Rozhraní příkazového řádku Azure (CLI)Azure Command-Line Interface (CLI)

Rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) je nové víceplatformové prostředí příkazového řádku Microsoftu pro správu prostředků Azure.The Azure command-line interface (CLI) is Microsoft's cross-platform command-line experience for managing Azure resources. Můžete ho používat v prohlížeči přes Azure Cloud Shell nebo si ho můžete nainstalovat v systémech macOS, Linux nebo Windows a spouštět z příkazového řádku.Use it in your browser with Azure Cloud Shell, or install it on macOS, Linux, or Windows and run it from the command line.

Začít s Azure CLI je jednoduché. Nejvhodnější je použít toto rozhraní pro sestavování automatizačních skriptů, které se používají v prostředí Azure Resource Manageru.The Azure CLI is easy to get started with, and best used for building automation scripts that work with the Azure Resource Manager. Pomocí Azure CLI můžete v rámci Azure vytvářet virtuální počítače pouhým napsáním následujícího příkazu:Using the Azure CLI, you can create VMs within Azure as easily as typing the following command:

az vm create -n MyLinuxVM -g MyResourceGroup --image UbuntuLTS

Poznámka

Ve skriptech a na webu dokumentace Microsoftu jsou příklady Azure CLI napsány pro prostředí bash.In scripts and on the Microsoft documentation site, Azure CLI examples are written for the bash shell. Jednořádkové příklady lze spustit na všech platformách.One-line examples will run on any platform. Delší příklady zahrnující pokračování řádku (\) nebo přiřazení proměnných je potřeba upravit, aby fungovaly v jiných prostředích, včetně PowerShellu.Longer examples which include line continutions (\) or variable assignment need to be modified to work on other shells, including PowerShell.

Spuštění nebo instalaceRun or Install

Rozhraní příkazového řádku můžete nainstalovat místně, spouštět v prohlížeči pomocí služby Azure Cloud Shell nebo spouštět v kontejneru Dockeru.You can install the CLI locally, run it in the browser with Azure Cloud Shell, or run in a Docker container.

Získávání dovedností pomocí Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn

ZačínámeGet started

Přečtěte článek Začínáme a seznamte se se základy CLI.Read the Get Started article to learn the CLI basics. Následující ukázky demonstrují některé běžné případy použití:The following samples demonstrate some common uses cases:

K dispozici jsou také podrobné referenční informace s popisem použití jednotlivých příkazů Azure CLI.A detailed reference is also available that documents how to use each individual Azure CLI command.

Poznámka

Pokud používáte předchozí verzi rozhraní příkazového řádku (Azure Classic CLI), můžete s ním pokračovat.If you use the previous version of the CLI (Azure classic CLI), you can continue to use it. Pro zajištění nejlepších výsledků ale doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi Azure CLI.However, we recommend updating to use the latest version of the Azure CLI for the best experience. Pokud používáte obě rozhraní příkazového řádku, pamatujte, že azure se vztahuje k rozhraní Classic CLI a az k nejnovějšímu rozhraní CLI.If you use both CLIs, remember that azure is the classic CLI and that az is the most recent CLI.