Výstupní metadata

logo Media Services


Přehled

Úloha kódování je přidružená ke vstupnímu assetu (nebo assetům), na kterém chcete provést některé úlohy kódování. Například kódování souboru MP4 do H. 264 datových sad MP4 s adaptivní přenosovou rychlostí; Vytvořte miniaturu. Vytvořte překryvy. Po dokončení úlohy se vytvoří výstupní Asset. Výstupní Asset obsahuje video, zvuk, miniatury atd. Výstupní Asset obsahuje také soubor s metadaty o výstupním prostředku. Název souboru XML s metadaty má následující formát: < source_file_name >_manifest.xml (například BigBuckBunny_manifest.xml).

Media Services nesálu kontrolu vstupních assetů za účelem generování metadat. Vstupní metadata se generují jako artefakt, když se v úloze zpracuje vstupní Asset. Proto je tento artefakt zapsán do výstupního prostředku. Pro generování metadat pro vstupní prostředky a výstupní prostředky se používají různé nástroje. Vstupní metadata proto mají trochu jiné schéma než výstupní metadata.

Pokud chcete prošetřit soubor metadat, můžete vytvořit Lokátor SAS a stáhnout soubor do místního počítače.

Tento článek popisuje prvky a typy schématu XML, na kterém je výstup metada ( < source_file_name >_manifest.xml) založen. Informace o souboru, který obsahuje metadata o vstupním assetu, naleznete v tématu Input metadata.

Úplný kód schématu a příklad XML najdete na konci tohoto článku.

Kořenový element AssetFiles

Kolekce záznamů AssetFile pro úlohu kódování.

Podřízené prvky

Název Description
AssetFile

minOccurs = "0" maxOccurs = "1"
Element AssetFile, který je součástí kolekce AssetFiles.

Element AssetFile

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Atributy

Název Typ Popis
Název

Vyžadováno
xs: String Název souboru mediálního prostředku
Velikost

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: Long Velikost souboru prostředků v bajtech
Doba trvání

Vyžadováno
xs: Duration Doba přehrávání obsahu

Podřízené prvky

Název Description
zdroje Kolekce vstupních/zdrojových mediálních souborů, které byly zpracovány za účelem vytvoření tohoto AssetFile. Další informace naleznete v tématu Source element.
VideoTracks

minOccurs = "0" maxOccurs = "1"
Každý fyzický AssetFile může v něm obsahovat nula nebo více videí, které se pronechají v příslušném formátu kontejneru. Další informace naleznete v tématu VideoTracks element.
AudioTracks

minOccurs = "0" maxOccurs = "1"
Každý fyzický AssetFile může v něm obsahovat nula nebo více zvukových stop, které se pronechají v příslušném formátu kontejneru. Toto je kolekce všech těchto zvukových stop. Další informace naleznete v tématu AudioTracks element.

Sources – element

Kolekce vstupních/zdrojových mediálních souborů, které byly zpracovány za účelem vytvoření tohoto AssetFile.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Podřízené prvky

Název Description
Zdroj

minOccurs = "1" maxOccurs = "Unbounded"
Vstupní a zdrojový soubor, který se používá při generování tohoto prostředku. Další informace naleznete v tématu Source element.

Zdrojový element

Vstupní a zdrojový soubor, který se používá při generování tohoto prostředku.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Atributy

Název Typ Popis
Název

Vyžadováno
xs: String Název vstupního zdrojového souboru

Element VideoTracks

Každý fyzický AssetFile může v něm obsahovat nula nebo více videí, které se pronechají v příslušném formátu kontejneru. Element VideoTracks reprezentuje kolekci všech stop videa.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Podřízené prvky

Název Description
VideoTrack

minOccurs = "1" maxOccurs = "Unbounded"
Konkrétní stopa videa v nadřazené AssetFile Další informace naleznete v tématu VideoTrack element.

Element VideoTrack

Konkrétní stopa videa v nadřazené AssetFile

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Atributy

Název Typ Description
Účet

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Index tohoto videa na základě nuly Poznámka: Toto ID nemusí nutně být TrackID, jak se používá v souboru MP4.
FourCC

Vyžadováno
xs: String FourCCový kodek pro video.
Profil xs: String Profil H264 (platí jenom pro kodek H264).
Obsah xs: String Úroveň H264 (platí pouze pro kodek H264).
Width (Šířka)

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Zakódovaná Šířka videa v pixelech
Height (Výška)

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Výška kódovaného videa v pixelech
DisplayAspectRatioNumerator

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: Double Čítač zobrazení poměru stran videa
DisplayAspectRatioDenominator

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: Double Jmenovatel poměru stran zobrazení videa
Framerate

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: Decimal Měřená snímková frekvence videa ve formátu. 3F.
TargetFramerate

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: Decimal V formátu. 3F se přednastavená míra snímků cíle videa.
Rychlostí

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Průměrná přenosová rychlost videa v kilobitech za sekundu, jak se počítá z AssetFile. Počítá jenom základní datovou část datového proudu a nezahrnuje režijní náklady na balení.
TargetBitrate

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Průměrná přenosová rychlost pro tuto stopu videa, jak je požadováno prostřednictvím předvolby kódování v kilobitech za sekundu.
MaxGOPBitrate

minInclusive = "0"
xs: int Maximální přenosová rychlost skupinu GOP pro tuto stopu videa v kilobitech za sekundu

Element AudioTracks

Každý fyzický AssetFile může v něm obsahovat nula nebo více zvukových stop, které se pronechají v příslušném formátu kontejneru. Element AudioTracks reprezentuje kolekci všech těchto zvukových stop.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Podřízené prvky

Název Description
AudioTrack

minOccurs = "1" maxOccurs = "Unbounded"
Konkrétní záznam zvuku v nadřazené AssetFile. Další informace naleznete v tématu AudioTrack element.

Element AudioTrack

Konkrétní záznam zvuku v nadřazené AssetFile.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Atributy

Název Typ Description
Účet

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Index této zvukové stopy založený na nule. Poznámka: To není nutně TrackID, jak se používá v souboru MP4.
Kodek xs: String Řetězec kodeku zvukového záznamu
EncoderVersion xs: String Volitelný řetězec verze kodéru vyžadovaný pro EAC3.
Kanály

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Počet zvukových kanálů.
SamplingRate

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Vzorkovací frekvence zvuku v ukázkách/s nebo Hz.
Rychlostí

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Průměrná rychlost zvukového bitu v bitech za sekundu, jak se počítá z AssetFile. Počítá jenom základní datovou část datového proudu a nezahrnuje režijní náklady na balení.
BitsPerSample

minInclusive = "0"

Vyžadováno
xs: int Bity na vzorek pro typ formátu wFormatTag

Podřízené prvky

Název Description
LoudnessMeteringResultParameters

minOccurs = "0" maxOccurs = "1"
Parametry výsledku měření nahlasu. Další informace naleznete v tématu LoudnessMeteringResultParameters element.

Element LoudnessMeteringResultParameters

Parametry výsledku měření nahlasu.

Příklad XML příklad XML najdete v příkladu.

Atributy

Název Typ Description
DPLMVersionInformation xs: String Verze vývojové sady pro měření formátu Dolby Professional
DialogNormalization

minInclusive = "-31" maxInclusive = "-1"

Vyžadováno
xs: int DialogNormalization generované prostřednictvím DPLM, pokud je nastavená LoudnessMetering
IntegratedLoudness

minInclusive = "-70" maxInclusive = "10"

Vyžadováno
xs: float Integrovaná hlasitost
IntegratedLoudnessUnit

Vyžadováno
xs: String Integrovaná jednotka hlasitého navýšení.
IntegratedLoudnessGatingMethod

Vyžadováno
xs: String Identifikátor pro vyuzavírání
IntegratedLoudnessSpeechPercentage

minInclusive = "0" maxInclusive = "100"
xs: float Nahlaste obsah přes program jako procento.
SamplePeak

Vyžadováno
xs: float Špička absolutní ukázkové hodnoty, od resetu nebo od posledního vymazání podle kanálu. Jednotky jsou dBFS.
SamplePeakUnit

fixed = "dBFS"

Vyžadováno
xs: anySimpleType Ukázková jednotka špičky.
TruePeak

Vyžadováno
xs: float Maximální hodnota skutečné špičky, která je podle ITU-R BS. 1770-2, od resetu nebo od posledního vymazání za kanál. Jednotky jsou dBTP.
TruePeakUnit

fixed = "dBTP"

Vyžadováno
xs: anySimpleType True jednotka špičky.

Kód schématu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" version="1.2" 
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure/mediaservices/2013/05/mediaencoder/metadata" 
      targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/windowsazure/mediaservices/2013/05/mediaencoder/metadata" 
      elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:element name="AssetFiles"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Collection of AssetFile entries for the encoding job</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AssetFile" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>asset file</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="Sources"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Collection of input/source media files, that was processed in order to produce this AssetFile</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="Source" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
           <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An input/source file used when generating this asset</xs:documentation> 
           </xs:annotation> 
           <xs:complexType> 
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>input source file name</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
           </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="VideoTracks" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Each physical AssetFile can contain in it zero or more video tracks interleaved into an appropriate container format. This is the collection of all those video tracks</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="VideoTrack" maxOccurs="unbounded"> 
           <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A specific video track in the parent AssetFile</xs:documentation> 
           </xs:annotation> 
           <xs:complexType> 
            <xs:attribute name="Id" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>zero-based index of this video track. Note: this is not necessarily the TrackID as used in an MP4 file</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="FourCC" type="xs:string" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>video codec FourCC code</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Profile" type="xs:string"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>H264 profile (only appliable for H264 codec)</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Level" type="xs:string"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>H264 level (only appliable for H264 codec)</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Width" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>encoded video width in pixels</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Height" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>encoded video height in pixels</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="DisplayAspectRatioNumerator" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>video display aspect ratio numerator</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:double"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="DisplayAspectRatioDenominator" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>video display aspect ratio denominator</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:double"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Framerate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>measured video frame rate in .3f format</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:decimal"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
               <xs:fractionDigits value="3"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="TargetFramerate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>preset target video frame rate in .3f format</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:decimal"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
               <xs:fractionDigits value="3"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Bitrate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>average video bit rate in kilobits per second, as calculated from the AssetFile. Counts only the elementary stream payload, and does not include the packaging overhead</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="TargetBitrate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>target average bitrate for this video track, as requested via the encoding preset, in kilobits per second</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="MaxGOPBitrate"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>Max GOP average bitrate for this video track, in kilobits per second</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
           </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="AudioTracks" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>each physical AssetFile can contain in it zero or more audio tracks interleaved into an appropriate container format. This is the collection of all those audio tracks</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
         <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="AudioTrack" maxOccurs="unbounded"> 
           <xs:annotation> 
            <xs:documentation>a specific audio track in the parent AssetFile</xs:documentation> 
           </xs:annotation> 
           <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
             <xs:element name="LoudnessMeteringResultParameters" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
              <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Loudness Metering Result Parameters</xs:documentation> 
              </xs:annotation> 
              <xs:complexType> 
               <xs:attribute name="DPLMVersionInformation" type="xs:string"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Dolby Professional Loudness Metering Development Kit Version</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="DialogNormalization" use="required"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation> DialogNormalization generated through DPLM, required when LoudnessMetering is set</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
                <xs:simpleType> 
                 <xs:restriction base="xs:int"> 
                  <xs:minInclusive value="-31"/> 
                  <xs:maxInclusive value="-1"/> 
                 </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="IntegratedLoudness" use="required"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Integrated loudness</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
                <xs:simpleType> 
                 <xs:restriction base="xs:float"> 
                  <xs:minInclusive value="-70"/> 
                  <xs:maxInclusive value="10"/> 
                 </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="IntegratedLoudnessUnit" use="required" type="xs:string"> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="IntegratedLoudnessGatingMethod" use="required" type="xs:string"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Gating identifier</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="IntegratedLoudnessSpeechPercentage"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Speech content over the program, as a percentage.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
                <xs:simpleType> 
                 <xs:restriction base="xs:float"> 
                  <xs:minInclusive value="0"/> 
                  <xs:maxInclusive value="100"/> 
                 </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="SamplePeak" use="required" type="xs:float"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Peak absolute sample value, since reset or since it was last cleared, per channel. Units are dBFS.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="SamplePeakUnit" use="required" fixed="dBFS"> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="TruePeak" use="required" type="xs:float"> 
                <xs:annotation> 
                 <xs:documentation>Maximum True Peak value, as per ITU-R BS.1770-2, since reset or since it was last cleared, per channel. Units are dBTP.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
               </xs:attribute> 
               <xs:attribute name="TruePeakUnit" use="required" fixed="dBTP"> 
               </xs:attribute> 
              </xs:complexType> 
             </xs:element> 
            </xs:sequence> 
            <xs:attribute name="Id" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>zero-based index of this audio track. Note: this is not necessarily the TrackID as used in an MP4 file</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Codec" type="xs:string"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>audio track codec string</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="EncoderVersion" type="xs:string"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>optional encoder version string, required for EAC3</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Channels" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>number of audio channels</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="SamplingRate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>audio sampling rate in samples/sec or Hz</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="Bitrate" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>average audio bit rate in bits per second, as calculated from the AssetFile. Counts only the elementary stream payload, and does not include the packaging overhead</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="BitsPerSample" use="required"> 
             <xs:annotation> 
              <xs:documentation>Bits per sample for the wFormatTag format type</xs:documentation> 
             </xs:annotation> 
             <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="xs:int"> 
               <xs:minInclusive value="0"/> 
              </xs:restriction> 
             </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
           </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>the media asset file name</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="Size" use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>size of file in bytes</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:long"> 
         <xs:minInclusive value="0"/> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="Duration" use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>content play back duration</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:duration"/> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

Příklad XML

Následující kód XML je příkladem výstupního souboru s metadaty.

<AssetFiles xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure/mediaservices/2013/05/mediaencoder/metadata"> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_3400kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="4646283" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="3.2" Width="1280" Height="720" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="4250" TargetBitrate="3400" MaxGOPBitrate="5514"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_2250kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="3166728" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
   <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="3.1" Width="960" Height="540" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="2846" TargetBitrate="2250" MaxGOPBitrate="3630"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_1500kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="2205095" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="3.1" Width="960" Height="540" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="1932" TargetBitrate="1500" MaxGOPBitrate="2513"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_1000kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="1508567" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="3.0" Width="640" Height="360" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="1271" TargetBitrate="1000" MaxGOPBitrate="1527"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_650kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="1057155" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="3.0" Width="640" Height="360" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="843" TargetBitrate="650" MaxGOPBitrate="1086"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_H264_400kbps_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="699262" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <VideoTracks> 
   <VideoTrack Id="0" FourCC="AVC1" Profile="Main" Level="1.3" Width="320" Height="180" DisplayAspectRatioNumerator="16" DisplayAspectRatioDenominator="9" Framerate="23.974" TargetFramerate="23.974" Bitrate="503" TargetBitrate="400" MaxGOPBitrate="661"/> 
  </VideoTracks> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_AAC_und_ch2_96kbps.mp4" Size="166780" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="93" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
 <AssetFile Name="BigBuckBunny_AAC_und_ch2_56kbps.mp4" Size="124576" Duration="PT8.4288444S"> 
  <Sources> 
   <Source Name="BigBuckBunny.mp4"/> 
  </Sources> 
  <AudioTracks> 
   <AudioTrack Id="0" Codec="AacLc" Channels="2" SamplingRate="44100" Bitrate="53" BitsPerSample="16"/> 
  </AudioTracks> 
 </AssetFile> 
</AssetFiles> 

Další kroky

Media Services v3 (nejnovější)

Podívejte se na nejnovější verzi Azure Media Services.

Media Services v2 (starší verze)

Poskytnutí zpětné vazby

Pomocí fóra User Voice můžete poskytnout zpětnou vazbu a zaslat návrhy pro zlepšení služeb Azure Media Services. Můžete také přejít přímo na jednu z následujících kategorií: