Změna oprávnění u souborů chráněných službou Rights ManagementChange permissions on files that have been protected by Rights Management

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Oprávnění u souboru chráněného službou Rights Management můžete změnit tak, že ochranu nastavíte znovu a zadáte přitom všechny uživatele, kteří by k tomuto souboru měli mít přístup, a uvedete, jaká oprávnění jim chcete poskytnout.When a file has been protected by Rights Management, you can change the permissions by re-protecting it and then specifying all the users that should have access to it, and what permissions you want to give them.

Důležité

Nejedná se o přírůstkovou změnu, ale o úplné nahrazení.This is not an incremental change but a complete replacement. Ve skutečnosti znovu nastavujete ochranu souboru s kompletní sadou požadovaných oprávnění.You are effectively re-protecting the file with the complete set of permissions that you want.

Například pokud je soubor chráněný tak, že ho mohou otevřít jenom osoby z marketingového oddělení, a chcete umožnit jeho otevření i pracovníkům z oddělení prodeje, musíte ochranu souboru nastavit znovu, aby ho mohlo otevřít marketingové oddělení i oddělení prodeje.For example, if a file is protected such that only people in the Marketing department can open it and you want people in the Sales department to also be able to open it, you must re-protect the file so that the Sales department and the Marketing department can open it.

Podobně platí, že pokud chcete přidat nebo odebrat oprávnění, nestačí jenom zadat oprávnění, které chcete přidat nebo odebrat, ale musíte zadat všechna oprávnění, která mají zadané osoby mít.Similarly, if you want to add or remove a permission, you cannot just specify that permission to add or remove but must specify all the permissions that you want the specified people to have.

Pokud jste vlastníkem souboru, u kterého chcete znovu nastavit ochranu (třeba proto, že jste ho původně chránili pomocí aplikace pro sdílení obsahu), budete mít automaticky oprávnění ke znovunastavení ochrany.If you are the owner of the file you want to re-protect (for example, you originally protected it by using the sharing application), you will automatically have permissions to re-protect the file. Pokud nejste vlastníkem, oprávnění ke znovunastavení ochrany mít můžete a nemusíte, v závislosti na tom, jaká oprávnění chráněný soubor v současnosti má.If are not the owner, you might or might not have permissions to re-protect the file, depending on the permissions that the protected file currently has. Ke znovunastavení ochrany dokumentu potřebujete právo na používání Úplné řízení.You need the Full Control usage right to re-protect a file.

Pokud ochranu souboru pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management nastavil někdo jiný a zadal skupinu, do které patříte, a vlastní oprávnění Spoluvlastník, budete moci znovu nastavit ochranu tohoto souboru.For example, if somebody else protected the file by using the Rights Management sharing application, and they specified a group that you belong to and Co-Owner as the custom permission, you will be able to re-protect the file. Pokud ale příslušný uživatel nezadal vaše jméno nebo skupinu, do které patříte, nebo pokud vybral Revidující – prohlížení a úpravy nebo šablonu, která vám neumožňuje odebrat oprávnění, nebudete moci ochranu tohoto souboru nastavit znovu.However, if they didn't specify your name or a group that you belong to, or if they selected Reviewer - View and Edit, or a template that does not let you remove permissions, you will not be able to re-protect the file. Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet znovunastavení ochrany souboru.The easiest way to find out, is to try re-protecting the file.

Pokud chcete kompletně odebrat oprávnění, aby už soubor nebyl chráněný, přečtěte si téma Odebrání ochrany souboru.If you want to completely remove all permissions so that the file is no longer protected, see Remove protection from a file.

Znovunastavení ochrany souboru na místěTo re-protect a file in-place

 1. V Průzkumníku souborů vyberte soubor, který chcete chránit.In File Explorer, select a file to protect. Pravým tlačítkem klikněte na Chránit pomocí RMS a potom vyberte Chránit místně.Right-click, select Protect with RMS, and then select Protect in-place. Příklad:For example:

  Položka nabídky Chránit místně

  Poznámka

  Pokud se možnost Chránit pomocí RMS nezobrazuje, nejspíš nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci pro sdílení obsahu nebo se její instalace musí dokončit restartováním počítače.If you do not see the Protect with RMS option, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, or your computer must be restarted to complete the installation. Další informace o tom, jak nainstalovat aplikaci pro sdílení obsahu RMS, najdete v tématu Stažení a instalace aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For more information about how to install the RMS sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

  • Vyberte šablonu zásady: Jedná se o předdefinovaná oprávnění, která zpravidla omezují přístup a použití na osoby ve vaší organizaci.Select a policy template: These are predefined permissions that typically restrict access and usage to people in your organization. Pokud se třeba vaše organizace jmenuje Contoso, s.r.o, může se vám zobrazit informace Contoso, s.r.o. – jenom důvěrné zobrazení.For example, if your organization name is "Contoso, Ltd", you might see Contoso, Ltd - Confidential View Only. Pokud soubor chráníte na tomto počítači poprvé, budete napřed muset vybrat možnost Ochrana definovaná společností, abyste si mohli stáhnout šablony.If this is the first time you have protected a file on this computer, you will first need to select Company-defined Protection to download the templates.

   Při dalším kliknutím na možnost Chránit místně se vám zobrazí až 10 šablon, ze kterých si můžete vybrat.The next time you click the Protect in-place option, you will see up to 10 templates to choose from. Pokud je k dispozici víc než 10 šablon a tak, kterou požadujete, se nezobrazuje, klikněte na Ochrana definovaná společností, abyste si mohli stáhnout a zobrazit všechny šablony.If there are more than 10 templates available and the one you want isn’t displayed, click Company-defined Protection to download and see all the templates.

   Když vyberete některou šablonu zásad, můžete taky chránit několik souborů a složku.When you select a policy template, you can also protect multiple files and a folder. Při výběru složky se ochrana automaticky vybere pro všechny soubory v této složce, ale nové soubory, které v této složce vytvoříte, nebudou chráněné automaticky.When you select a folder, all the files in that folder are automatically selected for protection but new files that you create in that folder will not be automatically protected.

  • Vyberte Vlastní oprávnění: Tuto možnost zvolte, pokud šablony neposkytují potřebnou úroveň ochrany nebo pokud chcete explicitně nastavit možnosti ochrany sami.Select Custom Permissions: Choose this option if the templates don’t provide the level of protection that you need or you want to explicitly set the protection options yourself. Zadejte možnosti, které pro tento soubor požadujete, do dialogového okna přidat ochranu a klikněte na Použít.Specify the options that you want for this file in the add protection dialog box, and then click Apply.

 3. Pokud nemáte oprávnění ke znovunastavení ochrany tohoto souboru, zobrazí se zpráva typu Nelze chránit obsah spolu s e-mailovou adresou osoby, kterou máte kontaktovat (vlastník dokumentu), aby pro vás změnila oprávnění.If you don't have permissions to re-protect the file, you will see an Unable to protect content message, with the email address of who to contact (the document owner) so that they can change the permissions for you.

  Pokud máte oprávnění ke znovunastavení ochrany tohoto souboru, může se krátce zobrazit dialogové okno s oznámením, že soubor je chráněný, a potom se fokus vrátí do Průzkumníka souborů.If you do have permissions to re-protect the file, you might quickly see a dialog box to tell you that the file is being protected, and the focus then returns to File Explorer. Vybrané soubory jsou teď chráněné s vašimi změnami.The selected file or files are now protected with your changes.

Poznámka

Před znovunastavením ochrany souboru musí služba Rights Management nejdřív kontrolou vašeho uživatelského jména a hesla ověřit, jestli máte pro tuto akci k tomuto souboru oprávnění.Before you can re-protect the file, the Rights Management service must first confirm that you are authorized to do this action for this file, which it does by checking your user name and password. Někdy jsou přihlašovací údaje uložené v mezipaměti a výzva k jejich zadání se nezobrazí.In some cases, this might be cached and you will not see a prompt that asks for your credentials. Pokud nejsou, zobrazí se výzva k jejich zadání.In other cases, you will be prompted to supply your credentials.

Pokud vaše organizace nepoužívá Azure Information Protection ani AD RMS, můžete požádat o bezplatný účet, který bude přijímat vaše přihlašovací údaje, abyste mohli používat soubory chráněné pomocí RMS:If your organization does not use either Azure Information Protection or AD RMS, you can apply for a free account that will accept your credentials so that you can use RMS-protected files:

 • Pokud chcete o tento účet požádat, klikněte na odkaz žádosti RMS pro jednotlivce.To apply for this account, click the link to apply for RMS for individuals.

  Při registraci použijte e-mailovou adresu společnosti a ne osobní e-mailovou adresu.When you sign up, use your company email address rather than a personal email address. Pokud se registrujete kvůli tomu, že vám e-mailem přišla chráněná příloha, použijte stejnou e-mailovou adresu, na kterou vám přišla e-mailová zpráva.If you are signing up because you were emailed a protected attachment, use the same email address that was used to send you the email message.

 • Další informace najdete v tématu RMS pro jednotlivce a Azure Rights Management.For more information, see RMS for individuals and Azure Rights Management.

Znovunastavení ochrany souboru, který jste odeslali e-mailemTo re-protect a file that you have emailed

Pokud chcete změnit oprávnění pro soubor, který jste odeslali e-mailem:If you want to change permissions for a file that you have emailed:

 • Pokud chcete lidem umožnit čtení tohoto souboru: Odešlete jim tento soubor e-mailem podle pokynů v části Ochrana souboru sdíleného e-mailem.To let more people read the file: Email the file to them, following the instructions in Protect a file that you share by email.

 • Pokud chcete změnit oprávnění k tomuto souboru: Odešlete tento soubor e-mailem znovu podle pokynů v části Ochrana souboru sdíleného e-mailem a zvolte nová oprávnění, která chcete nastavit.To change the permissions for the file: Email the file again, following the instructions in Protect a file that you share by email and choose the new permissions that you want.

  Protože u původně odeslaného souboru nemůžete odebrat oprávnění (můžete je jenom nahradit novou verzí), zvažte odvolání původně odeslaného souboru, aby příjemci už nemohli tuto verzi dokumentu otevřít.Because you cannot remove the previous permissions on the originally emailed file, only replace them with a new version, consider revoking the previously emailed file so that the recipients can no longer open that version of the document. Odvolání je vhodné, pokud potřebujete, aby oprávnění byla víc omezující (například odebrat osoby, které by už neměly mít přístup k souboru nebo by ho už neměly mít možnost upravovat).Revoking is appropriate if you need to make the permissions more restrictive (for example, remove people who should not have access to the file, or they should no longer be able to edit it).

  Pokud chcete odvolat soubor, který jste odeslali e-mailem, přečtěte si téma Sledování souborů a odvolávání přístupu k nim.To revoke a file that you have emailed, see Track and revoke your documents.

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.