Rychlý start: Nasazení a spuštění simulace zařízení IoT v AzureQuickstart: Deploy and run an IoT device simulation in Azure

V tomto rychlém startu se dozvíte, jak nasadit Simulaci zařízení Azure IoT pro účely testování řešení IoT.This quickstart shows you how to deploy Azure IoT Device Simulation to test your IoT solution. Po nasazení akcelerátoru řešení začnete spuštěním ukázkové simulace.After you've deployed the solution accelerator, you run a sample simulation to get started.

K dokončení tohoto rychlého startu potřebujete aktivní předplatné Azure.To complete this quickstart, you need an active Azure subscription.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Nasazení Simulace zařízeníDeploy Device Simulation

Při nasazování Simulace zařízení do předplatného Azure je potřeba nastavit několik možností konfigurace.When you deploy Device Simulation to your Azure subscription, you must set some configuration options.

Přihlaste se k webu azureiotsolutions.com pomocí přihlašovacích údajů svého účtu Azure.Sign in to azureiotsolutions.com using your Azure account credentials.

Klikněte na dlaždici Simulace zařízení:Click the Device Simulation tile:

Výběr simulace zařízení

Na stránce popisu Simulace zařízení klikněte na Vyzkoušet:Click Try now on the Device Simulation description page:

Kliknutí na Vyzkoušet

Na stránce Vytvoření řešení Simulace zařízení zadejte jedinečný Název řešení.On the Create Device Simulation solution page, enter a unique Solution name.

Vyberte Předplatné a Oblast, které chcete při nasazování akcelerátoru řešení použít.Select the Subscription and Region you want to use to deploy the solution accelerator. Obvykle byste měli zvolit oblast, která je vám nejblíže.Typically, you choose the region closest to you. V předplatném musíte být globálním správcem nebo uživatelem.You must be a global administrator or user in the subscription.

Zaškrtněte políčko pro nasazení centra IoT pro použití s řešením simulace zařízení.Check the box to deploy an IoT hub to use with your Device Simulation solution. Centrum IoT, které simulace využívá, můžete později kdykoli změnit.You can always change the IoT hub your simulation uses later.

Kliknutím na vytvořit zahajte zřizování řešení.Click Create to begin provisioning your solution. Dokončení tohoto procesu trvá minimálně pět minut:This process takes at least five minutes to run:

Podrobnosti o řešení simulace zařízení

Přihlášení k řešeníSign in to the solution

Po dokončení procesu zřizování se můžete přihlásit k instanci Simulace zařízení kliknutím na tlačítko Spustit:When the provisioning process is complete, you can sign in to your instance of Device Simulation by clicking the Launch button:

Otevření Simulace zařízení

Kliknutím na přijmout přijměte žádost o oprávnění, řídicí panel řešení pro simulaci zařízení se zobrazí v prohlížeči.Click Accept to accept the permissions request, the Device Simulation solution dashboard displays in your browser.

Při prvním otevření se zobrazí řídicí panel Simulace zařízení s příručkou Začínáme.When first opened, you see the Device Simulation dashboard with a Getting started guide. Kliknutím na první dlaždici otevřete ukázkovou simulaci.Click on the first tile to open a sample simulation. Pokud zavřete příručku Začínáme, můžete jednoduchou ukázkovou simulaci otevřít kliknutím na příslušnou dlaždici na řídicím panelu:If you close the Getting started guide, you can open the Sample Simple Simulation from the dashboard by clicking its tile:

Řídicí panel řešení

Ukázková simulaceSample Simulation

Protože se jedná o ukázkovou simulaci, není možné ji upravit.As a sample simulation, it can't be edited. Pro simulaci jsou nakonfigurovaná následující nastavení:The simulation is configured with the following settings:

NastaveníSetting HodnotaValue
Cílová služba IoT HubTarget IoT Hub Použít předem zřízenou službu IoT HubUse pre-provisioned IoT Hub
Model zařízeníDevice model Nákladní vůzTruck
Počet zařízeníNumber of devices 1010
Frekvence telemetrieTelemetry frequency 10 sekund10 seconds
Doba trvání simulaceSimulation duration Spustit po neomezenou dobuRun indefinitely

Konfigurace simulace

Spuštění simulaceRun the simulation

Klikněte na Spustit simulaci.Click Start Simulation. Simulace se podle konfigurace spustí po neomezenou dobu.The simulation will run indefinitely as configured. Simulaci můžete kdykoli zastavit kliknutím na Zastavit simulaci.You can stop the simulation at any time by clicking Stop Simulation. Simulace ukazuje statistiku aktuálního spuštění.The simulation shows statistics for the current run.

Spuštění simulace

Z každé instance Simulace zařízení můžete spustit pouze jednu simulaci najednou.You can only run one simulation at a time from a Device Simulation instance.

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud chcete pokračovat v prozkoumávání, ponechte Simulaci zařízení nasazenou.If you plan to explore further, leave Device Simulation deployed.

Pokud už Simulaci zařízení nepotřebujete, odstraňte ji na stránce Zřízená řešení tak, že kliknete na příslušnou dlaždici a pak na Odstranit řešení:If you no longer need Device Simulation, delete it from the Provisioned solutions page, by clicking on its tile, and then clicking Delete Solution:

Odstranění řešení

Další krokyNext steps

V tomto rychlém startu jste nasadili Simulaci zařízení a spustili jste ukázkovou simulaci zařízení IoT.In this quickstart, you've deployed Device Simulation and run a sample IoT device simulation.