Ukázkový skript Azure CLI: Vyrovnávání zatížení provozu na virtuálních počítačích pro zajištění vysoké dostupnosti

Tento ukázkový skript Azure CLI vytvoří vše potřebné pro spuštění několika virtuálních počítačů s Ubuntu v konfiguraci s vysokou dostupností a vyrovnáváním zatížení. Po spuštění skriptu budete mít tři virtuální počítače připojené ke skupině dostupnosti Azure a přístupné přes službu Azure Load Balancer.

Pokud chcete tuto ukázku spustit, nainstalujte nejnovější verzi rozhraní příkazového řádku Azure CLI. Spuštěním příkazu az login vytvořte připojení k Azure.

Ukázky pro rozhraní příkazového řádku Azure jsou zapsané pro bash prostředí. Pokud chcete tuto ukázku spustit ve Windows PowerShellu nebo na příkazovém řádku, možná budete muset změnit prvky skriptu.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure,vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.

Ukázkový skript

#!/bin/bash

# Create a resource group.
az group create --name myResourceGroup --location westeurope

# Create a virtual network.
az network vnet create --resource-group myResourceGroup --location westeurope --name myVnet --subnet-name mySubnet

# Create a public IP address.
az network public-ip create --resource-group myResourceGroup --name myPublicIP

# Create an Azure Load Balancer.
az network lb create --resource-group myResourceGroup --name myLoadBalancer --public-ip-address myPublicIP \
 --frontend-ip-name myFrontEndPool --backend-pool-name myBackEndPool

# Creates an LB probe on port 80.
az network lb probe create --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer \
 --name myHealthProbe --protocol tcp --port 80

# Creates an LB rule for port 80.
az network lb rule create --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer --name myLoadBalancerRuleWeb \
 --protocol tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --frontend-ip-name myFrontEndPool \
 --backend-pool-name myBackEndPool --probe-name myHealthProbe

# Create three NAT rules for port 22.
for i in `seq 1 3`; do
 az network lb inbound-nat-rule create \
  --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer \
  --name myLoadBalancerRuleSSH$i --protocol tcp \
  --frontend-port 422$i --backend-port 22 \
  --frontend-ip-name myFrontEndPool
done

# Create a network security group
az network nsg create --resource-group myResourceGroup --name myNetworkSecurityGroup

# Create a network security group rule for port 22.
az network nsg rule create --resource-group myResourceGroup --nsg-name myNetworkSecurityGroup --name myNetworkSecurityGroupRuleSSH \
 --protocol tcp --direction inbound --source-address-prefix '*' --source-port-range '*' \
 --destination-address-prefix '*' --destination-port-range 22 --access allow --priority 1000

# Create a network security group rule for port 80.
az network nsg rule create --resource-group myResourceGroup --nsg-name myNetworkSecurityGroup --name myNetworkSecurityGroupRuleHTTP \
--protocol tcp --direction inbound --priority 1001 --source-address-prefix '*' --source-port-range '*' \
--destination-address-prefix '*' --destination-port-range 80 --access allow --priority 2000

# Create three virtual network cards and associate with public IP address and NSG.
for i in `seq 1 3`; do
 az network nic create \
  --resource-group myResourceGroup --name myNic$i \
  --vnet-name myVnet --subnet mySubnet \
  --network-security-group myNetworkSecurityGroup --lb-name myLoadBalancer \
  --lb-address-pools myBackEndPool --lb-inbound-nat-rules myLoadBalancerRuleSSH$i
done

# Create an availability set.
az vm availability-set create --resource-group myResourceGroup --name myAvailabilitySet --platform-fault-domain-count 3 --platform-update-domain-count 3

# Create three virtual machines, this creates SSH keys if not present.
for i in `seq 1 3`; do
 az vm create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myVM$i \
  --availability-set myAvailabilitySet \
  --nics myNic$i \
  --image UbuntuLTS \
  --generate-ssh-keys \
  --no-wait
done

Vyčištění nasazení

Spuštěním následujícího příkazu odeberte skupinu prostředků, virtuální počítač a všechny související prostředky.

az group delete --name myResourceGroup

Vysvětlení skriptu

Tento skript k vytvoření skupiny prostředků, virtuálního počítače, skupiny dostupnosti, nástroje pro vyrovnávání zatížení a všech souvisejících prostředků používá následující příkazy. Každý příkaz v tabulce odkazuje na příslušnou část dokumentace.

Příkaz Poznámky
az group create Vytvoří skupinu prostředků, ve které se ukládají všechny prostředky.
az network vnet create Vytvoří virtuální síť Azure a podsíť.
az network public-ip create Vytvoří veřejnou IP adresu se statickou IP adresou a přidruženým názvem DNS.
az network lb create Vytvoří nástroj pro vyrovnávání zatížení Azure.
az network lb probe create Vytvoří sondu nástroje pro vyrovnávání zatížení. Sonda nástroje pro vyrovnávání zatížení se používá k monitorování jednotlivých virtuálních počítačů v sadě nástroje pro vyrovnávání zatížení. Pokud nějaký virtuální počítač přestane být přístupný, nebude se do něj směrovat provoz.
az network lb rule create Vytvoří pravidlo nástroje pro vyrovnávání zatížení. V této ukázce se vytvoří pravidlo pro port 80. Když nástroj pro vyrovnávání zatížení přijme přenos HTTP, přesměruje ho na port 80 některého z virtuálních počítačů v sadě nástroje pro vyrovnávání zatížení.
az network lb inbound-nat-rule create Vytvoří pravidlo překladu adres (NAT) nástroje pro vyrovnávání zatížení. Pravidla NAT mapují port nástroje pro vyrovnávání zatížení na port na virtuálním počítači. V této ukázce se vytvoří pravidlo NAT pro provoz SSH do všech virtuálních počítačů v sadě nástroje pro vyrovnávání zatížení.
az network nsg create Vytvoří skupinu zabezpečení sítě (NSG), což je hranice zabezpečení mezi internetem a virtuálním počítačem.
az network nsg rule create Vytvoří pravidlo NSG, které povolí příchozí provoz. V této ukázce se otevře port 22 pro provoz SSH.
az network nic create Vytvoří virtuální síťovou kartu a připojí ji k virtuální síti, podsíti a skupině NSG.
az vm availability-set create Vytvoří skupinu dostupnosti. Skupiny dostupnosti zajišťují dostupnost aplikace rozmístěním virtuálních počítačů napříč fyzickými prostředky, aby v případě selhání nebyla ovlivněná celá sada.
az vm create Vytvoří virtuální počítač a připojí ho k síťové kartě, virtuální síti, podsíti a skupině NSG. Tento příkaz také určuje image virtuálního počítače, která se má použít, a přihlašovací údaje pro správu.
az group delete Odstraní skupinu prostředků včetně všech vnořených prostředků.

Další kroky

Další informace o Azure CLI najdete v dokumentaci k Azure CLI.

Další ukázkové skripty CLI pro sítě Azure najdete v dokumentaci k sítím Azure.