Aplikace pro sdílení Rights Management: historie verzíRights Management sharing application: Version release history

Platí pro: Active Directory Rights Management Services služby Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Tým služby Azure Information Protection pravidelně aktualizuje aplikaci pro sdílení obsahu Rights Management o opravy a nové funkce.The Azure Information Protection team regularly updates the Rights Management sharing application for fixes and new functionality. Z následujících informací zjistíte novinky a změny v příslušné verzi.Use the following information to see what’s new or changed in a release. Nejnovější verze je uvedená jako první.The most current release is listed first.

Verze vydané před 1. lednem 2015 tady nejsou uvedené.Versions before January 1, 2015 are not listed.

Důležité

Oznámení o konci podpory: Aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows se nahrazuje klientem služby Azure Information Protection.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Podpora této starší aplikace končí 31. ledna 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Verze 1.0.2217.0Version 1.0.2217.0

Vydáno: 13. 7. 2016Released: 07/13/2016

Opravy:Fixes:

 • Uživatelé v organizacích používající federaci a vícefaktorové ověřování už při ochraně obsahu nedostávají chybu 0x800704DC.Users in organizations using federation and multi-factor authentication no longer get error 0x800704DC when they protect content.

Verze 1.0.2191.0Version 1.0.2191.0

Vydáno: 16. 06. 2016Released: 06/16/2016

Opravy:Fixes:

 • Webu sledování dokumentů nyní zobrazuje správný počet zobrazení pro každý sledovaný dokument.The document tracking site now shows the correct number of views for each tracked document.

 • Šablony pro všechna národní prostředí se nyní zobrazují jako dostupné pro uživatele.Templates for all locales are now displayed as available to users.

 • Pokud se pro soubor PowerPointu použije Sdílet chráněné, změny v místní verzi souboru se nyní ukládají správně.After using Share Protected for a PowerPoint file, changes to the local version of the file are now saved correctly.

 • Malý počet drobných chyb a vylepšení pro chybové zprávy.Small number of minor bugs and improvements for error messages.

Verze 1.0.2004.0Version 1.0.2004.0

Vydáno: 11. 12. 2015Released: 12/11/2015

Opravy:Fixes:

 • Zrušit ochranu souboru může zrušit jenom jeho vlastník a uživatelé s oprávněním Spoluvlastník.Only the file owner and people with Co-Owner permissions levels can unprotect files. Dřív mohli ochranu souboru zrušit vlastník i uživatelé s oprávněním Spoluautor a Spoluvlastník.Previously, the owner and people with Co-Author and Co-owner permissions levels could unprotect files.

 • Nativní ochrana souborů .tif (kromě souborů .tiff) k vytvoření souboru .ptif s ochranou RMS určeného jen pro čtení.Native protection for .tif files (in addition to .tiff files), to produce an RMS-protected, read-only .ptif file.

 • Vylepšení pro chybové zprávy (přesnost a přehlednost).Improvements for error messages (accuracy and clarity).

 • Vylepšení výkonu pro šifrování a dešifrování obsahu.Performance improvements for encrypting and decrypting content.

Nové funkce:New features:

Verze 1.0.1908.0Version 1.0.1908.0

Vydáno: 16. 9. 2015Released: 9/16/2015

Opravy:Fixes:

Verze 1.0.1784.0Version 1.0.1784.0

Vydáno: 30. 7. 2015Released: 7/30/2015

Opravy:Fixes:

 • Výchozí interval aktualizací pro šablony zásad práv je omezený ze 7 dní na jeden.The default refresh interval for rights policy templates is reduced from 7 days to 1 day.

 • Malý počet regresí a drobné chyby.Small number of regressions and minor bugs.

Verze 1.0.1770.0Version 1.0.1770.0

Vydáno: 25. 4. 2015Released: 4/25/2015

Opravy:Fixes:

 • Teď může ochranu odebírat jenom vlastník a spoluvlastníci.Now, only owner and co-owners can remove protection. Spoluautoři ochranu odebírat nemůžou.Co-authors cannot remove protection.

 • Teď můžou být chráněné soubory, které jsou v síťové sdílené složce.Files that are on a network share can now be protected.

Nové funkce:New features:

Verze 1.0.1667.0Version 1.0.1667.0

Vydáno: 19. 1. 2015Released: 1/19/2015

Opravy:Fixes:

 • Podpora čínských písem v prohlížeči PPDF aplikace Sdílení RMSSupport for Chinese language fonts in the RMS sharing app PPDF viewer.

 • Vylepšené zpracování chyb a zasílání zprávImproved error handling and messaging.

 • Oprava problému při oznámení automatické aktualizace, když je ke stažení dostupná novější verze aplikaceFix to an issue with the automatic update notification when a newer version of the app is available for download.

Nové funkce:New features: