Azure Information Protection – známá také jako…Azure Information Protection - also known as ...

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Služba Azure Information Protection (někdy označovaná zkratkou AIP) se vyvinula z dlouhé historie tradičních technologií od Microsoftu, které implementují ochranu formou správy přístupových práv.Azure Information Protection (sometimes abbreviated to AIP) has evolved from a long history of established technologies from Microsoft that implement rights management protection. Vzhledem k tomuto vývoji možná znáte toto řešení pod některým z předchozích názvů.Because of this evolution, you might know this solution by one of its previous names. Odkazy na tyto názvy můžete také najít v dokumentaci, v uživatelském rozhraní a souborech protokolu.Or you might see references to these names in documentation, the UI, and log files.

Některé z těchto názvů jsou uvedené v následujících částech.The following sections list some of these names.

Tip

Mnoho takových názvů produktů a služeb a souvisejících termínů najdete v článku Terminologie služby Azure Information Protection.You'll find many of these product and service names, and their related terms in Terminology for Azure Information Protection.

Cloudová řešeníCloud-based solutions

 • Azure Rights Management nebo Azure Rights Management Service – často se zkracuje na Azure RMSAzure Rights Management or Azure Rights Management service—frequently abbreviated to Azure RMS

 • Azure Active Directory Rights Management – někdy se zkracuje na AADRMAzure Active Directory Rights Management—occasionally abbreviated to AADRM

 • Windows Azure Active Directory Rights Management – často se zkracuje na Windows Azure AD Rights ManagementWindows Azure Active Directory Rights Management—often abbreviated to Windows Azure AD Rights Management

Místní řešeníOn-premises solutions

 • Active Directory Rights Management Services – často se zkracuje na AD RMSActive Directory Rights Management Services—frequently abbreviated to AD RMS

 • Windows Rights Management Services – často se zkracuje na Windows RMSWindows Rights Management Services—often abbreviated to Windows RMS

Další názvyOther names

 • Microsoft Rights Management nebo Microsoft Rights Management ServicesMicrosoft Rights Management or Microsoft Rights Management services

  Souhrnný název, který zahrnuje aktuální místní verzi (AD RMS) a cloudovou verzi (Azure RMS).The collective name that includes the current on-premises version (AD RMS) and the cloud-based version (Azure RMS).

 • NOVÁ služba Microsoft RMS"The NEW Microsoft RMS"

  Oblíbené označení, které se občas používalo při oficiálním vydání cloudové verze, aby se zdůraznilo nové snadné nasazení v porovnání s místními předchůdci této nové verze.A popular label that was sometimes used when the cloud-based version was officially released, to emphasize the new ease of deployment in comparison to its on-premises predecessors.

 • Správa přístupových práv k informacím (Information Rights Management) – často se zkracuje na IRMInformation Rights Management—often abbreviated to IRM

  Officová implementace technologie, která podporuje aktuální místní verzi (AD RMS) a cloudovou verzi (Azure RMS).The Office implementation of the technology that supports the current on-premises version (AD RMS) and the cloud-based version (Azure RMS).

 • Rights Management Online nebo RMS OnlineRights Management Online or RMS Online

  To byl původně navržený název pro cloudovou verzi AD RMS. Tady ho uvádíme, protože ho můžete uvidět v souborech protokolu a chybových zprávách.This was a proposed early name for the cloud-based version of AD RMS, and included here because you might see this name in log files and error messages.

U této technologie se můžete setkat s označením DRM, což je známá zkratka pro Digital Rights Management (Správa digitálních práv).Note that you might see or hear references to this technology as DRM, which is a well-known abbreviation for digital rights management. Řešení DRM obvykle chrání před nezákonným šířením digitálního softwaru, což se velmi liší od tohoto podnikového řešení ochrany informací.DRM solutions typically protect against illegal distribution of digital software, which is very different from this enterprise information protection solution.

Nahrazuje teď „Azure Information Protection“ všechny tyto názvy?Does "Azure Information Protection" now replace all these names?

Jako cloudové řešení, které si kupujete – ano.As the cloud-based solution that you purchase, yes. Azure Information Protection nabízí pro dokumenty a e-maily organizace nové možnosti klasifikace a označování pomocí popisků, které následně umožňují použít ochranu formou správy přístupových práv.Azure Information Protection offers the new capabilities of classification and labeling for an organization's documents and emails, which in turn can apply Rights Management protection.

Azure Rights Management ale dál slouží jako technologie ochrany pro Azure Information Protection a pro služby Office 365, které používají tuto cloudovou ochranu formou správy přístupových práv.However, Azure Rights Management is still used as the protection technology for Azure Information Protection, and for Office 365 services that use this cloud-based Rights Management protection. V kontextu technologie ochrany používané službou Azure Information Protection proto zůstává „Azure Rights Management“ (Azure RMS) aktuálním názvem.So in the context of the protection technology that is used by Azure Information Protection, "Azure Rights Management" (Azure RMS) remains a current name.

Podobně „Active Directory Rights Management Services“ (AD RMS) zůstává aktuálním názvem pro roli Windows Serveru, která poskytuje místní ochranu formou správy přístupových práv.Similarly, "Active Directory Rights Management Services" (AD RMS) remains a current name for the Windows Server server role, which provides on-premises Rights Management protection. Tato technologie ochrany se dá používat se službou Azure Information Protection a může být vhodná pro velmi malé procento dokumentů a e-mailů, které musí být chráněné místním klíčem.This protection technology can be used with Azure Information Protection and might be suitable for a very small percentage of documents and emails that must be protected by an on-premises key. V tomto scénáři se AD RMS často označuje jako řešení „Hold your own key“ neboli HYOK.In this scenario, AD RMS is often referred to as the "hold your own key" or HYOK solution.

Jak vyzkoušet nebo zakoupit nejnovější verziHow to evaluate or purchase the latest version

Další informace o možnostech nákupu nebo hodnocení Azure Information Protection a o různých dostupných funkcích v plánech předplatného najdete na webu Azure Information Protection.For more information about how you can purchase or evaluate Azure Information Protection, and the different features that are available for the subscription plans, see the Azure Information Protection site.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.