Azure redundance úložištěAzure Storage redundancy

Data na vašem účtu Microsoft Azure Storage se vždy replikují, aby byla zajištěna jejich stálost a vysoká dostupnost.The data in your Microsoft Azure storage account is always replicated to ensure durability and high availability. Úložiště Azure zkopíruje data, takže je chráněný před plánovaných a neplánovaných událostí, včetně krátkodobého selhání hardwaru, sítě nebo výpadky napájení a masivní přírodními pohromami.Azure Storage copies your data so that it is protected from planned and unplanned events, including transient hardware failures, network or power outages, and massive natural disasters. Můžete replikovat data ve stejném datovém centru, napříč oblastmi datovými centry v rámci stejné oblasti nebo napříč geograficky oddělenými regiony.You can choose to replicate your data within the same data center, across zonal data centers within the same region, or across geographically separated regions.

Replikace zajišťuje, že váš účet úložiště splňuje smlouvu o úrovni služeb (SLA) pro Storage i při selhání.Replication ensures that your storage account meets the Service-Level Agreement (SLA) for Storage even in the face of failures. Podívejte se do smlouvy SLA na informace o zárukách služby Azure Storage na stálost a dostupnost.See the SLA for information about Azure Storage guarantees for durability and availability.

Pokud vyberete možnost redundanceChoosing a redundancy option

Když vytvoříte účet úložiště, můžete vybrat jednu z následujících možností redundance:When you create a storage account, you can select one of the following redundancy options:

Následující tabulka poskytuje rychlý přehled o oboru odolnosti a dostupnosti, která každé strategie replikace bude poskytovat pro daný typ událost (nebo podobné dopad na chod firmy).The following table provides a quick overview of the scope of durability and availability that each replication strategy will provide you for a given type of event (or event of similar impact).

ScénářScenario LRSLRS ZRSZRS GRSGRS RA-GRSRA-GRS
Nedostupnost uzlu v rámci datového centraNode unavailability within a data center AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Nedostupné celého datového centra (zónový ani zónové)An entire data center (zonal or non-zonal) becomes unavailable NeNo AnoYes AnoYes AnoYes
K výpadku celé oblastiA region-wide outage NeNo NeNo AnoYes AnoYes
Přístup pro čtení k datům (v oblasti vzdálené, geograficky replikovaného) v případě nedostupnosti celé oblastiRead access to your data (in a remote, geo-replicated region) in the event of region-wide unavailability NeNo NeNo NeNo AnoYes
Navrženo pro zajištění _ _ odolnosti objektů v průběhu daného rokuDesigned to provide __ durability of objects over a given year alespoň 99,999999999 % (11 9)at least 99.999999999% (11 9's) alespoň 99,9999999999 % (12 9)at least 99.9999999999% (12 9's) minimálně 99,99999999999999 % (16. 9)at least 99.99999999999999% (16 9's) minimálně 99,99999999999999 % (16. 9)at least 99.99999999999999% (16 9's)
Typy účtů úložiště podporujeSupported storage account types GPv2, GPv1, BlobGPv2, GPv1, Blob GPv2GPv2 GPv2, GPv1, BlobGPv2, GPv1, Blob GPv2, GPv1, BlobGPv2, GPv1, Blob
Smlouva SLA o dostupnosti pro požadavky na čteníAvailability SLA for read requests Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,99 % (99,9 % pro vrstvu přístupu Cool)At least 99.99% (99.9% for Cool Access Tier)
Smlouva SLA o dostupnosti pro požadavky na zápisAvailability SLA for write requests Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier) Minimálně 99,9 % (99 % pro vrstvu přístupu cool)At least 99.9% (99% for cool access tier)

Informace o cenách pro jednotlivé možnosti redundance, naleznete v tématu ceny za Azure Storage.For pricing information for each redundancy option, see Azure Storage Pricing.

Informace o službě Azure Storage záruky dostupnosti a odolnosti najdete v článku SLA pro Azure Storage.For information about Azure Storage guarantees for durability and availability, see the Azure Storage SLA.

Poznámka

Premium Storage podporuje jen místně redundantní úložiště (LRS).Premium Storage supports only locally redundant storage (LRS).

Změna strategie replikaceChanging replication strategy

Strategie replikace účtu úložiště můžete změnit pomocí webu Azure portal, prostředí Azure Powershell, rozhraní příkazového řádku Azure, nebo jeden z klient služby Azure knihovny.You can change your storage account's replication strategy by using the Azure portal, Azure Powershell, Azure CLI, or one of the Azure client libraries. Změna typu replikace účtu úložiště nemá za následek časové prodlevy.Changing the replication type of your storage account does not result in down time.

Poznámka

V současné době nelze použít na portálu nebo rozhraní API pro převod účtu na ZRS.Currently, you cannot use the Portal or API to convert your account to ZRS. Pokud chcete převést svůj účet replikaci ZRS, přečtěte si téma zónově redundantní úložiště (ZRS) podrobnosti.If you want to convert your account's replication to ZRS, see Zone-redundant storage (ZRS) for details.

Existují všechny náklady na měnící se strategie replikace Můj účet?Are there any costs to changing my account's replication strategy?

To závisí na vaší cestě pro převod.It depends on your conversion path. Z nejlevnější řazení nejdražší nabídky redundance máme LRS, ZRS, GRS a RA-GRS.Ordering from cheapest to the most expensive redundancy offering we have LRS, ZRS, GRS, and RA-GRS. Například, že přejdete z LRS k ničemu budou účtovat další poplatky, protože se chystáte sofistikovanější úroveň redundance.For example, going from LRS to anything will incur additional charges because you are going to a more sophisticated redundancy level. Přechod k GRS nebo RA-GRS, se budou účtovat poplatek za výstupní šířky pásma vzhledem k tomu, že vaše data (v primární oblasti) je právě replikován pro vaše vzdálené sekundární oblasti.Going to GRS or RA-GRS will incur an egress bandwidth charge because your data (in your primary region) is being replicated to your remote secondary region. Toto je jednorázový poplatek při počáteční instalaci.This is a one-time charge at initial setup. Po zkopírování dat neúčtují žádné další poplatky převodu.After the data is copied, there are no further conversion charges. Vám naúčtujeme vám jenom pro replikaci žádné nové aktualizace nebo aktualizace na existující data.You will only be charged for replicating any new or updates to existing data. Podrobnosti o poplatky za šířku pásma, naleznete v tématu stránku s cenami za Azure Storage.For details on bandwidth charges, see Azure Storage Pricing page.

Pokud váš účet úložiště z GRS se převést na LRS, se neúčtují žádné další poplatky, ale replikovaná data se odstraní ze sekundárního umístění.If you convert your storage account from GRS to LRS, there is no additional cost, but your replicated data is deleted from the secondary location.

Pokud převedete účtu úložiště RA-GRS na GRS nebo LRS, tento účet se účtuje jako RA-GRS dalších 30 dní po datu, který byl převeden.If you convert your storage account from RA-GRS to GRS or LRS, that account is billed as RA-GRS for an additional 30 days beyond the date that it was converted.

Další informace najdete v tématechSee also