Oblasti pro virtuální počítače v AzureRegions for virtual machines in Azure

Je důležité pochopit, jak a kde se virtuální počítače (VM) v Azure provozují, a také vědět, jaké máte možnosti pro zajištění maximálního výkonu, dostupnosti a redundance.It is important to understand how and where your virtual machines (VMs) operate in Azure, along with your options to maximize performance, availability, and redundancy. Tento článek poskytuje přehled funkcí redundance a dostupnosti Azure.This article provides you with an overview of the availability and redundancy features of Azure.

Co jsou oblasti Azure?What are Azure regions?

Azure funguje v několika datových centrech po celém světě.Azure operates in multiple datacenters around the world. Tato datová centra jsou seskupená do v geografických oblastí. To vám poskytuje flexibilitu při výběru místa pro sestavení vaší aplikace.These datacenters are grouped in to geographic regions, giving you flexibility in choosing where to build your applications.

Prostředky Azure vytvoříte v definovaných geografických oblastech, jako jsou Západní USA, Severní Evropa nebo jihovýchodní Asie.You create Azure resources in defined geographic regions like 'West US', 'North Europe', or 'Southeast Asia'. Seznam oblastí a jejich umístění si můžete prohlédnout.You can review the list of regions and their locations. V každé oblasti existuje několik datových center, která zajišťují redundanci a dostupnost.Within each region, multiple datacenters exist to provide for redundancy and availability. Tento přístup vám dává lepší flexibilitu při návrhu aplikací pro vytváření virtuálních počítačů, které jsou nejblíže vašim uživatelům, a splnění všech právních a daňových požadavků.This approach gives you flexibility as you design applications to create VMs closest to your users and to meet any legal, compliance, or tax purposes.

Speciální oblasti AzureSpecial Azure regions

Azure má některé zvláštní oblasti, které můžete chtít použít při vytváření aplikací pro dodržování předpisů nebo právní účely.Azure has some special regions that you may wish to use when building out your applications for compliance or legal purposes. Mezi tyto speciální oblasti patří:These special regions include:

 • US Gov – Iowa a US Gov – Virginie.US Gov Virginia and US Gov Iowa
  • Fyzická a logická síťově izolovaná instance Azure pro partnery a úřady státní správy USA, která je obsluhovaná prověřenými občany USA.A physical and logical network-isolated instance of Azure for US government agencies and partners, operated by screened US persons. Zahrnuje další certifikace dodržování předpisů, jako je FedRAMP a DISA.Includes additional compliance certifications such as FedRAMP and DISA. Další informace o službě Azure GovernmentRead more about Azure Government.
 • Severní Čína a Východní ČínaChina East and China North
  • Tyto oblasti jsou dostupné prostřednictvím jedinečného partnerství mezi společnostmi Microsoft a 21Vianet, kdy společnost Microsoft nespravuje tato datová centra přímo.These regions are available through a unique partnership between Microsoft and 21Vianet, whereby Microsoft does not directly maintain the datacenters. Přečtěte si další informace o Azure Čína 21Vianet.See more about Azure China 21Vianet.
 • Střední Německo a Severovýchodní NěmeckoGermany Central and Germany Northeast
  • Tyto oblasti jsou k dispozici prostřednictvím modelu důvěryhodného data, kde se data zákazníků nacházejí v Německu pod kontrolou T-Systems, Telekom společnosti, která slouží jako důvěryhodný datový zplnomocněnec.These regions are available via a data trustee model whereby customer data remains in Germany under control of T-Systems, a Deutsche Telekom company, acting as the German data trustee.

Párování oblastíRegion pairs

Každá oblast Azure je spárovaná s jinou oblastí na stejném území (jako je USA, Evropa nebo Asie).Each Azure region is paired with another region within the same geography (such as US, Europe, or Asia). Tento přístup umožňuje replikaci prostředků (jako je třeba úložiště virtuálních počítačů) napříč daným územím, která by měla snížit pravděpodobnost, že přírodní katastrofy, občanské nepokoje, výpadky napájení nebo fyzické výpadky sítě ovlivní obě oblasti současně.This approach allows for the replication of resources, such as VM storage, across a geography that should reduce the likelihood of natural disasters, civil unrest, power outages, or physical network outages affecting both regions at once. Mezi další výhody párování oblastí patří:Additional advantages of region pairs include:

 • V případě rozsáhlejšího výpadku Azure je z každého páru jedna oblast určená jako prioritní. To pomáhá zkrátit čas potřebný k obnovení aplikací.In the event of a wider Azure outage, one region is prioritized out of every pair to help reduce the time to restore for applications.
 • Plánované aktualizace Azure se pro spárované oblasti nasazují po jedné. Tím se minimalizují prostoje a riziko výpadku aplikací.Planned Azure updates are rolled out to paired regions one at a time to minimize downtime and risk of application outage.
 • Pro daňové účely a účely vymáhání zákonů jsou data nadále uložená na stejném území jako spárovaná oblast (a výjimkou oblasti Brazílie – jih).Data continues to reside within the same geography as its pair (except for Brazil South) for tax and law enforcement jurisdiction purposes.

Mezi příklady párů oblasti patří:Examples of region pairs include:

PrimárníPrimary SekundárníSecondary
Západní USAWest US Východní USAEast US
Severní EvropaNorth Europe Západní EvropaWest Europe
Jihovýchodní AsieSoutheast Asia Východní AsieEast Asia

Úplný seznam spárovaných oblastí najdete tady.You can see the full list of regional pairs here.

Dostupnost funkcíFeature availability

Některé služby nebo funkce virtuálních počítačů jsou dostupné jenom v některých oblastech, třeba konkrétní velikosti virtuálních počítačů nebo typy úložišť.Some services or VM features are only available in certain regions, such as specific VM sizes or storage types. Existují také globální služby Azure, které nevyžadují výběr konkrétní oblasti, jako je Azure Active Directory, Traffic Manager nebo Azure DNS.There are also some global Azure services that do not require you to select a particular region, such as Azure Active Directory, Traffic Manager, or Azure DNS. Možnost zkontrolovat dostupnost služeb Azure v jednotlivých oblastech vám pomůže při navrhování prostředí pro vaše aplikace.To assist you in designing your application environment, you can check the availability of Azure services across each region. V každé oblasti můžete také programově zadat dotaz na podporované velikosti a omezení virtuálních počítačů.You can also programmatically query the supported VM sizes and restrictions in each region.

Dostupnost úložištěStorage availability

Znalost území a oblastí Azure je důležitá, pokud zvažujete dostupné možnosti replikace úložiště.Understanding Azure regions and geographies becomes important when you consider the available storage replication options. Možnosti replikace závisejí na typu úložiště.Depending on the storage type, you have different replication options.

Spravované disky AzureAzure Managed Disks

 • Místně redundantní úložiště (LRS)Locally redundant storage (LRS)
  • Replikuje data třikrát v rámci oblasti, ve které jste vytvořili účet úložiště.Replicates your data three times within the region in which you created your storage account.

Disky založené na účtu úložištěStorage account-based disks

 • Místně redundantní úložiště (LRS)Locally redundant storage (LRS)
  • Replikuje data třikrát v rámci oblasti, ve které jste vytvořili účet úložiště.Replicates your data three times within the region in which you created your storage account.
 • Zónově redundantní úložiště (ZRS)Zone redundant storage (ZRS)
  • Replikuje data třikrát v rámci dvou nebo tří zařízení, a to v jedné oblasti nebo napříč dvěma oblastmi.Replicates your data three times across two to three facilities, either within a single region or across two regions.
 • Geograficky redundantní úložiště (GRS)Geo-redundant storage (GRS)
  • Replikuje data do sekundární oblasti, která je od primární oblasti vzdálená stovky kilometrů.Replicates your data to a secondary region that is hundreds of miles away from the primary region.
 • Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS)Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)
  • Replikuje data do sekundární oblasti (stejně jako u GRS), ale k datům v sekundárním umístění poskytuje přístup jenom pro čtení.Replicates your data to a secondary region, as with GRS, but also then provides read-only access to the data in the secondary location.

V následující tabulce najdete stručný přehled rozdílů jednotlivých typů replikace:The following table provides a quick overview of the differences between the storage replication types:

Strategie replikaceReplication strategy LRSLRS ZRSZRS GRSGRS RA-GRSRA-GRS
Data se replikují napříč různými zařízeními.Data is replicated across multiple facilities. NeNo AnoYes AnoYes AnoYes
Data je možné načíst ze sekundárního i primárního umístění.Data can be read from the secondary location and from the primary location. NeNo NeNo NeNo AnoYes
Počet kopií dat uchovávaných na samostatných uzlechNumber of copies of data maintained on separate nodes. 33 33 66 66

Další informace o možnostech replikace služby Azure Storage najdete tady.You can read more about Azure Storage replication options here. Další informace o spravovaných discích najdete v tématu Přehled služby Azure Managed Disks.For more information about managed disks, see Azure Managed Disks overview.

Náklady na úložištěStorage costs

Ceny se liší v závislosti na zvolené dostupnosti a typu úložiště.Prices vary depending on the storage type and availability that you select.

Spravované disky AzureAzure Managed Disks

 • Premium Managed Disks jsou zajištěny jednotkami SSD (Solid-State Drive) a standardními Managed Disks jsou zajištěny pomocí běžných rotujících disků.Premium Managed Disks are backed by Solid-State Drives (SSDs) and Standard Managed Disks are backed by regular spinning disks. Spravované disky úrovně Premium i Standard se účtují na základě zřízené kapacity disku.Both Premium and Standard Managed Disks are charged based on the provisioned capacity for the disk.

Nespravované diskyUnmanaged disks

 • Premium Storage se zálohuje na jednotky SSD (Solid-State Drive) a účtuje se na základě kapacity disku.Premium storage is backed by Solid-State Drives (SSDs) and is charged based on the capacity of the disk.
 • Storage úrovně Standard se zálohuje pomocí běžných rotujících disků a účtuje se na základě využité kapacity a požadované dostupnosti úložiště.Standard storage is backed by regular spinning disks and is charged based on the in-use capacity and desired storage availability.
  • Za přenos dat geografické replikace se u RA-GRS účtují navíc náklady na šířku pásma pro replikaci těchto dat do jiné oblasti Azure.For RA-GRS, there is an additional Geo-Replication Data Transfer charge for the bandwidth of replicating that data to another Azure region.

Informace o cenách pro různé typy úložišť a možnosti dostupnosti najdete v tématu Ceny za Azure Storage.See Azure Storage Pricing for pricing information on the different storage types and availability options.