Rychlý start: Vytvoření virtuálního počítače s Linuxem pomocí Azure CLIQuickstart: Create a Linux virtual machine with the Azure CLI

V tomto rychlém startu se dozvíte, jak pomocí rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) nasadit virtuální počítač (VM) pro Linux v Azure.This quickstart shows you how to use the Azure command-line interface (CLI) to deploy a Linux virtual machine (VM) in Azure. Azure CLI slouží k vytváření a správě prostředků Azure z příkazového řádku nebo ve skriptech.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts.

V tomto kurzu nainstalujeme Ubuntu 16.04 LTS.In this tutorial, we will be installing Ubuntu 16.04 LTS. Abyste mohli zobrazit virtuální počítač v akci, připojíte se k němu pomocí SSH a nainstalujete webový server NGINX.To show the VM in action, you'll connect to it using SSH and install the NGINX web server.

Pokud ještě předplatné Azure nemáte, vytvořte si napřed bezplatný účet.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Spuštění služby Azure Cloud ShellLaunch Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell je bezplatné interaktivní prostředí, které můžete použít k provedení kroků v tomto článku.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. Má předinstalované obecné nástroje Azure, které jsou nakonfigurované pro použití s vaším účtem.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Pokud chcete otevřít Cloud Shell, vyberte položku Vyzkoušet v pravém horním rohu bloku kódu.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. Můžete také otevřít Cloud Shell na samostatné kartě prohlížeče, a to tak, že kliknete na https://shell.azure.com/bash .You can also open Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/bash. Vyberte Kopírovat pro zkopírování bloků kódu, vložení do Cloud Shell a vyberte ENTER pro spuštění.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and select Enter to run it.

Pokud dáváte přednost místní instalaci a používání rozhraní příkazového řádku, musíte mít Azure CLI verze 2.0.30 nebo novější.If you prefer to install and use the CLI locally, this quickstart requires Azure CLI version 2.0.30 or later. Verzi zjistíte spuštěním příkazu az --version.Run az --version to find the version. Pokud potřebujete instalaci nebo upgrade, přečtěte si téma Instalace Azure CLI.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Vytvoření skupiny prostředkůCreate a resource group

Vytvořte skupinu prostředků pomocí příkazu az group create.Create a resource group with the az group create command. Skupina prostředků Azure je logický kontejner, ve kterém se nasazují a spravují prostředky Azure.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. Následující příklad vytvoří skupinu prostředků s názvem myResourceGroup v umístění eastus :The following example creates a resource group named myResourceGroup in the eastus location:

az group create --name myResourceGroup --location eastus

Vytvoření virtuálního počítačeCreate virtual machine

Vytvořte virtuální počítač pomocí příkazu az vm create.Create a VM with the az vm create command.

Následující příklad vytvoří virtuální počítač myVM a přidá uživatelský účet azureuser.The following example creates a VM named myVM and adds a user account named azureuser. --generate-ssh-keysParametr slouží k automatickému generování klíče SSH a jeho vložení do výchozího umístění klíče (~/.ssh).The --generate-ssh-keys parameter is used to automatically generate an SSH key, and put it in the default key location (~/.ssh). Pokud místo toho chcete použít konkrétní sadu klíčů, použijte možnost --ssh-key-value.To use a specific set of keys instead, use the --ssh-key-value option.

az vm create \
 --resource-group myResourceGroup \
 --name myVM \
 --image UbuntuLTS \
 --admin-username azureuser \
 --generate-ssh-keys

Vytvoření virtuálního počítače a podpůrných prostředků trvá několik minut.It takes a few minutes to create the VM and supporting resources. Následující příklad ukazuje, že operace vytvoření virtuálního počítače byla úspěšná.The following example output shows the VM create operation was successful.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "40.68.254.142",
 "resourceGroup": "myResourceGroup"
}

Poznamenejte si vlastní adresu publicIpAddress ve výstupu z vašeho virtuálního počítače.Note your own publicIpAddress in the output from your VM. Tato adresa se používá pro přístup k virtuálnímu počítači v dalších krocích.This address is used to access the VM in the next steps.

Otevření portu 80 pro webový provozOpen port 80 for web traffic

Ve výchozím nastavení jsou při vytváření virtuálního počítače s Linuxem v Azure otevřená pouze připojení SSH.By default, only SSH connections are opened when you create a Linux VM in Azure. Pomocí příkazu az vm open-port otevřete port TCP 80 pro použití s webovým serverem NGINX:Use az vm open-port to open TCP port 80 for use with the NGINX web server:

az vm open-port --port 80 --resource-group myResourceGroup --name myVM

Připojení k virtuálnímu počítačiConnect to virtual machine

Připojte se k virtuálnímu počítači přes SSH jako obvykle.SSH to your VM as normal. Nahraďte adresu publicIpAddress veřejnou IP adresou vašeho virtuálního počítače, kterou jste si poznamenali v předchozím výstupu z virtuálního počítače:Replace publicIpAddress with the public IP address of your VM as noted in the previous output from your VM:

ssh azureuser@publicIpAddress

Instalace webového serveruInstall web server

Pokud se chcete podívat na virtuální počítač v akci, nainstalujte webový server NGINX.To see your VM in action, install the NGINX web server. Aktualizujte zdroje balíčku a pak nainstalujte nejnovější balíček NGINX.Update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Až budete hotovi, zadáním příkazu exit ukončete relaci SSH.When done, type exit to leave the SSH session.

Zobrazení webového serveru v akciView the web server in action

V libovolném webovém prohlížeči zobrazte výchozí úvodní stránku serveru NGINX.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Jako webovou adresu použijte veřejnou IP adresu virtuálního počítače.Use the public IP address of your VM as the web address. Následující příklad ukazuje výchozí web NGINX:The following example shows the default NGINX web site:

Zobrazení úvodní stránky serveru NGINX

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud už je nepotřebujete, můžete k odebrání skupiny prostředků, virtuálního počítače a všech souvisejících prostředků použít příkaz AZ Group Delete .When no longer needed, you can use the az group delete command to remove the resource group, VM, and all related resources.

az group delete --name myResourceGroup

Další krokyNext steps

V tomto rychlém startu jste nasadili jednoduchý virtuální počítač, otevřeli jste síťový port pro webový provoz a nainstalovali jste základní webový server.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Další informace o virtuálních počítačích Azure najdete v kurzu pro virtuální počítače s Linuxem.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.