Co je SQL Server na virtuálních počítačích Azure?What is SQL Server on Azure Virtual Machines? (Windows)(Windows)

SQL Server na virtuálních počítačích Azure umožňuje používat plné verze SQL Serveru v cloudu, aniž by bylo potřeba spravovat jakýkoli místní hardware.SQL Server on Azure virtual machines enables you to use full versions of SQL Server in the Cloud without having to manage any on-premises hardware. Pokud platíte průběžně, pro virtuální počítače s SQL Serverem se také zjednoduší náklady na licencování.SQL Server VMs also simplify licensing costs when you pay as you go.

Virtuální počítače Azure běží v mnoha různých geografických oblastech po celém světě.Azure virtual machines run in many different geographic regions around the world. Také nabízejí celou řadu velikostí počítačů.They also offer a variety of machine sizes. Galerie imagí virtuálních počítačů umožňuje vytvoření virtuálního počítače s SQL Serverem, který má správnou verzi, vydání i operační systém.The virtual machine image gallery allows you to create a SQL Server VM with the right version, edition, and operating system. Díky tomu jsou virtuální počítače vhodné pro mnoho různých úloh SQL Serveru.This makes virtual machines a good option for a many different SQL Server workloads.

Automatizované aktualizaceAutomated updates

Virtuální počítače Azure s SQL Serverem mohou používat Automatické opravy k naplánování okna údržby pro automatickou instalaci důležitých oken a aktualizace SQL serveru.SQL Server Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Automatizované zálohyAutomated backups

Virtuální počítače Azure s SQL Serverem mohou využívat výhod automatizovaného zálohování, které pravidelně vytváří zálohy databáze do Blob Storage.SQL Server Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Tento postup můžete použít také ručně.You can also manually use this technique. Další informace najdete v tématu Použití služby Azure Storage pro zálohování a obnovování SQL Serveru.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore.

Vysoká dostupnostHigh availability

Pokud požadujete vysokou dostupnost, doporučujeme nakonfigurovat skupiny dostupnosti SQL Serveru.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Znamená to využívat více virtuálních počítačů Azure s SQL Serverem ve virtuální síti.This involves multiple SQL Server Azure VMs in a virtual network. Řešení vysoké dostupnosti můžete nakonfigurovat ručně, nebo můžete použít šablony na webu Azure Portal pro automatickou konfiguraci.You can configure your high availability solution manually, or you can use templates in the Azure portal for automatic configuration. Přehled možností vysoké dostupnosti najdete v tématu Vysoká dostupnost a zotavení po havárii pro SQL Server v Azure Virtual Machines.For an overview of all high availability options, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

VýkonPerformance

Virtuální počítače Azure nabízejí různé kapacity, takže splňují různé požadavky na pracovní zatížení.Azure virtual machines offer different machine sizes to meet various workload demands. Virtuální počítače SQL také poskytují automatickou konfiguraci úložiště, která je optimalizovaná pro vaše požadavky na výkon.SQL VMs also provide automated storage configuration, which is optimized for your performance requirements. Další informace o konfiguraci úložiště pro virtuální počítače na serveru SQL najdete v tématu Konfigurace úložiště pro virtuální počítače SQL Serveru.For more information about configuring storage for SQL VMs, see Storage configuration for SQL Server VMs. Pokud budete chtít ladit výkon, přečtěte si Osvědčené postupy z hlediska výkonu pro SQL Server na Azure Virtual Machines.To fine-tune performance, see the Performance best practices for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Začínáme s virtuálními počítači SQLGet started with SQL VMs

Chcete-li začít, zvolte image virtuálního počítače s SQL Serverem s požadovanou verzí, vydáním a operačním systémem.To get started, choose a SQL Server virtual machine image with your required version, edition, and operating system. Následující oddíly poskytují přímé odkazy na image v galerii virtuálních počítačů s SQL Serverem na webu Azure Portal.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images.

Tip

Další informace pro lepší pochopení cen imagí SQL najdete v doprovodných materiálech k cenám pro virtuální počítače Azure s SQL Serverem.

Průběžné platbyPay as you go

Následující tabulka obsahuje matici imagí SQL Serveru s průběžnými platbami.The following table provides a matrix of pay-as-you-go SQL Server images.

VersionVersion Operační systémOperating System EdiceEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3 Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Dostupné image virtuálních počítačů s Linuxem a SQL Serverem najdete v tématu Přehled SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure (Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Poznámka

Nyní je možné změnit licenční model plateb za využití virtuálního počítače SQL serveru používat vlastní licenci. Další informace najdete v tématu jak změnit licenční model virtuálního počítače SQL.

Používání vlastní licenceBring your own license

Můžete také používat vlastní licenci (BYOL).You can also bring your own license (BYOL). V tomto scénáři zaplatíte jenom za virtuální počítač bez jakýchkoli dalších poplatků za licencování SQL Serveru.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Používáním vlastní licence můžete časem ušetřit peníze za nepřetržité produkční úlohy.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Požadavky k použití této možnosti najdete v tématu Doprovodné materiály k cenám pro virtuální počítače Azure s SQL Serverem.For requirements to use this option, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

Používání vlastní licence, můžete buď převést existující virtuální počítač SQL platby za využití nebo můžete nasadit bitovou kopii s předponou {BYOL}.To bring your own license, you can either convert an existing pay-per-usage SQL VM, or you can deploy an image with the prefixed {BYOL}. Další informace o přepínání mezi platby za využití a BYOL váš licenční model, najdete v části jak změnit licenční model virtuálního počítače SQL.For more information about switching your licensing model between pay-per-usage and BYOL, see How to change the licensing model for a SQL VM.

VersionVersion Operační systémOperating system EdiceEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Je možné nasadit starších image SQL serveru, která není k dispozici na portálu Azure pomocí Powershellu.It is possible to deploy an older image of SQL Server that is not available in the Azure Portal using PowerShell. Chcete-li zobrazit všechny dostupné Image pomocí Powershellu, použijte následující příkaz:To view all available images using Powershell, use the following command:

Get-AzVMImageOffer -Location $Location -Publisher 'MicrosoftSQLServer'

Další informace o nasazování virtuálních počítačů SQL Server pomocí Powershellu, zobrazit jak zřídit virtuální počítače systému SQL Server v prostředí Azure PowerShell.For more information about deploying SQL Server VMs using PowerShell, view How to provision SQL Server virtual machines with Azure PowerShell.

Připojení k virtuálnímu počítačiConnect to the VM

Po vytvoření virtuálního počítače s SQL Serverem se k němu připojte z aplikací nebo nástrojů, jako je například SQL Server Management Studio (SSMS).After creating your SQL Server VM, connect to it from applications or tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Pokyny najdete v tématu Připojení k virtuálnímu počítači SQL Serveru na Azure.For instructions, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Migrace datMigrate your data

Pokud máte existující databázi, bude ji nutné přesunout do nově zřízeného virtuálního počítače s SQL Serverem.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Seznam možností migrace a pokyny najdete v části Migrace databáze do SQL Serveru ve virtuálním počítači Azure.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Zásady aktualizace imagí virtuálních počítačů SQLSQL VM image refresh policy

Azure pro každou podporovanou kombinaci operačního systému, jeho verze a edice udržuje pouze jednu image virtuálního počítače.Azure only maintains one virtual machine image for each supported operating system, version, and edition combination. To znamená, že se image v průběhu času aktualizují a staré image se odebírají.This means that over time images are refreshed, and older images are removed. Další informace najdete v části Image tématu Nejčastější dotazy k virtuálním počítačům s SQL Serverem.For more information, see the Images section of the SQL Server VMs FAQ.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) je ve výchozím nastavení povolen.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Ten pravidelně odesílá zprávy do Microsoftu s cílem přispět k vylepšování SQL Serveru.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. S programem CEIP není spojená žádná nutná úloha správy – za předpokladu, že ho nechcete po zřízení zakázat.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. Tento program můžete přizpůsobit nebo vypnout připojením k virtuálnímu počítači pomocí vzdálené plochy.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Pak spusťte nástroj pro zasílání zpráv o chybách a vytváření sestav využití SQL Serveru.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Podle pokynů zakažte generování sestav.Follow the instructions to disable reporting. Další informace o shromažďování dat najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro SQL Server.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Windows Virtual MachinesWindows Virtual Machines

ÚložištěStorage

SítěNetworking

SQLSQL

Další postupNext steps

Začínáme s SQL Serverem na virtuálních počítačích Azure:Get started with SQL Server on Azure virtual machines:

Odpovědi na nejčastější dotazy o virtuálních počítačích SQL:Get answers to commonly asked questions about SQL VMs: