Co je Azure Rights Management?What is Azure Rights Management?

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Azure Rights Management (často se používá zkratka Azure RMS) je technologie ochrany používaná Azure Information Protection.Azure Rights Management (often abbreviated to Azure RMS) is the protection technology used by Azure Information Protection.

Tuto službu ochrany založené na cloudu používá šifrování, identit a zásad autorizace pomohli zabezpečit soubory a e-mailu a funguje napříč více zařízeními – telefony, tablety a počítače.This cloud-based protection service uses encryption, identity, and authorization policies to help secure your files and email, and it works across multiple devices—phones, tablets, and PCs. Informace je možné chránit jak v rámci organizace, tak i mimo ni. Data jsou chráněná, i když se dostanou mimo síť organizace.Information can be protected both within your organization and outside your organization because that protection remains with the data, even when it leaves your organization’s boundaries.

Zaměstnanci můžou například poslat dokument e-mailem do partnerské firmy nebo ho uložit na cloudovou jednotku.As an example, employees might email a document to a partner company, or save a document to their cloud drive. Trvalá ochrana, kterou poskytuje Azure RMS pouze pomáhá zabezpečit vaše firemní data, ale může také být právně vyžadováno pro dodržování předpisů, zákonné požadavky na zjišťování, nebo jednoduše postupy správy správným informacím.The persistent protection that Azure RMS provides not only helps to secure your company data, but might also be legally mandated for compliance, legal discovery requirements, or simply for good information management practices.

Ale co je velmi důležité, oprávnění lidé a služby (například vyhledávání a indexování) můžou dál číst a kontrolovat chráněná data.But very importantly, authorized people and services (such as search and indexing) can continue to read and inspect the protected data. Tato funkce není snadno dosáhnout s jinými řešeními ochrany informací, které používají šifrování peer-to-peer.This capability is not easily accomplished with other information protection solutions that use peer-to-peer encryption. Možná jste slyšeli tato funkce se označuje jako "reasoning over data" a je velmi důležitý prvek pro zachování kontroly nad daty vaší organizace.You might have heard this capability referred to as "reasoning over data" and it is a crucial element in maintaining control of your organization’s data.

Následující obrázek ukazuje, jak tuto službu nabízí řešení ochrany pro Office 365, a také pro místní servery a služby.The following picture shows how this service offers a protection solution for Office 365, as well as for on-premises servers and services. Zobrazí také, že ochrana je podporovaná pomocí Oblíbené koncového uživatele zařízení se systémem Windows, Mac OS, iOS, Android a Windows Phone.You also see that protection is supported by the popular end-user devices that run Windows, Mac OS, iOS, Android, and Windows Phone.

Jak Azure RMS funguje

Tato ochrana můžete použít s předplatná Office 365, a také s odběry pro Azure Information Protection.You can use this protection with Office 365 subscriptions as well as with subscriptions for Azure Information Protection. Můžete najít další informace o dostupných předplatných a které funkce, které podporují Azure Information Protection lokality.You can find more information about the available subscriptions and which features they support on the Azure Information Protection site.

Další krokyNext steps

Další informace o této službě ochrany dat najdete na webu Azure Information Protection:To learn more about this data protection service from Azure Information Protection:

Pokud chcete podrobné informace a zkuste je chránit dokumenty sami pomocí Azure Information Protection popisky, zkuste rychlý úvodní kurz pro Azure Information Protection.If you want to dive in and try protecting documents for yourself by using Azure Information Protection labels, try the Quick start tutorial for Azure Information Protection. V tomto kurzu budete vyzváni k ochraně dokumentu, když budou zjištěna citlivá data.This tutorial includes prompting you to protect a document when sensitive data is detected. Kurz zahrnuje také ochranu dokumentu sdíleného e-mailem, u kterého pak můžete sledovat způsob použití a v nutném případě k němu odvolat přístup.It also includes protecting a document that you share by email, which you can then track to see how it's being used and if necessary, revoke access to it.

Pokud ale chcete v organizaci nasadit Azure Information Protection, aby mohli správci a uživatelé začít chránit dokumenty a e-maily, použijte Plán nasazení služby Azure Information Protection, který vás provede kroky nasazení a nabídne odkazy na návody.However, if you’re ready to start deploying Azure Information Protection for your organization so that administrators and users can start protecting documents and emails, use the Azure Information Protection deployment roadmap for your deployment steps and links for how-to instructions.

Tip

Další informace a pomoc najdete ve zdrojích informací a odkazech v tématu Informace a podpora služby Azure Information Protection.For additional information and help, use the resources and links in Information and support for Azure Information Protection.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.