Ochrana souboru v zařízení (místní ochrana) pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementProtect a file on a device (protect in-place) by using the Rights Management sharing application

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Při místní ochraně souboru se nahradí původní nechráněný soubor.When you protect a file in-place, it replaces the original, unprotected file. Tento soubor pak můžete nechat tam, kde je, zkopírovat ho do jiné složky nebo zařízení nebo tuto složku nasdílet, a soubor zůstane chráněný.You can then leave the file where it is, copy it to another folder or device, or share the folder that it is in and the file will remain protected. Chráněný soubor můžete taky přiložit k e-mailové zprávě, i když chráněný soubor se doporučuje sdílet e-mailem přímo z Průzkumníka souborů nebo z některé aplikace Office (viz Ochrana souboru sdíleného e-mailem pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management).You could also attach the protected file to an email message, although the recommended way to share a protected file by email is directly from File Explorer or an Office application (see Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application).

Tip

Pokud se vám při pokusu o nastavení ochrany souborů zobrazí nějaké chyby, přečtěte si téma Nejčastější dotazy k aplikaci pro sdílení obsahu Microsoft Rights Management pro Windows.If you see any errors when you try to protect files, refer to FAQ for Microsoft Rights Management Sharing Application for Windows.

Ochrana souboru v zařízení (místní ochrana)To protect a file on a device (protect in-place)

 1. V Průzkumníku souborů vyberte soubor, který chcete chránit.In File Explorer, select a file to protect. Pravým tlačítkem klikněte na Chránit pomocí RMS a potom vyberte Chránit místně.Right-click, select Protect with RMS, and then select Protect in-place. Příklad:For example:

  Položka nabídky Chránit místně

  Poznámka

  Pokud se možnost Chránit pomocí RMS nezobrazuje, nejspíš nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci pro sdílení obsahu nebo se její instalace musí dokončit restartováním počítače.If you do not see the Protect with RMS option, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, or your computer must be restarted to complete the installation. Další informace o tom, jak nainstalovat aplikaci pro sdílení obsahu RMS, najdete v tématu Stažení a instalace aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For more information about how to install the RMS sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

  • Vyberte šablonu zásady: Jedná se o předdefinovaná oprávnění, která zpravidla omezují přístup a použití na osoby ve vaší organizaci.Select a policy template: These are predefined permissions that typically restrict access and usage to people in your organization. Pokud se třeba vaše organizace jmenuje Contoso, s.r.o, může se vám zobrazit informace Contoso, s.r.o. – jenom důvěrné zobrazení.For example, if your organization name is "Contoso, Ltd", you might see Contoso, Ltd - Confidential View Only. Pokud soubor chráníte na tomto počítači poprvé, budete napřed muset vybrat možnost Ochrana definovaná společností, abyste si mohli stáhnout šablony.If this is the first time you have protected a file on this computer, you will first need to select Company-defined Protection to download the templates.

   Při dalším kliknutím na možnost Chránit místně se vám zobrazí až 10 šablon, ze kterých si můžete vybrat.The next time you click the Protect in-place option, you will see up to 10 templates to choose from. Pokud je k dispozici víc než 10 šablon a tak, kterou požadujete, se nezobrazuje, klikněte na Ochrana definovaná společností, abyste si mohli stáhnout a zobrazit všechny šablony.If there are more than 10 templates available and the one you want isn’t displayed, click Company-defined Protection to download and see all the templates.

   Když vyberete některou šablonu zásad, můžete taky chránit několik souborů a složku.When you select a policy template, you can also protect multiple files and a folder. Při výběru složky se ochrana automaticky vybere pro všechny soubory v této složce, ale nové soubory, které v této složce vytvoříte, nebudou chráněné automaticky.When you select a folder, all the files in that folder are automatically selected for protection but new files that you create in that folder will not be automatically protected.

  • Vyberte Vlastní oprávnění: Tuto možnost zvolte, pokud šablony neposkytují potřebnou úroveň ochrany nebo pokud chcete explicitně nastavit možnosti ochrany sami.Select Custom Permissions: Choose this option if the templates don’t provide the level of protection that you need or you want to explicitly set the protection options yourself. Zadejte možnosti, které pro tento soubor požadujete, do dialogového okna přidat ochranu a klikněte na Použít.Specify the options that you want for this file in the add protection dialog box, and then click Apply.

 3. Může se krátce zobrazit dialogové okno s oznámením, že soubor je chráněný, a pak se fokus vrátí do Průzkumníka souborů.You might quickly see a dialog box to tell you that the file is being protected, and the focus then returns to File Explorer. Vybrané soubory jsou teď chráněné.The selected file or files are now protected. V některých případech (když se při přidání ochrany změní přípona souboru) se původní soubor v Průzkumníku souborů nahradí novým souborem, který má ikonu zámku ochrany Rights Management.In some cases (when adding protection changes the file name extension), the original file in File Explorer is replaced with a new file that has the Rights Management protection lock icon. Příklad:For example:

  Chráněný soubor s ikonou zámku pro aplikaci pro sdílení obsahu RMS

Pokud změníte své rozhodnutí o oprávněních nebo je budete později potřebovat změnit, jednoduše znovu nastavte ochranu souboru.If you change your mind about the permissions or later need to modify them, simply protect the file again.

Pokud budete později chtít odstranit ochranu souboru, získáte informace v tématu Odebrání ochrany souboru pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.If you later need to remove protection from a file, see Remove protection from a file by using the Rights Management sharing application.

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.