Co je Azure Scheduler?What is Azure Scheduler?

Důležité

Azure Logic Apps nahrazuje službu Azure Scheduler, která se vyřazuje z provozu.Azure Logic Apps is replacing Azure Scheduler, which is being retired. K plánování úloh místo ní zkuste použít Azure Logic Apps.To schedule jobs, try Azure Logic Apps instead.

Azure Scheduler pomáhá vytvářet úlohy spouštěné v cloudu tím, že umožňuje deklarativně popisovat akce.Azure Scheduler helps you create jobs that run in the cloud by declaratively describing actions. Služba pak tyto akce automaticky plánuje a spouští.The service then automatically schedules and runs those actions. Můžete například volat služby v i mimo Azure, například koncové body HTTP nebo HTTPS, a také odesílat zprávy do front služby Azure Storage a front nebo témat služby Azure Service Bus.For example, you can call services inside and outside Azure, such as calling HTTP or HTTPS endpoints, and also post messages to Azure Storage queues and Azure Service Bus queues or topics. Úlohy můžete spouštět okamžitě nebo později.You can run jobs immediately or at a later time. Scheduler bez problémů podporuje komplexní plánování a pokročilé opakování.Scheduler easily supports complex schedules and advanced recurrence. Scheduler určuje, kdy se mají úlohy spouštět, uchovává historii výsledků úloh, kterou můžete procházet, a pak předvídatelně a spolehlivě plánuje úlohy, které se mají spustit.Scheduler specifies when to run jobs, keeps a history of job results that you can review, and then predictably and reliably schedules workloads to run.

I když můžete pomocí služby Scheduler vytvářet, spravovat a spouštět plánované úlohy, Scheduler úlohy nehostuje ani nespouští kód.Although you can use Scheduler to create, maintain, and run scheduled workloads, Scheduler doesn't host the workloads or run code. Tato služba pouze volá služby nebo kód hostované jinde, například v Azure, v místním prostředí nebo u jiného poskytovatele.The service only invokes the services or code hosted elsewhere, for example, in Azure, on-premises, or with another provider. Scheduler může provádět volání přes HTTP, HTTPS, frontu úložiště, frontu služby Service Bus nebo téma služby Service Bus.Scheduler can invoke through HTTP, HTTPS, a Storage queue, a Service Bus queue, or a Service Bus topic. K vytváření, správě a plánování úloh můžete použít Azure Portal, kód, rozhraní REST API služby Scheduler nebo rutiny PowerShellu pro službu Azure Scheduler.To create, manage, and schedule jobs, you can use the Azure portal, code, Scheduler REST API, or Azure Scheduler PowerShell cmdlets reference. Prostřednictvím kódu programu například můžete vytvářet, zobrazovat, aktualizovat, spravovat nebo odstraňovat úlohy a kolekce úloh pomocí skriptů a na webu Azure Portal.For example, you can programmatically create, view, update, manage, or delete jobs and job collections by using scripts and in the Azure portal.

Službu Scheduler používají na pozadí také další plánovací nástroje Azure, například Azure WebJobs, což je funkce Web Apps ve službě Azure App Service.Other Azure scheduling capabilities also use Scheduler in the background, for example, Azure WebJobs, which is a Web Apps feature in Azure App Service. Komunikaci pro tyto akce můžete spravovat pomocí rozhraní REST API služby Scheduler.You can manage communication for these actions by using the Scheduler REST API. Toto rozhraní pomáhá spravovat komunikaci pro tyto akce.helps manage the communication for these actions.

Tady je několik scénářů, ve kterých vám Scheduler může pomoct:Here are some scenarios where Scheduler can help you:

  • Spouštět opakující se akce aplikace: Třeba pravidelné shromažďování dat z Twitteru do informačního kanálu.Run recurring app actions: For example, periodically collect data from Twitter into a feed.

  • Provádění každodenní údržby: Například každý den vyřazování protokolů, zálohování a další úlohy údržby.Perform daily maintenance: Such as pruning logs daily, performing backups, and other maintenance tasks.

    Jako správce například můžete chtít každý den v 1:00 po dobu dalších devíti měsíců zálohovat databázi.For example, as an administrator, you might want to back up your database at 1:00 AM every day for the next nine months.

Další postupNext steps