Dynamické balení v Media Services V3Dynamic packaging in Media Services v3

Microsoft Azure Media Services lze použít ke kódování mnoha mediálních formátů souborů.Microsoft Azure Media Services can be used to encode many media source file formats. Dodává je prostřednictvím různých protokolů streamování s ochranou obsahu nebo bez nich, aby se dosáhlo všech hlavních zařízení (jako jsou zařízení s iOS a Androidem).It delivers them via different streaming protocols, with or without content protection, to reach all major devices (like iOS and Android devices). Tito klienti rozumí různým protokolům.These clients understand different protocols. Například iOS vyžaduje doručení datových proudů ve formátu HTTP Live Streaming (HLS) a zařízení s Androidem podporují HLS a také formát MPEG POMLČKy.For example, iOS requires streams to be delivered in HTTP Live Streaming (HLS) format and Android devices support HLS as well as MPEG DASH.

V Media Services představuje koncový bod streamování (Origin) dynamické (za běhu) balení a službu origining, která může doručovat obsah živě a na vyžádání přímo do aplikace klienta v přehrávači.In Media Services, a streaming endpoint (origin) represents a dynamic (just-in-time) packaging and origin service that can deliver your live and on-demand content directly to a client player app. Používá jeden z běžných protokolů multimediálních datových proudů uvedených v následující části.It uses one of the common streaming media protocols mentioned in the following section. Dynamické balení je funkce, která nabízí standard pro všechny koncové body streamování (Standard nebo Premium).Dynamic packaging is a feature that comes standard on all streaming endpoints (Standard or Premium).

Poznámka

Pomocí Azure Portal můžete spravovat V3 Live události, zobrazit prostředkyv3 a získat informace o přístupu k rozhraním API.You can use the Azure portal to manage v3 live events, view v3 assets, get info about accessing APIs. Pro všechny ostatní úlohy správy (například transformace a úlohy) použijte REST API, CLInebo jednu z podporovaných sad SDK.For all other management tasks (for example, transforms and jobs), use the REST API, CLI, or one of the supported SDKs.

Příprava zdrojových souborů na doručeníTo prepare your source files for delivery

Pokud chcete využít výhod dynamického balení, musíte soubor Mezzanine (zdrojový soubor) zakódovat do sady souborů MP4 s více přenosovými rychlostmi (ISO Base Media 14496-12).To take advantage of dynamic packaging, you need to encode your mezzanine (source) file into a set of multiple bitrate MP4 (ISO Base Media 14496-12) files. Potřebujete mít Asset s šifrovanými konfiguračními soubory MP4 a streaming, které vyžaduje Media Services dynamické balení.You need to have an asset with the encoded MP4 and streaming configuration files needed by Media Services dynamic packaging. Z této sady souborů MP4 můžete použít dynamické balení k doručování videa prostřednictvím protokolů multimediálního datového proudu popsaných níže.From this set of MP4 files, you can use dynamic packaging to deliver video via the streaming media protocols described below.

Azure Media Services dynamické balení podporuje pouze videosoubory a zvukové soubory ve formátu kontejneru MP4.Azure Media Services dynamic packaging only supports video and audio file in the MP4 container format. Zvukové soubory musí být zakódované do kontejneru MP4 i při použití alternativních kodeků, jako je Dolby.Audio files must be encoded into an MP4 container as well when using alternate codecs like Dolby.

Tip

Jedním ze způsobů, jak získat konfigurační soubory MP4 a streamování, je kódování souboru Mezzanine pomocí Media Services.One way to get the MP4 and streaming configuration files is to encode your mezzanine file with Media Services.

Chcete-li zpřístupnit pro klienty přehrávání videa v kódovaném prostředku, je nutné vytvořit Lokátor streamování a vytvořit adresy URL streamování.To make videos in the encoded asset available to clients for playback, you have to create a Streaming Locator and build streaming URLs. Na základě zadaného formátu v manifestu klienta streamování (HLS, MPEG POMLČKa nebo Smooth Streaming) obdržíte datový proud v protokolu, který jste zvolili.Then, based on the specified format in the streaming client manifest (HLS, MPEG DASH, or Smooth Streaming), you receive the stream in the protocol you've chosen.

Díky tomu pak stačí uložit (a platit) soubory pouze v jednom úložném formátu a služba Media Services bude sestavovat a dodávat vhodný formát streamování v reakci na požadavky klientů.As a result, you only need to store and pay for the files in single storage format and Media Services service will build and serve the appropriate response based on requests from a client.

Pokud plánujete ochranu obsahu pomocí Media Services dynamického šifrování, přečtěte si téma protokoly streamování a typy šifrování.If you plan to protect your content by using Media Services dynamic encryption, see Streaming protocols and encryption types.

Protokol HLSHLS protocol

Váš klient streamování může určit následující formáty HLS:Your streaming client can specify the following HLS formats:

ProtokolProtocol PříkladExample
HLS V4HLS V4 https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=m3u8-aapl)
HLS V3HLS V3 https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=m3u8-aapl-v3)
HLS CMAFHLS CMAF https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=m3u8-cmaf)

Protokol MPEG-SPOJOVNÍKMPEG-DASH protocol

Váš klient streamování může určit následující formáty MPEG-SPOJOVNÍK:Your streaming client can specify the following MPEG-DASH formats:

ProtokolProtocol PříkladExample
MPEG-SPOJOVNÍK CSFMPEG-DASH CSF https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-time-csf)
MPEG-SPOJOVNÍK CMAFMPEG-DASH CMAF https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-time-cmaf)

Protokol Smooth StreamingSmooth Streaming protocol

Váš klient streamování může určit následující formáty Smooth Streaming:Your streaming client can specify the following Smooth Streaming formats:

ProtokolProtocol Poznámky a příkladyNotes/examples
Technologie Smooth StreamingSmooth Streaming https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest
Smooth Streaming 2,0 (starší manifest)Smooth Streaming 2.0 (legacy manifest) Ve výchozím nastavení obsahuje Smooth Streaming formát manifestu značku opakování (značka r).By default, Smooth Streaming manifest format contains the repeat tag (r-tag). Někteří hráči ale nepodporují r-tag .However, some players do not support the r-tag. Klienti s těmito hráči můžou používat formát, který zakazuje značku r:Clients with these players can use a format that disables the r-tag:

https://amsv3account-usw22.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=fmp4-v20)

Poznámka

Smooth Streaming vyžaduje, aby byl ve vašem datovém proudu přítomen zvuk i video.Smooth Streaming requires that both audio and video should be present in your stream.

Pracovní postup streamování na vyžádáníOn-demand streaming workflow

Následující kroky ukazují běžný pracovní postup streamování Media Services, kde se používá dynamické balení spolu se standardním kodérem v Azure Media Services.The following steps show a common Media Services streaming workflow where dynamic packaging is used along with the Standard Encoder in Azure Media Services.

 1. Nahrajte vstupní soubor , jako je MP4, QuickTime nebo MOV, nebo jiný podporovaný formát souboru.Upload an input file such as a MP4, QuickTime/MOV, or other supported file format. Tento soubor se také označuje jako Mezzanine nebo zdrojový soubor.This file is also referred to as the mezzanine or source file. Seznam podporovaných formátů najdete v tématu formáty podporované kodérem Standard.For the list of supported formats, see Formats Supported by the Standard Encoder.

 2. Zakódovat soubor Mezzanine do sady H. 264/AAC MP4 s adaptivní přenosovou rychlostí.Encode your mezzanine file into an H.264/AAC MP4 adaptive bitrate set.

  Pokud již máte kódované soubory a chcete soubory pouze zkopírovat a streamovat, použijte rozhraní API: CopyVideo a CopyAudio .If you already have encoded files and just want to copy and stream the files, use: CopyVideo and CopyAudio APIs. V důsledku toho se vytvoří nový soubor MP4 s manifestem streamování (soubor. ISM).A new MP4 file with a streaming manifest (.ism file) will be created as a result.

 3. Publikujte výstupní Asset, který obsahuje sadu MP4 s adaptivní přenosovou rychlostí.Publish the output asset that contains the adaptive bitrate MP4 set. Publikujete vytvořením lokátoru streamování.You publish by creating a streaming locator.

 4. Vytvářejte adresy URL, které cílí na různé formáty (HLS, MPEG-POMLČKa a Smooth Streaming).Build URLs that target different formats (HLS, MPEG-DASH, and Smooth Streaming). Koncový bod streamování by postaral o poskytování správného manifestu a požadavků pro všechny tyto různé formáty.The streaming endpoint would take care of serving the correct manifest and requests for all these different formats.

Následující diagram znázorňuje streamování na vyžádání s dynamickým pracovním postupem pro balení.The following diagram shows the on-demand streaming with dynamic packaging workflow.

Diagram pracovního postupu pro streamování na vyžádání s dynamickým balením

Cesta ke stažení je k dispozici ve výše uvedeném obrázku, aby bylo vidět, že si můžete stáhnout soubor MP4 přímo prostřednictvím koncového bodu streamování (počátek) (zadáte zásadu streamování ke stažení na lokátoru streamování).The download path is present in the above image just to show you that you can download an MP4 file directly through the streaming endpoint (origin) (you specify the downloadable streaming policy on the streaming locator).
Dynamický balíček nemění soubor.The dynamic packager is not altering the file. Můžete volitelně použít rozhraní API služby Azure Blob Storage pro přístup k MP4 přímo pro progresivní stahování, pokud chcete obejít funkce koncového bodu streamování (Origin).You can optionally use the Azure blob storage APIs to access an MP4 directly for progressive downloading if you wish to bypass the streaming endpoint (origin) features.

Kódovat do adaptivní přenosové rychlosti rychlostmiEncode to adaptive bitrate MP4s

V následujících článcích se dozvíte, jak zakódovat video pomocí Media Services:The following articles show examples of how to encode a video with Media Services:

Podívejte se na seznam formátů a kodekůStandard Encoder.See the list of Standard Encoder formats and codecs.

Pracovní postup živého streamováníLive streaming workflow

Živá událost může být nastavená na předávací (místní živý kodér posílá datový proud s více přenosovými rychlostmi) nebo živé kódování (místní kodér Live Encoder posílá datový proud s jednou přenosovou rychlostí).A live event can be set to either a pass-through (an on-premises live encoder sends a multiple bitrate stream) or live encoding (an on-premises live encoder sends a single bitrate stream).

Tady je běžný pracovní postup pro živé streamování s dynamickým balením:Here's a common workflow for live streaming with dynamic packaging:

 1. Vytvořte živou událost.Create a live event.
 2. Získejte adresu URL pro přijímání a nakonfigurujte místní kodér tak, aby používal adresu URL k odeslání informačního kanálu příspěvku.Get the ingest URL and configure your on-premises encoder to use the URL to send the contribution feed.
 3. Získejte adresu URL náhledu a použijte ji k ověření, že se vstup z kodéru přijímá.Get the preview URL and use it to verify that the input from the encoder is being received.
 4. Vytvořte nový Asset.Create a new asset.
 5. Vytvořte živý výstup a použijte název assetu, který jste vytvořili.Create a live output and use the asset name that you created.
  Živý výstup archivuje Stream do assetu.The live output archives the stream into the asset.
 6. Vytvořte Lokátor streamování s integrovanými typy zásad streamování.Create a streaming locator with the built-in streaming policy types.
  Pokud máte v úmyslu zašifrovat svůj obsah, Projděte si Přehled ochrany obsahu.If you intend to encrypt your content, review Content protection overview.
 7. Vypíšete cesty na lokátoru streamování, abyste získali adresy URL, které se mají použít.List the paths on the streaming locator to get the URLs to use.
 8. Získejte název hostitele pro koncový bod streamování, ze kterého chcete streamovat.Get the host name for the streaming endpoint you want to stream from.
 9. Vytvářejte adresy URL, které cílí na různé formáty (HLS, MPEG-POMLČKa a Smooth Streaming).Build URLs that target different formats (HLS, MPEG-DASH, and Smooth Streaming). Koncový bod streamování se stará o poskytování správného manifestu a požadavků pro různé formáty.The streaming endpoint takes care of serving the correct manifest and requests for the different formats.

Tento diagram znázorňuje pracovní postup živého streamování s dynamickým balením:This diagram shows the workflow for live streaming with dynamic packaging:

Diagram pracovního postupu pro průchozí kódování s dynamickým balením

Informace o živém streamování v Media Services V3 najdete v tématu Přehled živého streamování.For information about live streaming in Media Services v3, see Live streaming overview.

Video kodeky podporované dynamickým balenímVideo codecs supported by Dynamic Packaging

Dynamické balení podporuje videosoubory, které jsou ve formátu souboru kontejneru MP4, a obsahuje video, které je kódované pomocí h. 264 (MPEG-4 AVC nebo AVC1) nebo H. 265 (HEVC, hev1 nebo hvc1).Dynamic packaging supports video files that are in the MP4 container file format and contain video that is encoded with H.264 (MPEG-4 AVC or AVC1) or H.265 (HEVC, hev1, or hvc1).

Poznámka

Rozlišení až 4K a snímkových frekvencí až 60 snímků za sekundu byly testovány s dynamickým balením.Resolutions of up to 4K and frame rates of up to 60 frames/second have been tested with dynamic packaging. Kodér úrovně Premium podporuje kódování do H. 265 prostřednictvím starších rozhraní API v2.The Premium Encoder supports encoding to H.265 via the legacy v2 APIs.

Zvukové kodeky podporované dynamickým balenímAudio codecs supported by dynamic packaging

Dynamické balení podporuje také zvukové soubory, které jsou uloženy ve formátu kontejneru souboru MP4, který obsahuje kódovaný zvukový stream v jednom z následujících kodeků:Dynamic packaging also supports audio files that are stored in the MP4 file container format containing encoded audio stream in one of the following codecs:

 • AAC (AAC-LC, HE-AAC v1 nebo HE-AAC v2).AAC (AAC-LC, HE-AAC v1, or HE-AAC v2).

 • Dolby Digital Plus (Enhanced AC-3 nebo E-AC3).Dolby Digital Plus (Enhanced AC-3 or E-AC3). Aby bylo možné pracovat s dynamickým balíčkem, musí být kódovaný zvuk uložený ve formátu kontejneru MP4.The encoded audio must be stored in the MP4 container format to work with Dynamic Packaging.

 • Dolby ATMOSDolby Atmos

  Streamování formátu Dolby ATMOS je podporováno pro standardy, jako je protokol MPEG-dispomlčka (CSF) nebo Common Media Application Format (CMAF) fragmentované MP4 a prostřednictvím HTTP Live Streaming (HLS) s CMAF.Streaming Dolby Atmos content is supported for standards like the MPEG-DASH protocol with either Common Streaming Format (CSF) or Common Media Application Format (CMAF) fragmented MP4, and via HTTP Live Streaming (HLS) with CMAF.

 • DTSDTS
  Kodeky DTS podporované ČÁRKou-CSF, POMLČKou CMAF, HLS-M2TS a HLS-CMAF formáty balení:DTS codecs supported by DASH-CSF, DASH-CMAF, HLS-M2TS, and HLS-CMAF packaging formats are:

  • DTS Digital Surround (dtsc)DTS Digital Surround (dtsc)
  • DTS – HD s vysokým rozlišením a DTS – HD \ audio (dtsh)DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio (dtsh)
  • DTS Express (dtse)DTS Express (dtse)
  • DTS-HD – bezeztrátová (bez jádra) (dtsl)DTS-HD Lossless (no core) (dtsl)

Dynamické balení podporuje více zvukových stop s POMLČKou nebo HLS (verze 4 nebo novější) pro streamování assetů, které mají více zvukových stop s více kodeky a jazyky.Dynamic packaging supports multiple audio tracks with DASH or HLS (version 4 or later) for streaming assets that have multiple audio tracks with multiple codecs and languages.

Pro všechny výše uvedené zvukové kodeky musí být kódovaný zvuk uložený ve formátu kontejneru MP4, aby fungoval s dynamickým balením.For all of the above audio codecs, the encoded audio must be stored in the MP4 container format to work with Dynamic Packaging. Služba nepodporuje ve službě BLOB Storage nezpracované základní formáty souborů streamu (například následující by se nepodporovaly –. DTS,. AC3.)The service does not support raw elementary stream file formats on blob storage (for example the following would not be supported - .dts, .ac3.)

Pro vytváření zvukových balíčků jsou podporovány pouze soubory s příponou. mp4 rozšíření. mp4a.Only files with the .mp4 of .mp4a extension are supported for audio packaging.

OmezeníLimitations

omezení iOS na zvuku AAC 5,1iOS limitation on AAC 5.1 audio

Zařízení Apple iOS nepodporují zvukový kodek 5,1 AAC.Apple iOS devices do not support 5.1 AAC audio codec. Zvuk ve více kanálech musí být kódovaný pomocí kodeků Dolby Digital nebo Dolby Digital Plus.Multi-channel audio must be encoded using Dolby Digital or Dolby Digital Plus codecs.

Podrobné informace najdete v tématu specifikace vytváření HLS pro zařízení Apple.For detailed information, see HLS authoring specification for apple devices.

Poznámka

Media Services nepodporuje kódování zvukového formátu Dolby Digital, Dolby digitálního plus nebo Dolby Digital Plus s formáty Dolby ATMOS Multi-Channel.Media Services does not support encoding of Dolby Digital, Dolby Digital Plus or Dolby Digital Plus with Dolby Atmos multi-channel audio formats.

Zvuk Dolby DigitalDolby Digital audio

Media Services dynamické balení v současné době nepodporuje soubory, které obsahují zvuk Dolby Digital (AC3) (to znamená, že se považuje za starší kodek od formátu Dolby).Media Services dynamic packaging does not currently support files that contain Dolby Digital (AC3) audio (as this is considered a legacy codec by Dolby).

ManifestyManifests

V Media Services dynamického baleníse dynamicky generují manifesty klienta streamování pro HLS, MPEG-pomlčky a Smooth Streaming na základě selektoru formátu v adrese URL.In Media Services dynamic packaging, the streaming client manifests for HLS, MPEG-DASH, and Smooth Streaming are dynamically generated based on the format selector in the URL.

Soubor manifestu obsahuje streamovaná metadata, jako je například typ stopy (zvuk, video nebo text), název stopy, počáteční a koncový čas, rychlost (kvality), sledovací jazyky, okno prezentace (posuvné okno pevné doby trvání) a kodek videa (FourCC).A manifest file includes streaming metadata such as track type (audio, video, or text), track name, start and end time, bitrate (qualities), track languages, presentation window (sliding window of fixed duration), and video codec (FourCC). Také instruuje přehrávač, aby načetl další fragment poskytnutím informací o dalších dostupných fragmentech videa a jejich umístění.It also instructs the player to retrieve the next fragment by providing information about the next playable video fragments that are available and their location. Fragmenty (nebo segmenty) jsou skutečnými "bloky obsahu videa.Fragments (or segments) are the actual "chunks" of video content.

PříkladyExamples

HLSHLS

Tady je příklad souboru manifestu HLS, kterému se taky říká hlavní seznam testů HLS:Here's an example of an HLS manifest file, also called an HLS master playlist:

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:4
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio",NAME="aac_eng_2_128041_2_1",LANGUAGE="eng",DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,URI="QualityLevels(128041)/Manifest(aac_eng_2_128041_2_1,format=m3u8-aapl)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=536608,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.64000d,mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(381048)/Manifest(video,format=m3u8-aapl)
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=536608,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.64000d",URI="QualityLevels(381048)/Manifest(video,format=m3u8-aapl,type=keyframes)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=884544,RESOLUTION=480x270,CODECS="avc1.640015,mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(721495)/Manifest(video,format=m3u8-aapl)
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=884544,RESOLUTION=480x270,CODECS="avc1.640015",URI="QualityLevels(721495)/Manifest(video,format=m3u8-aapl,type=keyframes)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1327398,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.64001e,mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(1154816)/Manifest(video,format=m3u8-aapl)
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=1327398,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.64001e",URI="QualityLevels(1154816)/Manifest(video,format=m3u8-aapl,type=keyframes)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2413312,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.64001f,mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(2217354)/Manifest(video,format=m3u8-aapl)
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=2413312,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.64001f",URI="QualityLevels(2217354)/Manifest(video,format=m3u8-aapl,type=keyframes)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=3805760,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640020,mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(3579827)/Manifest(video,format=m3u8-aapl)
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=3805760,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640020",URI="QualityLevels(3579827)/Manifest(video,format=m3u8-aapl,type=keyframes)"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=139017,CODECS="mp4a.40.2",AUDIO="audio"
QualityLevels(128041)/Manifest(aac_eng_2_128041_2_1,format=m3u8-aapl)

MPEG-POMLČKAMPEG-DASH

Tady je příklad souboru manifestu MPEG-SPOJOVNÍK, označovaného také jako popis prezentace médií MPEG-SPOJOVNÍK (MPD):Here's an example of an MPEG-DASH manifest file, also called an MPEG-DASH Media Presentation Description (MPD):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MPD xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011" type="static" mediaPresentationDuration="PT1M10.315S" minBufferTime="PT7S">
  <Period>
   <AdaptationSet id="1" group="5" profiles="ccff" bitstreamSwitching="false" segmentAlignment="true" contentType="audio" mimeType="audio/mp4" codecs="mp4a.40.2" lang="en">
     <SegmentTemplate timescale="10000000" media="QualityLevels($Bandwidth$)/Fragments(aac_eng_2_128041_2_1=$Time$,format=mpd-time-csf)" initialization="QualityLevels($Bandwidth$)/Fragments(aac_eng_2_128041_2_1=i,format=mpd-time-csf)">
      <SegmentTimeline>
        <S d="60160000" r="10" />
        <S d="41386666" />
      </SegmentTimeline>
     </SegmentTemplate>
     <Representation id="5_A_aac_eng_2_128041_2_1_1" bandwidth="128041" audioSamplingRate="48000" />
   </AdaptationSet>
   <AdaptationSet id="2" group="1" profiles="ccff" bitstreamSwitching="false" segmentAlignment="true" contentType="video" mimeType="video/mp4" codecs="avc1.640020" maxWidth="1280" maxHeight="720" startWithSAP="1">
     <SegmentTemplate timescale="10000000" media="QualityLevels($Bandwidth$)/Fragments(video=$Time$,format=mpd-time-csf)" initialization="QualityLevels($Bandwidth$)/Fragments(video=i,format=mpd-time-csf)">
      <SegmentTimeline>
        <S d="60060000" r="10" />
        <S d="42375666" />
      </SegmentTimeline>
     </SegmentTemplate>
     <Representation id="1_V_video_1" bandwidth="3579827" width="1280" height="720" />
     <Representation id="1_V_video_2" bandwidth="2217354" codecs="avc1.64001F" width="960" height="540" />
     <Representation id="1_V_video_3" bandwidth="1154816" codecs="avc1.64001E" width="640" height="360" />
     <Representation id="1_V_video_4" bandwidth="721495" codecs="avc1.640015" width="480" height="270" />
     <Representation id="1_V_video_5" bandwidth="381048" codecs="avc1.64000D" width="320" height="180" />
   </AdaptationSet>
  </Period>
</MPD>

Technologie Smooth StreamingSmooth Streaming

Tady je příklad souboru manifestu Smooth Streaming:Here's an example of a Smooth Streaming manifest file:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SmoothStreamingMedia MajorVersion="2" MinorVersion="2" Duration="703146666" TimeScale="10000000">
  <StreamIndex Chunks="12" Type="audio" Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(aac_eng_2_128041_2_1={start time})" QualityLevels="1" Language="eng" Name="aac_eng_2_128041_2_1">
   <QualityLevel AudioTag="255" Index="0" BitsPerSample="16" Bitrate="128041" FourCC="AACL" CodecPrivateData="1190" Channels="2" PacketSize="4" SamplingRate="48000" />
   <c t="0" d="60160000" r="11" />
   <c d="41386666" />
  </StreamIndex>
  <StreamIndex Chunks="12" Type="video" Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(video={start time})" QualityLevels="5">
   <QualityLevel Index="0" Bitrate="3579827" FourCC="H264" MaxWidth="1280" MaxHeight="720" CodecPrivateData="0000000167640020ACD9405005BB011000003E90000EA600F18319600000000168EBECB22C" />
   <QualityLevel Index="1" Bitrate="2217354" FourCC="H264" MaxWidth="960" MaxHeight="540" CodecPrivateData="000000016764001FACD940F0117EF01100000303E90000EA600F1831960000000168EBECB22C" />
   <QualityLevel Index="2" Bitrate="1154816" FourCC="H264" MaxWidth="640" MaxHeight="360" CodecPrivateData="000000016764001EACD940A02FF9701100000303E90000EA600F162D960000000168EBECB22C" />
   <QualityLevel Index="3" Bitrate="721495" FourCC="H264" MaxWidth="480" MaxHeight="270" CodecPrivateData="0000000167640015ACD941E08FEB011000003E90000EA600F162D9600000000168EBECB22C" />
   <QualityLevel Index="4" Bitrate="381048" FourCC="H264" MaxWidth="320" MaxHeight="180" CodecPrivateData="000000016764000DACD941419F9F011000003E90000EA600F14299600000000168EBECB22C" />
   <c t="0" d="60060000" r="11" />
   <c d="42375666" />
  </StreamIndex>
</SmoothStreamingMedia>

Pojmenovávání stop v manifestuNaming of tracks in the manifest

Pokud je v souboru. ISM zadán název zvukové stopy, Media Services přidá Label prvek v rámci AdaptationSet , aby určoval informace o textural pro konkrétní zvukovou stopu. Příklad manifestu výstupní POMLČKy:If an audio track name is specified in the .ism file, Media Services adds a Label element within an AdaptationSet to specify the textural information for the specific audio track. An example of the output DASH manifest:

<AdaptationSet codecs="mp4a.40.2" contentType="audio" lang="en" mimeType="audio/mp4" subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1">
 <Label>audio_track_name</Label>
 <Role schemeIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011" value="main"/>
 <Representation audioSamplingRate="48000" bandwidth="131152" id="German_Forest_Short_Poem_english-en-68s-2-lc-128000bps_seg">
  <BaseURL>German_Forest_Short_Poem_english-en-68s-2-lc-128000bps_seg.mp4</BaseURL>
 </Representation>
</AdaptationSet>

Přehrávač může použít Label element k zobrazení v uživatelském rozhraní.The player can use the Label element to display on its UI.

Signalizace stopy Popis zvukuSignaling audio description tracks

Do videa můžete přidat záznam mluveného komentáře, který bude vizuálně postiženým klientům pomáhat při nahrávání videa, a to poslechem mluveného komentáře.You can add a narration track to your video to help visually impaired clients follow the video recording by listening to the narration. V manifestu musíte opatřit zvukovou stopu jako Popis zvuku.You need to annotate an audio track as audio description in the manifest. Uděláte to tak, že do souboru. ISM přidáte parametry usnadnění a role.To do that, add “accessibility” and “role” parameters to the .ism file. Vaše zodpovědnost za správné nastavení těchto parametrů k signalizaci zvukové stopy jako zvukového popisu.It's your responsibility to set these parameters correctly to signal an audio track as audio description. Například přidejte <param name="accessibility" value="description" /> a <param name="role" value="alternate" do souboru. ISM pro konkrétní zvukovou stopu.For example, add <param name="accessibility" value="description" /> and <param name="role" value="alternate" to the .ism file for a specific audio track.

Další informace najdete v příkladech signalizace popisné zvukové stopy .For more information, see the How to signal a descriptive audio track example.

Smooth Streaming manifestSmooth Streaming manifest

Pokud přehráváte Smooth Streaming Stream, manifest by přenese hodnoty v Accessibility a Role atributy pro tuto zvukovou stopu. Například by bylo Role="alternate" Accessibility="description" přidáno v StreamIndex prvku, aby označovalo, že se jedná o zvukový popis.If you're playing a Smooth Streaming stream, the manifest would carry values in Accessibility and Role attributes for that audio track. For example, Role="alternate" Accessibility="description" would be added in the StreamIndex element to indicate it's an audio description.

SPOJOVNÍK – manifestDASH manifest

V případě POMLČKového manifestu by se měly přidat následující dva elementy k signalizaci zvukového popisu:For DASH manifest, the following two elements would be added to signal the audio description:

<Accessibility schemeIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011" value="description"/>
<Role schemeIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011" value="alternate"/>

HLS seznam testůHLS playlist

V případě HLSch v7 a vyšších (format=m3u8-cmaf) seznamů se seznam testů přenese, AUTOSELECT=YES,CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-video" když je zvuková stopa signalizace.For HLS v7 and above (format=m3u8-cmaf), its playlist would carry AUTOSELECT=YES,CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-video" when the audio description track is signaled.

PříkladExample

Další informace najdete v tématu postup signalizace stopy zvukového popisu.For more information, see How to signal audio description tracks.

Dynamický manifestDynamic manifest

Chcete-li řídit počet běhů, formátů, přenosové rychlosti a časová období prezentace, která jsou odesílána přehrávačům, můžete použít dynamické filtrování pomocí nástroje Media Services Dynamic packageer.To control the number of tracks, formats, bitrates, and presentation time windows that are sent to players, you can use dynamic filtering with the Media Services dynamic packager. Další informace najdete v tématu předběžné filtrování manifestů pomocí dynamického balíčku.For more information, see Pre-filtering manifests with the dynamic packager.

Dynamické šifrováníDynamic encryption

Dynamické šifrování můžete použít k dynamickému šifrování živého obsahu nebo na vyžádání pomocí AES-128 nebo kteréhokoli ze tří hlavních systémů DRM (Digital Rights Management): Microsoft PlayReady, Google Widevine a Apple Fairplay.You can use dynamic encryption to dynamically encrypt your live or on-demand content with AES-128 or any of the three major digital rights management (DRM) systems: Microsoft PlayReady, Google Widevine, and Apple FairPlay. Media Services taky poskytuje službu pro doručování klíčů AES a licencí DRM autorizovaným klientům.Media Services also provides a service for delivering AES keys and DRM licenses to authorized clients. Další informace najdete v tématu dynamické šifrování.For more information, see dynamic encryption.

Poznámka

Widevine je služba od společnosti Google Inc. v souladu s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů Google, Inc.Widevine is a service provided by Google Inc. and subject to the terms of service and Privacy Policy of Google, Inc.

Další informaceMore information

Podívejte se na Azure Media Services komunita a podívejte se na různé způsoby, jak můžete klást otázky, sdělit svůj názor a získávat aktualizace Media Services.Check out Azure Media Services community to see different ways you can ask questions, give feedback, and get updates about Media Services.

Potřebujete pomoc?Need help?

Lístek podpory můžete otevřít tak, že přejdete na novou žádost o podporu.You can open a support ticket by navigating to New support request.

Další krokyNext steps

Nahrávání, kódování a streamování videíUpload, encode, and stream videos