Aplikace Sdílení RMS pro zařízení s Windows a mobilní platformyRMS sharing application for Windows and mobile platforms

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Důležité

Oznámení o konci podpory: Aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows se nahrazuje klientem služby Azure Information Protection.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Podpora pro tuto aplikaci starší zastaví 31. ledna 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Aplikace Sdílení RMS je aplikace ke stažení, která podporuje Office 2010 pro počítače s Windows a která se doporučovala pro všechny počítače s Windows a mobilní zařízení.The RMS sharing application is a downloadable application that supports Office 2010 for Windows computers, and used to be recommended for all Windows computers and mobile devices. Stále se doporučuje pro počítače Mac a zařízení Windows Phone.It is still recommended for Mac computers and Windows Phone devices. Jednou z výhod je, že může používat obecnou ochranu pro aplikace a soubory, které nativně nepodporují službu Azure Rights Management. To znamená, že můžou být chráněné všechny soubory.One of its benefits is that it can apply generic protection for applications and files that do not natively support the Azure Rights Management service, which means that all files can be protected. Další informace o těchto různých úrovních ochrany najdete v části Úroveň ochrany – nativní a obecná v Příručce pro správce aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For more information about the different protection levels, see the Level of protection – native and generic section from the Rights Management sharing application administrator guide.

Když uživatelé chrání své soubory pomocí aplikace pro sdílení RMS, můžou taky sledovat dokumenty, u kterých nastavili ochranu a v případě potřeby odvolat přístup k nim.When users protect their files by using the RMS sharing application, they can also track the documents that they protected, and if necessary, revoke access to them. Využívají k tomu lokalitu pro sledování dokumentů.They do this by using the document tracking site.

Pro počítače s Windows se aplikace pro sdílení RMS nenápadně integruje do aplikací, které uživatelé už používají, a vylepšuje je:For Windows computers, the RMS sharing application unobtrusively integrates with and enhances the applications that users already use:

  • je nainstalovaný doplněk Office pro Word, Excel, PowerPoint a Outlook.An Office add-in for Word, Excel, PowerPoint, and Outlook is installed. Uživatelé tak mají k dispozici tlačítko Sdílet chráněné na pásu karet, které vyvolá snadno použitelné dialogové okno s nastaveními, která se běžně používají k ochraně souborů určených pro odeslání v e-mailu.This provides users with a Share Protected button on the ribbon, which invokes an easy-to-use dialog box of settings that are most commonly used to protect files to be emailed. Toto tlačítko taky poskytuje rychlý způsob, jak získat přístup k webu pro sledování dokumentů.This button also provides a quick way to access the document tracking site.

  • Nová možnost kliknutí pravým tlačítkem v Průzkumníku souborů.A new right-click option for File Explorer. Uživatelé tak mají k dispozici tlačítko Chránit místně na pásu karet, které vyvolá snadno použitelné dialogové okno s nastaveními, která se běžně používají k ochraně souborů určených pro odeslání v e-mailu.This provides users with a Protect in-place option, which invokes an easy-to-use dialog box of settings that are most commonly used to protect files stored on a disk.

  • Prohlížeč k otevírání souborů chráněných službou Azure Rights Management.A viewer to open files that have been protected by the Azure Rights Management service. Tento prohlížeč se automaticky vyvolá, pokud není nainstalovaná žádná jiná aplikace, ve které by bylo možné otevřít chráněný soubor.This viewer is automatically invoked when there is no other application installed that could open the protected file.

  • Back-endová konfigurace pro Office 2010, která umožňuje hladkou spolupráci aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook z této sady se službou Azure Rights Management.Back-end configuration for Office 2010 that lets Word, Excel, PowerPoint, and Outlook from this suite work seamlessly with the Azure Rights Management service.

I když je možné aplikaci pro sdílení RMS pro Windows stáhnout a nainstalovat pro jeden počítač pomocí stránky Microsoft Rights Management, podporuje taky podnikové nasazení pro tichou instalaci a vlastní konfigurace.Although the RMS sharing application for Windows can be downloaded and installed for a single computer by using the Microsoft Rights Management page, it also supports an enterprise deployment for silent installation and custom configuration. Další informace naleznete v následujících zdrojích:For more information, see the following resources:

Aplikace pro sdílení RMS pro mobilní zařízení podporuje nejčastěji používaná mobilní zařízení jako iPad a iPhone, Android, Windows Phone a Windows RT.The RMS sharing application for mobile devices supports the most commonly used mobile devices, such as iPad and iPhone, Android, Windows Phone, and Windows RT. Uživatelé si tuto aplikaci můžou stahovat z příslušných obchodů, na které jsou odkazy na stránce služby Microsoft Rights Management.Users can download this app from the relevant store, and there are links to these from the Microsoft Rights Management page.

Pokud máte Microsoft Intune: Aplikace pro sdílení obsahu RMS zahrnuje sadu Software Development Kit aplikace Microsoft Intune, a proto máte následující možnosti:If you have Microsoft Intune: Because the RMS sharing app includes the Microsoft Intune App Software Development Kit, you can use the following options:

  • Nasaďte a spravujte aplikaci pro zařízení s iOS a Androidem, která jsou zaregistrovaná v Intune.Deploy and manage the app for iOS and Android devices that are enrolled by Intune.

  • Spravujte aplikaci pro zařízení s Androidem, která nejsou zaregistrovaná v Intune.Manage the app for Android devices that are not enrolled by Intune.

Další krokyNext steps

Pokud chcete zjistit, jak další aplikace a služby podporují službu Azure Rights Management ze služby Azure Information Protection, přečtěte si článek Jak aplikace podporují službu Azure Rights Management.To see how other applications and services support the Azure Rights Management service from Azure Information Protection, see How applications support the Azure Rights Management service.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.