Použití časových období údržby v systému Configuration ManagerHow to use maintenance windows in Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Časové intervaly pro správu a údržbu umožňují definovat čas, kdy se Configuration Manager operace můžou provádět v kolekci zařízení.Maintenance windows enable you to define a time when Configuration Manager operations can be carried out on a device collection. Časové intervaly pro správu a údržbu vám pomůžou zajistit, aby změny konfigurace klientů probíhaly v obdobích, která neovlivňují produktivitu.You use maintenance windows to help ensure that client configuration changes occur during periods that don't affect productivity. Od verze Configuration Manager 1806 uvidí vaši uživatelé, když se jeho další časové období údržby nachází na kartě stav instalace v centru softwaru.Starting in Configuration Manager version 1806, your users can see when their next maintenance window is from the Installation status tab in the Software Center.

Následující operace podporují časová období údržby:The following operations support maintenance windows:

 • Nasazení softwaruSoftware deployments

 • Nasazení aktualizací softwaruSoftware update deployments

 • Nasazení a vyhodnocení nastavení dodržování předpisůCompliance settings deployment and evaluation

 • Nasazení operačního systémuOperating system deployments

 • Nasazení pořadí úlohTask sequence deployments

  Nakonfigurujte časové intervaly pro správu a údržbu pomocí počátečního data, času zahájení a dokončení a způsobu opakování.Configure maintenance windows with a start date, a start and finish time, and a recurrence pattern. Maximální doba trvání okna musí být kratší než 24 hodin.The maximum duration of a window has to be less than 24 hours. Ve výchozím nastavení se restart počítače způsobený nasazením nepovoluje mimo časové období údržby, ale můžete přepsat výchozí.By default, computer restarts caused by a deployment aren't allowed outside of a maintenance window, but you can override the default. Časová období údržby mají vliv jenom na čas, kdy se program nasazení spustí; aplikace nakonfigurované ke stažení a spuštění místně můžou stahovat obsah mimo okno.Maintenance windows affect only the time when the deployment program runs; applications configured to download and run locally can download content outside of the window.

  Když je klientský počítač členem kolekce zařízení, která má okno údržby, spustí se program nasazení pouze v případě, že maximální povolená doba běhu nepřekročí dobu nakonfigurovanou pro okno.When a client computer is a member of a device collection that has a maintenance window, a deployment program runs only if the maximum allowed run time doesn't exceed the duration configured for the window. Pokud se spuštění programu nepovede, vygeneruje se výstraha a nasazení se znova spustí v dalším plánovaném časovém období údržby, ve kterém bude dost času.If the program fails to run, an alert is generated and the deployment is rerun during the next scheduled maintenance window that has available time.

Použití více časových období údržbyUsing multiple maintenance windows

Když je klientský počítač členem více kolekcí zařízení s časovými intervaly pro správu a údržbu, platí tato pravidla:When a client computer is a member of multiple device collections that have maintenance windows, these rules apply:

 • Pokud se časové intervaly pro správu a údržbu nepřekrývají, jsou považovány za dva nezávislé časové intervaly pro správu.If the maintenance windows don't overlap, they're treated as two independent maintenance windows.

 • Pokud se časové intervaly pro správu a údržbu překrývají, jsou považovány za jedno okno údržby, včetně časového období zahrnutého v oknech údržby.If the maintenance windows overlap, they're treated as a single maintenance window encompassing the time period covered by both maintenance windows. Pokud například dvě okna, každá hodina v době trvání překrývá o 30 minut, bude efektivní doba trvání časového období údržby 90 minut.For example, if two windows, each an hour in duration overlap by 30 minutes, the effective duration of the maintenance window would be 90 minutes.

  Když uživatel zahájí instalaci aplikace z centra softwaru, aplikace se nainstaluje hned, bez ohledu na časové intervaly pro správu a údržbu.When a user initiates an application installation from Software Center, the application is installed immediately, regardless of any maintenance windows.

  Pokud nasazení aplikace s účelem Požadované dosáhne konečného termínu mimo pracovní dobu nastavenou uživatelem v Centru softwaru, aplikace se nainstaluje.If an application deployment with a purpose of Required reaches its installation deadline during the nonbusiness hours configured by a user in Software Center, the application will be installed.

Konfigurace časových období údržbyHow to configure maintenance windows

 1. V konzole Configuration Manager vyberte prostředky a kompatibilita> kolekce zařízení.In the Configuration Manager console, choose Assets and Compliance> Device Collections.

 2. V seznamu kolekce zařízení vyberte kolekci.In the Device Collections list, select a collection. Pro kolekci všechny systémy nelze vytvořit časová období údržby.You can't create maintenance windows for the All Systems collection.

 3. Na kartě Domů ve skupině vlastnosti klikněte na možnost vlastnosti.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 4. Na kartě časové intervaly pro správu a údržbu dialogového okna <název kolekce> vlastnosti klikněte na ikonu Nový .In the Maintenance Windows tab of the <collection name> Properties dialog box, choose the New icon.

 5. Dokončete dialog <nový> plán .Complete the <new> Schedule dialog.

 6. Vytvořte výběr z rozevíracího seznamu použít tento plán .Make a selection from the Apply this schedule to drop-down list.

 7. Zvolte OK a pak zavřete dialogové okno <název kolekce> vlastnosti .Choose OK and then close the <collection name> Properties dialog box.

Použití PowerShelluUsing PowerShell

PowerShell se dá použít ke konfiguraci časových období údržby.PowerShell can be used to configure maintenance windows. Více informací najdete v následujících tématech:For more information, see: