Rozšíření PostgreSQL v Azure Database for PostgreSQL – jeden serverPostgreSQL extensions in Azure Database for PostgreSQL - Single Server

PostgreSQL poskytuje možnost rozšíření funkcí databáze pomocí rozšíření.PostgreSQL provides the ability to extend the functionality of your database using extensions. Rozšíření seskupují více souvisejících objektů SQL společně v jednom balíčku, který se dá načíst nebo odebrat z databáze jediným příkazem.Extensions bundle multiple related SQL objects together in a single package that can be loaded or removed from your database with a single command. Po načtení do databáze nástroje rozšíření funguje jako předdefinované funkce.After being loaded in the database, extensions function like built-in features.

Jak používat rozšíření PostgreSQLHow to use PostgreSQL extensions

Aby bylo možné použít rozšíření PostgreSQL, musí být v databázi nainstalovány.PostgreSQL extensions must be installed in your database before you can use them. Pro instalaci konkrétního rozšíření spusťte příkaz Create Extension z psql Tool, který načte zabalené objekty do vaší databáze.To install a particular extension, run the CREATE EXTENSION command from psql tool to load the packaged objects into your database.

Azure Database for PostgreSQL podporuje podmnožinu rozšíření klíčů, jak je uvedeno níže.Azure Database for PostgreSQL supports a subset of key extensions as listed below. Tyto informace jsou také k dispozici SELECT * FROM pg_available_extensions;v systému.This information is also available by running SELECT * FROM pg_available_extensions;. Rozšíření nad rámec těch, která jsou uvedena, nejsou podporována.Extensions beyond the ones listed are not supported. V Azure Database for PostgreSQL nemůžete vytvořit vlastní rozšíření.You cannot create your own extension in Azure Database for PostgreSQL.

Rozšíření Postgres 11Postgres 11 extensions

V Azure Database for PostgreSQLch serverech jsou k dispozici následující rozšíření, která mají Postgres verze 11.The following extensions are available in Azure Database for PostgreSQL servers which have Postgres version 11.

LinkaExtension Verze rozšířeníExtension version PopisDescription
address_standardizeraddress_standardizer 2.5.12.5.1 Slouží k analýze adresy na prvky prvku.Used to parse an address into constituent elements.
address_standardizer_data_usaddress_standardizer_data_us 2.5.12.5.1 Příklad adresy pro normalizační sadu USAddress Standardizer US dataset example
btree_ginbtree_gin 1.31.3 Podpora indexování běžných typů DataTypes v GINsupport for indexing common datatypes in GIN
btree_gistbtree_gist 1,51.5 Podpora indexování běžných typů DataTypes v registrusupport for indexing common datatypes in GiST
citextcitext 1,51.5 datový typ pro řetězce znaků bez rozlišení velkých a malých písmendata type for case-insensitive character strings
datovcube 1.41.4 datový typ pro multidimenzionální datové krychledata type for multidimensional cubes
dblinkdblink 1.21.2 připojení k jiným databázím PostgreSQL v rámci databázeconnect to other PostgreSQL databases from within a database
dict_intdict_int 1.01.0 Šablona slovníku pro hledání textu pro celá číslatext search dictionary template for integers
earthdistanceearthdistance 1.11.1 Výpočet vzdáleností skvělého kruhu na povrchu zeměcalculate great-circle distances on the surface of the Earth
fuzzystrmatchfuzzystrmatch 1.11.1 určení podobností a vzdálenosti mezi řetězcidetermine similarities and distance between strings
hstorehstore 1,51.5 datový typ pro ukládání sad párů (klíč, hodnota)data type for storing sets of (key, value) pairs
hypopghypopg 1.1.21.1.2 Hypotetické indexy pro PostgreSQLHypothetical indexes for PostgreSQL
intarrayintarray 1.21.2 funkce, operátory a podpora indexu pro jednorozměrná pole s celými číslyfunctions, operators, and index support for 1-D arrays of integers
neníisn 1.21.2 datové typy pro mezinárodní standardy číslování produktůdata types for international product numbering standards
ltreeltree 1.11.1 datový typ pro hierarchické struktury podobné stromudata type for hierarchical tree-like structures
orafceorafce 3.73.7 Funkce a operátory, které emuluje podmnožinu funkcí a balíčků z komerčních RDBMSFunctions and operators that emulate a subset of functions and packages from commercial RDBMS
pgauditpgaudit 1.3.11.3.1 poskytuje funkce auditováníprovides auditing functionality
pgcryptopgcrypto 1.31.3 kryptografické funkcecryptographic functions
pgroutingpgrouting 2.6.22.6.2 Rozšíření pgRoutingpgRouting Extension
pgrowlockspgrowlocks 1.21.2 Zobrazit informace o uzamykání na úrovni řádkůshow row-level locking information
pgstattuplepgstattuple 1,51.5 Zobrazit statistiky na úrovni řazené kolekce členůshow tuple-level statistics
pg_buffercachepg_buffercache 1.31.3 Prověřte sdílenou mezipaměť vyrovnávací pamětiexamine the shared buffer cache
pg_partmanpg_partman 4.0.04.0.0 Rozšíření pro správu dělených tabulek podle času nebo IDExtension to manage partitioned tables by time or ID
pg_prewarmpg_prewarm 1.21.2 data předteplého vztahuprewarm relation data
pg_stat_statementspg_stat_statements 1.61.6 sledovat statistiku spuštění všech provedených příkazů SQLtrack execution statistics of all SQL statements executed
pg_trgmpg_trgm 1.41.4 měření podobnosti textu a hledání v indexu na základě trigramstext similarity measurement and index searching based on trigrams
plpgsqlplpgsql 1.01.0 Procedurální jazyk PL/pgSQLPL/pgSQL procedural language
plv8plv8 2.3.112.3.11 Důvěryhodný procedurální jazyk PL/JavaScript (V8)PL/JavaScript (v8) trusted procedural language
postgispostgis 2.5.12.5.1 PostGIS geometrii, geografické a rastrové typy a funkcePostGIS geometry, geography, and raster spatial types and functions
postgis_sfcgalpostgis_sfcgal 2.5.12.5.1 PostGIS SFCGAL – funkcePostGIS SFCGAL functions
postgis_tiger_geocoderpostgis_tiger_geocoder 2.5.12.5.1 PostGIS tygr, a reverzní INCODEPostGIS tiger geocoder and reverse geocoder
postgis_topologypostgis_topology 2.5.12.5.1 Prostorové typy a funkce topologie PostGISPostGIS topology spatial types and functions
postgres_fdwpostgres_fdw 1.01.0 obálka s cizími daty pro vzdálené servery PostgreSQLforeign-data wrapper for remote PostgreSQL servers
tablefunctablefunc 1.01.0 funkce, které pracují s celými tabulkami včetně křížovéhofunctions that manipulate whole tables, including crosstab
timescaledbtimescaledb 1.3.21.3.2 Umožňuje škálovatelné vkládání a složité dotazy pro data časových řad.Enables scalable inserts and complex queries for time-series data
odakcentunaccent 1.11.1 slovník hledání textu, který odebere zvýrazněnítext search dictionary that removes accents
UUID – OSSPuuid-ossp 1.11.1 generování univerzálně jedinečných identifikátorů (UUID)generate universally unique identifiers (UUIDs)

Rozšíření Postgres 10Postgres 10 extensions

V Azure Database for PostgreSQLch serverech jsou k dispozici následující rozšíření, která mají Postgres verze 10.The following extensions are available in Azure Database for PostgreSQL servers which have Postgres version 10.

LinkaExtension Verze rozšířeníExtension version PopisDescription
address_standardizeraddress_standardizer 2.5.12.5.1 Slouží k analýze adresy na prvky prvku.Used to parse an address into constituent elements.
address_standardizer_data_usaddress_standardizer_data_us 2.5.12.5.1 Příklad adresy pro normalizační sadu USAddress Standardizer US dataset example
btree_ginbtree_gin 1.31.3 Podpora indexování běžných typů DataTypes v GINsupport for indexing common datatypes in GIN
btree_gistbtree_gist 1,51.5 Podpora indexování běžných typů DataTypes v registrusupport for indexing common datatypes in GiST
chkpasschkpass 1.01.0 datový typ pro automaticky zašifrovaná hesladata type for auto-encrypted passwords
citextcitext 1.41.4 datový typ pro řetězce znaků bez rozlišení velkých a malých písmendata type for case-insensitive character strings
datovcube 1.21.2 datový typ pro multidimenzionální datové krychledata type for multidimensional cubes
dblinkdblink 1.21.2 připojení k jiným databázím PostgreSQL v rámci databázeconnect to other PostgreSQL databases from within a database
dict_intdict_int 1.01.0 Šablona slovníku pro hledání textu pro celá číslatext search dictionary template for integers
earthdistanceearthdistance 1.11.1 Výpočet vzdáleností skvělého kruhu na povrchu zeměcalculate great-circle distances on the surface of the Earth
fuzzystrmatchfuzzystrmatch 1.11.1 určení podobností a vzdálenosti mezi řetězcidetermine similarities and distance between strings
hstorehstore 1.41.4 datový typ pro ukládání sad párů (klíč, hodnota)data type for storing sets of (key, value) pairs
hypopghypopg 1.1.11.1.1 Hypotetické indexy pro PostgreSQLHypothetical indexes for PostgreSQL
intarrayintarray 1.21.2 funkce, operátory a podpora indexu pro jednorozměrná pole s celými číslyfunctions, operators, and index support for 1-D arrays of integers
neníisn 1.11.1 datové typy pro mezinárodní standardy číslování produktůdata types for international product numbering standards
ltreeltree 1.11.1 datový typ pro hierarchické struktury podobné stromudata type for hierarchical tree-like structures
orafceorafce 3.73.7 Funkce a operátory, které emuluje podmnožinu funkcí a balíčků z komerčních RDBMSFunctions and operators that emulate a subset of functions and packages from commercial RDBMS
pgauditpgaudit 1.21.2 poskytuje funkce auditováníprovides auditing functionality
pgcryptopgcrypto 1.31.3 kryptografické funkcecryptographic functions
pgroutingpgrouting 2.5.22.5.2 Rozšíření pgRoutingpgRouting Extension
pgrowlockspgrowlocks 1.21.2 Zobrazit informace o uzamykání na úrovni řádkůshow row-level locking information
pgstattuplepgstattuple 1,51.5 Zobrazit statistiky na úrovni řazené kolekce členůshow tuple-level statistics
pg_buffercachepg_buffercache 1.31.3 Prověřte sdílenou mezipaměť vyrovnávací pamětiexamine the shared buffer cache
pg_partmanpg_partman 2.6.32.6.3 Rozšíření pro správu dělených tabulek podle času nebo IDExtension to manage partitioned tables by time or ID
pg_prewarmpg_prewarm 1.11.1 data předteplého vztahuprewarm relation data
pg_stat_statementspg_stat_statements 1.61.6 sledovat statistiku spuštění všech provedených příkazů SQLtrack execution statistics of all SQL statements executed
pg_trgmpg_trgm 1.31.3 měření podobnosti textu a hledání v indexu na základě trigramstext similarity measurement and index searching based on trigrams
plpgsqlplpgsql 1.01.0 Procedurální jazyk PL/pgSQLPL/pgSQL procedural language
plv8plv8 2.1.02.1.0 Důvěryhodný procedurální jazyk PL/JavaScript (V8)PL/JavaScript (v8) trusted procedural language
postgispostgis 2.4.32.4.3 PostGIS geometrii, geografické a rastrové typy a funkcePostGIS geometry, geography, and raster spatial types and functions
postgis_sfcgalpostgis_sfcgal 2.4.32.4.3 PostGIS SFCGAL – funkcePostGIS SFCGAL functions
postgis_tiger_geocoderpostgis_tiger_geocoder 2.4.32.4.3 PostGIS tygr, a reverzní INCODEPostGIS tiger geocoder and reverse geocoder
postgis_topologypostgis_topology 2.4.32.4.3 Prostorové typy a funkce topologie PostGISPostGIS topology spatial types and functions
postgres_fdwpostgres_fdw 1.01.0 obálka s cizími daty pro vzdálené servery PostgreSQLforeign-data wrapper for remote PostgreSQL servers
tablefunctablefunc 1.01.0 funkce, které pracují s celými tabulkami včetně křížovéhofunctions that manipulate whole tables, including crosstab
timescaledbtimescaledb 1.1.11.1.1 Umožňuje škálovatelné vkládání a složité dotazy pro data časových řad.Enables scalable inserts and complex queries for time-series data
odakcentunaccent 1.11.1 slovník hledání textu, který odebere zvýrazněnítext search dictionary that removes accents
UUID – OSSPuuid-ossp 1.11.1 generování univerzálně jedinečných identifikátorů (UUID)generate universally unique identifiers (UUIDs)

Rozšíření Postgres 9,6Postgres 9.6 extensions

V Azure Database for PostgreSQLch serverech jsou k dispozici následující rozšíření, která mají Postgres verze 9,6.The following extensions are available in Azure Database for PostgreSQL servers which have Postgres version 9.6.

LinkaExtension Verze rozšířeníExtension version PopisDescription
address_standardizeraddress_standardizer 2.3.22.3.2 Slouží k analýze adresy na prvky prvku.Used to parse an address into constituent elements.
address_standardizer_data_usaddress_standardizer_data_us 2.3.22.3.2 Příklad adresy pro normalizační sadu USAddress Standardizer US dataset example
btree_ginbtree_gin 1.01.0 Podpora indexování běžných typů DataTypes v GINsupport for indexing common datatypes in GIN
btree_gistbtree_gist 1.21.2 Podpora indexování běžných typů DataTypes v registrusupport for indexing common datatypes in GiST
chkpasschkpass 1.01.0 datový typ pro automaticky zašifrovaná hesladata type for auto-encrypted passwords
citextcitext 1.31.3 datový typ pro řetězce znaků bez rozlišení velkých a malých písmendata type for case-insensitive character strings
datovcube 1.21.2 datový typ pro multidimenzionální datové krychledata type for multidimensional cubes
dblinkdblink 1.21.2 připojení k jiným databázím PostgreSQL v rámci databázeconnect to other PostgreSQL databases from within a database
dict_intdict_int 1.01.0 Šablona slovníku pro hledání textu pro celá číslatext search dictionary template for integers
earthdistanceearthdistance 1.11.1 Výpočet vzdáleností skvělého kruhu na povrchu zeměcalculate great-circle distances on the surface of the Earth
fuzzystrmatchfuzzystrmatch 1.11.1 určení podobností a vzdálenosti mezi řetězcidetermine similarities and distance between strings
hstorehstore 1.41.4 datový typ pro ukládání sad párů (klíč, hodnota)data type for storing sets of (key, value) pairs
hypopghypopg 1.1.11.1.1 Hypotetické indexy pro PostgreSQLHypothetical indexes for PostgreSQL
intarrayintarray 1.21.2 funkce, operátory a podpora indexu pro jednorozměrná pole s celými číslyfunctions, operators, and index support for 1-D arrays of integers
neníisn 1.11.1 datové typy pro mezinárodní standardy číslování produktůdata types for international product numbering standards
ltreeltree 1.11.1 datový typ pro hierarchické struktury podobné stromudata type for hierarchical tree-like structures
orafceorafce 3.73.7 Funkce a operátory, které emuluje podmnožinu funkcí a balíčků z komerčních RDBMSFunctions and operators that emulate a subset of functions and packages from commercial RDBMS
pgauditpgaudit 1.1.21.1.2 poskytuje funkce auditováníprovides auditing functionality
pgcryptopgcrypto 1.31.3 kryptografické funkcecryptographic functions
pgroutingpgrouting 2.3.22.3.2 Rozšíření pgRoutingpgRouting Extension
pgrowlockspgrowlocks 1.21.2 Zobrazit informace o uzamykání na úrovni řádkůshow row-level locking information
pgstattuplepgstattuple 1.41.4 Zobrazit statistiky na úrovni řazené kolekce členůshow tuple-level statistics
pg_buffercachepg_buffercache 1.21.2 Prověřte sdílenou mezipaměť vyrovnávací pamětiexamine the shared buffer cache
pg_partmanpg_partman 2.6.32.6.3 Rozšíření pro správu dělených tabulek podle času nebo IDExtension to manage partitioned tables by time or ID
pg_prewarmpg_prewarm 1.11.1 data předteplého vztahuprewarm relation data
pg_stat_statementspg_stat_statements 1.41.4 sledovat statistiku spuštění všech provedených příkazů SQLtrack execution statistics of all SQL statements executed
pg_trgmpg_trgm 1.31.3 měření podobnosti textu a hledání v indexu na základě trigramstext similarity measurement and index searching based on trigrams
plpgsqlplpgsql 1.01.0 Procedurální jazyk PL/pgSQLPL/pgSQL procedural language
plv8plv8 2.1.02.1.0 Důvěryhodný procedurální jazyk PL/JavaScript (V8)PL/JavaScript (v8) trusted procedural language
postgispostgis 2.3.22.3.2 PostGIS geometrii, geografické a rastrové typy a funkcePostGIS geometry, geography, and raster spatial types and functions
postgis_sfcgalpostgis_sfcgal 2.3.22.3.2 PostGIS SFCGAL – funkcePostGIS SFCGAL functions
postgis_tiger_geocoderpostgis_tiger_geocoder 2.3.22.3.2 PostGIS tygr, a reverzní INCODEPostGIS tiger geocoder and reverse geocoder
postgis_topologypostgis_topology 2.3.22.3.2 Prostorové typy a funkce topologie PostGISPostGIS topology spatial types and functions
postgres_fdwpostgres_fdw 1.01.0 obálka s cizími daty pro vzdálené servery PostgreSQLforeign-data wrapper for remote PostgreSQL servers
tablefunctablefunc 1.01.0 funkce, které pracují s celými tabulkami včetně křížovéhofunctions that manipulate whole tables, including crosstab
timescaledbtimescaledb 1.1.11.1.1 Umožňuje škálovatelné vkládání a složité dotazy pro data časových řad.Enables scalable inserts and complex queries for time-series data
odakcentunaccent 1.11.1 slovník hledání textu, který odebere zvýrazněnítext search dictionary that removes accents
UUID – OSSPuuid-ossp 1.11.1 generování univerzálně jedinečných identifikátorů (UUID)generate universally unique identifiers (UUIDs)

Rozšíření Postgres 9,5Postgres 9.5 extensions

V Azure Database for PostgreSQLch serverech jsou k dispozici následující rozšíření, která mají Postgres verze 9,5.The following extensions are available in Azure Database for PostgreSQL servers which have Postgres version 9.5.

LinkaExtension Verze rozšířeníExtension version PopisDescription
address_standardizeraddress_standardizer 2.3.02.3.0 Slouží k analýze adresy na prvky prvku.Used to parse an address into constituent elements.
address_standardizer_data_usaddress_standardizer_data_us 2.3.02.3.0 Příklad adresy pro normalizační sadu USAddress Standardizer US dataset example
btree_ginbtree_gin 1.01.0 Podpora indexování běžných typů DataTypes v GINsupport for indexing common datatypes in GIN
btree_gistbtree_gist 1.11.1 Podpora indexování běžných typů DataTypes v registrusupport for indexing common datatypes in GiST
chkpasschkpass 1.01.0 datový typ pro automaticky zašifrovaná hesladata type for auto-encrypted passwords
citextcitext 1.11.1 datový typ pro řetězce znaků bez rozlišení velkých a malých písmendata type for case-insensitive character strings
datovcube 1.01.0 datový typ pro multidimenzionální datové krychledata type for multidimensional cubes
dblinkdblink 1.11.1 připojení k jiným databázím PostgreSQL v rámci databázeconnect to other PostgreSQL databases from within a database
dict_intdict_int 1.01.0 Šablona slovníku pro hledání textu pro celá číslatext search dictionary template for integers
earthdistanceearthdistance 1.01.0 Výpočet vzdáleností skvělého kruhu na povrchu zeměcalculate great-circle distances on the surface of the Earth
fuzzystrmatchfuzzystrmatch 1.01.0 určení podobností a vzdálenosti mezi řetězcidetermine similarities and distance between strings
hstorehstore 1.31.3 datový typ pro ukládání sad párů (klíč, hodnota)data type for storing sets of (key, value) pairs
hypopghypopg 1.1.11.1.1 Hypotetické indexy pro PostgreSQLHypothetical indexes for PostgreSQL
intarrayintarray 1.01.0 funkce, operátory a podpora indexu pro jednorozměrná pole s celými číslyfunctions, operators, and index support for 1-D arrays of integers
neníisn 1.01.0 datové typy pro mezinárodní standardy číslování produktůdata types for international product numbering standards
ltreeltree 1.01.0 datový typ pro hierarchické struktury podobné stromudata type for hierarchical tree-like structures
orafceorafce 3.73.7 Funkce a operátory, které emuluje podmnožinu funkcí a balíčků z komerčních RDBMSFunctions and operators that emulate a subset of functions and packages from commercial RDBMS
pgauditpgaudit 1.0.71.0.7 poskytuje funkce auditováníprovides auditing functionality
pgcryptopgcrypto 1.21.2 kryptografické funkcecryptographic functions
pgroutingpgrouting 2.3.02.3.0 Rozšíření pgRoutingpgRouting Extension
pgrowlockspgrowlocks 1.11.1 Zobrazit informace o uzamykání na úrovni řádkůshow row-level locking information
pgstattuplepgstattuple 1.31.3 Zobrazit statistiky na úrovni řazené kolekce členůshow tuple-level statistics
pg_buffercachepg_buffercache 1.11.1 Prověřte sdílenou mezipaměť vyrovnávací pamětiexamine the shared buffer cache
pg_partmanpg_partman 2.6.32.6.3 Rozšíření pro správu dělených tabulek podle času nebo IDExtension to manage partitioned tables by time or ID
pg_prewarmpg_prewarm 1.01.0 data předteplého vztahuprewarm relation data
pg_stat_statementspg_stat_statements 1.31.3 sledovat statistiku spuštění všech provedených příkazů SQLtrack execution statistics of all SQL statements executed
pg_trgmpg_trgm 1.11.1 měření podobnosti textu a hledání v indexu na základě trigramstext similarity measurement and index searching based on trigrams
plpgsqlplpgsql 1.01.0 Procedurální jazyk PL/pgSQLPL/pgSQL procedural language
postgispostgis 2.3.02.3.0 PostGIS geometrii, geografické a rastrové typy a funkcePostGIS geometry, geography, and raster spatial types and functions
postgis_sfcgalpostgis_sfcgal 2.3.02.3.0 PostGIS SFCGAL – funkcePostGIS SFCGAL functions
postgis_tiger_geocoderpostgis_tiger_geocoder 2.3.02.3.0 PostGIS tygr, a reverzní INCODEPostGIS tiger geocoder and reverse geocoder
postgis_topologypostgis_topology 2.3.02.3.0 Prostorové typy a funkce topologie PostGISPostGIS topology spatial types and functions
postgres_fdwpostgres_fdw 1.01.0 obálka s cizími daty pro vzdálené servery PostgreSQLforeign-data wrapper for remote PostgreSQL servers
tablefunctablefunc 1.01.0 funkce, které pracují s celými tabulkami včetně křížovéhofunctions that manipulate whole tables, including crosstab
odakcentunaccent 1.01.0 slovník hledání textu, který odebere zvýrazněnítext search dictionary that removes accents
UUID – OSSPuuid-ossp 1.01.0 generování univerzálně jedinečných identifikátorů (UUID)generate universally unique identifiers (UUIDs)

pg_stat_statementspg_stat_statements

Rozšíření pg_stat_statements je předem načteno na každém serveru Azure Database for PostgreSQL a poskytuje tak prostředky pro sledování statistik provádění příkazů SQL.The pg_stat_statements extension is preloaded on every Azure Database for PostgreSQL server to provide you a means of tracking execution statistics of SQL statements. Nastavení pg_stat_statements.track, které řídí, které příkazy jsou počítány rozšířením, výchozí hodnota top, což znamená, že jsou sledovány všechny příkazy vydané přímo klienty.The setting pg_stat_statements.track, which controls what statements are counted by the extension, defaults to top, meaning all statements issued directly by clients are tracked. Tyto dvě úrovně sledování jsou none a. allThe two other tracking levels are none and all. Toto nastavení se dá nakonfigurovat jako parametr serveru prostřednictvím Azure Portal nebo rozhraní příkazového řádku Azure CLI.This setting is configurable as a server parameter through the Azure portal or the Azure CLI.

Mezi informacemi o spuštění dotazu pg_stat_statements poskytuje kompromis a dopad na výkon serveru při zaznamenání jednotlivých příkazů SQL.There is a tradeoff between the query execution information pg_stat_statements provides and the impact on server performance as it logs each SQL statement. Pokud nepoužíváte rozšíření pg_stat_statements, doporučujeme, abyste nastavili pg_stat_statements.track na. noneIf you are not actively using the pg_stat_statements extension, we recommend that you set pg_stat_statements.track to none. Všimněte si, že některé služby monitorování třetích stran můžou spoléhat na pg_stat_statements k poskytování přehledů o výkonu dotazů, takže ověřte, jestli se jedná o případ nebo ne.Note that some third party monitoring services may rely on pg_stat_statements to deliver query performance insights, so confirm whether this is the case for you or not.

dblink a postgres_fdw vám umožní připojit se z jednoho serveru PostgreSQL k druhému nebo do jiné databáze na stejném serveru.dblink and postgres_fdw allow you to connect from one PostgreSQL server to another, or to another database in the same server. Přijímající server musí v bráně firewall umožňovat připojení z odesílajícího serveru.The receiving server needs to allow connections from the sending server through its firewall. Pokud se tato rozšíření používají pro připojení mezi Azure Database for PostgreSQL servery, můžete to udělat nastavením možnosti "povolení přístupu ke službám Azure" na ZAPNUTo.When using these extensions to connect between Azure Database for PostgreSQL servers, this can be done by setting "Allow access to Azure services" to ON. To je také nutné v případě, že chcete použít rozšíření pro návrat ke stejnému serveru.This is also needed if you want to use the extensions to loop back to the same server. Nastavení "povolení přístupu ke službám Azure" najdete na stránce Azure Portal pro server Postgres v části zabezpečení připojení.The "Allow access to Azure services" setting can be found in the Azure portal page for the Postgres server, under Connection Security. Zapnutím možnosti "povolení přístupu ke službám Azure" získáte všechny IP adresy Azure na seznamu povolených.Turning "Allow access to Azure services" ON puts all Azure IPs on the allow list.

Odchozí připojení z Azure Database for PostgreSQL se v současné době nepodporují, s výjimkou připojení k jiným serverům Azure Database for PostgreSQL.Currently, outbound connections from Azure Database for PostgreSQL are not supported, except for connections to other Azure Database for PostgreSQL servers.

Uuiduuid

Pokud plánujete použití uuid_generate_v4() z rozšíření UUID-OSSP, zvažte porovnání s gen_random_uuid() rozšířením pgcrypto pro výhody výkonu.If you are planning to use uuid_generate_v4() from the uuid-ossp extension, consider comparing with gen_random_uuid() from the pgcrypto extension for performance benefits.

pgAuditpgAudit

Rozšíření pgAudit poskytuje protokolování auditování relací a objektů.The pgAudit extension provides session and object audit logging. Informace o tom, jak používat toto rozšíření v Azure Database for PostgreSQL, najdete v článku věnovaném koncepcím auditu.To learn how to use this extension in Azure Database for PostgreSQL, visit the auditing concepts article.

pg_prewarmpg_prewarm

Rozšíření pg_prewarm načte relační data do mezipaměti.The pg_prewarm extension loads relational data into cache. Předzpracováním vašich mezipamětí znamená, že vaše dotazy mají po restartování lepší dobu odezvy při jejich prvním spuštění.Prewarming your caches means that your queries have better response times on their first run after a restart. V Postgres 10 a níže se předtepla provádí ručně pomocí předteplé funkce.In Postgres 10 and below, prewarming is done manually using the prewarm function.

V Postgres 11 a vyšších můžete nakonfigurovat, aby se předhřívání provádělo automaticky.In Postgres 11 and above, you can configure prewarming to happen automatically. Je potřeba zahrnout pg_prewarm do seznamu shared_preload_libraries parametrů a restartovat server, aby se změna projevila.You need to include pg_prewarm in your shared_preload_libraries parameter's list and restart the server to apply the change. Parametry lze nastavit v šabloně Azure Portal, CLI, REST API nebo ARM.Parameters can be set from the Azure portal, CLI, REST API, or ARM template.

TimescaleDBTimescaleDB

TimescaleDB je databáze časových řad, která je zabalená jako přípona pro PostgreSQL.TimescaleDB is a time-series database that is packaged as an extension for PostgreSQL. TimescaleDB poskytuje časově orientované analytické funkce, optimalizace a škáluje Postgres pro úlohy časových řad.TimescaleDB provides time-oriented analytical functions, optimizations, and scales Postgres for time-series workloads.

Přečtěte si další informace o TimescaleDB, registrovaná ochranná známce s časovou známkou, Inc.Learn more about TimescaleDB, a registered trademark of Timescale, Inc.. Azure Database for PostgreSQL poskytuje verzi Open source pro časovou osu.Azure Database for PostgreSQL provides the open-source version of Timescale. Informace o tom, jaké funkce časové osy jsou v této verzi k dispozici, najdete v tématu Porovnání produktů s časovou osouTo learn which Timescale features are available in this version, see the Timescale product comparison.

Instalace TimescaleDBInstalling TimescaleDB

Chcete-li nainstalovat TimescaleDB, je třeba jej zahrnout do sdílených předem načtených knihoven serveru.To install TimescaleDB, you need to include it in the server's shared preload libraries. Změna shared_preload_libraries parametru Postgres vyžaduje, aby se restart serveru projevil.A change to Postgres's shared_preload_libraries parameter requires a server restart to take effect. Parametry můžete změnit pomocí Azure Portal nebo rozhraní příkazového řádku Azure CLI.You can change parameters using the Azure portal or the Azure CLI.

Použití Azure Portal:Using the Azure portal:

  1. Vyberte svůj server Azure Database for PostgreSQL.Select your Azure Database for PostgreSQL server.

  2. Na bočním panelu vyberte parametry serveru.On the sidebar, select Server Parameters.

  3. Vyhledejte shared_preload_libraries parametr.Search for the shared_preload_libraries parameter.

  4. Vyberte TimescaleDB.Select TimescaleDB.

  5. Vyberte Uložit a zachovejte vaše změny.Select Save to preserve your changes. Jakmile se změna uloží, dostanete oznámení.You get a notification once the change is saved.

  6. Po oznámení restartujte Server, aby se změny projevily.After the notification, restart the server to apply these changes. Informace o tom, jak restartovat server, najdete v tématu restart serveru Azure Database for PostgreSQL.To learn how to restart a server, see Restart an Azure Database for PostgreSQL server.

V databázi Postgres teď můžete povolit TimescaleDB.You can now enable TimescaleDB in your Postgres database. Připojte se k databázi a vydejte následující příkaz:Connect to the database and issue the following command:

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;

Tip

Pokud se zobrazí chyba, potvrďte, že jste restart serveru po uložení shared_preload_libraries.If you see an error, confirm that you restarted your server after saving shared_preload_libraries.

Nyní můžete vytvořit TimescaleDBou tabulku zcela od začátku nebo migrovat existující data časových řad v PostgreSQL.You can now create a TimescaleDB hypertable from scratch or migrate existing time-series data in PostgreSQL.

Obnovení databáze časové osyRestoring a Timescale database

Chcete-li obnovit databázi časové osy pomocí pg_dump a pg_restore, je nutné spustit dva pomocné procedury v cílové databázi: timescaledb_pre_restore() a timescaledb_post restore().To restore a Timescale database using pg_dump and pg_restore, you need to run two helper procedures in the destination database: timescaledb_pre_restore() and timescaledb_post restore().

Nejprve Připravte cílovou databázi:First prepare the destination database:

--create the new database where you'll perform the restore
CREATE DATABASE tutorial;
\c tutorial --connect to the database 
CREATE EXTENSION timescaledb;

SELECT timescaledb_pre_restore();

Nyní můžete spustit pg_dump v původní databázi a pak pg_restore.Now you can run pg_dump on the original database and then do pg_restore. Po obnovení nezapomeňte spustit následující příkaz v obnovené databázi:After the restore, be sure to run the following command in the restored database:

SELECT timescaledb_post_restore();

Další krokyNext steps

Pokud nevidíte rozšíření, které byste chtěli použít, dejte nám prosím jistotu.If you don't see an extension that you'd like to use, let us know. Hlasujte pro existující žádosti nebo vytvořte nové žádosti o zpětnou vazbu na našem fóru pro zpětnou vazbu.Vote for existing requests or create new feedback requests in our feedback forum.