Úvod k úložišti objektů v AzureIntroduction to object storage in Azure

Azure Blob Storage je řešení úložiště objektů Microsoftu pro cloud.Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob Storage je optimalizované pro ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat, jako jsou textová nebo binární data.Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data, such as text or binary data.

Blob Storage je ideální pro:Blob storage is ideal for:

  • Poskytování obrázků nebo dokumentů přímo do prohlížečeServing images or documents directly to a browser.
  • Ukládání souborů pro distribuovaný přístupStoring files for distributed access.
  • Streamování videa a zvukuStreaming video and audio.
  • Zápis do souborů protokolůWriting to log files.
  • Ukládání dat pro zálohování a obnovování, zotavení po havárii a pro archivaciStoring data for backup and restore, disaster recovery, and archiving.
  • Ukládání dat, které bude analyzovat místní nebo v Azure hostovaná službaStoring data for analysis by an on-premises or Azure-hosted service.

Přístup k objektům ve službě Blob Storage je prostřednictvím protokolů HTTP nebo HTTPS možný odkudkoli na světě.Objects in Blob storage can be accessed from anywhere in the world via HTTP or HTTPS. Uživatelé nebo klientské aplikace mohou získat přístup k objektům blob prostřednictvím adres URL, rozhraní REST API služby Azure Storage, Azure PowerShellu, Azure CLI nebo klientské knihovny služby Azure Storage.Users or client applications can access blobs via URLs, the Azure Storage REST API, Azure PowerShell, Azure CLI, or an Azure Storage client library. Klientské knihovny úložiště jsou dostupné pro řadu jazyků, mezi které patří .NET, Java, Node.js, Python, PHP a Ruby.The storage client libraries are available for multiple languages, including .NET, Java, Node.js, Python, PHP, and Ruby.

Koncepty služby Blob serviceBlob service concepts

Blob Storage zveřejňuje tři prostředky: váš účet úložiště, kontejnery v účtu a objekty blob v kontejneru.Blob storage exposes three resources: your storage account, the containers in the account, and the blobs in a container. Na následujícím diagramu jsou vztahy těchto prostředků.The following diagram shows the relationship between these resources.

Diagram architektury úložiště objektů blob

Účet úložištěStorage Account

Veškerý přístup k datovým objektům v Azure Storage se děje přes účet úložiště.All access to data objects in Azure Storage happens through a storage account. Další informace najdete v článku o účtech Azure Storage.For more information, see About Azure storage accounts.

KontejnerContainer

Kontejner slouží k uspořádání sady objektů blob podobně, jako se používá složka v systému souborů.A container organizes a set of blobs, similar to a folder in a file system. Všechny objekty blob jsou v kontejneru.All blobs reside within a container. Účet úložiště může obsahovat neomezený počet kontejnerů a v každém kontejneru může být neomezený počet objektů blob.A storage account can contain an unlimited number of containers, and a container can store an unlimited number of blobs. Všimněte si, že název kontejneru musí být psaný malými písmeny.Note that the container name must be lowercase.

Objekt blobBlob

Azure Storage nabízí tři typy objektů blob: objekty blob bloku, doplňovací objekty blob a objekty blob stránky (používané jako soubory VHD).Azure Storage offers three types of blobs -- block blobs, append blobs, and page blobs (used for VHD files).

  • V objektech blob bloku může být uložený text a binární data až do velikosti přibližně 4,7 TB.Block blobs store text and binary data, up to about 4.7 TB. Objekty blob bloku se skládají z bloků dat, které můžete spravovat jednotlivě.Block blobs are made up of blocks of data that can be managed individually.
  • Doplňovací objekty blob jsou složené z bloků podobně jako objekty blob bloku, ale jsou optimalizované pro připojovací operace.Append blobs are made up of blocks like block blobs, but are optimized for append operations. Doplňovací objekty blob jsou ideální pro scénáře, jako je protokolování dat z virtuálních počítačů.Append blobs are ideal for scenarios such as logging data from virtual machines.
  • Do objektů blob stránky se ukládají soubory s náhodným přístupem až do velikosti 8 TB.Page blobs store random access files up to 8 TB in size. V objektech blob stránky jsou uložené soubory VHD, které se používají k zálohování virtuálních počítačů.Page blobs store the VHD files that back VMs.

Všechny objekty blob jsou v kontejneru.All blobs reside within a container. Kontejner se podobá složce v systému souborů.A container is similar to a folder in a file system. Objekty blob můžete dál uspořádat do virtuálních adresářů a procházet je stejně jako systém souborů.You can further organize blobs into virtual directories, and traverse them as you would a file system.

V případě velkých datových sad, kde stahování nebo ukládání dat do Blob Storage přes internet není vzhledem k síťovým omezením reálné, můžete sadu pevných disků zaslat společnosti Microsoft, která data exportuje nebo importuje přímo v datovém centru.For very large datasets where network constraints make uploading or downloading data to Blob storage over the wire unrealistic, you can ship a set of hard drives to Microsoft to import or export data directly from the data center. Další informace najdete v článku o použití služby Microsoft Azure Import/Export k přenosu dat do služby Blob Storage.For more information, see Use the Microsoft Azure Import/Export Service to Transfer Data to Blob Storage.

Podrobnosti o vytváření názvů kontejnerů a objektů blob najdete v článku Názvy kontejnerů, objektů blob a metadat a odkazování na ně.For details about naming containers and blobs, see Naming and Referencing Containers, Blobs, and Metadata.

Další krokyNext steps