Migrace zásad Web Application Firewall pomocí Azure PowerShell

Tento skript usnadňuje přechod z konfigurace WAF nebo vlastní zásady WAF jen pro pravidla na úplnou zásadu WAF. Na portálu se může zobrazit upozornění s informacemi o migraci na zásady WAF nebo můžete chtít, aby nové funkce WAF, jako jsou vlastní pravidla Geomatch, zásady WAF pro jednotlivé weby a zásady WAF pro jednotlivé weby (Preview) nebo sada pravidel pro zmírnění rizik robota. Pokud chcete použít některou z těchto funkcí, potřebujete úplnou zásadu WAF přidruženou k vaší aplikační bráně.

Další informace o vytváření nových zásad WAF najdete v tématu Vytvoření zásad Web Application Firewall pro Application Gateway. Informace o migraci najdete v tématu Migrace na zásady WAF.

Migrace na zásady WAF pomocí skriptu migrace

Pomocí následujících kroků spusťte skript migrace:

 1. Otevřete následující okno cloud shellu nebo ho otevřete z portálu.
 2. Zkopírujte skript do okna cloud shellu a spusťte ho.
 3. Skript požádá o ID předplatného, název skupiny prostředků, název Application Gateway, ke kterému je přidružená konfigurace WAF, a název nové zásady WAF, které se mají vytvořit. Po zadání těchto vstupů se skript spustí a vytvoří nové zásady WAF.
 4. Přidružte nové zásady WAF ke službě Application Gateway. Přejděte na portálu na zásady WAF a vyberte kartu Přidružené služby Application Gateway. Vyberte Přidružit Application Gateway a pak vyberte Application Gateway, ke které chcete přidružit zásady WAF.

Poznámka

Pokud existují následující podmínky, skript migraci nedokon čte:

 • Celé pravidlo je zakázané. Pokud chcete migraci dokončit, ujistěte se, že není zakázaná celá skupina pravidel.
 • Položky vyloučení s libovolným operátorem Rovná se. Pokud chcete provést migraci, ujistěte se, že položky vyloučení s operátorem Equals Any nejsou k dispozici.

Další informace najdete ve funkci ValidateInput ve skriptu.

<#PSScriptInfo
.DESCRIPTION
Will be used to migrate to the application-gateway to a top level waf policy experience.

.VERSION 1.0

.GUID b6fedd43-ebd0-41ed-9847-4f1c1c43be22

.AUTHOR Venkat.Krishnan

.PARAMETER subscriptionId 
Subscription Id of where the resources are present.
.PARAMETER resourceGroupName
Resource-group where the resources are present.
.PARAMETER applicationGatewayName
Application-Gateway name
.PARAMETER wafPolicyName
Name of the web application firewall policy

.EXAMPLE
./migrateToWafPolicy.ps1 -subscriptionId <your-subscription-id> -applicationGatewayName <your-appgw-name> -resourceGroupName <your-resource-group-name> -wafPolicyName <new-waf-policy-name>
#>

param(
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [string] $subscriptionId,
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [string] $resourceGroupName,
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [string] $applicationGatewayName,
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [string] $wafPolicyName
)

function ValidateInput ($appgwName, $resourceGroupName) {
  # Obtain the application-gateway
  $appgw = Get-AzApplicationGateway -Name $applicationGatewayName -ResourceGroupName $resourceGroupName
  if (-not $appgw) {
    Write-Error "ApplicationGateway: $applicationGatewayName is not present in ResourceGroup: $resourceGroupName"
    return $false
  }

  # Check if already have a global firewall policy
  if ($appgw.FirewallPolicy) {
    $fp = Get-AzResource -ResourceId $appgw.FirewallPolicy.Id
    if ($fp.PolicySettings) {
      Write-Error "ApplicationGateway: $applicationGatewayName already has a global firewall policy: $fp.Name. Please use portal for changing the policy."
      return $false
    }
  }

  if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration) {
    # Throw an error, since ruleGroup disabled case can't be migrated now.
    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.DisabledRuleGroups) {
      foreach ($disabled in $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.DisabledRuleGroups) {
        if ($disabled.Rules.Count -eq 0) {
          $ruleGroupName = $disabled.RuleGroupName
          Write-Error "The ruleGroup '$ruleGroupName' is disabled. Currently we can't migrate to a firewall policy when an entire ruleGroup is disabled. This feature will be delivered shortly. To continue, kindly ensure the entire rulegroups are not disabled. "
          return $false
        }
      }
    }

    # Throw an error when exclusion entry with 'EqualsAny' operator is present
    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.Exclusions) {
      foreach ($excl in $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.Exclusions) {
        if ($null -ne $excl.MatchVariable -and $null -eq $excl.SelectorMatchOperator -and $null -eq $excl.Selector) {
          Write-Error " You have an exclusion entry(s) with the 'Equals any' operator. Currently we can't migrate to a firewall policy with 'Equals Any' operator. This feature will be delivered shortly. To continue, kindly ensure exclusion entries with 'Equals Any' operator is not present. "
          return $false
        }
      }
    }
  }

  if ($appgw.Sku.Name -ne "WAF_v2" -or $appgw.Sku.Tier -ne "WAF_v2") {
    Write-Error " Cannot associate a firewall policy to application gateway :$applicationGatewayName since the Sku is not on WAF_v2"
    return $false
  }

  return $true
}

function Login() {
  $context = Get-AzContext
  if ($null -eq $context -or $null -eq $context.Account) {
    Login-AzAccount
  }
}

function createNewTopLevelWafPolicy ($subscriptionId, $resourceGroupName, $applicationGatewayName, $wafPolicyName) {
  Select-AzSubscription -Subscription $subscriptionId
  $retVal = ValidateInput -appgwName $applicationGatewayName -resourceGroupName $resourceGroupName
  if (!$retVal) {
    return
  }

  $appgw = Get-AzApplicationGateway -Name $applicationGatewayName -ResourceGroupName $resourceGroupName

  # Get the managedRule and PolicySettings
  $managedRule = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRule
  $policySetting = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicySetting
  if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration) {
    $ruleGroupOverrides = [System.Collections.ArrayList]@()
    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.DisabledRuleGroups) {
      foreach ($disabled in $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.DisabledRuleGroups) {
        $rules = [System.Collections.ArrayList]@()
        if ($disabled.Rules.Count -gt 0) {
          foreach ($rule in $disabled.Rules) {
            $ruleOverride = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRuleOverride -RuleId $rule
            $_ = $rules.Add($ruleOverride)
          }
        }
        
        $ruleGroupOverride = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRuleGroupOverride -RuleGroupName $disabled.RuleGroupName -Rule $rules
        $_ = $ruleGroupOverrides.Add($ruleGroupOverride)
      }
    }

    $managedRuleSet = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRuleSet -RuleSetType $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.RuleSetType -RuleSetVersion $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.RuleSetVersion 
    if ($ruleGroupOverrides.Count -ne 0) {
      $managedRuleSet = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRuleSet -RuleSetType $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.RuleSetType -RuleSetVersion $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.RuleSetVersion -RuleGroupOverride $ruleGroupOverrides
    }
  
    $exclusions = [System.Collections.ArrayList]@() 
    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.Exclusions) {
      foreach ($excl in $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.Exclusions) {
        if ($excl.MatchVariable -and $excl.SelectorMatchOperator -and $excl.Selector) {
          $exclusionEntry = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyExclusion -MatchVariable $excl.MatchVariable -SelectorMatchOperator $excl.SelectorMatchOperator -Selector $excl.Selector
          $_ = $exclusions.Add($exclusionEntry)
        }
      }
    }
  
    $managedRule = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRule -ManagedRuleSet $managedRuleSet
    $exclCount = $exclusions.Count
    if ($exclCount -ne 0) {
      $managedRule = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicyManagedRule -ManagedRuleSet $managedRuleSet -Exclusion $exclusions
    }

    
    $policySetting = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicySetting -MaxFileUploadInMb $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.FileUploadLimitInMb -MaxRequestBodySizeInKb $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.MaxRequestBodySizeInKb -Mode Detection -State Disabled
    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.FirewallMode -eq "Prevention") {
      $policySetting.Mode = "Prevention"
    }

    if ($appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.Enabled) {
      $policySetting.State = "Enabled"
    }

    $policySetting.RequestBodyCheck = $appgw.WebApplicationFirewallConfiguration.RequestBodyCheck;
  }

  if ($appgw.FirewallPolicy) {
    $customRulePolicyId = $appgw.FirewallPolicy.Id
    $rg = Get-AzResourceGroup -Id $customRulePolicyId
    $crPolicyName = $customRulePolicyId.Substring($customRulePolicyId.LastIndexOf("/") + 1)
    $customRulePolicy = Get-AzApplicationGatewayFirewallPolicy -ResourceGroupName $rg.ResourceGroupName -Name $crPolicyName
    $wafPolicy = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicy -ResourceGroupName $rg.ResourceGroupName -Name $wafPolicyName -CustomRule $customRulePolicy.CustomRules -ManagedRule $managedRule -PolicySetting $policySetting -Location $appgw.Location
  } else { 
    $wafPolicy = New-AzApplicationGatewayFirewallPolicy -Name $wafPolicyName -ResourceGroupName $resourceGroupName -PolicySetting $policySetting -ManagedRule $managedRule -Location $appgw.Location
  }

  if (!$wafPolicy) {
    return
  }

  $appgw.FirewallPolicy = $wafPolicy
  $appgw = Set-AzApplicationGateway -ApplicationGateway $appgw
  Write-Host " firewallPolicy: $wafPolicyName has been created/updated successfully and applied to applicationGateway: $applicationGatewayName!"
  return $wafPolicy
}

function Main() {
  Login
  $policy = createNewTopLevelWafPolicy -subscriptionId $subscriptionId -resourceGroupName $resourceGroupName -applicationGatewayName $applicationGatewayName -wafPolicyName $wafPolicyName
  return $policy
}

Main

Další kroky

Přečtěte si další informace o Web Application Firewall skupinách pravidel a pravidlech CRS.