Úvod k úložišti objektů v AzureIntroduction to object storage in Azure

Azure Blob Storage je řešení úložiště objektů Microsoftu pro cloud.Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob Storage je optimalizované pro ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat, jako jsou textová nebo binární data.Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data, such as text or binary data.

Blob Storage je ideální pro:Blob storage is ideal for:

  • Poskytování obrázků nebo dokumentů přímo do prohlížečeServing images or documents directly to a browser.
  • Ukládání souborů pro distribuovaný přístupStoring files for distributed access.
  • Streamování videa a zvukuStreaming video and audio.
  • Zápis do souborů protokolůWriting to log files.
  • Ukládání dat pro zálohování a obnovování, zotavení po havárii a pro archivaciStoring data for backup and restore, disaster recovery, and archiving.
  • Ukládání dat, které bude analyzovat místní nebo v Azure hostovaná službaStoring data for analysis by an on-premises or Azure-hosted service.

Uživatelé nebo klientské aplikace mohou získat přístup k objektům blob Storage přes HTTP nebo HTTPS z libovolného místa na světě, a to prostřednictvím adres URL, rozhraní REST API služby Azure Storage, Azure PowerShellu, Azure CLI nebo klientské knihovny služby Azure Storage.Users or client applications can access Blob storage objects via HTTP or HTTPS—from anywhere in the world—via URLs, the Azure Storage REST API, Azure PowerShell, Azure CLI, or an Azure Storage client library. Klientské knihovny úložiště jsou dostupné pro řadu jazyků, mezi které patří .NET, Java, Node.js, Python, PHP a Ruby.The storage client libraries are available for various languages, including .NET, Java, Node.js, Python, PHP, and Ruby.

Koncepty služby Blob serviceBlob service concepts

Blob Storage zveřejňuje tři prostředky: váš účet úložiště, kontejnery v účtu a objekty blob v kontejneru.Blob storage exposes three resources: your storage account, the containers in the account, and the blobs in a container. Na následujícím diagramu jsou vztahy těchto prostředků.The following diagram shows the relationship between these resources.

Diagram architektury úložiště objektů blob

Účet úložištěStorage account

Veškerý přístup k datovým objektům v Azure Storage se děje přes účet úložiště.All access to data objects in Azure Storage happens through a storage account. Další informace najdete v tématu Přehled účtu Azure Storage.For more information, see Azure storage account overview.

KontejnerContainer

Kontejner slouží k uspořádání sady objektů blob podobně, jako se používá složka v systému souborů.A container organizes a set of blobs, similar to a folder in a file system. Všechny objekty blob jsou v kontejneru.All blobs reside within a container. Účet úložiště může zahrnovat neomezený počet kontejnerů a v každém kontejneru může být neomezený počet objektů blob.A storage account can include an unlimited number of containers, and a container can store an unlimited number of blobs.

Poznámka

Názvy kontejnerů musí obsahovat jenom malá písmena.The container name must be lowercase.

Objekt blobBlob

Azure Storage nabízí tři typy objektů blob: objekty blob bloku, doplňovací objekty blob a objekt blob stránky (používané jako soubory VHD).Azure Storage offers three types of blobs—block blobs, append blobs, and page blobs (used for VHD files).

  • V objektech blob bloku může být uložený text a binární data až do velikosti přibližně 4,7 TB.Block blobs store text and binary data, up to about 4.7 TB. Objekty blob bloku se skládají z bloků dat, které můžete spravovat jednotlivě.Block blobs are made up of blocks of data that can be managed individually.
  • Doplňovací objekty blob jsou složené z bloků podobně jako objekty blob bloku, ale jsou optimalizované pro připojovací operace.Append blobs are made up of blocks like block blobs, but are optimized for append operations. Doplňovací objekty blob jsou ideální pro scénáře, jako je protokolování dat z virtuálních počítačů.Append blobs are ideal for scenarios such as logging data from virtual machines.
  • Do objektů blob stránky se ukládají soubory s náhodným přístupem až do velikosti 8 TB.Page blobs store random access files up to 8 TB in size. V objektech blob stránky jsou uložené soubory VHD, které se používají k zálohování virtuálních počítačů.Page blobs store the VHD files that back VMs.

Všechny objekty blob jsou v kontejneru.All blobs reside within a container. Kontejner se podobá složce v systému souborů.A container is similar to a folder in a file system. Objekty blob můžete dál uspořádat do virtuálních adresářů a procházet je stejně jako systém souborů.You can further organize blobs into virtual directories and navigate them as you would a file system.

Velké datové sady a síťová omezení v některých případech znamenají, že nahrávání dat do služby Blob Storage přes síť je nerealistické.There may be times where large datasets and network constraints make uploading data to Blob storage over the wire unrealistic. Můžete využít Azure Data Box Disk a vyžádat si od Microsoftu jednotky SSD (solid-state drive).You can use Azure Data Box Disk to request solid-state disks (SSDs) from Microsoft. Potom můžete data zkopírovat na tyto disky a odeslat je do Microsoftu, aby se nahrála do služby Blob Storage.You can then copy your data to those disks and ship them back to Microsoft to be uploaded into Blob storage.

Pokud potřebujete z vašeho účtu úložiště exportovat velké objemy dat, přečtete si článek o použití služby Microsoft Azure Import/Export k přenosu dat do služby Blob Storage.If you need to export large amounts of data from your storage account, see Use the Microsoft Azure Import/Export service to transfer data to Blob storage.

Podrobnosti o vytváření názvů kontejnerů a objektů blob najdete v článku Názvy kontejnerů, objektů blob a metadat a odkazování na ně.For details about naming containers and blobs, see Naming and referencing containers, blobs, and metadata.

Další krokyNext steps