Vlastní konektory v Logic AppsCustom connectors in Logic Apps

Pomocí Azure Logic Apps, Power Automate a Power Apps můžete vytvářet pracovní postupy a aplikace i bez psaní kódu.Without writing any code, you can build workflows and apps with Azure Logic Apps, Power Automate, and Power Apps. Abychom vám pomohli integrovat aplikace, data a obchodní procesy, nabízejí tyto služby tyto služby: ~ 200 konektory – pro služby a produkty Microsoftu a také pro další služby, jako jsou GitHub, Salesforce, Twitter a další.To help you integrate apps, data, and business processes, these services offer ~200 connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, like GitHub, Salesforce, Twitter, and more.

V některých případech ale možná chcete volat rozhraní API, služby a systémy, které nejsou k dispozici ve formě připravených konektorů.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as prebuilt connectors. Pokud chcete podporovat scénáře více šité na míru, můžete vytvořit vlastní konektory s jejich vlastními triggery a akcemi.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Web dokumentace konektorů obsahuje kompletní základní a rozšířené kurzy týkající se vlastních konektorů.The Connectors documentation site has complete basic and advanced tutorials about custom connectors. Můžete začít s přehledem vlastního konektoru, ale můžete také přejít přímo na tato témata, kde najdete podrobnosti o konkrétní oblasti:You can start with the custom connector overview, but you can also go directly to these topics for details about a specific area: