Možnosti dialogového okna aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementDialog box options for the Rights Management sharing application

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Tyto informace můžete v aplikaci Sdílení RMS využít při zadávání možností v dialogovém okně přidat ochranu nebo sdílet chráněné.Use this information to help you specify the options in the RMS sharing application add protection dialog box or the share protected dialog box. Toto dialogové okno se zobrazí, když chráníte soubor pro sdílení nebo když chráníte soubor na místě a zvolíte vlastní oprávnění.You will see this dialog box when you protect a file to share or you protect a file in place and choose custom permissions.

Důležité

Pokud uvidíte jiné možnosti, než jaké tady popisujeme, nejspíš nemáte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace pro sdílení.If the options you see are different from those documented here, you probably don’t have the latest version of the sharing application installed. Nejnovější verzi si můžete stáhnout ze stránky Microsoft Rights Management.You can download the latest version from the Microsoft Rights Management page.

Jak poznáte, jestli máte nejnovější verzi?How do you know if you have the latest version? Vyhledejte aplikaci pro sdílení obsahu Microsoft Rights Management v seznamu Programy a funkce a zkontrolujte příslušné číslo verze.Look for Microsoft Rights Management sharing application listed in Programs and Features, and check the corresponding version number. Abyste viděli a mohli jste používat možnosti uvedené v tabulce, musí být číslo verze minimálně 1.0.1770.0.To see and use the options in the table, the version should be at least 1.0.1770.0. Na stránce pro stažení můžete zjistit nejnovější číslo verze.You can check the latest version number from the download page.

Kromě možností, které můžete zvolit, by vás také mohlo zajímat:In addition to the options that you can choose, you might also be wondering:

MožnostOption PopisDescription
UŽIVATELÉUSERS Pokud jste ještě nezadali e-mailovou adresu z Outlooku, zadejte e-mailové adresy lidí, kterým chcete umožnit otevřít soubor.If you haven’t already specified an email address from Outlook, type the email addresses of the people that you want to be able to open the file.

Poznámka: Aplikace Sdílení RMS nepodporuje všechny e-mailové adresy.Note that the RMS sharing app does not support all email addresses.

Pokud vaše organizace používá místní verzi služby Rights Management (AD RMS), jsou e-mailové adresy, které můžete určit, omezeny na lidi z vaší organizace.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), the email addresses you can specify are restricted to people within your organization. V takovém se vám při pokusu o zadání externí e-mailové adresy zobrazí zpráva s informacemi o tom, že konfigurace vaší společnosti umožňuje sdílení chráněného obsahu pouze v rámci společnosti.When this applies, and you try to specify external email addresses, you will see a message that says your company configuration allows sharing of protected content only within the company.

Pokud vaše organizace používá Azure RMS, můžou být e-mailové adresy, které budete zadávat, jak pro lidi z vaší organizace, tak pro lidi z jiné organizace.If your organization uses Azure RMS, the email addresses that you specify can be for people within your organization, or for people in another organization.

Příklad: janetm@contoso.com; p.dover@fabrikam.comFor example: janetm@contoso.com; p.dover@fabrikam.com

Osobní e-mailové adresy nejsou aktuálně aplikací Sdílení RMS podporovány.Personal email addresses are not currently supported by the RMS sharing app.
Obecná ochranaGeneric Protection Pokud je vybrána tato možnost, znamená to, že soubor, který jste vybrali, nejde nativně chránit.If this option is selected, it means that the file you selected cannot be natively protected. Další informace naleznete v částiFor more information, see. Jaký je rozdíl mezi obecnou ochranou a integrovanou (nativní) ochranou? na této stránce.What’s the difference between generic protection and built-in (native) protection? on this page.
Čtenář – jenom prohlíženíViewer – View Only

Revidující – prohlížení a úpravyReviewer – View and Edit

Spoluautor – prohlížení, úpravy, kopírování a tiskCo-Author – View, Edit, Copy, and Print

Spoluvlastník – všechna oprávněníCo-Owner – All Permissions

Poznámka: Všechny tyto možnosti mají před názvem kruhovou ikonu představující zeměkouli.Note: All these options have a round icon before the name, which represent a world globe. Tato ikona je použita proto, že jednu z těchto možností obvykle vyberete při odesílání přílohy někomu v jiné organizaci.This icon is used because typically, you select one of these options when you send your attachment to somebody in a different organization.
Jednu z těchto možností vyberte, pokud chcete definovat práva pro svůj chráněný dokument.Select one of these options if you want to define the rights for your protected document. Kliknutím na jednotlivé možnosti zobrazíte popis.Click each option to view a description.

Když vyberete některou z těchto možností, budou mít práva k otevření a používání dokumentu jenom lidé, které zadáte části UŽIVATELÉ.When you choose one of these options, only the people you specify in USERS have the rights you specify to open and use the document. Pokud například dokument přepošlou někomu dalšímu, nepůjde dokument otevřít.For example, if they forward to somebody else, the document would not open.
Šablony zásad, které konfiguruje váš správce.Policy templates that your administrator configures.

Pokud je například název vaší společnosti Contoso, Ltd: Contoso, Ltd – jenom pro důvěrné prohlížení.For example, if your company name is Contoso, Ltd: Contoso, Ltd - Confidential View Only

Poznámka: Všechny tyto možnosti mají před názvem čtvercovou ikonu představující kancelářskou budovu.Note: All these options have a square icon before the name, which represent an office building. Tato ikona je použita proto, že jednu z těchto možností obvykle vyberete při odesílání přílohy někomu ve vaší organizaci.This icon is used because typically, you select one of these options when you send your attachment to somebody in your organization.
Při nasdílení dokumentu lidem, kteří pracují pro vaši organizaci, uvidíte dostupné šablony zásad, které konfiguruje váš správce.When you share a document with people who work for your organization, you see the available policy templates that your administrator configures. Jednu z těchto možností zvolte v případě, že by se dokument neměl sdílet mimo vaši organizaci.Choose one of these when the document should not be shared outside your organization.

Když zvolíte některou z těchto možností, správce pro dokument nadefinuje práva a nastaví, kdo ho může otevřít.When you choose one of these options, your administrator defines the rights for the document and who can open it.
Platnost těchto dokumentů skončíExpire these documents on Tuto možnost vyberte jenom pro soubory, které mají být dostupné pouze po určitou dobu a které by vámi vybraní uživatelé neměli mít možnost po zadaném datu otevřít.Select this option only for time-sensitive files that the users that you selected should not be able to open after a date that you specify. Budete mít dál možnost otevírat původní soubor, ale po půlnoci (aktuálního časového pásma) dne, který zadáte, nebudou moct ostatní soubor otevřít.You will still be able to open the original file but after midnight (your current time zone), on the day that you specify, others will not be able to open the file.

Tato možnost není k dispozici, pokud vyberete šablonu zásad, kterou nakonfiguruje váš správce.This option is not available if you select a policy template that your administrator configures.
Poslat mi e-mail, když se někdo pokusí otevřít tyto dokumentyEmail me when somebody tries to open these documents Poznámka: Tato možnost je v současnosti ve verzi Preview.Note: This option is currently in preview.

Tuhle možnost vyberte, pokud chcete dostávat e-mailová upozornění, když se někdo pokusí otevřít dokument, který chráníte.Select this option if you want to receive email notifications whenever somebody tries to open the document that you’re protecting. V e-mailové zprávě se dozvíte, kdo a kdy se pokusil soubor otevřít a jestli byl úspěšnýThe email message will say who tried to open it, when, and whether they were successful.

Tato možnost je dostupná jenom v případě, že vaše organizace používá službu Azure Information Protection.This option is available only if your organization uses Azure Information Protection. Pokud vaše organizace používá místní verzi služby Rights Management (AD RMS), pak tuto možnost neuvidíte.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), you will not see this option.
Povolit mi okamžité zrušení přístupu k těmto dokumentůmAllow me to instantly revoke access to these documents Tuto možnost zvolte, pokud byste mohli později potřebovat pomocí webu pro sledování dokumentů odebrat přístup k dokumentům a chtít, aby odvolání přístupu začalo platit okamžitě.Choose this option if you might need to revoke access to the documents later by using the document tracking site, and revocation needs to take effect immediately. Když ale tuto možnost nastavíte, znamená to, že i když přístup nebude odvolaný, budou uživatelé pro čtení dokumentu pokaždé potřebovat připojení k internetu.However, setting this option means that while the document is not revoked, users always need an Internet connection to read the document, each time they access it. Může se stát, že uživatelé nebudou moct svoje zařízení připojit k internetu a pak nebudou moct dokument číst, jak jste zamýšleli.There might be some scenarios where users can’t connect their device to the Internet, and users can’t read your document as you intended.

Pokud tuto možnost nezvolíte, můžete přístup k dokumentu odvolat později pomocí webu pro sledování dokumentů.If you do not choose this option, you can still revoke the documents later, by using the document tracking site. Protože ale uživatelé nepotřebují mít vždycky připojení k internetu, aby mohli dokument číst, nezjistí okamžitě, že byl přístup k dokumentu odvolaný, a budou ho moct dál číst až do příštího ověření službou Azure RMS.However, because users do not always need an Internet connection to read the document, they won’t know immediately that the document is revoked and can continue to read it until they next authenticate with Azure RMS. Ve výchozím nastavení je maximální počet dní, po které si bude moct někdo dál prohlížet chráněný dokument, ke kterému jste odvolali přístupová práva, 30 dnů. Správce ale může tuto dobu podle potřeby prodloužit nebo zkrátit.By default, the maximum number of days that somebody could continue to read a protected document that you’ve revoked is 30 days, but an administrator can change this value to be fewer or greater than 30 days.

Tato možnost je dostupná jenom v případě, že vaše organizace používá službu Azure Information Protection.This option is available only if your organization uses Azure Information Protection. Pokud vaše organizace používá místní verzi služby Rights Management (AD RMS), pak tuto možnost neuvidíte.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), you will not see this option.

Jaký je rozdíl mezi obecnou ochranou a integrovanou (nativní) ochranou?What’s the difference between generic protection and built-in (native) protection?

 • Při obecné ochraně souboru nemůžou soubor otevřít neoprávnění lidé.When you generically protect a file, unauthorized people cannot open the file. Když ale oprávnění lidé soubor otevřou, můžou ho poslat dál nechráněný dalším lidem nebo ho uložit na místo, ke kterému mají ostatní přístup.But after authorized people open the file, they could then forward it unprotected to other people or save it in a location that others could access. Sice se jim zobrazí zpráva s informacemi o jejich oprávnění k souboru a s žádostí, aby tato oprávnění respektovali, ale tato ochrana se nedá vynutit.They do, however, see a message that tells them what permissions they have for the file, and they are asked to honor these, but this protection cannot be enforced. Při obecné ochraně souboru taky platí, že nemůžete oprávnění omezit nad rámec autorizace.In addition, when you generically protect a file, you cannot restrict the permissions further than authorization. Můžete například práva k obsahu omezit na oprávnění Jen pro čtení nebo Netisknout:For example you cannot restrict the content to view-only, or do not print.:

  Poznámka

  Obecně chráněný soubor má vždy příponu .pfile.A generically protected file always has a file name extension of .pfile.

 • Když pro srovnání použijete integrovanou (nativní) ochranu Rights Management u aplikací, které ji podporují (třeba u souborů Office), platí ochrana pro soubor i v případě, že bude odeslaný někomu jinému nebo uložený na jiné místo.In comparison, when you use the built-in (native) protection of Rights Management with applications that support this (for example, Office files), the protection applies to the file even if the file is then sent to somebody else or saved in another location. Při ochraně těchto souborů můžete používat omezující oprávnění (jako třeba jen pro čtení) nebo oprávnění k úpravám, ale ne k tisku nebo kopírování.And, when you protect these files, you can use restrictive permissions such as read-only, or the permission to edit but not print or copy. Můžete například vybrat oprávnění Čtenář – jenom prohlížení, aby se obsah nedal upravovat, tisknout ani kopírovat.For example, you could select Viewer – View Only, so that the content cannot be edited, printed, or copied.

Další technické informace najdete v části Úrovně ochrany – nativní a obecná v tématu Příručka pro správce aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For additional technical information, see the Levels of protection – native and generic section in the Rights Management sharing application administrator guide.

Co je soubor .ppdf, který se automaticky vytvoří?What’s the .ppdf file that’s automatically created?

 • Když sdílíte chráněný soubor e-mailem (Sdílet chráněné), aplikace Sdílení RMS pro Word, Excel, PowerPoint nebo PDF automaticky vytvoří verzi .ppdf souboru.When you share a protected file by email (share protected), the RMS sharing application automatically creates a .ppdf version of the file for Word, Excel, PowerPoint, or PDF. Je to chráněná verze souboru jen pro čtení, kterou můžou otevřít jenom oprávnění lidé. To zaručuje, že příjemci si můžou přílohu vždycky přečíst, i když používají mobilní zařízení bez aplikace, která nativně podporuje Rights Management.This is a read-only protected version of the file that only authorized people can open, and it ensures that the recipients can always read the attachment, even if they are using a mobile device that doesn’t have an application that natively supports Rights Management. Pokud tito lidé mají nainstalovanou aplikaci Sdílení RMS, můžou si přílohu přečíst.Providing these people have the RMS sharing app installed, they will be able to read the attachment.

  V tomto scénáři (na rozdíl od obecně chráněného souboru) je omezení použití vynucované.In this scenario, unlike a generically protected file, usage restriction is enforced. Příjemce nemůže tuto verzi souboru uložit, a pokud předá přílohu někomu dalšímu, zůstanou původní omezení dokumentu v platnosti.The recipient will not be able to save this version of the file and if they forward the attachment to somebody else, the original restrictions remain with the document. Chráněný dokument můžou otevřít jenom lidé s oprávněním k přístupu.Only people that were authorized for the protected document will be able to open it.

  Poznámka

  Soubor .ppdf se automaticky vytvoří při sdílení chráněného souboru (sdílení e-mailem), ale nevytvoří se při ochraně na místě.A .ppdf file is automatically created when you share protected (share by email) but is not created when you protect in-place.

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.