Vytvoření položek konfigurace v Configuration ManagerCreate configuration items in Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Nastavení dodržování předpisů v Configuration Manager umožňují vytvářet a nasazovat konfigurace do obou zařízení, která jsou spravovaná pomocí Configuration Manager, a zařízení, která jsou zaregistrovaná v Microsoft Intune.Compliance settings in Configuration Manager let you create and deploy configurations to both devices that are managed by Configuration Manager, and devices that are enrolled with Microsoft Intune.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná s klientem Configuration ManageruConfiguration items for devices managed with the Configuration Manager client

Než začnete, přečtěte si téma Začínáme s nastavením dodržování předpisů.Before you start, read Get started with compliance settings. Základní informace o nastavení dodržování předpisů najdete v tématu plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci nezbytných požadavků.To learn some basics about compliance settings, read Plan for and configure compliance settings to implement any necessary prerequisites. V každém scénáři vytvoříte položku konfigurace, která provede konkrétní úlohu.In each scenario, you'll create a configuration item that does a specific task.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí IntuneConfiguration items for devices managed with Intune

Než začnete, přečtěte si téma Začínáme s nastavením dodržování předpisů.Before you start, read Get started with compliance settings. Základní informace o nastavení dodržování předpisů najdete v tématu plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci nezbytných požadavků.To learn some basics about compliance settings, read Plan for and configure compliance settings to implement any necessary prerequisites. Pokud chcete zkontrolovat informace o položkách konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune, přečtěte si téma položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune.To review information about configuration items for devices managed with Intune, see Configuration items for devices managed with Intune.

Další krokyNext steps

Začínáme s nastavením dodržování předpisůGet started with compliance settings