Příprava vývojového prostředí v LinuxuPrepare your development environment on Linux

Pokud chcete sestavovat a spouštět aplikace Azure Service Fabric na vývojovém počítači s Linuxem, musíte nainstalovat modul runtime a běžnou sadu SDK.To deploy and run Azure Service Fabric applications on your Linux development machine, install the runtime and common SDK. Můžete také nainstalovat volitelné sady SDK pro vývoj v Javě a .NET Core.You can also install optional SDKs for Java and .NET Core development.

Kroky v tomto článku předpokládají, že provádíte nativní instalaci v Linuxu nebo používáte image kontejneru Service Fabric OneBox microsoft/service-fabric-onebox.The steps in this article assume that you install natively on Linux or use the Service Fabric OneBox container image, microsoft/service-fabric-onebox.

Instalace sady SDK a modulu runtime Service Fabric v subsystému Windows pro Linux se nepodporuje.Installing the Service Fabric runtime and SDK on Windows Subsystem for Linux is not supported. Podporuje se však rozhraní příkazového řádku Azure Service Fabric, které umožňuje správu entit Service Fabric hostovaných jinde v clusteru nebo místním prostředí.You can manage Service Fabric entities hosted elsewhere in the cloud or on-premises with the Azure Service Fabric command-line interface (CLI), which is supported. Informace o instalaci rozhraní příkazového řádku najdete v tématu Nastavení rozhraní příkazového řádku Service Fabric.For information on how to install the CLI, see Set up the Service Fabric CLI.

PředpokladyPrerequisites

Pro vývoj jsou podporovány tyto verze operačních systémů.These operating system versions are supported for development.

 • Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

  Ujistěte se, že je nainstalován balíček apt-transport-https.Make sure that the apt-transport-https package is installed.

  sudo apt-get install apt-transport-https
  
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 (podpora Service Fabric ve verzi Preview)Red Hat Enterprise Linux 7.4 (Service Fabric preview support)

Metody instalaceInstallation methods

Instalace skriptem (Ubuntu)Script installation (Ubuntu)

Společně s rozhraním příkazového řádku sfctl je poskytován skript pro usnadnění instalace modulu runtime Service Fabric a běžné sady SDK Service Fabric.For convenience, a script is provided to install the Service Fabric runtime and the Service Fabric common SDK along with the sfctl CLI. Spustí kroky ruční instalace popsané v další části.Run the manual installation steps in the next section. Uvidíte, co se instaluje a související licence.You see what is being installed and the associated licenses. Spuštěním skriptu se předpokládá, že souhlasíte s licencemi pro veškerý instalovaný software.Running the script assumes you agree to the licenses for all the software that is being installed.

Po úspěšném spuštění skriptu můžete přeskočit k Nastavení místního clusteru.After the script runs successfully, you can skip to Set up a local cluster.

sudo curl -s https://raw.githubusercontent.com/Azure/service-fabric-scripts-and-templates/master/scripts/SetupServiceFabric/SetupServiceFabric.sh | sudo bash

Ruční instalaceManual installation

Pokud chcete modul runtime a běžnou sadu SDK Service Fabric nainstalovat ručně, postupujte dále podle této příručky.For manual installation of the Service Fabric runtime and common SDK, follow the rest of this guide.

Aktualizace zdrojů APT nebo úložišť YumUpdate your APT sources or Yum repositories

Pokud chcete nainstalovat sadu SDK a přidružený balíček modulu runtime pomocí nástroje pro příkazový řádek apt-get, musíte nejprve aktualizovat zdroje APT (Advanced Packaging Tool).To install the SDK and associated runtime package via the apt-get command-line tool, you must first update your Advanced Packaging Tool (APT) sources.

UbuntuUbuntu

 1. Otevřete terminál.Open a terminal.

 2. Přidejte do seznamu zdrojů úložiště Service Fabric.Add the Service Fabric repo to your sources list.

  sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.trafficmanager.net/repos/servicefabric/ xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/servicefabric.list'
  
 3. Přidejte do seznamu zdrojů úložiště dotnet.Add the dotnet repo to your sources list.

  wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb
  sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
  
 4. Přidejte do své klíčenky APT nový klíč GPG (Gnu Privacy Guard neboli GnuPG).Add the new Gnu Privacy Guard (GnuPG or GPG) key to your APT keyring.

  curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/msopentech.asc | sudo apt-key add -
  
 5. Přidejte do své klíčenky APT oficiální klíč GPG Dockeru.Add the official Docker GPG key to your APT keyring.

  sudo apt-get install curl
  sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
 6. Nastavte úložiště Dockeru.Set up the Docker repository.

  sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  
 7. Přidejte klíč JDK Azul do svého správce klíčů APT a nastavte jeho úložiště.Add Azul JDK Key to your APT keyring and setup its repository.

  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0xB1998361219BD9C9
  sudo apt-add-repository "deb http://repos.azul.com/azure-only/zulu/apt stable main"
  
 8. Obnovte seznamy balíčků na základě nově přidaných úložišť.Refresh your package lists based on the newly added repositories.

  sudo apt-get update
  

Red Hat Enterprise Linux 7.4 (podpora Service Fabric ve verzi Preview)Red Hat Enterprise Linux 7.4 (Service Fabric preview support)

 1. Otevřete terminál.Open a terminal.

 2. Stáhněte a nainstalujte dodatečné balíčky pro Enterprise Linux (EPEL).Download and install Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

  wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  sudo yum install epel-release-latest-7.noarch.rpm
  
 3. Přidejte do svého systému úložiště balíčků EfficiOS RHEL7.Add the EfficiOS RHEL7 package repository to your system.

  sudo wget -P /etc/yum.repos.d/ https://packages.efficios.com/repo.files/EfficiOS-RHEL7-x86-64.repo
  
 4. Naimportujte podpisový klíč balíčku EfficiOS do místní klíčenky GPG.Import the EfficiOS package signing key to the local GPG keyring.

  sudo rpmkeys --import https://packages.efficios.com/rhel/repo.key
  
 5. Přidejte do svého systému úložiště Microsoft RHEL.Add the Microsoft RHEL repository to your system.

  curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7.4/prod.repo > ./microsoft-prod.repo
  sudo cp ./microsoft-prod.repo /etc/yum.repos.d/
  
 6. Nainstalujte sadu .NET SDK.Install the .NET SDK.

  yum install rh-dotnet20 -y
  

Instalace a nastavení sady Service Fabric SDK pro místní clusterInstall and set up the Service Fabric SDK for a local cluster

Po aktualizaci vašich zdrojů můžete nainstalovat sadu SDK.After you update your sources, you can install the SDK. Nainstalujte balíček sady Service Fabric SDK, potvrďte instalaci a přijměte licenční smlouvu.Install the Service Fabric SDK package, confirm the installation, and accept the license agreement.

UbuntuUbuntu

sudo apt-get install servicefabricsdkcommon

Tip

Následující příkazy automatizují přijetí licence pro balíčky Service Fabric:The following commands automate accepting the license for Service Fabric packages:

echo "servicefabric servicefabric/accepted-eula-ga select true" | sudo debconf-set-selections
echo "servicefabricsdkcommon servicefabricsdkcommon/accepted-eula-ga select true" | sudo debconf-set-selections

Red Hat Enterprise Linux 7.4 (podpora Service Fabric ve verzi Preview)Red Hat Enterprise Linux 7.4 (Service Fabric preview support)

sudo yum install servicefabricsdkcommon

Modul runtime Service Fabric, který je součástí instalace sady SDK, obsahuje balíčky uvedené v následující tabulce.The Service Fabric runtime that comes with the SDK installation includes the packages in the following table.

DotNetCoreDotNetCore JavaJava PythonPython NodeJSNodeJS
UbuntuUbuntu 2.0.02.0.0 AzulJDK 1,8AzulJDK 1.8 Implicitně převzato z npmImplicit from npm latestlatest
RHELRHEL - OpenJDK 1.8OpenJDK 1.8 Implicitně převzato z npmImplicit from npm latestlatest

Nastavení místního clusteruSet up a local cluster

Po dokončení instalace spusťte místní cluster.Start a local cluster after the installation finishes.

 1. Spusťte instalační skript clusteru.Run the cluster setup script.

  sudo /opt/microsoft/sdk/servicefabric/common/clustersetup/devclustersetup.sh
  
 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte do Service Fabric Exploreru (http://localhost:19080/Explorer).Open a web browser and go to Service Fabric Explorer (http://localhost:19080/Explorer). Po spuštění clusteru by se měl zobrazit řídicí panel Service Fabric Exploreru.When the cluster starts, you see the Service Fabric Explorer dashboard. Úplné nastavení clusteru může trvat několik minut.It might take several minutes for the cluster to be completely set up. Pokud se v prohlížeči nepodaří otevřít adresu URL nebo pokud se v Service Fabric Exploreru nezobrazí připravený systém, počkejte několik minut a zkuste to znovu.If your browser fails to open the URL or if Service Fabric Explorer doesn't show that the system is ready, wait a few minutes and try again.

  Service Fabric Explorer v Linuxu

  Teď můžete nasadit předem sestavené balíčky aplikací Service Fabric nebo nové balíčky založené na kontejnerech nebo spustitelných souborech hostů.Now you can deploy prebuilt Service Fabric application packages or new ones based on guest containers or guest executables. Pokud chcete sestavit nové služby pomocí sad Java SDK nebo .NET Core SDK, postupujte podle pokynů k instalaci uvedených v dalších částech.To build new services by using the Java or .NET Core SDKs, follow the optional setup steps that are provided in the next sections.

Poznámka

Samostatné clustery nejsou podporované v systému Linux.Standalone clusters aren't supported in Linux.

Tip

Pokud je dostupný disk SSD, pro zajištění špičkového výkonu se doporučuje předat cestu ke složce SSD pomocí --clusterdataroot s devclustersetup.sh.If you have an SSD disk available, we recommend to pass an SSD folder path by using --clusterdataroot with devclustersetup.sh for superior performance.

Nastavení rozhraní příkazového řádku Service FabricSet up the Service Fabric CLI

Rozhraní příkazového řádku Service Fabric obsahuje příkazy pro komunikaci s entitami služby Service Fabric, včetně clusterů a aplikací.The Service Fabric CLI has commands for interacting with Service Fabric entities, including clusters and applications. Při instalaci rozhraní příkazového řádku postupujte podle pokynů v tématu Service Fabric CLI.To install the CLI, follow the instructions at Service Fabric CLI.

Nastavení generátorů Yeoman pro kontejnery a spustitelné soubory hostaSet up Yeoman generators for containers and guest executables

Service Fabric nabízí nástroje pro generování uživatelského rozhraní, které vám pomohou vytvářet aplikace Service Fabric z terminálu s využitím generátorů šablon Yeoman.Service Fabric provides scaffolding tools that help you create Service Fabric applications from a terminal by using Yeoman template generators. Podle těchto pokynů nastavte generátory šablon Service Fabric Yeoman:Follow these steps to set up the Service Fabric Yeoman template generators:

 1. Nainstalujte si na počítač Node.js a npm.Install Node.js and npm on your machine.

  sudo add-apt-repository "deb https://deb.nodesource.com/node_8.x $(lsb_release -s -c) main"
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nodejs
  
 2. Nainstalujte na svém počítači generátor šablon Yeoman z npm.Install the Yeoman template generator from npm on your machine.

  sudo npm install -g yo
  
 3. Nainstalujte generátory pro kontejnery a spustitelné soubory hosta Service Fabric Yeo z npm.Install the Service Fabric Yeo container generator and guest executable generator from npm.

  sudo npm install -g generator-azuresfcontainer # for Service Fabric container application
  sudo npm install -g generator-azuresfguest   # for Service Fabric guest executable application
  

Po nainstalování generátorů vytvořte spustitelné soubory hosta nebo služby kontejneru spuštěním příkazu yo azuresfguest nebo yo azuresfcontainer.After you install the generators, create guest executable or container services by running yo azuresfguest or yo azuresfcontainer, respectively.

Nastavení pro vývoj v .NET Core 2.0Set up .NET Core 2.0 development

Pokud chcete začít vytvářet aplikace Service Fabric v jazyce C#, nainstalujte sadu .NET Core 2.0 SDK pro Ubuntu.Install the .NET Core 2.0 SDK for Ubuntu to start creating C# Service Fabric applications. Balíčky pro aplikace Service Fabric v .NET Core 2.0 jsou hostované na NuGet.org, aktuálně ve verzi Preview.NuGet.org hosts packages for .NET Core 2.0 Service Fabric applications, currently in preview.

Nastavení pro vývoj v JavěSet up Java development

Chcete-li vytvořit služby Service Fabric pomocí jazyka Java, nainstalujte Gradle a spusťte úlohy sestavení.To build Service Fabric services using Java, install Gradle to run build tasks. Spusťte následující příkaz pro instalaci Gradle.Run the below command to install Gradle. Knihovny Service Fabric Java se berou z Mavenu.The Service Fabric Java libraries are pulled from Maven.

 • UbuntuUbuntu

  curl -s https://get.sdkman.io | bash
  sdk install gradle 5.1
  
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 (podpora Service Fabric ve verzi Preview)Red Hat Enterprise Linux 7.4 (Service Fabric preview support)

  sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel
  curl -s https://get.sdkman.io | bash
  sdk install gradle
  

Potřebujete také nainstalovat generátor Service Fabric Yeo pro spustitelné soubory Java.You also need to install the Service Fabric Yeo generator for Java executables. Ověřte, že máte nainstalovaný Yeoman, a potom spusťte následující příkaz:Make sure you have Yeoman installed, and then run the following command:

npm install -g generator-azuresfjava

Instalace modulu plug-in Eclipse (volitelné)Install the Eclipse plug-in (optional)

Modul plug-in Eclipse pro Service Fabric můžete nainstalovat z integrovaného vývojového prostředí Eclipse pro vývojáře v Javě nebo v Javě EE.You can install the Eclipse plug-in for Service Fabric from within the Eclipse IDE for Java Developers or Java EE Developers. Mimo aplikací Service Fabric v Javě můžete k vytvoření aplikací spustitelných souborů hosta a aplikací kontejneru Service Fabric použít Eclipse.You can use Eclipse to create Service Fabric guest executable applications and container applications in addition to Service Fabric Java applications.

Důležité

Modul plug-in Service Fabric vyžaduje verzi Eclipse Neon nebo novější.The Service Fabric plug-in requires Eclipse Neon or a later version. Návod k ověření verze Eclipse najdete v pokynech pod touto poznámkou.See the instructions that follow this note for how to check your version of Eclipse. Pokud máte nainstalovanou starší verzi Eclipse, můžete si stáhnout novější verzi z webu Eclipse.If you have an earlier version of Eclipse installed, you can download more recent versions from the Eclipse site. Instalace přes stávající instalaci Eclipse (její přepsání) se nedoporučuje.We recommend that you do not install on top of (overwrite) an existing installation of Eclipse. Před spuštěním instalačního programu ji odeberte nebo nainstalujte novou verzi do jiného adresáře.Either remove it before running the installer, or install the newer version in a different directory.

V Ubuntu doporučujeme provést instalaci přímo z webu Eclipse, a nepoužívat instalační program balíčků (apt nebo apt-get).On Ubuntu, we recommend installing directly from the Eclipse site rather than using a package installer (apt or apt-get). Tím zajistíte, že budete mít nejnovější verzi Eclipse.Doing so ensures that you get the most current version of Eclipse. Můžete nainstalovat integrované vývojové prostředí Eclipse pro vývojáře v Javě nebo v Javě EE.You can install the Eclipse IDE for Java Developers or for Java EE Developers.

 1. V Eclipse se ujistěte, že máte nainstalovanou verzi Eclipse Neon nebo novější a Buildship verze 2.2.1 nebo novější.In Eclipse, make sure that you have installed Eclipse Neon or later and Buildship version 2.2.1 or later. Verze nainstalovaných komponent zkontrolujte tak, že vyberete Help (Nápověda) > About Eclipse (O Eclipse) > Installation Details (Podrobnosti o instalaci).Check the versions of installed components by selecting Help > About Eclipse > Installation Details. Můžete aktualizovat buildy pomocí instrukcí v části vytváření pořízeného : moduly plug-in pro Gradle.You can update Buildship by using the instructions at Eclipse Buildship: Eclipse Plug-ins for Gradle.

 2. Pokud chcete nainstalovat modul plug-in Service Fabric, vyberte Help (Nápověda) > Install New Software (Instalace nového softwaru).To install the Service Fabric plug-in, select Help > Install New Software.

 3. Do pole Work with (Pracovat s) zadejte https://dl.microsoft.com/eclipse .In the Work with box, enter https://dl.microsoft.com/eclipse.

 4. Vyberte Přidat.Select Add.

  Stránka Available Software (Dostupný software)

 5. Vyberte modul plug-in ServiceFabric a potom klikněte na Next (Další).Select the ServiceFabric plug-in, and then select Next.

 6. Proveďte kroky instalace.Perform the installation steps. Potom přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem.Then accept the end-user license agreement.

Pokud už máte modul plug-in Service Fabric Eclipse nainstalovaný, ověřte, že používáte nejnovější verzi.If you already have the Service Fabric Eclipse plug-in installed, make sure that you have the latest version. Vyberte Help (Nápověda) > About Eclipse (O Eclipse) > Installation Details (Podrobnosti o instalaci).Check by selecting Help > About Eclipse > Installation Details. Pak vyhledejte Service Fabric v seznamu nainstalovaných modulů plug-in. Pokud je k dispozici novější verze, vyberte aktualizovat .Then search for Service Fabric in the list of installed plug-ins. Select Update if a newer version is available.

Další informace najdete v tématu Modul plug-in Service Fabric pro vývoj aplikací v Eclipse Javě.For more information, see Service Fabric plug-in for Eclipse Java application development.

Aktualizace sady SDK a modulu runtimeUpdate the SDK and runtime

Pokud chcete aktualizovat sadu SDK a modul runtime na nejnovější verze, spusťte následující příkazy.To update to the latest version of the SDK and runtime, run the following commands.

sudo apt-get update
sudo apt-get install servicefabric servicefabricsdkcommon

Pokud chcete aktualizovat binární soubory sady Java SDK z Mavenu, je potřeba aktualizovat podrobnosti o verzi příslušného binárního souboru v souboru build.gradle tak, aby odkazovaly na nejnovější verzi.To update the Java SDK binaries from Maven, you need to update the version details of the corresponding binary in the build.gradle file to point to the latest version. Abyste přesně zjistili, kde potřebujete aktualizovat verzi, můžete se podívat na jakýkoli soubor build.gradle v úvodních příkladech Service Fabric.To know exactly where you need to update the version, refer to any build.gradle file in the Service Fabric getting-started samples.

Poznámka

Aktualizace balíčků může způsobit zastavení místního vývojového clusteru.Updating the packages might cause your local development cluster to stop running. Po provedení upgradu restartujte místní cluster podle pokynů v tomto článku.Restart your local cluster after an upgrade by following the instructions in this article.

Odebrání sady SDKRemove the SDK

Pokud chcete odebrat sady Service Fabric SDK, spusťte následující příkazy.To remove the Service Fabric SDKs, run the following commands.

 • UbuntuUbuntu

  sudo apt-get remove servicefabric servicefabicsdkcommon
  npm uninstall -g generator-azuresfcontainer
  npm uninstall -g generator-azuresfguest
  sudo apt-get install -f
  
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 (podpora Service Fabric ve verzi Preview)Red Hat Enterprise Linux 7.4 (Service Fabric preview support)

  sudo yum remove servicefabric servicefabicsdkcommon
  npm uninstall -g generator-azuresfcontainer
  npm uninstall -g generator-azuresfguest
  

Další krokyNext steps