Koncepty vysoké dostupnosti v Azure Database for PostgreSQL – jeden serverHigh availability concepts in Azure Database for PostgreSQL - Single Server

Služba Azure Database for PostgreSQL poskytuje zaručenou vysokou úroveň dostupnosti.The Azure Database for PostgreSQL service provides a guaranteed high level of availability. Finančně zajištěná smlouva o úrovni služeb (SLA) je po všeobecné dostupnosti 99,99%.The financially backed service level agreement (SLA) is 99.99% upon general availability. Při používání této služby nedochází k neprovozuschopnému použití.There is virtually no application down time when using this service.

Vysoká dostupnostHigh availability

Model vysoké dostupnosti (HA) vychází z vestavěných mechanismů převzetí služeb při selhání, když dojde k přerušení na úrovni uzlu.The high availability (HA) model is based on built-in failover mechanisms when a node-level interruption occurs. Přerušení na úrovni uzlu může vzniknout kvůli selhání hardwaru nebo v reakci na nasazení služby.A node-level interruption could occur because of a hardware failure or in response to a service deployment.

Změny provedené u Azure Database for PostgreSQL databázového serveru se projeví v kontextu transakce.At all times, changes made to an Azure Database for PostgreSQL database server occur in the context of a transaction. Změny se zaznamenávají synchronně ve službě Azure Storage, když je transakce potvrzena.Changes are recorded synchronously in Azure storage when the transaction is committed. Pokud dojde k přerušení na úrovni uzlu, databázový server automaticky vytvoří nový uzel a připojí úložiště dat k novému uzlu.If a node-level interruption occurs, the database server automatically creates a new node and attaches data storage to the new node. Všechna aktivní připojení jsou vyřazena a všechny transakce v transakci nejsou potvrzeny.Any active connections are dropped and any inflight transactions are not committed.

Logika opakování aplikace je zásadní.Application retry logic is essential

Je důležité, aby databázové aplikace PostgreSQL byly sestaveny tak, aby zjistily a opakovaly přerušená připojení a neúspěšné transakce.It is important that PostgreSQL database applications are built to detect and retry dropped connections and failed transactions. Když se aplikace opakuje, připojení aplikace se transparentně přesměruje na nově vytvořenou instanci, která převezme služby pro neúspěšnou instanci.When the application retries, the application's connection is transparently redirected to the newly created instance, which takes over for the failed instance.

Interně v Azure se k přesměrování připojení k nové instanci používá brána.Internally in Azure, a gateway is used to redirect the connections to the new instance. Po přerušení bude celý proces převzetí služeb při selhání obvykle trvat desítky sekund.Upon an interruption, the entire fail-over process typically takes tens of seconds. Vzhledem k tomu, že je přesměrování zpracováváno interně bránou, externí připojovací řetězec pro klientské aplikace zůstane stejný.Since the redirect is handled internally by the gateway, the external connection string remains the same for the client applications.

Vertikální navýšení nebo snížení kapacityScaling up or down

Podobně jako Azure Database for PostgreSQL při horizontálním navýšení nebo snížení kapacity v modelu HA se vytvoří nová instance serveru se zadanou velikostí.Similar to the HA model, when an Azure Database for PostgreSQL is scaled up or down, a new server instance with the specified size is created. Stávající úložiště dat je odpojené od původní instance a připojené k nové instanci.The existing data storage is detached from the original instance, and attached to the new instance.

Během operace škálování dojde k přerušení připojení k databázi.During the scale operation, an interruption to the database connections occurs. Klientské aplikace jsou odpojené a otevřené nepotvrzené transakce se zruší.The client applications are disconnected, and open uncommitted transactions are canceled. Jakmile klientská aplikace znovu požádá o připojení nebo vytvoří nové připojení, brána nasměruje připojení k instanci nově nastavené velikosti.Once the client application retries the connection, or makes a new connection, the gateway directs the connection to the newly sized instance.

Další krokyNext steps