Zobrazení a používání souborů chráněných aplikací Rights ManagementView and use files that have been protected by Rights Management

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Pokud je na počítači nainstalovaná aplikace pro sdílení obsahu Rights Management (RMS), stačí k zobrazení chráněného souboru na něho poklepat.When the Rights Management (RMS) sharing application is installed on your computer, you view a protected file by simply double-clicking it. Soubor může být příloha v e-mailové zprávě nebo se může zobrazovat v Průzkumníkovi souborů.The file might be an attachment in an email message, or you might see it when you use File Explorer.

Poznámka

Před zobrazením chráněného souboru musí služba Rights Management nejdřív kontrolou vašeho uživatelského jména a hesla ověřit, jestli máte k zobrazení souboru oprávnění.Before you can view the protected file, the Rights Management service must first confirm that you are authorized to view the file, which it does by checking your user name and password. Někdy jsou přihlašovací údaje uložené v mezipaměti a výzva k jejich zadání se nezobrazí.In some cases, this might be cached and you will not see a prompt that asks for your credentials. Pokud nejsou, zobrazí se výzva k jejich zadání.In other cases, you will be prompted to supply your credentials.

Pokud vaše organizace nepoužívá Azure Information Protection ani AD RMS, můžete požádat o bezplatný účet, který bude přijímat vaše přihlašovací údaje, abyste mohli otevírat soubory chráněné pomocí RMS:If your organization does not use either Azure Information Protection or AD RMS, you can apply for a free account that will accept your credentials so that you can open files that are protected by using RMS:

 • Pokud chcete o tento účet požádat, klikněte na odkaz žádosti RMS pro jednotlivce.To apply for this account, click the link to apply for RMS for individuals.

  Při registraci použijte e-mailovou adresu společnosti a ne osobní e-mailovou adresu.When you sign up, use your company email address rather than a personal email address. Pokud se registrujete kvůli tomu, že vám e-mailem přišla chráněná příloha, použijte stejnou e-mailovou adresu, na kterou vám přišla e-mailová zpráva.If you are signing up because you were emailed a protected attachment, use the same email address that was used to send you the email message.

 • Další informace naleznete v kapitole RMS pro jednotlivce a Azure Rights Management.For more information, see RMS for individuals and Azure Rights Management.

Zobrazení chráněného souboruTo view a protected file

V Průzkumníkovi souborů nebo e-mailové zprávě obsahující přílohu poklikejte na chráněný soubor a pokud se zobrazí výzva, zadejte přihlašovací údaje.By using File Explorer or the email message that contains the attachment, double-click the protected file, and enter your credentials if prompted to do so.

Pokud se zobrazují dvě verze souboru, které mají různé přípony, otevřete soubor s příponou .ppdf jenom v případě, že se druhý soubor neotevře.If you see two versions of the file but with different file name extensions, open the file that has a .ppdf file extension only if the other file does not open. Pokud nelze otevřít ani verzi .ppdf buď, nejprve nainstalujte aplikaci pro sdílení RMS, která dokáže otevřít soubory s příponu názvu souboru .ppdf.If you cannot open the .ppdf version either, first install the RMS sharing application, which knows how to open files that have a .ppdf file name extension.

Poznámka

Další informace najdete v části Co je soubor .ppdf, který se automaticky vytvoří?For more information, see What’s the .ppdf file that’s automatically created?

Způsob otevření souboru závisí na tom, jak je chráněný, což se dá zjistit podle jeho přípony.How the file opens depends on how it was protected, which you can tell by looking at the file name extension. Otevření souboru je vždycky možné auditovat a toto auditování se provádí tak dlouho, dokud je soubor chráněný.In each case, opening the file might be audited and remains audited as long as it is protected. Navíc pokud se soubor odesílá jako e-mailová příloha, může odesílatel při každém otevření souboru dostávat upozornění e-mailem.In addition, if the file was sent as an email attachment, the sender might be notified by email each time you open the file.

 • Soubor má.pfile příponuThe file has a .pfile file name extension

  Soubor je chráněný obecně.The file was generically protected.

  Po otevření souboru se zobrazí dialogové okno chráněného souboru z aplikace pro sdílení obsahu, které sděluje, kdo nastavil ochranu souboru a že se očekává, že zachováte oprávnění spoluvlastníka.When you open the file, you see a protected file dialog box from the sharing application that tells you who protected the file and that you are expected to honor the co-owner permissions. Klikněte na Otevřít a přečtěte si obsah souboru.Click Open to read the file.

  Dialogové okno pro pfile soubor sdílený e-mailem při používání aplikace sdílení RMS

 • Soubor má příponu .ppdf nebo se jedná o chráněný soubor s textem nebo obrázkem (například .ptxt nebo .pjpg)The file has a .ppdf file name extension or is a protected text or image file (such as .ptxt or .pjpg)

  Soubor je nativně chráněný jako kopie jen pro čtení.The file has been natively protected as a read-only copy.

  Soubor se otevře pomocí prohlížeče, který se instaluje s aplikací pro sdílení obsahu RMS.The file opens by using the viewer that installs with the RMS sharing application. Tento soubor je jen pro čtení, a to i v případě, že ho uložíte do jiného umístění nebo ho přejmenujete.This file is read-only, even if you save it to another location or rename it.

 • Jiné přípony názvů souborůOther file name extensions

  Soubor je nativně chráněný.The file has been natively protected.

  Soubor se otevře pomocí aplikace přidružené k původní příponě názvu souboru a v horní části souboru se zobrazí nápis informující o omezení.The file opens by using the application that is associated with the original file name extension, and a restriction banner is displayed at the top of the file. Nápis může obsahovat informace o oprávněních k souboru nebo odkaz na tato oprávnění.The banner might display the permissions that are applied to the file, or it might provide a link to display them. Například, můžete zobrazit následující obsah, v němž musíte kliknout na Oprávnění je momentálně omezeno. Zobrazí se skutečná oprávnění, která jsou použita k souboru a osobám, které k tomuto souboru mají přístup:For example, you might see the following where you must click Permission is currently restricted to see the actual permissions that are applied to the file and the people that can access it:

  Pruh informující o omezeném přístupu, když je soubor chráněný

Kompletní seznam přípon názvů souborů, které podporuje služba Rights Management, je k dispozici v kapitole Podporované typy souborů a přípony názvů souborů v Příručce správce aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For a complete list of file name extensions that the Rights Management services support, see the Supported file types and file name extensions sections in the Rights Management sharing application administrator guide. Pokud vaše přípona názvu souboru není uvedena, použijte vyhledávání na webu a zjistěte, zda je k dispozici přípona názvu souboru, která je podporována v jiné aplikaci.If your file name extension is not listed, use a web search to see if it is a file name extension that is supported by another application.

Používání chráněných souborů (třeba úpravy a tisk souboru)To use files that have been protected (for example, edit and print the file)

Pokud po otevření chráněného souboru chcete provést i jiné operace, ne jen číst, pokud tedy potřebujete například provést úpravy, kopírování nebo tisk, postupujte podle pokynů podle přípony názvu souboru:If, after opening the protected file, you want to do more than just read it (for example, edit, copy, and print it), follow the instructions according to the file name extension:

 • Soubor má.pfile příponuThe file has a .pfile file name extension

  Uložte otevřený soubor a dejte mu novou příponu, která je přidružená k aplikaci, kterou chcete použít.Save the opened file and give it a new file name extension that is associated with the application that you want to use.

  Třeba pokud je soubor chráněný pomocí názvu souboru document.vsdx.pfile, zobrazte daný soubor a v Průzkumníkovi souborů ho uložte jako document.vsdx.For example, if a file was protected by using the file name document.vsdx.pfile, view the file and in File Explorer, save the file as document.vsdx.

  Nový soubor už dál není chráněný.The new file is no longer protected. Pokud ho chcete chránit, je potřeba udělat to ručně.If you want to protect it, you must do this manually. Příslušné pokyny naleznete v oddílu Ochrana souboru na zařízení (místní ochrana) pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For instructions, see Protect a file on a device (protect in-place) by using the Rights Management sharing application.

 • Soubor má příponu .ppdf nebo se jedná o chráněný soubor s textem nebo obrázkem (například .ptxt nebo .pjpg)The file has a .ppdf file name extension or is a protected text or image file (such as .ptxt or .pjpg)

  Soubor se dá jenom zobrazit. Pokud ho přejmenujete nebo přesunete, ochrana u souboru zůstane.You can only view the file and if you rename or move it, the protection remains with the file.

 • Jiné přípony názvů souborůOther file name extensions

  K používání těchto souborů je potřeba, aby na zařízení byla aplikace, která podporuje ochranu Rights Management.Your device must have an application that understands Rights Management protection to use these files. Takovým aplikacím se říká aplikace kompatibilní s RMS.These applications are called RMS-enlightened applications. Příkladem aplikací kompatibilních s technologií Rights Management jsou aplikace z Office 2016, Office 2013 a Office 2010 (například Word, Excel, PowerPoint a Outlook).Applications from Office 2016, Office 2013, and Office 2010 (such as Word, Excel, PowerPoint, and Outlook) are examples of applications that are enlightened for Rights Management. Aplikace, které nejsou od Microsoftu, ale od jiných dodavatelů softwaru nebo třeba vaše vlastní podnikové aplikace, můžou být s technologií Rights Management taky kompatibilní.But applications that do not come from Microsoft, such as other software companies and your own line-of-business applications, might also be enlightened for Rights Management.

  Aplikace, které jsou kompatibilní s technologií Rights Management, umí otevírat soubory chráněné pomocí jiných aplikací kompatibilních s technologií Rights Management.Applications that are enlightened for Rights Management know how to open files that have been protected by other Rights Management enlightened applications. Zachovávají přiřazenou ochranu souborů, a to i v případě, že soubor upravíte nebo uložíte pod jiným názvem nebo do jiného umístění.They also persist the protection that is applied to them, even if you edit the file or save it to another file name or another location. Tyto aplikace vám umožňují používat soubor na základě oprávnění, která jsou k souboru momentálně přiřazená, takže pokud máte nějaká oprávnění, můžete je využít.These applications let you use the file according to the permissions that are currently applied to the file, so that if you have permissions to use the file, you can do so. Můžete třeba mít oprávnění k úpravám souboru, ale ne k jeho tisku.For example, you might be able to edit the file but not print it.

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.