Kurz: Definujte nový typ zařízení v aplikaci Azure IoT CentralTutorial: Define a new device type in your Azure IoT Central application

Tento kurz vám jako tvůrci ukáže, jak pomocí šablony zařízení definovat nový typ zařízení v aplikaci Microsoft Azure IoT Central.This tutorial shows you, as a builder, how to use a device template to define a new type of device in your Microsoft Azure IoT Central application. Šablona zařízení definuje telemetrická data, stav, vlastnosti a nastavení pro váš typ zařízení.A device template defines the telemetry, state, properties, and settings for your device type.

Aby bylo možné otestovat aplikaci před připojením skutečného zařízení, IoT Central při vytváření šablony zařízení vygeneruje simulované zařízení.To enable you to test your application before you connect a real device, IoT Central generates a simulated device from the device template when you create it.

V tomto kurzu vytvoříte šablonu zařízení Connected Air Conditioner (Připojená klimatizace).In this tutorial, you create a Connected Air Conditioner device template. Připojené klimatizační zařízení:A connected air conditioner device:

 • Odesílá telemetrická data, jako je teplota a vlhkost.Sends telemetry such as temperature and humidity.
 • Hlásí stav, třeba jestli je vypnuté nebo zapnuté.Reports state such as whether it is on or off.
 • Má vlastnosti zařízení, jako je sériové číslo a verze firmwaru.Has device properties such as firmware version and serial number.
 • Má nastavení, jako je cílová teplota.Has settings such as target temperature.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you learn how to:

 • Vytvoření nové šablony zařízeníCreate a new device template
 • Přidání telemetrických dat do zařízeníAdd telemetry to your device
 • Zobrazení simulovaných telemetrických datView simulated telemetry
 • Definování měření událostíDefine event measurement
 • Zobrazení simulovaných událostíView simulated events
 • Definování měření stavuDefine state measurement
 • Zobrazení simulovaného stavuView simulated state
 • Použití nastavení a vlastnostíUse settings and properties
 • Použití příkazůUse commands
 • Zobrazení simulovaného zařízení na řídicím paneluView your simulated device in the dashboard

PožadavkyPrerequisites

K dokončení tohoto kurzu potřebujete aplikaci Azure IoT Central.To complete this tutorial, you need an Azure IoT Central application. Pokud jste dokončili rychlý start Vytvoření aplikace Azure IoT Central, můžete znovu využít aplikaci, kterou jste v tomto rychlém startu vytvořili.If you completed the Create an Azure IoT Central application quickstart, you can reuse the application you created in the quickstart. Jinak použijte následující postup a vytvořte prázdnou aplikaci Azure IoT Central:Otherwise, complete the following steps to create an empty Azure IoT Central application:

 1. Přejděte na stránku správce aplikací Azure IoT Central.Navigate to the Azure IoT Central Application Manager page.

 2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro přístup k vašemu předplatnému Azure:Enter the email address and password you use to access your Azure subscription:

  Zadání účtu organizace

 3. Pokud chcete začít vytvářet novou aplikaci Azure IoT Central, zvolte New Application (Nová aplikace):To start creating a new Azure IoT Central application, choose New Application:

  Stránka správce aplikací Azure IoT Central

 4. Vytvoření nové aplikace Azure IoT Central:To create a new Azure IoT Central application:

  • Zvolte Trial (Zkušební verze).Choose Trial. K vytvoření zkušební verze aplikace nepotřebujete předplatné Azure.You don't need an Azure subscription to create a Trial application.

   Další informace o adresářích a předplatných najdete v rychlém startu k vytvoření aplikace.For more information about directories and subscriptions, see the create an application quickstart.

  • Zvolte Vlastní aplikace.Choose Custom Application.

  • Volitelně můžete zvolit popisný název aplikace, jako je třeba Klimatizace Contoso.Optionally you can choose a friendly application name, such as Contoso Air Conditioners. Azure IoT Central pro vás vygeneruje jedinečnou předponu URL.Azure IoT Central generates a unique URL prefix for you. Tuto předponu URL můžete změnit, aby byla snáze zapamatovatelná.You can change this URL prefix to something more memorable.

  • Zvolte Vytvořit.Choose Create.

   Stránka vytvoření aplikace Azure IoT Central

   Další informace najdete v rychlém startu k vytvoření aplikace.For more information, see the create an application quickstart.

Vytvoření nové vlastní šablony zařízeníCreate a new custom device template

Jako tvůrce můžete ve vaší aplikaci vytvářet a upravovat šablony zařízení.As a builder, you can create and edit the device templates in your application. Když vytvoříte šablonu zařízení, Azure IoT Central z této šablony vygeneruje simulované zařízení.When you create a device template, Azure IoT Central generates a simulated device from the template. Toto simulované zařízení generuje telemetrická data, která umožňují otestovat chování vaší aplikace, než připojíte fyzické zařízení.The simulated device generates telemetry that enables you to test the behavior of your application before you connect a physical device.

Pokud chcete do vaší aplikace přidat novou šablonu zařízení, musíte přejít na stránku Application Builder (Tvůrce aplikací).To add a new device template to your application, you need to go to the Application Builder page. K tomuto účelu zvolte Application builder (Tvůrce aplikací) v levé navigační nabídce.To do so choose the Application builder on the left navigation menu.

Stránka Application Builder (Tvůrce aplikací)

Přidání zařízení a definování telemetrických datAdd a device and define telemetry

Následující kroky ukazují, jak vytvořit novou šablonu zařízení Connected Air Conditioner (Připojená klimatizace) pro zařízení, která do vaší aplikace odesílají teplotní telemetrická data:The following steps show you how to create a new Connected Air Conditioner device template for devices that send temperature telemetry to your application:

 1. Na stránce Application Builder (Tvůrce zařízení) zvolte Create Device Template (Vytvořit šablonu zařízení):On the Application Builder page, choose Create Device Template:

  Stránka Application Builder (Tvůrce aplikací), vytvoření šablony zařízení

 2. Na stránce Device Templates (Šablony zařízení) zvolte Custom (Vlastní).On the Device Templates page, choose Custom. Vlastní šablona zařízení umožňuje definovat všechny charakteristiky a chování připojené klimatizace:A Custom device template enables you to define all the characteristics and behaviors of your connected air conditioner:

  Zařízení

 3. Na stránce New Device Template (Nová šablona zařízení) jako název vašeho zařízení zadejte Connected Air Conditioner (Připojená klimatizace) a potom zvolte Create (Vytvořit).On the New Device Template page, enter Connected Air Conditioner as the name of your device, and then choose Create. Můžete také nahrát obrázek zařízení, který vidí operátoři v Device Exploreru:You can also upload an image of your device that's visible to operators in the device explorer:

  Vlastní zařízení

 4. V šabloně zařízení Connected Air Conditioner (Připojená klimatizace) zkontrolujte, že při definování telemetrických dat jste na stránce Measurements (Měření).In the Connected Air Conditioner device template, make sure you are on the Measurements page where you define the telemetry. Každá šablona zařízení, kterou definujete, má samostatné stránky, které umožňují:Each device template you define has separate pages for you to:

  • Zadat měření odesílaná zařízením, jako jsou telemetrická data, události a stavSpecify the measurements, such as telemetry, event, and state, sent by the device.

  • Definovat nastavení používaná k ovládání příslušného zařízeníDefine the settings used to control the device.

  • Definovat vlastnosti, což jsou metadata zařízení.Define the properties that are the device metadata.

  • Definovat příkazy, které se mají spustit přímo na zařízení.Define the commands to be run directly on the device.

  • Definovat pravidla přidružená k zařízeníDefine the rules associated with the device.

  • Přizpůsobit řídicí panel zařízení pro vaše operátoryCustomize the device dashboard for your operators.

   Vždy, když definujete šablonu zařízení, nejprve zvolte Edit Template (Upravit šablonu), abyste mohli šablonu upravit.Whenever you're defining the device template, choose Edit Template first to edit the template. Jakmile budete hotovi, zvolte Done (Hotovo).When you're finished, choose Done.

   Měření klimatizace

   Poznámka

   Pokud chcete změnit název zařízení nebo šablony zařízení, klikněte na text v horní části stránky.To change the name of the device or device template, click on the text at the top of the page.

 5. Pokud chcete přidat měření telemetrických teplotních dat, zvolte New Measurement (Nové měření).To add the temperature telemetry measurement, choose New Measurement. Potom jako typ měření zvolte Telemetry (Telemetrická data):Then choose Telemetry as the measurement type:

  Měření připojené klimatizace

 6. Každý typ telemetrických dat, který definujete pro šablonu zařízení, zahrnuje možnosti konfigurace, jako jsou:Each type of telemetry you define for a device template includes configuration options such as:

  • Možnosti zobrazeníDisplay options.

  • Podrobnosti o telemetrických datechDetails of the telemetry.

  • Parametry simulaceSimulation parameters.

   Ke konfiguraci telemetrických dat Temperature (Teplota) použijte informace v následující tabulce:To configure your Temperature telemetry, use the information in the following table:

   NastaveníSetting HodnotaValue
   Zobrazovaný názevDisplay Name TeplotaTemperature
   Název poleField Name Teplotatemperature
   JednotkyUnits FF
   MinimumMin 6060
   MaximumMax 110110
   Desetinná místaDecimal places 00

   Můžete také zvolit barvu pro zobrazení telemetrických dat.You can also choose a color for the telemetry display. Pokud chcete definici telemetrických dat uložit, zvolte Save (Uložit):To save the telemetry definition, choose Save:

   Konfigurace simulace teploty

 7. Po chvíli se na stránce Measurements (Měření) zobrazí graf teplotních telemetrických dat z vašeho simulovaného připojeného klimatizačního zařízení.After a short while, the Measurements page shows a chart of the temperature telemetry from your simulated connected air conditioner device. Pomocí ovládacích prvků můžete spravovat viditelnost a agregaci nebo můžete upravit definici telemetrických dat:Use the controls to manage visibility, aggregation, or to edit the telemetry definition:

  Zobrazení simulace teploty

 8. K přizpůsobení grafu se také dají využít ovládací prvky Line (Čárový), Stacked (Skládaný) a Edit Time Range (Upravit časový rozsah):You can also customize the chart using the Line, Stacked, and Edit Time Range controls:

  Přizpůsobení grafu

Definování měření událostíDefine Event measurement

Událost můžete využít k definování dat v určitém časovém bodu, která se zařízení odesílají jako indikátor něčeho důležitého, například chyby nebo selhání komponenty.You can use Event to define point-in-time data that is sent by the device to signify something of significance like an error or a component failure. Podobně jako u měření telemetrických dat může Azure IoT Central simulovat události zařízení, aby bylo možné otestovat chování aplikace před připojením skutečného zařízení.Like telemetry measurements, Azure IoT Central can simulate device events to enable you to test the behavior of your application before you connect a physical device. K definování měření událostí pro příslušný typ zařízení se použije zobrazení Measurements (Měření).You define event measurements for your device type in the Measurements view.

 1. Pokud chcete přidat měření události Fan Motor Error (Chyba motoru ventilátoru), zvolte New Measurement (Nové měření).To add the Fan Motor Error event measurement, choose New Measurement. Potom jako typ měření zvolte Event (Událost):Then choose Event as the measurement type:

  Měření připojené klimatizace

 2. Každý typ události, který definujete pro šablonu zařízení, zahrnuje možnosti konfigurace, jako jsou:Each type of Event you define for a device template includes configuration options such as:

  • Zobrazovaný názevDisplay Name.

  • Název poleField Name.

  • ZávažnostSeverity.

   Ke konfiguraci události Fan Motor Error (Chyba motoru ventilátoru) použijte informace v následující tabulce:To configure your Fan Motor Error event, use the information in the following table:

   NastaveníSetting HodnotaValue
   Zobrazovaný názevDisplay Name Chyba motoru ventilátoruFan Motor Error
   Název poleField Name fanmotorerrfanmotorerr
   SeveritySeverity ChybaError

   Pokud chcete definici události uložit, zvolte Save (Uložit):To save the event definition, choose Save:

   Konfigurace měření událostí

 3. Po chvíli se na stránce Measurements (Měření) zobrazí graf událostí náhodně vygenerovaných z vašeho simulovaného připojeného klimatizačního zařízení.After a short while, the Measurements page shows a chart of the events randomly generated from your simulated connected air conditioner device. Pomocí ovládacích prvků můžete spravovat viditelnost nebo můžete upravit definici události:Use the controls to manage visibility, or to edit the event definition:

  Zobrazení simulace události

 4. Pokud chcete o události zobrazit další podrobnosti, klikněte na ni v grafu:To see additional details about the event, click the event on the chart:

  Zobrazení podrobnosti události

Definování měření stavuDefine State measurement

Pomocí měření stavu můžete definovat a vizualizovat stav zařízení nebo jeho komponent za časové období.You can use State to define and visualize the state of the device or its component over a period of time. Podobně jako u měření telemetrických dat může Azure IoT Central simulovat stav zařízení, aby bylo možné otestovat chování aplikace před připojením skutečného zařízení.Like telemetry measurements, Azure IoT Central can simulate device state to enable you to test the behavior of your application before you connect a physical device. K definování měření stavu pro příslušný typ zařízení se použije zobrazení Measurements (Měření).You define state measurements for your device type in the Measurements view.

 1. Pokud chcete přidat měření Fan Mode (Režim ventilátoru), zvolte New Measurement (Nové měření).To add Fan Mode measurement, choose New Measurement. Potom jako typ měření zvolte State (Stav):Then choose State as the measurement type:

  Měření stavu připojené klimatizace

 2. Každý typ stavu, který definujete pro šablonu zařízení, zahrnuje možnosti konfigurace, jako jsou:Each type of State you define for a device template includes configuration options such as:

  • Zobrazovaný názevDisplay Name.

  • Název poleField Name.

  • Hodnoty s volitelnými popiskyValues with optional display labels.

  • Barva pro jednotlivé hodnotyColor for each value.

   Ke konfiguraci Fan Mode (Režim ventilátoru) použijte informace v následující tabulce:To configure your Fan Mode state, use the information in the following table:

   NastaveníSetting HodnotaValue
   Zobrazovaný názevDisplay Name Režim ventilátoruFan Mode
   Název poleField Name fanmodefanmode
   HodnotaValue 11
   PopisekDisplay label FungujeOperating
   HodnotaValue 00
   PopisekDisplay label ZastavenoStopped

   Pokud chcete definici stavu uložit, zvolte Save (Uložit):To save the state measurement definition, choose Save:

   Konfigurace měření stavu

 3. Po chvíli se na stránce Measurements (Měření) zobrazí graf stavů náhodně vygenerovaných z vašeho simulovaného připojeného klimatizačního zařízení.After a short while, the Measurements page shows a chart of the states randomly generated from your simulated connected air conditioner device. Pomocí ovládacích prvků můžete spravovat viditelnost nebo můžete upravit definici stavu:Use the controls to manage visibility, or to edit the state definition:

  Zobrazení simulace stavu

 4. V případě, že zařízení v krátkém čase pošle příliš mnoho datových bodů, měření stavu se zobrazí s jiným vizuálem, jak je uvedeno níže.In case, there are too many data points sent by the device within a small duration, the state measurement is shown with a different visual as shown below. Pokud kliknete na graf, zobrazí se v chronologickém pořadí všechny datové body v daném časovém období.If you click on the chart, then all the data points within that time period are displayed in a chronological order. Časový rozsah můžete také zúžit a zobrazit podrobnější měření.You can also narrow the time range so see the measurements in more detail.

  Zobrazení podrobností o stavu

Nastavení, vlastnosti a příkazySettings, properties, and commands

Nastavení, vlastnosti a příkazy jsou různé hodnoty definované v šabloně zařízení a přidružené k jednotlivým zařízením:Settings, properties, and commands are different values defined in a device template and associated with each individual device:

 • Nastavení použijete k odeslání konfiguračních dat ze zařízení do aplikace.You use settings to send configuration data to a device from your application. Operátor může například použít nastavení, pokud chce změnit interval telemetrie zařízení ze dvou na pět sekund.For example, an operator could use a setting to change the device's telemetry interval from two seconds to five seconds. Když operátor změní nastavení, bude toto nastavení v uživatelském rozhraní označené jako čekající, dokud zařízení nepotvrdí, že realizovalo změnu nastavení.When an operator changes a setting, the setting is marked as pending in the UI until the device acknowledges that it has actioned the setting change.

 • Vlastnosti použijete k definování metadat přidružených k vašemu zařízení.You use properties to define metadata that's associated with your device. Vlastnosti se dělí do dvou kategorií:There are two categories of properties:

  • Vlastnosti aplikace použijete k zaznamenání informací o zařízení ve vaší aplikaci.You use application properties to record information about your device in your application. Vlastnosti aplikace můžete použít například k zaznamenání polohy zařízení a data jeho poslední údržby.For example, you can use application properties to record a device's location and its last service date. Tyto vlastnosti se ukládají v aplikaci a nesynchronizují se se zařízením.These properties are stored in the application and do not synchronize with the device. Operátor může vlastnostem přiřadit hodnotu.An operator can assign values to properties.

  • Vlastnosti zařízení použijete k tomu, abyste zařízení umožnili odeslat hodnoty vlastností do vaší aplikace.You use device properties to enable a device to send property values to your application. Tyto vlastnosti může měnit jenom zařízení.These properties can only be changed by the device. Pro operátora jsou vlastnosti zařízení jen pro čtení.For an operator, device properties are read-only. V tomto scénáři připojené klimatizace jsou verze firmwaru a sériové číslo zařízení vlastnosti zařízení odesílané zařízením.In this scenario of a connected air conditioner, the firmware version and device serial number are device properties reported by the device.

   Další informace najdete v části Vlastnosti v praktickém průvodci nastavením šablony zařízení.For more information, see Properties in the how-to guide on setting up a device template.

 • Příkazy použijete ke vzdálené správě zařízení z aplikace.You use commands to remotely manage your device from your application. Příkazy můžete spustit přímo na zařízení z cloudu a zařízení tak ovládat.You can directly run commands on the device from the cloud to control the devices. Operátor například může spouštět příkazy, jako je třeba příkaz restartování, a okamžitě zařízení restartovat.For example, an operator can run commands such as reboot, to instantly reboot the device.

Použití nastaveníUse settings

Nastavení použijete k tomu, abyste operátorovi umožnili odeslání konfiguračních dat do zařízení.You use settings to enable an operator to send configuration data to a device. V této části do šablony zařízení Connected Air Conditioner přidáte nastavení, které operátorovi umožňuje nastavit cílovou teplotu připojené klimatizace.In this section, you add a setting to your Connected Air Conditioner device template that enables an operator to set the target temperature of the connected air conditioner.

 1. Přejděte ke stránce Settings (Nastavení) vaší šablony Connected Air Conditioner:Navigate to the Settings page for your Connected Air Conditioner device template:

  Příprava pro přidání nastavení

  Můžete vytvořit nastavení různých typů, například čísla nebo text.You can create settings of different types such as numbers or text.

 2. Pokud chcete k zařízení přidat číselné nastavení, zvolte Number.Choose Number to add a number setting to your device.

 3. Ke konfiguraci nastavení Set Temperature (Nastavená teplota) použijte informace v následující tabulce:To configure your Set Temperature setting, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name Nastavená teplotaSet Temperature
  Název poleField Name setTemperaturesetTemperature
  Jednotka měřeníUnit of Measure FF
  Desetinná místaDecimal Places 11
  Minimální hodnotaMinimum Value 2020
  Maximální hodnotaMaximum Value 200200
  Počáteční hodnotaInitial Value 8080
  PopisDescription Nastavení cílové teploty pro klimatizaciSet the target temperature for the air conditioner

  Potom zvolte Save (Uložit):Then choose Save:

  Konfigurace nastavení Set Temperature (Nastavená teplota)

  Poznámka

  Jakmile zařízení rozpozná změnu nastavení, stav nastavení se změní na synced (Synchronizováno).When the device acknowledges a setting change, the status of the setting changes to synced.

 4. Rozložení stránky Settings (Nastavení) můžete přizpůsobit přesunutím dlaždic nastavení a změnou jejich velikosti:You can customize the layout of the Settings page by moving and resizing settings tiles:

  Přizpůsobení rozložení nastavení

Použití vlastnostíUse properties

Vlastnosti aplikace použijete k uložení informací o vašem zařízení v aplikaci.You use application properties to store information about your device in the application. V této části do šablony zařízení Connected Air Conditioner (Připojená klimatizace) přidáte vlastnosti aplikace pro uložení polohy zařízení a data jeho poslední údržby.In this section, you add application properties to your Connected Air Conditioner device template to store the location of the device and the last service date. Všimněte si, že obě tyto vlastnosti zařízení jsou upravitelné.Note that both of these are editable properties of the device. Zařízení odesílá i vlastnosti zařízení jen pro čtení, které nelze měnit, jako je sériové číslo a verze firmwaru zařízení.There are also read-only device properties reported by the device that cannot be changed such as the device serial number and firmware version.

 1. Přejděte ke stránce Properties (Vlastnosti) vaší šablony Connected Air Conditioner:Navigate to the Properties page for your Connected Air Conditioner device template:

  Příprava pro přidání vlastnosti

  Můžete vytvořit vlastnosti zařízení různých typů, například čísla nebo text.You can create device properties of different types such as numbers or text. Pokud chcete do šablony zařízení přidat vlastnost umístění, zvolte Location (Umístění).To add a location property to your device template, choose Location.

 2. Ke konfiguraci vlastnosti umístění použijte informace v následující tabulce:To configure your location property, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name UmístěníLocation
  Název poleField Name locationlocation
  Počáteční hodnotaInitial Value Seattle, WASeattle, WA
  PopisDescription Device location (Umístění zařízení)Device location

  Ostatní pole nechte nastavená na výchozí hodnoty.Leave other fields with their default values.

  Konfigurace vlastností zařízení

  Zvolte Uložit.Choose Save.

 3. Pokud chcete do šablony zařízení přidat vlastnost data poslední údržby, zvolte Date (Datum).To add a last service date property to your device template, choose Date.

 4. Ke konfiguraci vlastnosti data poslední údržby použijte informace v následující tabulce:To configure your last service date property, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name Last Service Date (Datum poslední údržby)Last Service Date
  Název poleField Name serviceDateserviceDate
  Počáteční hodnotaInitial Value 1. 1. 20181/1/2018
  PopisDescription Last serviced (Poslední údržba)Last serviced

  Konfigurace vlastností zařízení

  Zvolte Uložit.Choose Save.

 5. Rozložení stránky Properties (Vlastnosti) můžete přizpůsobit přesunutím dlaždic vlastností a změnou jejich velikosti:You can customize the layout of the Properties page by moving and resizing property tiles:

  Přizpůsobení rozložení vlastností

 6. Pokud chcete do šablony zařízení přidat vlastnost zařízení, jako je verze firmwaru, zvolte Device Property (Vlastnost zařízení).To add a device property such as firmware version to your device template, choose Device Property.

 7. Ke konfiguraci verze firmwaru použijte informace v následující tabulce:To configure your firmware version, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name Verze firmwaruFirmware version
  Název poleField Name firmwareVersionfirmwareVersion
  Typ datData Type texttext
  PopisDescription Verze firmwaru klimatizaceThe firmware version of the air conditioner

  Konfigurace verze firmwaru

  Zvolte Uložit.Choose Save.

 8. Pokud chcete do šablony zařízení přidat vlastnost zařízení, jako je sériové číslo, zvolte Device Property (Vlastnost zařízení).To add a device property such as a serial number to your device template, choose Device Property.

 9. Ke konfiguraci sériového čísla použijte informace v následující tabulce:To configure the serial number, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name Sériové čísloSerial number
  Název poleField Name serialNumberserialNumber
  Typ datData Type texttext
  PopisDescription Sériové číslo klimatizaceThe serial number of the air conditioner

  Konfigurace sériového čísla

  Zvolte Uložit.Choose Save.

  Poznámka

  Vlastnost zařízení se odešle ze zařízení do aplikace.Device Property is sent from the device to the application. Hodnoty verze firmwaru a sériového čísla se aktualizují při připojení skutečného zařízení k IoT Central.The values of firmware version and serial number will update when your real device connects to IoT Central.

Použití příkazůUse commands

Příkazy použijete k tomu, abyste operátorovi umožnili spouštět příkazy přímo na zařízení.You use commands to enable an operator to run commands directly on the device. V této části přidáte do šablony zařízení Connected Air Conditioner příkaz, který operátorovi umožní vypsat na připojené klimatizaci určitou zprávu.In this section, you add a command to your Connected Air Conditioner device template that enables an operator to echo a certain message on the connected air conditioner.

 1. Přejděte na stránku Commands (Příkazy) šablony zařízení Connected Air Conditioner a upravte šablonu.Navigate to the Commands page for your Connected Air Conditioner device template to edit the template.

 2. Kliknutím na New Command (Nový příkaz) přidejte do zařízení nový příkaz a začněte ho konfigurovat.Click New Command to add a command to your device and begin configuring your new command.

  Na základě svých požadavků můžete vytvářet příkazy různých typů.You can create commands of different types based on your requirements.

 3. Ke konfiguraci nového příkazu použijte informace v následující tabulce:To configure your new command, use the information in the following table:

  PoleField HodnotaValue
  Zobrazovaný názevDisplay Name Příkaz pro zobrazení výsledkůEcho Command
  Název poleField Name echoecho
  Výchozí časový limitDefault Timeout 3030
  Zobrazovaný typDisplay Type texttext
  PopisDescription Příkaz zařízeníDevice Command

  Kliknutím na + v části Input Fields (Vstupní pole) můžete do příkazu přidat další vstupy.You can add additional inputs to the command by clicking + for Input Fields.

  Příprava pro přidání nastavení

  Zvolte Uložit.Choose Save.

 4. Rozložení stránky Commands (Příkazy) můžete přizpůsobit přesunutím dlaždic příkazů a změnou jejich velikosti:You can customize the layout of the Commands page by moving and resizing commands tiles:

  Přizpůsobení rozložení nastavení

Zobrazení simulovaného zařízeníView your simulated device

Teď máte šablonu Connected Air Conditioner definovanou a můžete přizpůsobit její řídicí panel, aby zahrnoval měření, nastavení a vlastnosti, které jste definovali.Now you have defined your Connected Air Conditioner device template, you can customize its Dashboard to include the measurements, settings, and properties you defined. Potom si můžete zobrazit náhled řídicího panelu jako operátor:Then you can preview the dashboard as an operator:

 1. Zvolte stránku Dashboard (Řídicí panel) vaší šablony Connected Air Conditioner:Choose the Dashboard page for your Connected Air Conditioner device template:

  Řídicí panely připojeného klimatizačního zařízení

 2. Zvolte Line Chart (Čárový graf) a přidejte tuto komponentu na řídicí panel:Choose Line Chart to add the component onto the Dashboard:

  Komponenty řídicího panelu

 3. Ke konfiguraci komponenty Line Chart (Čárový graf) použijte informace v následující tabulce:Configure the Line Chart component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle TeplotaTemperature
  Časové rozmezíTime Range Posledních 30 minutPast 30 minutes
  MěřeníMeasures Teplota (zvolte Visibility (Viditelnost) vedle temperature)temperature (choose Visibility next to temperature)

  Nastavení čárového grafu

  Potom zvolte Save (Uložit).Then choose Save.

 4. Ke konfiguraci komponenty Event History (Historie událostí) použijte informace v následující tabulce:Configure the Event History component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle UdálostiEvents
  Časové rozmezíTime Range Posledních 30 minutPast 30 minutes
  MěřeníMeasures Chyba motoru ventilátoru (zvolte Visibility (Viditelnost) vedle Fan Motor Error)Fan Motor Error (choose Visibility next to Fan Motor Error)

  Nastavení čárového grafu

  Potom zvolte Save (Uložit).Then choose Save.

 5. Ke konfiguraci komponenty State History (Historie stavu) použijte informace v následující tabulce:Configure the State History component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle Režim ventilátoruFan Mode
  Časové rozmezíTime Range Posledních 30 minutPast 30 minutes
  MěřeníMeasures Režim ventilátoru (zvolte Visibility (Viditelnost) vedle Fan Mode)Fan Mode (choose Visibility next to Fan Mode)

  Nastavení čárového grafu

  Potom zvolte Save (Uložit).Then choose Save.

 6. Pokud chcete přidat nastavení teploty na řídicí panel, zvolte Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti).To add the set temperature setting to the dashboard, choose Settings and Properties. Kliknutím na Add/Remove (Přidat nebo odebrat) přidejte nastavení nebo vlastnosti, které chcete zobrazit na řídicím panelu.Click Add/Remove to add the settings or properties that you'd like to see in the dashboard.

  Komponenty řídicího panelu

 7. Ke konfiguraci komponenty Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti) použijte informace v následující tabulce:Configure the Settings and Properties component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle Nastavení cílové teplotySet target temperature
  Nastavení a vlastnostíSettings and Properties Nastavená teplotaSet Temperature

  V části Available Columns (Dostupné sloupce) se zobrazí nastavení a vlastnosti, které jste definovali dříve na stránkách Settings (Nastavení) a Properties (Vlastnosti).Settings and properties that you have previously defined on the Settings and Properties pages are shown in the Available Columns.

  Nastavení vlastností Set Temperature (Nastavená teplota)

  Pak zvolte OK.Then choose Ok.

 8. Pokud chcete přidat sériové číslo zařízení na řídicí panel, zvolte Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti):To add the device serial number to the dashboard, choose Settings and Properties:

  Komponenty řídicího panelu

 9. Ke konfiguraci komponenty Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti) použijte informace v následující tabulce:Configure the Settings and Properties component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle Sériové čísloSerial number
  Nastavení a vlastnostíSettings and Properties Sériové čísloSerial number

  Nastavení vlastnosti sériového čísla

  Pak zvolte OK.Then choose Ok.

 10. Pokud chcete přidat verzi firmwaru zařízení na řídicí panel, zvolte Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti):To add the device firmware version to the dashboard, choose Settings and Properties:

  Komponenty řídicího panelu

 11. Ke konfiguraci komponenty Settings and Properties (Nastavení a vlastnosti) použijte informace v následující tabulce:Configure the Settings and Properties component using the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  TitulTitle Verze firmwaruFirmware version
  Nastavení a vlastnostíSettings and Properties Verze firmwaruFirmware version

  Nastavení vlastnosti sériového čísla

  Pak zvolte OK.Then choose Ok.

 12. Pokud chcete řídicí panel zobrazit jako operátor, vypněte Edit Template (Upravit šablonu) v pravé horní části stránky.To view the dashboard as an operator, switch off Edit Template on the top right of the page.

Další postupNext steps

V tomto kurzu jste se naučili:In this tutorial, you learned how to:

 • Vytvoření nové šablony zařízeníCreate a new device template
 • Přidání telemetrických dat do zařízeníAdd telemetry to your device
 • Zobrazení simulovaných telemetrických datView simulated telemetry
 • Definování události zařízeníDefine device events
 • Zobrazení simulovaných událostíView simulated events
 • Definování stavuDefine your state
 • Zobrazení simulovaného stavuView simulated state
 • Použití nastavení a vlastnostíUse settings and properties
 • Použití příkazůUse commands
 • Zobrazení simulovaného zařízení na řídicím paneluView your simulated device in the dashboard

Teď máte definovanou šablonu zařízení v aplikaci Azure IoT Central a můžete přejít k dalším navrhovaným krokům:Now that you have defined a device template in your Azure IoT Central application, here are the suggested next steps: