C/C++ projekty a systémy sestavení v aplikaci Visual StudioC/C++ projects and build systems in Visual Studio

Sadu Visual Studio můžete použít k úpravám, kompilování a sestavení C++ jakékoli základny kódu s plnou podporou technologie IntelliSense bez nutnosti převádět tento kód do projektu sady Visual Studio nebo kompilovat pomocí sady nástrojů MSVC.You can use Visual Studio to edit, compile and build any C++ code base with full IntelliSense support without having to convert that code into a Visual Studio project or compile with the MSVC toolset. Například můžete upravit projekt CMake pro různé platformy v sadě Visual Studio na počítači s Windows a potom ho zkompilovat pro Linux pomocí g + + na vzdáleném počítači se systémem Linux.For example, you can edit a cross-platform CMake project in Visual Studio on a Windows machine, then compile it for Linux using g++ on a remote Linux machine.

C++kompilaceC++ compilation

Chcete -li C++ vytvořit program pro zkompilování zdrojového kódu z jednoho nebo více souborů a pak tyto soubory propojit do spustitelného souboru (. exe), knihovny DLL (. dll) nebo statické knihovny (. lib).To build a C++ program means to compile source code from one or more files and then link those files into an executable file (.exe), a dynamic-load library (.dll) or a static library (.lib).

Základní C++ kompilace zahrnuje tři hlavní kroky:Basic C++ compilation involves three main steps:

  • C++ Preprocesor transformuje všechny #directives a definice maker v každém zdrojovém souboru.The C++ preprocessor transforms all the #directives and macro definitions in each source file. Tím se vytvoří jednotka překladu.This creates a translation unit.
  • C++ Kompilátor zkompiluje každou jednotku překladu do souborových souborů (. obj), přičemž se nastavily jakékoli možnosti kompilátoru.The C++ compiler compiles each translation unit into object files (.obj), applying whatever compiler options have been set.
  • Linker sloučí soubory objektů do jediného spustitelného souboru, přičemž použije Možnosti linkeru, které byly nastaveny.The linker merges the object files into a single executable, applying the linker options that have been set.

Sada nástrojů MSVCThe MSVC toolset

Kompilátor společnosti C++ Microsoft, linker, standardní knihovny a související nástroje tvoří sadu nástrojů kompilátoru MSVC (označované také jako sada nástrojů nebo "Build Tools").The Microsoft C++ compiler, linker, standard libraries, and related utilities comprise the MSVC compiler toolset (also called a toolchain or "build tools"). Ty jsou součástí sady Visual Studio.These are included in Visual Studio. Můžete si také stáhnout a používat sadu nástrojů jako samostatný balíček zdarma z umístění pro stahování nástrojů sestavení pro Visual Studio 2019.You can also download and use the toolset as a standalone package for free from the Build Tools for Visual Studio 2019 download location.

Jednoduché programy můžete sestavit vyvoláním kompilátoru MSVC (CL. exe) přímo z příkazového řádku.You can build simple programs by invoking the MSVC compiler (cl.exe) directly from the command line. Následující příkaz přijme jeden soubor zdrojového kódu a vyvolá CL. exe pro sestavení spustitelného souboru s názvem Hello . exe:The following command accepts a single source code file, and invokes cl.exe to build an executable called hello.exe:

cl /EHsc hello.cpp

Všimněte si, že tady kompilátor (CL. exe) automaticky vyvolá C++ preprocesor a linker, aby vytvořil finální výstupní soubor.Note that here the compiler (cl.exe) automatically invokes the C++ preprocessor and the linker to produce the final output file. Další informace najdete v tématu sestavování na příkazovém řádku.For more information, see Building on the command line.

Systémy a projekty pro sestavováníBuild systems and projects

Většina reálných programů používá určitý druh systému sestavení ke správě složitosti kompilace více zdrojových souborů pro více konfigurací (tj. ladění vs. Release), více platforem (x86, x64, ARM atd.), vlastních kroků sestavení a dokonce i více spustitelné soubory, které musí být kompilovány v určitém pořadí.Most real-world programs use some kind of build system to manage complexities of compiling multiple source files for multiple configurations (i.e. debug vs. release), multiple platforms (x86, x64, ARM, and so on), custom build steps, and even multiple executables that must be compiled in a certain order. Nastavení provedete v konfiguračních souborech sestavení a systém sestavení přijímá tento soubor jako vstup před tím, než vyvolá kompilátor.You make settings in a build configuration file(s), and the build system accepts that file as input before it invoke the compiler. Sada zdrojových souborů a souborů konfigurace sestavení potřebných k sestavení spustitelného souboru se nazývá projekt.The set of source code files and build configuration files needed to build an executable file is called a project.

Následující seznam obsahuje různé možnosti pro projekty sady Visual Studio – C++:The following list shows various options for Visual Studio Projects - C++:

  • pomocí integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio vytvořte projekt sady Visual Studio a nakonfigurujte ho pomocí stránek vlastností.create a Visual Studio project by using the Visual Studio IDE and configure it by using property pages. Projekty sady Visual Studio vytváří programy, které běží v systému Windows.Visual Studio projects produce programs that run on Windows. Přehled naleznete v tématu kompilace a sestavování v dokumentaci k sadě Visual Studio.For an overview, see Compiling and Building in the Visual Studio documentation.

  • Otevřete složku, která obsahuje soubor CMakeLists. txt.open a folder that contains a CMakeLists.txt file. Podpora CMake je integrovaná do sady Visual Studio.CMake support is integrated into Visual Studio. Pomocí integrovaného vývojového prostředí (IDE) můžete upravovat, testovat a ladit bez úprav souborů CMake jakýmkoli způsobem.You can use the IDE to edit, test and debug without modifying the CMake files in any way. To vám umožní pracovat ve stejném projektu CMake jako jiní uživatelé, kteří mohou používat různé editory.This enables you to work in the same CMake project as others who might be using different editors. CMake je doporučený postup pro vývoj pro různé platformy.CMake is the recommended approach for cross-platform development. Další informace najdete v tématu projekty cmake.For more information, see CMake projects.

  • Otevřete volnou složku zdrojových souborů bez souboru projektu.open a loose folder of source files with no project file. Visual Studio bude k sestavování souborů používat heuristické metody.Visual Studio will use heuristics to build the files. Toto je snadný způsob, jak zkompilovat a spustit malé konzolové aplikace.This is an easy way to compile and run small console applications. Další informace naleznete v tématu Otevřít složku projekty.For more information, see Open Folder projects.

  • Otevřete složku, která obsahuje soubor pravidel nebo jakýkoli jiný konfigurační soubor systému sestavení.open a folder that contains a makefile, or any other build system configuration file. Aplikaci Visual Studio můžete nakonfigurovat tak, aby vyvolala libovolné příkazy sestavení přidáním souborů JSON do složky.You can configure Visual Studio to invoke any arbitrary build commands by adding JSON files to the folder. Další informace naleznete v tématu Otevřít složku projekty.For more information, see Open Folder projects.

  • Otevřete soubor pravidel systému Windows v aplikaci Visual Studio.Open a Windows makefile in Visual Studio. Další informace najdete v tématu Referenční příručkak nástroji NMAKE.For more information, see NMAKE Reference.

MSBuild z příkazového řádkuMSBuild from the command line

Nástroj MSBuild můžete vyvolat z příkazového řádku předáním souboru. vcxproj spolu s parametry příkazového řádku.You can invoke MSBuild from the command line by passing it a .vcxproj file along with command-line options. Tento přístup vyžaduje dobrý význam nástroje MSBuild a je doporučen pouze v případě nezbytně nutného postupu.This approach requires a good understanding of MSBuild, and is recommended only when absolutely necessary. Další informace najdete v tématu MSBuild.For more information, see MSBuild.

V tomto oddíluIn This Section

Projekty sady Visual Studio Jak vytvářet, konfigurovat a sestavovat C++ projekty v aplikaci Visual Studio pomocí jejího nativního sestavovacího systému (MSBuild).Visual Studio projects How to create, configure, and build C++ projects in Visual Studio using its native build system (MSBuild).

Projekty cmake Jak kódovat, sestavovat a nasazovat projekty CMake v sadě Visual Studio.CMake projects How to code, build, and deploy CMake projects in Visual Studio.

Projekty otevřené složky Jak používat Visual Studio k vytváření kódu, sestavovat C++ a nasazovat projekty na základě libovolného systému sestavení nebo bez systému sestavení.Open Folder projects How to use Visual Studio to code, build and deploy C++ projects based on any arbitrary build system, or no build system. Vůbec.at all.

Sestavení vydaných verzí Postup vytvoření a řešení potíží optimalizovaných sestavení vydaných verzí pro nasazení koncovým uživatelům.Release builds How to create and troubleshoot optimized release builds for deployment to end users.

Použití sady nástrojů MSVC z příkazového řádkuUse the MSVC toolset from the command line
Popisuje, jak používat vývojové nástroje CC++ /Compiler a Build přímo z příkazového řádku namísto použití integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio.Discusses how to use the C/C++ compiler and build tools directly from the command line rather than using the Visual Studio IDE.

Vytváření knihoven DLL v aplikaci Visual Studio Jak vytvářet, ladit a nasazovat knihovny CC++ /dll (sdílené knihovny) v aplikaci Visual Studio.Building DLLs in Visual Studio How to create, debug and deploy C/C++ DLLs (shared libraries) in Visual Studio.

Návod: Vytvoření a použití statické knihovny , jak vytvořit binární soubor. lib.Walkthrough: Creating and Using a Static Library How to create a .lib binary file.

SestavováníC++ aplikací založených na jazyce C/Isolated a souběžných sestavení Popisuje model nasazení pro desktopové aplikace pro Windows na základě nápadu izolovaných aplikací a souběžných sestavení.Building C/C++ Isolated Applications and Side-by-side Assemblies Describes the deployment model for Windows Desktop applications, based on the idea of isolated applications and side-by-side assemblies.

Konfigurace C++ projektů pro 64 cíle platformy x64 Jak cílit na 64 hardware x64 pomocí nástrojů pro sestavení MSVC.Configure C++ projects for 64-bit, x64 targets How to target 64-bit x64 hardware with the MSVC build tools.

Konfigurovat C++ projekty pro procesory ARM Jak používat nástroje pro sestavení MSVC k cílení na hardware ARMConfigure C++ projects for ARM processors How to use the MSVC build tools to target ARM hardware.

Optimalizace kódu Způsob optimalizace kódu různými způsoby, včetně optimalizace s asistencí programu.Optimizing Your Code How to optimize your code in various ways including program guided optimizations.

Konfigurace programů pro systém Windows XP Postup cílení na systém Windows XP pomocí nástrojů pro sestavení MSVC.Configuring Programs for Windows XP How to target Windows XP with the MSVC build tools.

Referenční zdroje k sestavení programu v jazyce C/C++C/C++ Building Reference
Obsahuje odkazy na referenční články týkající se sestavování programu C++, kompilátoru a možností linkeru a různých nástrojů sestavení.Provides links to reference articles about program building in C++, compiler and linker options, and various build tools.