Stažení aktualizací softwaruDownload software updates

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

K dispozici je několik metod pro stahování aktualizací softwaru v nástroji Configuration Manager.There are several methods available to you for downloading software updates in Configuration Manager. Když vytvoříte pravidlo automatického nasazení (ADR) nebo ručně nasadíte aktualizace softwaru, aktualizace softwaru se stáhnou do knihovny obsahu na serveru lokality.When you create an automatic deployment rule (ADR) or manually deploy software updates, the software updates are downloaded to the content library on the site server. Pak se aktualizace softwaru zkopírují do knihovny obsahu v distribučních bodech, které jsou přidružené k nakonfigurovanému balíčku pro nasazení.Then, the software updates are copied to the content library on the distribution points that are associated with the configured deployment package. Pokud chcete aktualizace softwaru před nasazením nejprve stáhnout, můžete použít Průvodce stažením aktualizací.If you want to download the software updates before you deploy them, you can use the Download Updates Wizard. Díky tomu budete moci ověřit, zda jsou na distribučních bodech k dispozici aktualizace softwaru, před tím, než nasadíte aktualizace softwaru na klientské počítače.Doing this will enable you to verify that the software updates are available on distribution points before you deploy the software updates to client computers.

Poznámka

Další informace o stavu monitorování obsahu najdete v tématu Monitorování obsahu stavu.For information about monitoring content status, see the Content status monitoring.

Pomocí tohoto postupu můžete stáhnout aktualizace softwaru prostřednictvím Průvodce stažením aktualizací softwaru.Use the following procedure to download software updates by using the Download Software Updates Wizard.

Stažení aktualizací softwaruTo download software updates

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor softwarová knihovna a vyberte uzel aktualizace softwaru .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, and select the Software Updates node.

 2. Pomocí jedné z následujících metod vyberte aktualizace softwaru, které chcete stáhnout:Choose the software update to download by using one of the following methods:

  • Vyberte jednu nebo více skupin aktualizací softwaru z uzlu skupiny aktualizací softwaru .Select one or more software update groups from the Software Update Groups node. Pak na pásu karet klikněte na Stáhnout .Then click Download in the ribbon.

  • Vyberte jednu nebo více aktualizací softwaru z uzlu všechny aktualizace softwaru .Select one or more software updates from All Software Updates node. Pak na pásu karet klikněte na Stáhnout .Then click Download in the ribbon.

   Poznámka

   V uzlu všechny aktualizace softwaru Configuration Manager zobrazuje pouze aktualizace softwaru s klasifikací kritická a zabezpečení , které byly vydány v posledních 30 dnech.In the All Software Updates node, Configuration Manager displays only software updates with a Critical and Security classification that have been released in the last 30 days.

   Tip

   Kliknutím na možnost Přidat kritéria můžete filtrovat aktualizace softwaru, které jsou zobrazeny v uzlu všechny aktualizace softwaru .Click Add Criteria to filter the software updates that are displayed in the All Software Updates node. Uložte často použitá kritéria hledání a potom spravujte uložená hledání na kartě Vyhledat .Save search criteria that you often use, and then manage saved searches on the Search tab.

 3. Na stránce balíček pro nasazení v průvodci stažením aktualizací softwaru nakonfigurujte následující nastavení:On the Deployment Package page of the Download Software Updates Wizard, configure the following settings:

  • Vybrat balíček pro nasazení: Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit existující balíček pro nasazení pro aktualizace softwaru, které jsou v nasazení.Select deployment package: Choose this setting to select an existing deployment package for the software updates that are in the deployment.

   Poznámka

   Aktualizace softwaru, které web již stáhl do vybraného balíčku pro nasazení, se znovu nestáhnou.Software updates that the site has already downloaded to the selected deployment package won't be downloaded again.

  • Vytvořit nový balíček pro nasazení: Toto nastavení vyberte, pokud chcete pro aktualizace softwaru v nasazení vytvořit nový balíček pro nasazení.Create a new deployment package: Select this setting to create a new deployment package for the software updates in the deployment. Proveďte konfiguraci následujících nastavení:Configure the following settings:

   • Název: Určuje název balíčku pro nasazení.Name: Specifies the name of the deployment package. Tento balíček musí mít jedinečný název, který stručně popisuje obsah balíčku.The package must have a unique name that briefly describes the package content. Je omezena na 50 znaků.It's limited to 50 characters.

   • Popis: Zadejte popis, který poskytuje informace o balíčku pro nasazení.Description: Specify a description that provides information about the deployment package. Nepovinný popis je omezený na 127 znaků.The optional description is limited to 127 characters.

   • Zdroj balíčku: Určuje umístění zdrojových souborů aktualizace softwaru.Package source: Specifies the location of the software update source files. Zadejte síťovou cestu k umístění zdroje, například \\server\sharename\path, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte umístění v síti.Type a network path for the source location, for example, \\server\sharename\path, or click Browse to find the network location. Než přejdete na další stránku, vytvořte sdílenou složku pro zdrojové soubory balíčku pro nasazení.Create the shared folder for the deployment package source files before you proceed to the next page.

    • Zadané umístění nemůžete použít jako zdroj jiného balíčku pro nasazení softwaru.You can't use the specified location as the source of another software deployment package.

    • Umístění zdroje balíčku můžete změnit ve vlastnostech balíčku nasazení po Configuration Manager vytvoří balíček pro nasazení.You can change the package source location in the deployment package properties after Configuration Manager creates the deployment package. V takovém případě zkopírujte obsah z původního zdroje balíčku do nového umístění zdroje balíčku.If you do, first copy the content from the original package source to the new package source location.

    • Počítačový účet poskytovatele služby SMS a uživatel, který spouští Průvodce pro stažení aktualizací softwaru, musí mít oprávnění k zápisu do umístění pro stahování.The computer account of the SMS Provider and the user that's running the wizard to download the software updates must both have Write permissions to the download location. Omezte přístup k umístění pro stahování.Restrict access to the download location. Toto omezení snižuje riziko manipulace se zdrojovými soubory aktualizací softwaru.This restriction reduces the risk of attackers tampering with the software update source files.

   • Povolit binární rozdílovou replikaci: Toto nastavení povolte, pokud chcete minimalizovat síťový provoz mezi lokalitami.Enable binary differential replication: Enable this setting to minimize network traffic between sites. Binární rozdílová replikace (binární ROZDÍLOVÁ replikace) aktualizuje jenom obsah, který se v balíčku změnil, místo aktualizace obsahu celého balíčku.Binary differential replication (BDR) only updates the content that has changed in the package, instead of updating the entire package contents. Další informace najdete v tématu binární rozdílová replikace.For more information, see Binary differential replication.

 4. Na stránce distribuční body určete distribuční body nebo skupiny distribučních bodů, které budou hostovat soubory aktualizace softwaru.On the Distribution Points page, specify the distribution points or distribution point groups to host the software update files. Další informace o distribučních bodech najdete v tématu Konfigurace distribučních bodů.For more information about distribution points, see Distribution point configurations. Tato stránka je dostupná pouze tehdy, když vytvoříte nový balíček pro nasazení aktualizací softwaru.This page is available only when you create a new software update deployment package.

 5. Stránka Nastavení distribuce je k dispozici pouze při vytvoření nového balíčku pro nasazení aktualizace softwaru.The Distribution Settings page is available only when you create a new software update deployment package. Určete následující nastavení:Specify the following settings:

  • Priorita distribuce: Toto nastavení použijte, pokud chcete určit prioritu distribuce balíčku pro nasazení.Distribution priority: Use this setting to specify the distribution priority for the deployment package. Priorita distribuce je důležitá při odesílání balíčku pro nasazení do distribučních bodů v podřízených lokalitách.The distribution priority applies when the deployment package is sent to distribution points at child sites. Balíčky pro nasazení se odesílají v pořadí podle priority: vysoká, střední nebo nízká.Deployment packages are sent in priority order: high, medium, or low. Balíčky se stejnou prioritou jsou zasílány v pořadí podle data vytvoření.Packages with identical priorities are sent in the order in which they were created. Pokud neexistují žádné nevyřízené položky, balíček okamžitě zpracuje bez ohledu na jeho prioritu.If there's no backlog, the package processes immediately regardless of its priority. Ve výchozím nastavení lokalita odesílá balíčky se střední prioritou.By default, the site sends packages with Medium priority.

  • Povolit distribuci na vyžádání: pomocí tohoto nastavení můžete povolit distribuci obsahu na vyžádání do distribučních bodů konfigurovaných pro tuto funkci a v aktuální skupině hranic klienta.Enable for on-demand distribution: Use this setting to enable on-demand content distribution to distribution points configured for this feature and in the client's current boundary group. Pokud povolíte toto nastavení, bod správy vytvoří Trigger pro správce distribuce k distribuci obsahu do všech distribučních bodů, když klient požaduje obsah balíčku a obsah není k dispozici.When you enable this setting, the management point creates a trigger for the distribution manager to distribute the content to all such distribution points when a client requests the content for the package and the content isn't available. Další informace najdete v tématu distribuce obsahu na vyžádání.For more information, see On-demand content distribution.

  • Nastavení připraveného distribučního bodu: Toto nastavení slouží k určení způsobu distribuce obsahu do připravených distribučních bodů.Prestaged distribution point settings: Use this setting to specify how you want to distribute content to prestaged distribution points. Vyberte jednu z následujících možností:Choose one of the following options:

   • Automaticky stahovat obsah, když jsou balíčky přiřazeny distribučním místům: Pomocí tohoto nastavení můžete ignorovat nastavení přípravy a distribuovat obsah do distribučního bodu.Automatically download content when packages are assigned to distribution points: Use this setting to ignore the prestage settings and distribute content to the distribution point.

   • Stahovat do distribučního bodu pouze změny obsahu: Pomocí tohoto nastavení můžete připravit původní obsah na distribučním bodu a následně do distribučního bodu distribuovat změny obsahu.Download only content changes to the distribution point: Use this setting to prestage the initial content to the distribution point, and then distribute content changes to the distribution point.

   • Ručně kopírovat obsah tohoto balíčku do distribučního bodu: Pomocí toho nastavení určíte, že obsah se má vždycky připravit v distribučním bodě.Manually copy the content in this package to the distribution point: Use this setting to always prestage content on the distribution point. Tato možnost je výchozí.This option is the default.

   Další informace o tom, jak předem připravit obsah v distribučních bodech, najdete v tématu Použít připravený obsah.For more information about prestaging content to distribution points, see Use Prestaged content.

 6. Na stránce umístění pro stahování zadejte umístění, které Configuration Manager používá ke stažení zdrojových souborů aktualizace softwaru.On the Download Location page, specify the location that Configuration Manager uses to download the software update source files. Použijte jednu z následujících možností:Use one of the following options:

  • Stáhnout softwarové aktualizace z Internetu: Toto nastavení vyberte, pokud chcete stáhnout aktualizace softwaru z umístění na internetu.Download software updates from the Internet: Select this setting to download the software updates from the location on the internet. Tato možnost je výchozí.This option is the default.

  • Stáhnout softwarové aktualizace z místa v mé síti: pomocí tohoto nastavení můžete stáhnout aktualizace softwaru z místního adresáře nebo sdílené složky.Download software updates from a location on my network: Select this setting to download the software updates from a local directory or shared folder. Toto nastavení je užitečné, když počítač, na kterém spouštíte Průvodce, nemá přístup k Internetu.This setting is useful when the computer that runs the wizard doesn't have internet access. Každý počítač s přístupem k Internetu může předběžně stáhnout aktualizace softwaru.Any computer with internet access can preliminarily download the software updates. Pak je uložte do umístění v místní síti, které je přístupné z počítače, na kterém běží průvodce.Then store them in a location on the local network that's accessible from the computer that runs the wizard.

 7. Na stránce Výběr jazyka vyberte jazyky, ve kterých bude lokalita stahovat vybrané aktualizace softwaru.On the Language Selection page, select the languages for which the site downloads the selected software updates. Lokalita stáhne pouze ty aktualizace, pokud jsou k dispozici ve vybraných jazycích.The site only downloads these updates if they're available in the selected languages. Aktualizace softwaru, které nejsou specifické pro konkrétní jazyk, budou staženy vždy.Software updates that aren't language-specific are always downloaded. Ve výchozím nastavení Průvodce vybírá jazyky, které jste nakonfigurovali ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru.By default, the wizard selects the languages that you've configured in the software update point properties. Před přechodem na další stránku je třeba vybrat alespoň jeden jazyk.At least one language must be selected before proceeding to the next page. Když vyberete jenom jazyky, které aktualizace softwaru nepodporuje, stahování se pro aktualizaci nepovede.When you select only languages that a software update doesn't support, the download fails for the update.

 8. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení, která jste vybrali v průvodci, a poté kliknutím na tlačítko Další Stáhněte aktualizace softwaru.On the Summary page, verify the settings that you selected in the wizard, and then click Next to download the software updates.

 9. Na stránce dokončení ověřte, zda byly aktualizace softwaru úspěšně staženy, a poté klikněte na tlačítko Zavřít.On the Completion page, verify that the software updates were successfully downloaded, and then click Close.