Sestavení projektů C++ v sadě Visual StudioBuilding C++ Projects in Visual Studio

V sadě Visual Studio integrované vývojové prostředí (IDE) existuje několik způsobů k sestavení celé řešení nebo pouze jeden projekt v ní.In the Visual Studio integrated development environment (IDE), there are several ways to build an entire solution or just one project in it. Můžete také upravit nastavení sestavení a určit vlastní kroky sestavení k zefektivnit vašeho vývojového procesu.You can also modify build settings and specify custom build steps to make your development process more efficient.

K vytvoření řešení, která je otevřený v sadě Visual Studio a vybrat v Průzkumníka řešení, můžete:To build a solution that's open in Visual Studio and selected in Solution Explorer, you can:

  • V panelu nabídky zvolte sestavení, sestavit řešení.On the menu bar, choose Build, Build Solution.

  • Nebo v Průzkumníka řešení, otevřete místní nabídku řešení a klikněte na tlačítko sestavit řešení.Or, in Solution Explorer, open the shortcut menu for the solution and then choose Build Solution.

  • Nebo stisknutím klávesy F7.Or, press F7. (To je výchozí klávesovou zkratku pro vývojového nastavení jazyka C/C++.)(This is the default keyboard shortcut for the C/C++ development settings.)

  • Nebo v příkazové okno (na řádku nabídek zvolte zobrazení, ostatní Windows, příkazové okno), zadejte Build.BuildSolution.Or, in the Command Window (on the menu bar, choose View, Other Windows, Command Window), enter Build.BuildSolution.

  • Nebo v Snadné spuštění zadejte build build solution.Or, in the Quick Launch box, enter build build solution.

Sestavení projektu, který je vybraný v Průzkumníka řešení, můžete:To build a project that's selected in Solution Explorer, you can:

  • V panelu nabídky zvolte sestavení, sestavení <název projektu >.On the menu bar, choose Build, Build <Project Name>.

  • Nebo v Průzkumníka řešení, otevřete místní nabídku pro projekt a klikněte na tlačítko sestavení.Or, in Solution Explorer, open the shortcut menu for the project and then choose Build.

  • Nebo v příkazovém okně (na řádku nabídek zvolte zobrazení, ostatní Windows, příkazové okno), zadejte Build.BuildOnlyProject.Or, in the Command Window (on the menu bar, choose View, Other Windows, Command Window), enter Build.BuildOnlyProject.

  • V dialogovém okně Snadné spuštění zadat build project only build only <project name>.Or, in the Quick Launch box, enter build project only build only <project name>.

Při vytváření aplikace v jazyce Visual C++ v sadě Visual Studio, můžete upravit mnoho nastavení sestavení v dialogovém okně stránky vlastností projektu.When you build a Visual C++ application in Visual Studio, you can modify many of the build's settings in the project's Property Pages dialog box. Informace o tom, jak nastavit vlastnosti projektu naleznete v tématu práce s vlastnostmi projektu.For information about how to set project properties, see Working with Project Properties.

Příklad, jak používat rozhraní IDE k vytvoření, sestavení a ladění projektu jazyka C++, naleznete v tématu názorný postup: prozkoumání Visual Studio IDE v jazyce C++.For an example about how to use the IDE to create, build, and debug a C++ project, see Walkthrough: Explore the Visual Studio IDE with C++. Pro příklad, jak použít rozhraní IDE k sestavení a C + +/ CLR projekt, naleznete v tématu návod: kompilace programu v jazyce C++ pro CLR v sadě Visual Studio.For an example about how to use the IDE to build a C++/CLR project, see Walkthrough: Compiling a C++ Program that Targets the CLR in Visual Studio. Příklad, jak použít rozhraní IDE k vytvoření aplikace pro Windows Runtime, naleznete v tématu vytvoření první aplikace pro Windows Runtime pomocí jazyka C++.For an example about how to use the IDE to create a Windows Runtime app, see Create your first Windows Runtime app using C++.

Další informace o tom, jak vytvářet, upravovat nastavení sestavení a zadat vlastní kroky sestavení, naleznete v následujících článcích.To read more about how to build, modify build settings, and specify custom build steps, see the following articles.

V tomto oddíluIn This Section

Seznámení s kroky vlastního sestavení a s událostmi sestaveníUnderstanding Custom Build Steps and Build Events
Popisuje, jak přizpůsobit proces sestavení v integrovaném vývojovém prostředí.Describes how to customize the build process in the integrated development environment.

Běžná makra pro příkazy a vlastnosti sestaveníCommon Macros for Build Commands and Properties
Seznam maker, které můžete použít, kde se přijímají řetězce.Lists macros that you can use where strings are accepted.

Sestavení externích projektůBuilding External Projects
Tento článek popisuje vytváření projektů, které používají zařízení mimo integrované vývojové prostředí.Discusses building projects that use facilities outside the integrated development environment.

Soubory projektuProject Files
Představuje strukturu XML souboru .vcxproj.Presents the XML structure of a .vcxproj file.

VC ++ adresáře, projekty, dialogové okno MožnostiVC++ Directories, Projects, Options Dialog Box
(Pouze projekty MSBuild) Popisuje, jak změnit cesty hledání pro spustitelné soubory, zahrňte soubory, soubory knihovny a soubory zdrojového kódu během sestavení.(MSBuild projects only) Discusses how to modify the search path for executable files, include files, library files, and source code files during a build.

Kompilace a sestaveníCompiling and Building
Obsahuje informace o sestavování v sadě Visual Studio.Provides information on building within Visual Studio.

Sestavování programů v jazyce C/C++Building C/C++ Programs
Obsahuje odkazy na témata popisující vytváření vaší aplikace z příkazového řádku nebo z integrovaného vývojového prostředí sady Visual Studio.Provides links to topics describing building your program from the command line or from the integrated development environment of Visual Studio.

Referenční zdroje k sestavení programu v jazyce C/C++C/C++ Building Reference
Obsahuje odkazy na přehled o vytváření programů v jazyce C++, kompilátoru a linkeru možnosti a nástroje pro další sestavení.Provides links to an overview of building programs in C++, compiler and linker options, and additional build tools.

Upgrade projektů z dřívějších verzí Visual C++Upgrading Projects from Earlier Versions of Visual C++
Obsahuje odkazy na témata týkající se problémů na upgrade na novější verze sady nástrojů kompilátoru projektu v jazyce C++.Provides links to topics covering issues on upgrading your C++ project to more recent versions of the compiler toolset.

Visual C++ Průvodce přenosem a upgradováním podrobné informace o tom, jak upgradovat aplikací v jazyce C++, které byly vytvořeny v dřívějších verzích sady Visual Studio a postupu při migraci aplikací, které byly vytvořeny pomocí jiných nástrojů než Visual Studio.Visual C++ Porting and Upgrading Guide Detailed information about how to upgrade C++ applications that were created in earlier versions of Visual Studio, and also how to migrate applications that were created by using tools other than Visual Studio.

Viz takéSee Also

Univerzální aplikace pro Windows (C++)Universal Windows Apps (C++)