Jak používat Configuration Manager docsHow to use the Configuration Manager docs

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Tento článek popisuje následující části s několika prostředky a tipy pro použití knihovny dokumentace Configuration Manager:This article provides the following sections with multiple resources and tips for using the Configuration Manager documentation library:

Obecnou nápovědu k produktu najdete v tématu věnovaném hledání nápovědě.For general help with the product, see Find help.

NápověděSearch

Následující tipy vám můžou pomoct při hledání požadovaných informací:Use the following search tips to help you find the information that you need:

 • Při použití preferovaného vyhledávacího modulu k vyhledání obsahu pro Configuration Manager přidejte SCCM společně s klíčovými slovy hledání.When using your preferred search engine to locate content for Configuration Manager, include SCCM along with your search keywords.

  • Vyhledejte výsledky z docs.microsoft.com pro Configuration Manager aktuální větev.Look for results from docs.microsoft.com for Configuration Manager current branch. Výsledky z technet.microsoft.com nebo msdn.microsoft.com jsou pro starší verze produktu.Results from technet.microsoft.com or msdn.microsoft.com are for older product versions.

  • Chcete-li se zaměřit na výsledky hledání do aktuální knihovny obsahu, zahrňte site:docs.microsoft.com do oboru vyhledávacího modulu.To further focus the search results to the current content library, include site:docs.microsoft.com to scope the search engine.

 •   Použijte hledané výrazy, které odpovídají terminologii v uživatelském rozhraní a online dokumentaci.Use search terms that match terminology in the user interface and online documentation. Vyhněte se neoficiálním podmínkám nebo zkratkám, které by se vám mohly zobrazit v obsahu komunity.Avoid unofficial terms or abbreviations that you might see in community content. Vyhledejte například "bod správy" místo "MP"; "typ nasazení" místo "DT"; a "aktualizace softwaru" místo "SUM".For example, search for "management point" rather than "MP"; "deployment type" rather than "DT"; and "software updates" rather than "SUM."  

 • Pokud chcete hledat v aktuálně zobrazeném článku, použijte funkci Najít v prohlížeči.To search within an article you are currently viewing, use your browser's Find feature. Ve většině moderních webových prohlížečů stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledané výrazy.With most modern web browsers, press Ctrl+F and then enter your search terms.

 • Každý článek v docs.microsoft.com obsahuje následující pole, která vám pomůžou při hledání obsahu:Each article on docs.microsoft.com includes the following fields to assist with searching the content:

  • Vyhledejte v pravém horním rohu.Search in the upper right corner. Pokud chcete vyhledat všechny články, zadejte do tohoto pole výrazy.To search all articles enter terms in this field. Články v knihovně Configuration Manager automaticky zahrnují obor nástroje ConfigMgr.Articles in the Configuration Manager library automatically include the "ConfigMgr" scope.

  • Filtrovat podle názvu nad levou tabulku obsahuFilter by title above the left table of contents. Pokud chcete vyhledat aktuální obsah, zadejte do tohoto pole výrazy.To search the current table of contents, enter terms in this field. Toto pole odpovídá pouze podmínkám, které se zobrazí v nadpisech článků pro aktuální uzel.This field only matches terms that appear in the article titles for the current node. Například základní infrastruktura nebo Správa aplikací.For example, Core Infrastructure or Application Management.

 • Máte problémy s jejich hledáním?Having problems finding something? Váš názor na souborFile feedback! Při nastavování problému poskytněte vyhledávací web, který používáte, klíčová slova, která jste zkusili, a cílový článek.When filing the issue, provide the search engine you're using, the keywords you tried, and the target article. Tato zpětná vazba pomáhá Microsoftu optimalizovat obsah pro lepší vyhledávání.This feedback helps Microsoft optimize the content for better search.

Tip

Od verze Configuration Manager 1902 je v novém pracovním prostoru komunity k dispozici uzel dokumentace .Starting in Configuration Manager version 1902, there's a Documentation node in the new Community workspace. Tento uzel obsahuje aktuální informace o Configuration Manager dokumentaci a články o podpoře.This node includes up-to-date information about Configuration Manager documentation and support articles. Další informace najdete v tématu použití konzoly Configuration Manager .For more information, see Using the Configuration Manager console

Zpětná vazbaFeedback

V dolní části všech článků v pravém horním rohu klikněte na odkaz pro zpětnou vazbu.Go to the Feedback section at the bottom by clicking the Feedback link in the upper right of any article. Tato část je integrovaná s problémy GitHubu.This section is integrated with GitHub Issues. Další informace o integraci s problémy GitHubu najdete v příspěvku na blogu platformy docs.For more information about integration with GitHub Issues, see the docs platform blog post.

Pokud chcete sdílet svůj názor na Configuration Manager samotný produkt, klikněte na Zpětná vazba produktu.To share feedback on the Configuration Manager product itself, click Product feedback. Další informace najdete v tématu o zpětné vazbě produktu.For more information, see Product feedback.

Pro poskytování názoru na dokumentaci je nezbytný účet GitHubu .A GitHub account is a prerequisite for providing documentation feedback. Po přihlášení bude k dispozici jednorázová autorizace pro MicrosoftDocs.Once you sign in, there is a one-time authorization for MicrosoftDocs. Poté klikněte na možnost Zpětná vazba obsahu, zadejte název a komentář a Odešlete zpětnou vazbu.Then when you click Content feedback, enter a title and comment, and then Submit feedback. Tato akce vytvoří nový problém pro cílový článek v úložišti SCCMdocs.This action files a new issue for the target article in the SCCMdocs repository.

Tato integrace také zobrazí všechny existující otevřené nebo uzavřené problémy pro cílový článek.This integration also displays any existing open or closed issues for the target article. Pokud existuje, přečtěte si je ještě před odesláním nového problému.If any exist, review them before submitting a new issue. Pokud najdete související problém, klikněte na ikonu obličeje a přidejte reakci, nebo ji můžete rozbalit a přidat komentář.If you find a related issue, click the face icon to add a reaction, or you can expand it to add a comment.

Typy zpětné vazbyTypes of feedback

K odeslání následujících typů zpětné vazby použijte problémy GitHubu:Use GitHub Issues to submit the following types of feedback:

 • Chyba dokumentu: obsah je neaktuální, nejasný, matoucí nebo porušený.Doc bug: The content is out of date, unclear, confusing, or broken.
 • Vylepšení dokumentu: návrh na vylepšení článku.Doc enhancement: A suggestion to improve the article.
 • Otázka k dokumentu: potřebujete získat podporu při hledání existující dokumentace.Doc question: You need help finding existing documentation.
 • Nápad dokumentu: návrh nového článku.Doc idea: A suggestion for a new article. Tuto metodu použijte místo UserVoice k poskytnutí názoru na dokumentaci.Use this method instead of UserVoice for documentation feedback.
 • Pochvalné hodnocení: kladná zpětná vazba k užitečnému nebo informativnímu článku!Kudos: Positive feedback about a helpful or informative article!
 • Lokalizace: zpětná vazba k překladu obsahu.Localization: Feedback about content translation.
 • Optimalizace vyhledávače (SEO): zpětná vazba k potížím při hledání obsahu.Search engine optimization (SEO): Feedback about problems searching for content. Do komentářů zahrňte vyhledávací web, klíčová slova a cílový článek.Include the search engine, keywords, and target article in the comments.

Pokud se pro témata nesouvisející s dokumentem, jako jsou například názory na produkt, dotazyna produkt nebo žádosti o podporu, vyvolají problémy, budou tyto problémy uzavřeny a uživatel se přesměruje na správný kanál zpětné vazby.If issues are raised for non-doc-related topics, such as product feedback, product questions, or support requests, these issues will be closed and the user redirected to the proper feedback channel.

Pokud chcete sdílet názory na platformu docs.microsoft.com, přečtěte si názory na dokumentaci.To share feedback on the docs.microsoft.com platform, see Docs feedback. Platforma zahrnuje všechny komponenty obálky, například záhlaví, obsah a pravou nabídku.The platform includes all of the wrapper components such as the header, table of contents, and right menu. Také způsob vykreslování článků v prohlížeči, například písmo, pole výstrah a kotvy stránky.Also how the articles render in the browser, such as the font, alert boxes, and page anchors.

PřipomenutíNotifications

Chcete-li dostávat oznámení, když se změní obsah v knihovně dokumentace, použijte následující postup:To receive notifications when content changes in the documentation library, use the following steps:

 1. K vyhledání článku nebo sady článků použijte hledání na webu docs .Use the docs search to find an article or set of articles. Například:For example:
 2. V pravém horním rohu klikněte na odkaz RSS .In the upper right corner, click the RSS link.
 3. Tento informační kanál použijte v libovolné aplikaci RSS pro příjem oznámení, když dojde ke změně výsledků hledání.Use this feed in any RSS application to receive notifications when there is a change to any of the search results.

Tip

Můžete také sledovat úložiště SCCMdocs na GitHubu.You can also Watch the SCCMdocs repository on GitHub. Tato metoda generuje velké množství oznámení.This method generates a lot of notifications. Nezahrnuje taky změny z privátního úložiště, které Microsoft používá.It also doesn't include changes from a private repository used by Microsoft.

ProgramuContribute

Knihovna dokumentace Configuration Manager, podobně jako většina obsahu v docs.microsoft.com, je otevřená na GitHubu.The Configuration Manager documentation library, like most content on docs.microsoft.com, is open-sourced on GitHub. Tato knihovna přijímá a podporuje komunitní příspěvky.This library accepts and encourages community contributions. Další informace o tom, jak začít, najdete v příručce pro přispěvatele.For more information on how to get started, see the Contributor Guide. Jediným předpokladem je vytvoření účtu GitHub .Creating a GitHub account is the only prerequisite.

Základní kroky pro přispívání do SCCMdocsBasic steps to contribute to SCCMdocs

 1. V článku cíl klikněte na Upravit.From the target article, click Edit. Tato akce otevře zdrojový soubor v GitHubu.This action opens the source file in GitHub.

 2. Chcete-li upravit zdrojový soubor, klikněte na ikonu tužky.To edit the source file, click the pencil icon.

 3. Proveďte změny ve zdroji Markdownu.Make changes in the markdown source. Další informace najdete v tématu použití Markdownu pro psaní dokumentů.For more information, see How to use Markdown for writing Docs.

 4. V části navrhnout změnu souboru zadejte komentář veřejné potvrzení popisující, co jste změnili.In the Propose file change section, enter the public commit comment describing what you changed. Pak klikněte na navrhnout změnu souboru.Then click Propose file change.

 5. Posuňte se dolů a ověřte změny, které jste provedli.Scroll down and verify the changes you made. Kliknutím na vytvořit žádost o získání dat otevřete formulář.Click Create pull request to open the form. Popište, Proč jste tuto změnu provedli.Describe why you made this change. Označte autora článku a požádejte ho o revizi.Tag the article author and request that they review. Klikněte na Create pull request (Vytvořit žádost o přijetí změn).Click Create pull request.

Co je potřeba přispívatWhat to contribute

Pokud máte zájem o přispívání, ale nevíte, kde začít, podívejte se na následující návrhy:If you're interested in contributing, but don't know where to start, see the following suggestions:

 • V seznamu problémů vyhledejte štítky cílené na komunitu:Search the list of issues for the community-targeted labels:

 • Projděte si článek s přesností.Review an article for accuracy. Pak aktualizujte metadata MS. Date pomocí mm/dd/yyyy formátu.Then update the ms.date metadata using mm/dd/yyyy format. Tento příspěvek pomáhá udržet obsah v čerstvém stavu.This contribution helps keep the content fresh.

 • Na základě vašeho prostředí přidejte vysvětlení, příklady nebo pokyny.Add clarifications, examples, or guidance based on your experience. Tento příspěvek využívá sílu komunity ke sdílení znalostí.This contribution uses the power of the community to share knowledge.

 • Správné překlady v jiné než anglické jazykové verzi.Correct translations in a non-English language. Tento příspěvek zlepšuje použitelnost lokalizovaného obsahu.This contribution improves the usability of localized content.

Poznámka

Pokud nejste zaměstnancem Microsoftu, vyžadují velké příspěvky podepisování licenční smlouvy s příspěvkem (CLA).Large contributions require signing a Contribution License Agreement (CLA) if you aren't a Microsoft employee. GitHub je automaticky nutný k podepsání této smlouvy, pokud příspěvek splňuje prahovou hodnotu.GitHub automatically requires you to sign this agreement when a contribution meets the threshold.

TipyTips

Při přispívání do Configuration Manager dokumentace použijte tyto obecné pokyny:Follow these general guidelines when contributing to Configuration Manager docs:

(Tento seznam byl vypůjčen z Průvodce přispívajícím pro .NET.)(This list was borrowed from the .NET contributing guide.)