Schválené distribuce Linux v AzureEndorsed Linux distributions on Azure

Partneři poskytují image Linux v Azure Marketplace.Partners provide Linux images in Azure Marketplace. Microsoft spolupracuje s různými komunitami Linux za účelem přidání ještě více typů do schváleného distribučního seznamu.Microsoft works with various Linux communities to add even more flavors to the Endorsed Distribution list. U distribucí, které nejsou k dispozici na webu Marketplace, můžete kdykoli využít vlastní Linux podle pokynů v části Vytvoření a nahrání virtuálního pevného disku obsahujícího operační systém Linux.For distributions that are not available from the Marketplace, you can always bring your own Linux by following the guidelines at Create and upload a virtual hard disk that contains the Linux operating system.

Podporované distribuce a verzeSupported distributions and versions

V následující tabulce jsou uvedené distribuce a verze systému Linux podporované v Azure.The following table lists the Linux distributions and versions that are supported on Azure. Další informace najdete v tématu Podpora imagí pro Linux v Microsoft Azure.For more information, see Support for Linux images in Microsoft Azure.

Ovladače pro Linux Integration Services (LIS) pro Hyper-V a Azure jsou moduly jádra, které Microsoft přispívá přímo k jádru nadřazeného systému Linux.The Linux Integration Services (LIS) drivers for Hyper-V and Azure are kernel modules that Microsoft contributes directly to the upstream Linux kernel. Některé ovladače v aplikaci LIS jsou ve výchozím nastavení součástí jádra distribuce.Some LIS drivers are built into the distribution's kernel by default. Starší distribuce založené na Red Hat Enterprise (RHEL)/CentOS jsou k dispozici jako samostatné stažení na platformě Linux Integration Services verze 4,2 pro Hyper-V a Azure.Older distributions that are based on Red Hat Enterprise (RHEL)/CentOS are available as a separate download at Linux Integration Services Version 4.2 for Hyper-V and Azure. Další informace najdete v tématu požadavky na jádro systému Linux.For more information, see Linux kernel requirements.

Agent Azure Linux je již předinstalovaný na Azure Marketplace imagí a je obvykle k dispozici z úložiště balíčků distribuce.The Azure Linux Agent is already pre-installed on Azure Marketplace images and is typically available from the distribution's package repository. Zdrojový kód najdete na GitHubu.Source code can be found on GitHub.

DistribuceDistribution VerzeVersion OvladačeDrivers AgentAgent
CentOS podle neautorizovaných vln softwaruCentOS by Rogue Wave Software CentOS 6. x, 7. x, 8. xCentOS 6.x, 7.x, 8.x CentOS 6,3: stažení v lisCentOS 6.3: LIS download

CentOS 6.4 +: v jádruCentOS 6.4+: In kernel

Balíček: v úložišti v části "WALinuxAgent"Package: In repo under "WALinuxAgent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub
CoreOSCoreOS

CoreOS je teď konec životnosti od 26. května 2020.CoreOS is now end of life as of May 26, 2020.

Již není k dispoziciNo Longer Available
Debian podle credativDebian by Credativ 8.x, 9.x8.x, 9.x V jádruIn kernel Balíček: v úložišti v části "waagent"Package: In repo under "waagent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub
Flatcar Container Linux od KinvolkFlatcar Container Linux by Kinvolk Pro, stabilní, beta verzePro, Stable, Beta V jádruIn kernel WA-Linux-agent je už nainstalovaný v/usr/share/OEM/bin/waagentwa-linux-agent is installed already in /usr/share/oem/bin/waagent
Oracle Linux OracleOracle Linux by Oracle 6.x, 7.x, 8.x6.x, 7.x, 8.x V jádruIn kernel Balíček: v úložišti v části "WALinuxAgent"Package: In repo under "WALinuxAgent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub
Red Hat Enterprise Linux se Red HatRed Hat Enterprise Linux by Red Hat 6.x, 7.x, 8.x6.x, 7.x, 8.x V jádruIn kernel Balíček: v úložišti v části "WALinuxAgent"Package: In repo under "WALinuxAgent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub
SUSE Linux Enterprise podle SUSESUSE Linux Enterprise by SUSE SLES/SLES pro SAP 11. x, 12. x, 15. xSLES/SLES for SAP 11.x, 12.x, 15.x
Životní cyklus SUSE veřejné cloudové imageSUSE Public Cloud Image Lifecycle
V jádruIn kernel BalíčekPackage:

11 v cloudu: úložiště nástrojůfor 11 in Cloud:Tools repo
pro 12 zahrnuté v modulu "veřejný cloud" v části "Python-Azure-Agent"for 12 included in "Public Cloud" Module under "python-azure-agent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub

openSUSE podle SUSEopenSUSE by SUSE openSUSE Leap 15.xopenSUSE Leap 15.x V jádruIn kernel Balíček: v cloudu: úložiště nástrojů v části Python – Azure-AgentPackage: In Cloud:Tools repo under "python-azure-agent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub
Ubuntu podle kanonickéhoUbuntu by Canonical Server Ubuntu a verze pro.Ubuntu Server and Pro. 16. x, 18. x, 20. x16.x, 18.x, 20.x

Informace o rozšířené podpoře pro Ubuntu 12,04 a 14,04 najdete tady: Ubuntu rozšířená údržba zabezpečení.Information about extended support for Ubuntu 12.04 and 14.04 can be found here: Ubuntu Extended Security Maintenance.

V jádruIn kernel Balíček: v úložišti v části "walinuxagent"Package: In repo under "walinuxagent"
Zdrojový kód: GitHubSource code: GitHub

Tempo aktualizace imageImage update cadence

Azure vyžaduje, aby vydavatelé distribucí v systému Linux pravidelně aktualizovali své image v Azure Marketplace s nejnovějšími opravami a opravami zabezpečení, a to na čtvrtletním nebo rychlejším tempo.Azure requires that the publishers of the endorsed Linux distributions regularly update their images in Azure Marketplace with the latest patches and security fixes, at a quarterly or faster cadence. Aktualizované image na webu Marketplace jsou pro zákazníky dostupné automaticky jako nové verze SKU image.Updated images in the Marketplace are available automatically to customers as new versions of an image SKU. Další informace o tom, jak najít image pro Linux: vyhledání imagí virtuálních počítačů se systémem Linux v Azure Marketplace.More information about how to find Linux images: Find Linux VM images in Azure Marketplace.

Jádra Azure – vyladěné jádroAzure-tuned kernels

Azure úzce spolupracuje s různými schválenými distribucí pro Linux k optimalizaci imagí, které publikovali do Azure Marketplace.Azure works closely with various endorsed Linux distributions to optimize the images that they published to Azure Marketplace. Jedním z aspektů této spolupráce je vývoj "vyladěných" jader pro Linux, které jsou optimalizované pro platformu Azure a dodávané jako plně podporované součásti distribuce systému Linux.One aspect of this collaboration is the development of "tuned" Linux kernels that are optimized for the Azure platform and delivered as fully supported components of the Linux distribution. Azure-Tuned jádra zahrnují nové funkce a vylepšení výkonu a rychlejší (obvykle čtvrtletní) tempo ve srovnání s výchozími nebo obecnými jádry, které jsou dostupné z distribuce.The Azure-Tuned kernels incorporate new features and performance improvements, and at a faster (typically quarterly) cadence compared to the default or generic kernels that are available from the distribution.

Ve většině případů zjistíte, že tyto jádra jsou předem nainstalované na výchozích imagí v Azure Marketplace tak, aby zákazníci ihned získali výhody těchto optimalizovaných jader.In most cases, you will find these kernels pre-installed on the default images in Azure Marketplace so customers will immediately get the benefit of these optimized kernels. Další informace o těchto Azure-Tuned jádra najdete v následujících odkazech:More information about these Azure-Tuned kernels can be found in the following links:

PartneřiPartners

CoreOSCoreOS

CoreOS je naplánováno na konec životnosti do 26. května 2020.CoreOS is scheduled to be end of life by May 26, 2020. Microsoft má dva (2) kanály migrace pro CoreOS uživatele.Microsoft has two (2) channels of migration for CoreOS users.

CredativCredativ

https://www.credativ.co.uk/credativ-blog/debian-images-microsoft-azure

Credativ je nezávislá společnost pro poradenské a služby, která se specializuje na vývoj a implementaci profesionálních řešení pomocí bezplatného softwaru.Credativ is an independent consulting and services company that specializes in the development and implementation of professional solutions by using free software. Credativ nabízí mezinárodní rozpoznávání s mnoha IT odděleními, které využívají jejich podporu, jako špičkové open source specialisty.As leading open-source specialists, Credativ has international recognition with many IT departments that use their support. V kombinaci s Microsoftem se v credativ aktuálně připravují odpovídající image Debian pro Debian 8 (Jessie) a Debian před 7 (Wheezy).In conjunction with Microsoft, Credativ is currently preparing corresponding Debian images for Debian 8 (Jessie) and Debian before 7 (Wheezy). Obě image jsou speciálně navržené pro běh v Azure a je možné je snadno spravovat přes platformu.Both images are specially designed to run on Azure and can be easily managed via the platform. Credativ bude také podporovat dlouhodobou údržbu a aktualizaci imagí Debian pro Azure prostřednictvím svých Open Source Center Support Center.Credativ will also support the long-term maintenance and updating of the Debian images for Azure through its Open Source Support Centers.

KinvolkKinvolk

https://www.kinvolk.io/flatcar-container-linux/

Kinvolk je společnost za Flatcar kontejnerem Linux, která pokračuje v původní CoreOSé vizi pro použití v kontejnerových aplikacích pro minimální, neměnné a automatické aktualizace Foundation.Kinvolk is the company behind Flatcar Container Linux, continuing the original CoreOS vision for a minimal, immutable, and auto-updating foundation for containerized applications. Flatcar jako minimální distribuce obsahuje jenom ty balíčky, které se vyžadují pro nasazení kontejnerů.As a minimal distro, Flatcar contains just those packages required for deploying containers. Neměnné systémy souborů garantuje konzistenci a zabezpečení, zatímco funkce Automatické aktualizace umožňují, aby byly vždy aktuální s nejnovějšími opravami zabezpečení.Its immutable file system guarantees consistency and security, while its auto-update capabilities, enable you to be always up-to-date with the latest security fixes.

Flatcar Container Linux je zálohovaný globálním týmem Kinvolk specialistů na systémy Linux a kontejnerů, kteří nabízejí volitelné obchodní předplatné podpory zahrnující nepřetržitou reakci, zabezpečení a technické výstrahy a exkluzivní image optimalizované pro Azure, včetně dlouhodobého kanálu podpory.Flatcar Container Linux is backed up by Kinvolk's global team of Linux and container technology experts who offer an optional commercial support subscription that includes 24x7 response, security and technical alerts, and exclusive Azure-optimized images including a long-term support channel.

OracleOracle

https://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/faq-1963009.html

Pomocí strategie Oracle můžete nabízet široké portfolio řešení pro veřejné a privátní cloudy.Oracle's strategy is to offer a broad portfolio of solutions for public and private clouds. Strategie nabízí zákazníkům možnost volby a flexibilitu při nasazování softwaru Oracle v cloudech Oracle a dalších cloudech.The strategy gives customers choice and flexibility in how they deploy Oracle software in Oracle clouds and other clouds. Partnerství Oracle s Microsoftem umožňuje zákazníkům nasadit software Oracle ve veřejných a privátních cloudech Microsoftu s jistotou certifikace a podpory od Oracle.Oracle's partnership with Microsoft enables customers to deploy Oracle software in Microsoft public and private clouds with the confidence of certification and support from Oracle. Závazek Oracle a investice do řešení veřejného a privátního cloudu Oracle se nemění.Oracle's commitment and investment in Oracle public and private cloud solutions is unchanged.

Red HatRed Hat

https://www.redhat.com/en/partners/strategic-alliance/microsoft

Špičkovým poskytovatelem open source řešení, Red Hat pomáhá více než 90% společností Fortune 500 řešit obchodní výzvy, zarovnávat své IT a obchodní strategie a připravovat se na budoucnost technologie.The world's leading provider of open-source solutions, Red Hat helps more than 90% of Fortune 500 companies solve business challenges, align their IT and business strategies, and prepare for the future of technology. Red Hat dosahuje zajištěním zabezpečených řešení prostřednictvím otevřeného obchodního modelu a cenově dostupného a předvídatelného modelu předplatného.Red Hat achieves this by providing secure solutions through an open business model and an affordable, predictable subscription model.

SUSESUSE

https://www.suse.com/suse-linux-enterprise-server-on-azure

SUSE Linux Enterprise Server v Azure je prověřená platforma, která poskytuje vyšší spolehlivost a zabezpečení cloud computingu.SUSE Linux Enterprise Server on Azure is a proven platform that provides superior reliability and security for cloud computing. Všestranná platforma pro Linux SUSE se bezproblémově integruje s Azure Cloud Services, aby poskytovala snadno spravovatelné cloudové prostředí.SUSE's versatile Linux platform seamlessly integrates with Azure cloud services to deliver an easily manageable cloud environment. S více než 9 200 certifikovanými aplikacemi od více než 1 800 nezávislých dodavatelů softwaru pro SUSE Linux Enterprise Server SUSE zajistí, aby zatížení běžící v datovém centru bylo možné bez obav nasadit v Azure.With more than 9,200 certified applications from more than 1,800 independent software vendors for SUSE Linux Enterprise Server, SUSE ensures that workloads running supported in the data center can be confidently deployed on Azure.

CanonicalCanonical

https://www.ubuntu.com/cloud/azure

Kanonický technický a otevřený Ubuntuá jednotka zásad správného řízení komunity v klientech, serverech a cloud computingu, která zahrnuje osobní cloudové služby pro zákazníky.Canonical engineering and open community governance drive Ubuntu's success in client, server, and cloud computing, which includes personal cloud services for consumers. V kanonickém výhledu sjednocené a bezplatné platformy v Ubuntu, od telefonu po Cloud, poskytuje řadu souvislých rozhraní pro telefony, tablety, televizor a Desktop.Canonical's vision of a unified, free platform in Ubuntu, from phone to cloud, provides a family of coherent interfaces for the phone, tablet, TV, and desktop. Tato vize Ubuntu první volbu pro různé instituce od poskytovatelů veřejných cloudů vedoucím společnosti pro uživatele a oblíbené položky mezi jednotlivými technologists.This vision makes Ubuntu the first choice for diverse institutions from public cloud providers to the makers of consumer electronics and a favorite among individual technologists.

Díky vývojářům a technickým centrům po celém světě je kanonické řešení jednoznačně umístěno k partnerovi s tvůrci hardwaru, poskytovateli obsahu a vývojářům softwaru, aby mohli nabízet Ubuntu řešení pro počítače, servery a kapesní zařízení.With developers and engineering centers around the world, Canonical is uniquely positioned to partner with hardware makers, content providers, and software developers to bring Ubuntu solutions to market for PCs, servers, and handheld devices.