Instalace a konfigurace bodu aktualizace softwaruInstall and configure a software update point

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Důležité

Než nainstalujete roli systému lokality bodu aktualizace softwaru (SUP), je nutné ověřit, že server splňuje požadované závislosti a určuje infrastrukturu bodu aktualizace softwaru v lokalitě.Before you install the software update point site system role (SUP), you must verify that the server meets the required dependencies and determines the software update point infrastructure on the site. Další informace o plánování aktualizací softwaru a určení infrastruktury bodu aktualizace softwaru najdete v tématu Plánování aktualizací softwaru.For more information about how to plan for software updates and to determine your software update point infrastructure, see Plan for software updates.

Bod aktualizace softwaru je vyžadován v lokalitě centrální správy a v primárních lokalitách, aby bylo možné vyhodnotit dodržování předpisů aktualizací softwaru a nasazovat aktualizace softwaru na klienty nástroje.The software update point is required on the central administration site and on the primary sites to enable software updates compliance assessment and to deploy software updates to clients. Bod aktualizace softwaru je volitelně v sekundárních lokalitách.The software update point is optional on secondary sites. Na serveru s nainstalovanou službou WSUS musí být vytvořena role systému lokality bodu aktualizace softwaru.The software update point site system role must be created on a server that has WSUS installed. Bod aktualizace softwaru se službou WSUS komunikuje za účelem konfigurace nastavení aktualizací softwaru a vyžádání synchronizace metadat aktualizace softwaru.The software update point interacts with the WSUS services to configure the software update settings and to request synchronization of software updates metadata. Pokud máte hierarchii Configuration Manager, nainstalujte a nakonfigurujte nejprve bod aktualizace softwaru v lokalitě centrální správy, poté v podřízených primárních lokalitách a volitelně i v sekundárních lokalitách.When you have a Configuration Manager hierarchy, install and configure the software update point on the central administration site first, then on child primary sites, and then optionally, on secondary sites. Máte-li samostatnou primární lokalitu, a ne lokalitu centrální správy, nainstalujte a nakonfigurujte nejprve bod aktualizace softwaru v primární lokalitě a poté volitelně v sekundárních lokalitách.When you have a stand-alone primary site, not a central administration site, install and configure the software update point on the primary site first, and then optionally, on secondary sites. Některá nastavení jsou dostupná pouze při konfiguraci bodu aktualizace softwaru v lokalitě vysoké úrovně.Some settings are only available when you configure the software update point on a top-level site. V závislosti na místě instalace bodu aktualizace softwaru existují tři různé možnosti konfigurace.There are different options that you must consider depending on where you installed the software update point.

Důležité

V lokalitě můžete instalovat víc bodů aktualizace softwaru.You can install more than one software update points on a site. První bod aktualizace softwaru, který nainstalujete, je nakonfigurován jako zdroj synchronizací, který synchronizuje aktualizace ze služby Microsoft Update nebo ze zdroje synchronizací pro odesílání dat.The first software update point that you install is configured as the synchronization source, which synchronizes the updates from Microsoft Update or from the upstream synchronization source. Ostatní body aktualizace softwaru v lokalitě jsou nakonfigurovány jako repliky prvního bodu aktualizace softwaru.The other software update points on the site are configured as replicas of the first software update point. Některá nastavení proto nejsou po nainstalování a nakonfigurování prvního bodu aktualizace softwaru k dispozici.Therefore, some settings are not available after you install and configure the initial software update point.

Důležité

Instalace role systému lokality bodu aktualizace softwaru na server, který byl nakonfigurován a použit jako samostatný server WSUS, nebo pomocí bodu aktualizace softwaru pro přímou správu klientů služby WSUS, není podporována.It is not supported to install the software update point site system role on a server that has been configured and used as a standalone WSUS server or using a software update point to directly manage WSUS clients. Existující servery WSUS se podporují jenom jako nadřazené zdroje synchronizace pro aktivní bod aktualizace softwaru.Existing WSUS servers are only supported as upstream synchronization sources for the active software update point. Viz synchronizace z umístění nadřazeného zdroje dat .See Synchronize from an upstream data source location

Roli systému lokality bodu aktualizace softwaru můžete přidat na existující server systému lokalit nebo vytvořit nový server.You can add the software update point site system role to an existing site system server or you can create a new one. Na stránce Výběr role systému v Průvodci vytvořením serveru systému lokality nebo Průvodce přidáním rolí systému lokalityv závislosti na tom, zda přidáváte roli systému lokality na nový nebo existující server lokality, vyberte možnost bod aktualizace softwarua poté nakonfigurujte nastavení bodu aktualizace softwaru v průvodci.On the System Role Selection page of the Create Site System Server Wizard or Add Site System Roles Wizard, depending on whether you add the site system role to a new or existing site server, select Software update point, and then configure the software update point settings in the wizard. Nastavení se liší v závislosti na používané verzi Configuration Manager.The settings are different depending on the version of Configuration Manager that you use. Další informace o instalaci rolí systému lokality najdete v tématu Instalace rolí systému lokality.For more information about how to install site system roles, see Install site system roles.

Následující části podávají informace o nastavení bodu aktualizace softwaru v lokalitě.Use the following sections for information about the software update point settings on a site.

Nastavení serveru proxyProxy server settings

Nastavení proxy server můžete nakonfigurovat na různých stránkách Průvodce vytvořením serveru systému lokality nebo Průvodce přidáním rolí systému lokality v závislosti na používané verzi Configuration Manager.You can configure the proxy server settings on different pages of the Create Site System Server Wizard or Add Site System Roles Wizard depending on the version of Configuration Manager that you use.

 • Proveďte konfiguraci serveru proxy a určete, kdy má být server proxy pro aktualizace softwaru používán.You must configure the proxy server, and then specify when to use the proxy server for software updates. Proveďte konfiguraci následujících nastavení:Configure the following settings:

  • Nakonfigurujte nastavení serveru proxy na stránce Proxy průvodce nebo na kartě Proxy ve vlastnostech systému lokality.Configure the proxy server settings on the Proxy page of the wizard or on the Proxy tab in Site system Properties. Nastavení proxy server jsou specifická pro systém lokality, což znamená, že všechny role systému lokality používají nastavení proxy server, která zadáte.The proxy server settings are site system specific, meaning that all site system roles use the proxy server settings that you specify.

  • Určete, jestli se má použít proxy server, když Configuration Manager synchronizuje aktualizace softwaru a když stahuje obsah pomocí pravidla automatického nasazení.Specify whether to use the proxy server when Configuration Manager synchronizes the software updates and when it downloads content by using an automatic deployment rule. Na stránce Nastavení serveru proxy a účtu průvodce nebo na kartě Nastavení serveru proxy a účtu ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte nastavení serveru proxy bodu aktualizace softwaru.Configure the software update point proxy server settings on the Proxy and Account Settings page of the wizard or on the Proxy and Account Settings tab in Software update point Properties.

   Poznámka

   Nastavení Při stahování obsahu pomocí pravidel automatického nasazení použít server proxy je dostupné, ale pro bod aktualizace softwaru v sekundární lokalitě se nepoužívá.The Use a proxy when downloading content by using automatic deployment rules setting is available but it is not used for a software update point on a secondary site. Obsah ze stránky Microsoft Update stahuje pouze bod aktualizace softwaru v lokalitě centrální správy a v primární lokalitě.Only the software update point on the central administration site and primary site downloads content from the Microsoft Update page.

Důležité

K připojení k Internetu a stahování aktualizací softwaru při spuštěných pravidlech automatického nasazení se standardně používá účet Místní systém pro server, na kterém je vytvořené pravidlo automatického nasazení.By default, the Local System account for the server on which an automatic deployment rule was created is used to connect to the Internet and download software updates when the automatic deployment rules run. Pokud nemá tento účet přístup k internetu, stažení aktualizací softwaru nebude úspěšné a do souboru ruleengine.log se přidá tento záznam: Nepodařilo se stáhnout aktualizaci z internetu. Error = 12007.When this account does not have access to the Internet, software updates fail to download and the following entry is logged to ruleengine.log: Failed to download the update from internet. Error = 12007. Pokud nemá účet místního systému přístup k Internetu, nakonfigurujte pověření pro připojení k serveru proxy.Configure the credentials to connect to the proxy server when the Local System account does not have Internet access.

Nastavení služby WSUSWSUS settings

Nastavení služby WSUS musíte nakonfigurovat na různých stránkách Průvodce vytvořením serveru systému lokality nebo Průvodce přidáním rolí systému lokality v závislosti na používané verzi Configuration Manager a v některých případech pouze ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru, označovaného také jako vlastnosti komponenty bodu aktualizace softwaru.You must configure WSUS settings on different pages of the Create Site System Server Wizard or Add Site System Roles Wizard depending on the version of Configuration Manager that you use, and in some cases, only in the properties for the software update point, also known as Software Update Point Component Properties. Informace v následujících částech slouží ke konfiguraci nastavení služby WSUS.Use the information in the following sections to configure the WSUS settings.

Nastavení portu služby WSUSWSUS port settings

Nastavení portu služby WSUS nakonfigurujete na stránce Bod aktualizace softwaru v průvodci nebo ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru.You must configure the WSUS port settings on the Software Update Point page of the wizard or in the properties of the software update point. K určení nastavení portu, která se používají službou WSUS, použijte následující postup.Use the following procedure to determine the port settings used by WSUS.

Určení nastavení portu používaných ve službě IISTo determine the port settings used in IIS

 1. Na serveru služby WSUS otevřete správce služby Internet Information Services (IIS).On the WSUS server, open Internet Information Services (IIS) Manager.

 2. Rozbalte seznam Lokality, klikněte pravým tlačítkem na server služby WSUS a pak klikněte na položku Upravit vazby.Expand Sites, right-click the Web site for the WSUS server, and then click Edit Bindings. V dialogovém okně Vazby lokality se ve sloupci Port zobrazí hodnoty portů HTTP a HTTPS.In the Site Bindings dialog, the HTTP and HTTPS port values are displayed in the Port column.

Konfigurace komunikace SSL se službou WSUSConfigure SSL communications to WSUS

Komunikaci SSL můžete nakonfigurovat na stránce průvodce Obecné nebo na kartě Obecné ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru.You can configure SSL communication on the General page of the wizard or on the General tab in the properties of the software update point.

Další informace o používání protokolu SSL najdete v článku Rozhodnutí ohledně konfigurace serveru WSUS pro použití protokolu SSL.For more information about how to use SSL, see Decide whether to configure WSUS to use SSL.

Účet připojení serveru služby WSUSWSUS Server Connection Account

Můžete nastavit účet, který má server lokality používat při připojení do služby WSUS běžící v bodě aktualizace softwaru.You can configure an account to be used by the site server when it connects to WSUS that runs on the software update point. Pokud tento účet nenakonfigurujete, používá Configuration Manager k připojení ke službě WSUS účet počítače pro server lokality.When you don't configure this account, the Configuration Manager uses the computer account for the site server to connect to WSUS. Na stránce Nastavení serveru proxy a účtu v průvodci nebo na kartě Nastavení serveru proxy a účtu ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte účet pro připojení serveru WSUS.Configure the WSUS Server Connection Account on the Proxy and Account Settings page of the wizard, or on the Proxy and Account Settings tab in Software update point Properties. V závislosti na používané verzi Configuration Manager můžete účet nakonfigurovat na různých místech průvodce.You can configure the account in different places of the wizard depending on the version of Configuration Manager that you use.

Další informace o účtech Configuration Manager najdete v tématu použití účtů.For more information about Configuration Manager accounts, see Accounts used.

Zdroj synchronizaceSynchronization source

Můžete nakonfigurovat nadřazený zdroj synchronizace pro synchronizaci aktualizací softwaru na stránce zdroj synchronizace v průvodci nebo na kartě Nastavení synchronizace ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru.You can configure the upstream synchronization source for software updates synchronization on the Synchronization Source page of the wizard, or on the Sync Settings tab in Software Update Point Component Properties. Možnosti nastavení zdroje synchronizace se podle konkrétní stránky liší.Your options for the synchronization source vary depending on the site.

V následující tabulce naleznete možnosti dostupné při konfiguraci bodu aktualizace softwaru v lokalitě.Use the following table for the available options when you configure the software update point at a site.

LokalitaSite Dostupné možnosti nastavení zdroje synchronizaceAvailable synchronization source options
- Lokalita centrální správy- Central administration site
- Samostatná primární lokalita- Stand-alone primary site
- Synchronizovat ze služby Microsoft Update- Synchronize from the Microsoft Update website
- Synchronizovat z umístění nadřazeného zdroje dat- Synchronize from an upstream data source location
- Nesynchronizovat ze služby Microsoft Update nebo z nadřazeného zdroje dat- Do not synchronize from Microsoft Update or upstream data source
- Další body aktualizace softwaru v lokalitě- Additional software update points at a site
- Podřízená primární lokalita- Child primary site
- Sekundární lokalita- Secondary site
- Synchronizovat z umístění nadřazeného zdroje dat- Synchronize from an upstream data source location

Následující seznam uvádí další informace o jednotlivých možnostech, jež lze použít jako zdroj synchronizace:The following list provides more information about each option that you can use as the synchronization source:

 • Synchronizovat ze služby Microsoft Update: Při tomto nastavení se budou synchronizovat metadata aktualizace softwaru ze služby Microsoft Update.Synchronize from Microsoft Update: Use this setting to synchronize software updates metadata from Microsoft Update. Lokalita centrální správy musí mít přístup k internetu, jinak nebude synchronizace úspěšná.The central administration site must have Internet access; otherwise, synchronization will fail. Toto nastavení je dostupné pouze při konfiguraci bodu aktualizace softwaru v lokalitě vysoké úrovně.This setting is available only when you configure the software update point on the top-level site.

  Poznámka

  Pokud je mezi bodem aktualizace softwaru a internetem brána firewall, může být potřeba nakonfigurovat ji tak, aby podporovala porty HTTP a HTTPS použité pro web služby WSUS.When there is a firewall between the software update point and the Internet, the firewall might need to be configured to accept the HTTP and HTTPS ports that are used for the WSUS Web site. Přístup na bráně firewall však můžete také omezit na vybrané domény.You can also choose to restrict access on the firewall to limited domains. Další informace o naplánování brány firewall podporující aktualizace softwaru najdete v tématu Konfigurace bran firewall.For more information about how to plan for a firewall that supports software updates, see Configure firewalls.

 • Synchronizovat z umístění nadřazeného zdroje dat: pomocí tohoto nastavení můžete synchronizovat metadata aktualizací softwaru z nadřazeného zdroje synchronizací. Synchronize from an upstream data source location: Use this setting to synchronize software updates metadata from the upstream synchronization source. Podřízené primární lokality a sekundární lokality budou automaticky nakonfigurovány tak, aby využívaly adresu URL nadřazené lokality pro toto nastavení.The child primary sites and secondary sites are automatically configured to use the parent site URL for this setting. Můžete nastavit synchronizaci aktualizací softwaru z existujícího serveru služby WSUS.You have the option to synchronize software updates from an existing WSUS server. Zadejte adresu URL, například https://WSUSServer:8531, kde 8531 je port, který se používá pro připojení k serveru WSUS.Specify a URL, such as https://WSUSServer:8531, where 8531 is the port that is used to connect to the WSUS server.

 • Nesynchronizovat ze služby Microsoft Update nebo z nadřazeného zdroje dat: Při tomto nastavení se budou při odpojení bodu aktualizace softwaru na nejvyšší úrovni od Internetu synchronizovat aktualizace softwaru ručně.Do not synchronize from Microsoft Update or upstream data source: Use this setting to manually synchronize software updates when the software update point at the top-level site is disconnected from the Internet. Další informace najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru z odpojeného bodu aktualizace softwaru.For more information, see Synchronize software updates from a disconnected software update point.

Poznámka

Pokud je mezi bodem aktualizace softwaru a internetem brána firewall, může být potřeba nakonfigurovat ji tak, aby podporovala porty HTTP a HTTPS použité pro web služby WSUS.When there is a firewall between the software update point and the Internet, the firewall might need to be configured to accept the HTTP and HTTPS ports that are used for the WSUS Web site. Přístup na bráně firewall však můžete také omezit na vybrané domény.You can also choose to restrict access on the firewall to limited domains. Další informace o naplánování brány firewall podporující aktualizace softwaru najdete v tématu Konfigurace bran firewall.For more information about how to plan for a firewall that supports software updates, see Configure firewalls.

Na stránce zdroj synchronizace v průvodci nebo na kartě Nastavení synchronizace ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru můžete také nastavit, zda se mají vytvářet události vytváření sestav služby WSUS.You can also configure whether to create WSUS reporting events on the Synchronization Source page of the wizard or on the Sync Settings tab in Software Update Point Component Properties. Configuration Manager tyto události nepoužívá; Proto budete normálně volit výchozí nastavení Nevytvářet události vytváření sestav služby WSUS.Configuration Manager doesn't use these events; therefore, you will normally choose the default setting Do not create WSUS reporting events.

Plán synchronizaceSynchronization schedule

Na stránce průvodce Plán synchronizace nebo v okně Vlastnosti komponenty bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte plán synchronizace.Configure the synchronization schedule on the Synchronization Schedule page of the wizard or in the Software Update Point Component Properties. Konfigurace tohoto nastavení se provádí pouze v bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně.This setting is configured only on the software update point at the top-level site.

Pokud povolíte plán synchronizace, lze nastavit pravidelný jednoduchý nebo vlastní plán.If you enable the schedule, you can configure a recurring simple or custom synchronization schedule. Při konfiguraci jednoduchého plánu je čas spuštění založen na místním času počítače, na kterém je spuštěna konzola Configuration Manager v době, kdy plán vytvoříte.When you configure a simple schedule, the start time is based on the local time for the computer that runs the Configuration Manager console at the time when you create the schedule. Když nakonfigurujete čas zahájení pro vlastní plán, bude vycházet z místního času počítače, na kterém je spuštěna konzola Configuration Manager.When you configure the start time for a custom schedule, it's based on the local time for the computer that runs the Configuration Manager console.

Tip

Spouštění synchronizace aktualizací softwaru naplánujte pomocí časového rámce, který bude vhodný pro vaše prostředí.Schedule software updates synchronization to run by using a time-frame that is appropriate for your environment. Jednou z typických možností je nastavit plán synchronizace aktualizací softwaru na okamžik krátce po vydání pravidelných bezpečnostních aktualizací Microsoft každé druhé úterý v měsíci (tzv. Patch Tuesday).One typical scenario is to set the software updates synchronization schedule to run shortly after the Microsoft regular security update release on the second Tuesday of each month, which is normally referred to as Patch Tuesday. Pokud používáte aktualizace softwaru k distribuci definice aplikace Endpoint Protection a aktualizacím modulů, další z typických možností je nastavit plán synchronizace aktualizací softwaru na každodenní spouštění.Another typical scenario is to set the software updates synchronization schedule to run daily when you use software updates to deliver the Endpoint Protection definition and engine updates.

Poznámka

Pokud nepovolíte synchronizaci aktualizací softwaru podle plánu, můžete je z uzlu Všechny aktualizace softwaru nebo Skupiny aktualizací softwaru v pracovním prostoru Softwarová knihovna synchronizovat ručně.When you choose not to enable software updates synchronization on a schedule, you can manually synchronize software updates from the All Software Updates or Software Update Groups node in the Software Library workspace. Další informace najdete v tématu synchronizace aktualizací softwaru.For more information, see synchronize software updates.

Pravidla nahrazeníSupersedence rules

Na stránce průvodce Pravidla nahrazení nebo na kartě Pravidla nahrazení v okně Vlastnosti komponenty bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte pravidla nahrazení.Configure the supersedence settings on the Supersedence Rules page of the wizard or on the Supersedence Rules tab in Software Update Point Component Properties. Pravidla lze nastavit pouze v lokalitě vysoké úrovně.You can configure the supersedence rules only on the top-level site. Od verze Configuration Manager 1810 můžete určit chování pravidel nahrazení pro aktualizace funkcí odděleně od aktualizací bez funkcí.Starting in Configuration Manager version 1810, you can specify the supersedence rules behavior for feature updates separately from non-feature updates.

Na této stránce můžete nastavit, zda má platnost nahrazených aktualizací softwaru okamžitě skončit. Nahrazené aktualizace tak nebudou zahrnuty do nových nasazení a existující nasazení budou označena příznakem, který bude sdělovat, že nahrazené aktualizace softwaru obsahují přinejmenším jednu aktualizaci s vypršenou dobou platnosti.On this page, you can specify that the superseded software updates are immediately expired, which prevents them from being included in new deployments and flags the existing deployments to indicate that the superseded software updates contain one or more expired software updates. Nebo můžete nastavit dobu před tím, než skončí platnost nahrazené aktualizace softwaru. V takovém případě lze ještě aktualizace po určitou dobu nasadit.Or, you can specify a period of time before the superseded software updates are expired, which allows you to continue to deploy them. Další informace najdete v části Pravidla nahrazení.For more information, see Supersedence rules.

Poznámka

Stránka průvodce Pravidla nahrazení je dostupná až po nakonfigurování prvního bodu aktualizace softwaru v lokalitě.The Supersedence Rules page of the wizard is available only when you configure the first software update point at the site. Tato stránka se nezobrazí, pokud nainstalujete další body aktualizace softwaru.This page is not displayed when you install additional software update points.

KlasifikaceClassifications

Na stránce průvodce klasifikace nebo na kartě klasifikace ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte nastavení klasifikací.Configure the classifications settings on the Classifications page of the wizard, or on the Classifications tab in Software Update Point Component Properties. Další informace o klasifikacích aktualizací softwaru najdete v části Klasifikace aktualizací.For more information about software update classifications, see Update classifications.

Poznámka

Stránka průvodce Klasifikace je dostupná až po nakonfigurování prvního bodu aktualizace softwaru v lokalitě.The Classifications page of the wizard is available only when you configure the first software update point at the site. Tato stránka se nezobrazí, pokud nainstalujete další body aktualizace softwaru.This page is not displayed when you install additional software update points.

Tip

Při první instalaci bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně vymažte všechny klasifikace aktualizací softwaru.When you first install the software update point on the top-level site, clear all of the software updates classifications. Po první synchronizaci aktualizací softwaru nakonfigurujte klasifikace z aktualizovaného seznamu a inicializujte novou synchronizaci.After the initial software updates synchronization, configure the classifications from an updated list, and then re-initiate synchronization. Konfigurace tohoto nastavení se provádí pouze v bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně.This setting is configured only on the software update point at the top-level site.

ProduktyProducts

Proveďte konfiguraci nastavení produktu na stránce produkty v průvodci nebo na kartě produkty ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru.Configure the product settings on the Products page of the wizard, or on the Products tab in Software Update Point Component Properties.

Poznámka

Stránka průvodce Produkty je dostupná až po nakonfigurování prvního bodu aktualizace softwaru v lokalitě.The Products page of the wizard is available only when you configure the first software update point at the site. Tato stránka se nezobrazí, pokud nainstalujete další body aktualizace softwaru.This page is not displayed when you install additional software update points.

Tip

Při první instalaci bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně vymažte všechny produkty.When you first install the software update point on the top-level site, clear all of the products. Po první synchronizaci aktualizací softwaru nakonfigurujte produkty z aktualizovaného seznamu a inicializujte novou synchronizaci.After the initial software updates synchronization, configure the products from an updated list, and then re-initiate synchronization. Konfigurace tohoto nastavení se provádí pouze v bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně.This setting is configured only on the software update point at the top-level site.

JazykyLanguages

Na stránce průvodce jazyky nebo na kartě jazyky ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru nakonfigurujte nastavení jazyka.Configure the language settings on the Languages page of the wizard, or on the Languages tab in Software Update Point Component Properties. Zadejte jazyky, pro něž chcete synchronizovat soubory aktualizace softwaru a souhrnné detaily.Specify the languages for which you want to synchronize software update files and summary details. Nastavení souboru aktualizace softwaru se konfiguruje v každém bodu aktualizace softwaru v hierarchii Configuration Manager.The Software Update File setting is configured at each software update point in the Configuration Manager hierarchy. Nastavení Souhrnné detaily se konfiguruje jenom v bodě aktualizace softwaru nejvyšší úrovně.The Summary Details settings are configured only on the top-level software update point. Další informace najdete v části Jazyky.For more information, see Languages.

Poznámka

Stránka průvodce Jazyky je dostupná až po nainstalování bodu aktualizace softwaru v lokalitě centrální správy.The Languages page of the wizard is available only when you install the software update point at the central administration site. Jazyky souboru aktualizace softwaru se dají nakonfigurovat v podřízených lokalitách na kartě Jazyky v okně Vlastnosti komponenty bodu aktualizace softwaru.You can configure the Software Update File languages at child sites from the Languages tab in Software Update Point Component Properties.

Aktualizace třetích stranThird party updates

Od verze Configuration Manager 1802 můžete povolit aktualizace třetích stran pro klienty Configuration Manager.Beginning in Configuration Manager version 1802, you can enable third party updates for Configuration Manager clients. Když ve vlastnostech komponenty SUP povolíte aktualizace softwaru třetích stran, načte soubor SUP podpisový certifikát používaný službou WSUS pro aktualizace třetích stran.When you Enable third party software updates in the SUP component properties, the SUP will download the signing certificate used by WSUS for third party updates. Tato možnost není k dispozici během instalace bodu aktualizace softwaru a měla by být nakonfigurována po instalaci aktualizace SUP.This option is not available during install of the software update point, and should be configured after the SUP is installed. Pokud chcete povolit nastavení klienta pro aktualizace jiných výrobců, přečtěte si článek o nastavení klienta .To enable the client settings for third party updates, see the About client settings article.

Další krokyNext steps

Nainstalovali jste bod aktualizace softwaru od nejvyšší lokality v hierarchii Configuration Manager.You installed the software update point starting at the top-most site in your Configuration Manager hierarchy. Zopakováním postupů v tomto článku nainstalujete bod aktualizace softwaru v podřízených lokalitách.Repeat the procedures in this article to install the software update point on child sites.

Jakmile budete mít nainstalované body aktualizace softwaru, přečtěte si informace o synchronizaci aktualizací softwaru.Once you have your software update points installed, go to synchronize software updates.