Rychlý start: Prozkoumat službu Azure Time Series InsightsQuickstart: Explore Azure Time Series Insights

V tomto rychlém startu se dozvíte, jak začít s průzkumníkem služby Azure Time Series Insights v bezplatném ukázkovém prostředí.This quickstart shows you how to get started with Azure Time Series Insights explorer in a free demonstration environment. Zjistíte, jak pomocí webového prohlížeče vizualizovat velké objemy dat IoT a prohlédnete si klíčové funkce průzkumníka služby Time Series Insights.You learn how to use your web browser to visualize large volumes of IoT data and tour the key features of the Time Series Insights explorer.

Azure Time Series Insights je plně spravovaná služba pro analýzy, ukládání a vizualizace, která usnadňuje zkoumání a analýzy miliard událostí IoT současně.Azure Time Series Insights is a fully managed analytics, storage, and visualization service that makes it simple to explore and analyze billions of IoT events simultaneously. Poskytuje globální přehled o datech a umožňuje rychle ověřit vaše řešení IoT a vyhnout se nákladným prostojům důležitých zařízení, protože pomáhá odhalovat skryté trendy, detekovat anomálie a provádět analýzy původních příčin téměř v reálném čase.It gives you a global view of your data, letting you quickly validate your IoT solution and avoid costly downtime to mission-critical devices by helping you discover hidden trends, spot anomalies, and conduct root-cause analyses in near real time. Pokud vytváříte aplikaci, která potřebuje ukládat nebo dotazovat data časových řad, můžete při vývoji využít rozhraní REST API služby Time Series Insights.If you are building an application that needs to store or query time series data, you can develop using the Time Series Insights REST APIs.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet Azure před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free Azure account before you begin.

Průzkumník služby Time Series Insights v ukázkovém prostředíExplore Time Series Insights explorer in a demo environment

 1. V prohlížeči přejděte na adresu https://insights.timeseries.azure.com/demo.In your browser, navigate to https://insights.timeseries.azure.com/demo.

 2. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se do průzkumníka služby Time Series Insights pomocí přihlašovacích údajů svého účtu Azure.If prompted, log in to the Time Series Insights explorer using your Azure account credentials.

 3. Zobrazí se stránka s krátkou prohlídkou služby Time Series Insights.The Time Series Insights quick tour page is displayed. Zahajte rychlou prohlídku kliknutím na Další.Click Next to begin the quick tour.

  Kliknutí na Další

 4. Zobrazí se Panel výběru času.The Time selection panel is displayed. Pomocí tohoto panelu vyberte časový rámec, který chcete vizualizovat.Use this panel to select a time frame to visualize.

  Panel výběru času

 5. Klikněte na oblast a tažením ji přesuňte do grafu, pak klikněte na tlačítko Vyhledat.Click and drag in the region, then click the Search button.

  Výběr časového rámce

  Time Series Insights zobrazí vizualizaci grafu pro zadaný časový rámec.Time Series Insights displays a chart visualization for the time frame you specified. Ve spojnicovém grafu můžete provádět různé akce, jako jsou filtrování, připínání, řazení a vrstvení.You can do various actions within with the line chart, such as filtering, pinning, sorting, and stacking.

  Pokud se chcete vrátit na Panel výběru času, klikněte na šipku dolů, jak je znázorněno níže:To return to the Time selection panel, click the down arrow as shown:

  Graf

 6. Na Panelu výrazů klikněte na Přidat a přidejte nový hledaný výraz.Click Add in the Terms panel to add a new search term.

  Přidání položky

 7. V grafu můžete vybrat oblast, kliknout na ni pravým tlačítkem a vybrat Prozkoumat události.In the chart, you can select a region, right-click the region, and select Explore Events.

  Zkoumání událostí

  Zobrazí se mřížka nezpracovaných dat ze zkoumané oblasti:A grid of your raw data is displayed from the region you are exploring:

  Zobrazení mřížky

 8. Upravte výrazy, aby se změnily hodnoty v grafu, a přidejte další výraz, aby se provedla vzájemná korelace různých typů hodnot:Edit your terms to change the values in the chart, and add another term to cross-correlate different types of values:

  Přidání výrazu

 9. Do pole Filtrovat řady... zadejte podmínky filtru a proveďte ad hoc filtrování řad.Enter a filter term in the Filter series... box for ad hoc series filtering. Pro účely tohoto rychlého startu zadejte Station5, aby se provedla vzájemná korelace teploty a tlaku pro příslušnou stanici.For the quickstart, enter Station5 to cross-correlate temperature and pressure for that station.

  Filtrování řad

Po dokončení tohoto rychlého startu můžete experimentovat s ukázkovou sadou dat a vytvářet různé vizualizace.After you finish the quickstart, you can experiment with the sample data set to create different visualizations.

Další postupNext steps

Jste připraveni vytvořit vlastní prostředí Time Series Insights:You are ready to create your own Time Series Insights environment: