Postup konfigurace nastavení klienta v Configuration ManagerHow to configure client settings in Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Všechna nastavení klienta můžete spravovat v Configuration Manager ze správy > nastavení klienta.You manage all client settings in Configuration Manager from Administration > Client Settings. Změnou výchozích nastavení můžete změnit nastavení pro všechny uživatele a zařízení v hierarchii, která nepoužívají vlastní nastavení.Modify the default settings when you want to configure settings for all users and devices in the hierarchy that do not have any custom settings applied. Pokud chcete použít různá nastavení jenom pro některé uživatele nebo zařízení, vytvořte vlastní nastavení a nasaďte je do kolekcí.If you want to apply different settings to just some users or devices, create custom settings and deploy to collections.

Informace o jednotlivých nastaveních klienta najdete v tématu informace o nastavení klienta.For information about each client setting, see About client settings.

Poznámka

Pomocí položek konfigurace můžete taky posuzovat, sledovat a opravovat kompatibilitu konfigurace klientských zařízení.You can also use configuration items to manage clients to assess, track, and remediate the configuration compliance of devices. Další informace najdete v tématu zajištění dodržování předpisů zařízením pomocí Configuration Manager.For more information, see Ensure device compliance with Configuration Manager.

Konfigurovat výchozí nastavení klientaConfigure the default client settings

 1. V konzole Configuration Manager vyberte možnost správa > nastavení klienta > výchozí nastavení klienta.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

 2. Na kartě Domů klikněte na položku vlastnosti.On the Home tab, choose Properties.

 3. V navigačním podokně si můžete zobrazit a konfigurovat nastavení klientů podle skupin.View and configure the client settings for each group of settings in the navigation pane.

  Při příštím stažení zásad klienta se klientské počítače nakonfigurují tímto nastavením.Client computers will be configured with these settings when they next download client policy. Pokud chcete iniciovat načtení zásad pro jednoho klienta, přečtěte si téma spuštění načtení zásad pro klienta Configuration Manager v tématu Správa klientů.To initiate policy retrieval for a single client, see Initiate Policy Retrieval for a Configuration Manager Client in How to manage clients.

Vytvoření a nasazení vlastních nastavení klientaCreate and deploy custom client settings

Pokud je nasazené vlastní nastavení, má přednost před výchozím nastavením klientů.When you deploy these custom settings, they override the default client settings. Před zahájením tohoto postupu zkontrolujte, jestli máte kolekci obsahující uživatele a zařízení vyžadující tato vlastní nastavení.Before you begin this procedure, ensure that you have a collection that contains the users or devices that require these custom client settings.

 1. V konzole Configuration Manager vyberte možnost správa > nastavení klienta.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings.

 2. Na kartě Domů ve skupině vytvořit zvolte možnost vytvořit vlastní nastavení klientaa pak zvolte jednu z těchto akcí:On the Home tab, in the Create group, choose Create Custom Client Settings, and then choose either:

  • Vytvořit vlastní nastavení klientského zařízeníCreate Custom Client Device Settings

  • Vytvořit vlastní uživatelská nastavení klientaCreate Custom Client User Settings

 3. Zadejte jedinečný název a Popis možnosti.Specify a unique name and option description.

 4. Zaškrtněte jedno nebo více políček, která zobrazují skupinu nastavení.Select one or more of the check boxes that display a group of settings.

 5. V navigačním podokně zvolte každou skupinu nastavení a nakonfigurujte dostupná nastavení a pak klikněte na OK.Choose each group of settings from the navigation pane, and configure the available settings, then click OK.

 6. Vyberte vlastní nastavení klienta, které jste vytvořili.Select the custom client setting that you created. Na kartě Domů ve skupině nastavení klienta vyberte možnost nasadit.On the Home tab, in the Client Settings group, choose Deploy.

 7. V dialogovém okně Vybrat kolekci vyberte příslušnou kolekci a pak zvolte OK.In the Select Collection dialog box, select the appropriate collection, and then choose OK. Vybranou kolekci můžete ověřit kliknutím na kartu Nasazení v podokně podrobností.You can verify the selected collection if you click the Deployments tab in the details pane.

 8. Podívejte se na pořadí vlastního nastavení klienta, které jste vytvořili.View the order of the custom client setting that you created. Pokud používáte víc vlastních nastavení klienta, aplikují se podle pořadového čísla.When you have multiple custom client settings, they are applied according to their order number. Pokud jsou nastavení v konfliktu, má přednost nastavení s nejnižším pořadovým číslem.If there are any conflicts, the setting that has the lowest order number overrides the other settings. Chcete-li změnit číslo objednávky, klikněte na kartě Domů ve skupině nastavení klienta na možnost přesunout položku nahoru nebo přesunout položku dolů.To change the order number, on the Home tab, in the Client Settings group, choose Move Item Up or Move Item Down.

  Při příštím stažení zásad klienta se klientské počítače nakonfigurují tímto nastavením.Client computers will be configured with these settings when they next download client policy. Pokud chcete iniciovat načtení zásad pro jednoho klienta, přečtěte si téma spuštění načtení zásad pro klienta Configuration Manager v tématu Správa klientů.To initiate policy retrieval for a single client, see Initiate Policy Retrieval for a Configuration Manager Client in How to manage clients.

Zobrazit nastavení klientaView client settings

Když nasadíte více nastavení klienta na stejné zařízení, uživatele nebo skupinu uživatelů, stanovení priorit a kombinace nastavení je složité.When you deploy multiple client settings to the same device, user, or user group, the prioritization and combination of settings is complex. Zobrazení nastavení klienta:To view the client settings:

 1. V konzole Configuration Manager vyberte prostředky a dodržování předpisů > zařízení > uživatelů nebo kolekcí uživatelů.In the Configuration Manager console, choose Assets and Compliance > Devices > Users or User Collections.

 2. Vyberte zařízení, uživatele nebo skupinu uživatelů a ve skupině Nastavení klienta zvolte Výsledná nastavení klienta.Select a device, user, or user group and in the Client Settings group, select Resultant Client Settings.

 3. V levém podokně vyberte nastavení klienta a zobrazí se nastavení.Select a client setting from the left pane, and the settings are displayed. V tomto zobrazení jsou nastavení jen pro čtení.In this view, the settings are read-only.

  Poznámka

  Chcete-li zobrazit nastavení klienta, je nutné mít oprávnění ke čtení pro nastavení klienta.To view the client settings, you must have read access to Client Settings.