Pokud nejste místním správcem a používáte Office 2010.For more information, see the If you are not a local administrator and use Office 2010 section on this page.

Stažení a instalace aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementTo download and install the Rights Management sharing application

 1. Přejděte na stránku Microsoft Rights Management na webu společnosti Microsoft.Go to the Microsoft Rights Management page on the Microsoft website.

 2. V části Počítače klikněte na ikonu Aplikace RMS pro systém Windows a uložte soubor Setup.exe k instalaci aplikace pro sdílení obsahu Microsoft Rights Management.In the Computers section, click the icon for the RMS app for Windows and save the Setup.exe file to install Microsoft Rights Management sharing application.

 3. Poklikejte na stažený soubor Setup.exe.Double-click the Setup.exe file that was downloaded. Pokud se zobrazí výzva k pokračování, klikněte na možnost Ano.If you are prompted to continue, click Yes.

 4. Na stránce Instalace aplikace Microsoft RMS klikněte na možnost Další a počkejte na dokončení instalace.On the Setup Microsoft RMS page, click Next, and wait for the installation to finish.

  Poznámka

  Aplikace Sdílení RMS vyžaduje rozhraní Microsoft .NET Framework minimálně verze 4.0.The RMS sharing application requires the Microsoft .NET Framework, minimum version 4.0. Instalační program zjistí, jestli je nainstalované, a pokud ne, zobrazí se zpráva s odkazem na jeho instalaci.Setup checks to see whether this is installed and if it is not, you will see a message with a link to install it.

 5. Po skončení instalace restartujte počítač kliknutím na tlačítko Restartovat a dokončete instalaci.When the installation finishes, click Restart to restart your computer and complete the installation. Můžete také kliknout na tlačítko Zavřít a dokončit instalaci restartováním počítače později.Or, click Close and restart your computer later to complete the installation.

Teď už můžete začít chránit svoje soubory nebo číst soubory, které jiní uživatelé chrání.You’re now ready to start protecting your files or read files that others have protected.

Pokud nejste místním správcem a používáte Office 2010If you are not a local administrator and use Office 2010

Pokud se k počítači přihlásíte bez práv místního správce a instalační program zjistí, že máte nainstalovaný Office 2010, zobrazí se zpráva s upozorněním, že některé postupy nebudou při této konfiguraci fungovat.If you sign in to your computer and do not have local administrative rights, and Setup detects that you have Office 2010 installed, you will see a warning message that some scenarios will not work with this configuration. Mezi tyto postupy patří:The scenarios are:

 • Pokud vaše organizace používá službu Azure Rights Management z Azure Information Protection spíše než místní verzi Rights Management:If your organization uses the Azure Rights Management service from Azure Information Protection rather than an on-premises version of Rights Management:

  • Funkce Office související se Správou přístupových práv k informacím (IRM) nebudou dostupné.The Information Rights Management (IRM) features of Office will not be available. Například možnost Nepředávat dál u e-mailů či oprávnění Omezit přístup, která lze nastavit z nabídky Soubor v aplikaci Word a Excel.For example, the Do Not Forward option for emails, and the Restrict Access permissions that you can set from the File menu in Word and Excel. Můžete použít možnost Sdílet chráněné na pásu karet a možnosti vyvolané kliknutím pravým tlačítkem z Průzkumníka souborů.You can use the Share Protected option on the ribbon, and the right-click options from File Explorer.
 • Pokud vaše organizace používá místní verzi Rights Management spíše než službu Azure Rights Management z Azure Information Protection:If your organization uses an on-premises version of Rights Management rather than the Azure Rights Management service from Azure Information Protection:

  • Nebudete moct číst chráněný dokument od někoho z jiné organizace, ve které používají službu Azure Rights Management.You won’t be able to read a protected document sent to you by somebody from another organization that’s using the Azure Rights Management service.

Pokud nejste místním správcem a používáte Office 365 nebo Office 2013, tato zpráva se nezobrazí a tyto postupy se podporují.If you are not a local administrator and use Office 365 or Office 2013, you do not see this message and these scenarios are supported.

V instalaci můžete pokračovat i přes tato známá omezení.You can continue the installation with these known limitations. Alternativně můžete instalaci ukončit a buď ji znovu spustit pomocí možnosti Spustit jako správce při spouštění souboru Setup.exe v kroku 3, nebo požádat správce, aby instalaci provedl za vás.Or you can stop the installation and either rerun it with the Run as administrator option when you run Setup.exe in step 3, or ask an administrator to install it for you. Správci vám mohou pro tuto instalaci vytvořit skript, takže se nainstaluje automaticky.Administrators can script this installation for you so that it installs automatically.

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.