Jazyk C/C++ a standardní knihovnyC/C++ Language and Standard Libraries

Tato část dokumentace obsahuje pokyny a referenční obsah pro implementaci Microsoft normy ISO pro jazyky C a C++.This section of the documentation includes guidelines and reference content for the Microsoft implementation of the ISO standards for C and C++.

NázevTitle PopisDescription
C++ vás vítá zpětWelcome Back to C++ Popisuje moderní programovací idiomy v jazyce C++ a osvědčené postupy.Describes modern C++ programming idioms and best practices.
Referenční dokumentace jazyka C++C++ Language Reference Referenční obsah pro jazyky C++.Reference content for the C++ languages.
Standardní knihovna C++C++ Standard Library Referenční obsah pro implementaci standardní knihovny C++ společnosti Microsoft.Reference content for the Microsoft implementation of the C++ Standard Library.
Referenční dokumentace jazyka CC Language Reference Referenční obsah pro implementaci jazyka C společnosti Microsoft.Reference content for the Microsoft implementation of the C language.
Referenční dokumentace knihovny CRTC Run-Time Library Reference Referenční obsah pro implementaci Microsoft C Runtime (CRT).Reference content for the Microsoft implementation of the C runtime (CRT).
SafeInt – knihovnaSafeInt Library Referenční obsah pro knihovnu funkcí, které zpracovávají celá čísla bez rizika přetečení.Reference content for a library of functions that handle integers without the risk of overflow.
Visual C++Visual C++ Popisuje klíčové funkce jazyka Visual C++ v systému Visual Studio a odkazy na zbytek dokumentace k jazyku Visual C++.Describes key features of Visual C++ in Visual Studio and links to the rest of the Visual C++ documentation.
Integrované vývojové prostředí a nástroje pro vývojIDE and Development Tools Odkazy na další články, které obsahují informace o tom, jak pomocí sady Visual Studio a jeho souvisejících nástrojů k vytvoření, sestavení a nasazení aplikací v jazyce C++.Links to other articles that contain information about how to use Visual Studio and its related tools to create, build, and deploy C++ apps.
Co je nového v aplikaci Visual C++What's New for Visual C++ Popisuje nové funkce a vylepšení v této verzi.Describes the new features and enhancements in this release.