Přehled SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure (Windows)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

Toto téma popisuje možnosti spouštění SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure s Windows a uvádí odkazy na image na portálu a přehled běžných úloh.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Poznámka

Pokud jste již obeznámeni s SQL Serverem a chcete jenom zjistit, jak nasadit virtuální počítač s Windows a SQL Serverem, přečtěte si téma Zřízení virtuálního počítače s Windows a SQL Serverem v Azure.If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. Případně pokud chcete vytvořit virtuální počítač s Linuxem a SQL Serverem, přečtěte si téma Zřízení virtuálního počítače s Linuxem a SQL Serverem v Azure.Or if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Pokud jste správce databáze nebo vývojář, nabízejí virtuální počítače Azure způsob, jak lokální úlohy aplikace SQL Serveru přesunout do cloudu.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

ScénářeScenarios

Existuje mnoho důvodů, kvůli kterým byste se mohli rozhodnout, že jako hostitele dat budete využívat Azure.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Pokud do Azure přesunujete některou aplikaci, dosáhnete lepšího výkonu, když tam přesunete i data.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. Ale jsou tu i další výhody.But there are other benefits. Budete mít automaticky přístup k většímu počtu datových center pro dosažení globální působnosti a zotavení po havárii.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. Data také získají vysoké zabezpečení a odolnost.The data is also highly secured and durable.

SQL Server běžící na virtuálních počítačích Azure je jednou z možností, jak ukládat relační data v Azure.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Je to dobrá volba pro několik scénářů.It is good choice for several scenarios. Například by mohlo být vhodné virtuální počítač Azure nakonfigurovat co nejpodobněji lokálnímu počítači s SQL Serverem.For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. Nebo budete chtít na stejném databázovém serveru provozovat další aplikace a služby.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Existují dva hlavní prostředky, které vám pomůžou promyslet si ještě další scénáře a předpoklady:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Vytvoření nového virtuálního počítače s SQL ServeremCreate a new SQL VM

Následující oddíly poskytují přímé odkazy na image v galerii virtuálních počítačů s SQL Serverem na webu Azure Portal.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. V závislosti na zvolené imagi můžete platit licenční náklady na SQL Server po minutách, nebo můžete používat vlastní licenci (BYOL).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Podrobné pokyny k vytvoření nového virtuálního počítače s SQL Serverem najdete v kurzu Zřízení virtuálního počítače s SQL Serverem na webu Azure Portal.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Projděte si také téma Osvědčené postupy z hlediska výkonu pro virtuální počítače s SQL Serverem, které vysvětluje, jak vybrat odpovídající velikost počítače a další funkce dostupné při zřizování.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

Možnost 1: Vytvoření virtuálního počítače s SQL Serverem a licencováním po minutáchOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

Následující tabulka obsahuje matici nejnovějších imagí SQL Serveru v galerii virtuálních počítačů.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Po kliknutí na odkaz se začne vytvářet nový virtuální počítač SQL se zadanou verzí, edicí a operačním systémem.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

Tip

Pro lepší pochopení cen virtuálních počítačů a SQL si přečtěte doprovodné materiály k cenám pro virtuální počítače Azure s SQL Serverem.To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion Operační systémOperating System EdiceEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Poznámka

Dostupné image virtuálních počítačů s Linuxem a SQL Serverem najdete v tématu Přehled SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure (Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Možnost 2: Vytvoření virtuálního počítače s SQL Serverem a stávající licencí Option 2: Create a SQL VM with an existing license

Můžete také používat vlastní licenci (BYOL).You can also bring your own license (BYOL). V tomto scénáři zaplatíte jenom za virtuální počítač bez jakýchkoli dalších poplatků za licencování SQL Serveru.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Pokud budete chtít využívat vlastní licenci, použijte níže uvedenou tabulku verzí, edicí a operačních systémů SQL Serveru.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. Na portálu mají názvy těchto imagí předponu {BYOL}.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

Tip

Používáním vlastní licence můžete časem ušetřit peníze za nepřetržité produkční úlohy.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Další informace najdete v tématu Doprovodné materiály k cenám pro virtuální počítače Azure s SQL Serverem.For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion Operační systémOperating system EdiceEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Možné jsou i jiné kombinace verzí SQL Serveru a operačního systému, než jsou v uvedeném seznamu.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. Další image najdete hledáním na marketplace na portálu Azure Portal (dejte vyhledat „{BYOL} SQL Server“).Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Důležité

Abyste mohli používat image virtuálních počítačů BYOL, musíte mít smlouvu Enterprise s Mobilitou licencí v rámci programu Software Assurance na platformě Azure.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Budete také potřebovat platnou licenci pro verzi nebo edici SQL Serveru, kterou budete chtít používat.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. Do 10 dnů od zřízení virtuálního počítače musíte společnosti Microsoft předat nezbytné informace v souvislosti s BYOL.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Poznámka

Není možné změnit licenční model virtuálního počítače s SQL Serverem placeného po minutách, aby používal vaši vlastní licenci.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. V takovém případě musíte vytvořit nový virtuální počítač BYOL a migrovat databáze do nového virtuálního počítače.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

Správa vašeho virtuálního počítače s SQL ServeremManage your SQL VM

Po zřízení virtuálního počítače s SQL Serverem je možné volitelně provést některé úlohy správy.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. V mnoha aspektech se SQL Server konfiguruje a spravuje úplně stejně jako místní instance SQL Serveru.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Některé úlohy jsou ale pro Azure specifické.However, some tasks are specific to Azure. V následujících částech se na některé z těchto oblastí podíváme podrobněji a najdete v nich také odkazy na další informace.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

Připojení k virtuálnímu počítačiConnect to the VM

Jedním z nejzákladnějších kroků správy je připojení k virtuálnímu počítači SQL Serveru pomocí nástrojů, jako je SQL Server Management Studio (SSMS).One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Pokyny pro připojení k novému virtuálnímu počítači s SQL Serverem najdete v tématu Připojení k virtuálnímu počítači s SQL Serverem v Azure.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Migrace datMigrate your data

Pokud máte existující databázi, bude ji nutné přesunout do nově zřízeného virtuálního počítače s SQL Serverem.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Seznam možností migrace a pokyny najdete v části Migrace databáze do SQL Serveru ve virtuálním počítači Azure.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Nakonfigurování vysoké dostupnostiConfigure high availability

Pokud požadujete vysokou dostupnost, doporučujeme nakonfigurovat skupiny dostupnosti SQL Serveru.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Znamená to využívat více virtuálních počítačů Azure ve virtuální síti.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. Na portálu Azure Portal najdete šablonu, která vám tuto konfiguraci nastaví automaticky.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. Další informace najdete v tématu Konfigurace skupiny dostupnosti AlwaysOn ve virtuálních počítačích Azure Resource Manageru.For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Pokud chcete skupiny dostupnosti a přidružený naslouchací proces nakonfigurovat ručně, najdete další informace v tématu Konfigurace skupin dostupnosti AlwaysOn ve virtuálním počítači Azure.If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

Další důležité informace o tom, co je potřeba zvážit z hlediska vysoké dostupnosti, najdete v tématu Vysoká dostupnost a zotavení po havárii pro SQL Server v Azure Virtual Machines.For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Zálohování datBack up your data

Virtuální počítače Azure mohou využívat výhod automatizovaného zálohování, které pravidelně vytváří zálohy databáze do úložiště blob storage.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Tento postup můžete použít také ručně.You can also manually use this technique. Další informace najdete v tématu Použití služby Azure Storage pro zálohování a obnovování SQL Serveru.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. Přehled všech možností zálohování a obnovení najdete v tématu Zálohování a obnovení pro SQL Server v Azure Virtual Machines.For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Automatické aktualizaceAutomate updates

Virtuální počítače Azure mohou používat Automatické opravy k naplánování okna údržby pro automatickou instalaci důležitých oken a aktualizace SQL serveru.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) je ve výchozím nastavení povolen.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Ten pravidelně odesílá zprávy do Microsoftu s cílem přispět k vylepšování SQL Serveru.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. S programem CEIP není spojená žádná nutná úloha správy – za předpokladu, že ho nechcete po zřízení zakázat.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. Tento program můžete přizpůsobit nebo vypnout připojením k virtuálnímu počítači pomocí vzdálené plochy.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Pak spusťte nástroj pro zasílání zpráv o chybách a vytváření sestav využití SQL Serveru.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Podle pokynů zakažte generování sestav.Follow the instructions to disable reporting.

Další informace o shromažďování dat najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro SQL Server.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Další krokyNext steps

Máte-li dotazy ohledně cen, podívejte se na Doprovodné materiály k cenám pro virtuální počítače Azure s SQL Serverem a na stránku s cenami Azure.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. V seznamu Operační systém nebo software vyberte cílovou edici SQL Serveru.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Potom se můžete podívat na ceny různě velkých virtuálních počítačů.Then view the prices for differently sized virtual machines.

Máte nějaký další dotaz?More question? Nejdříve si projděte Nejčastější dotazy k SQL Serveru na Azure Virtual Machines.First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Můžete ale také svoje dotazy nebo připomínky přidat do pole, které najdete v dolní části všech témat týkajících se virtuálních počítačů s SQL Serverem, a komunikovat se zástupci společnosti Microsoft a komunitou uživatelů.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.