Nasazení nativních aplikací klasické pracovní plochy (Visual C++)Deploying Native Desktop Applications (Visual C++)

Nasazení je proces, pomocí kterého distribuujete dokončenou aplikaci nebo součásti k instalaci na jiných počítačích.Deployment is the process by which you distribute a finished application or component to be installed on other computers. Plánování nasazení spustí, když aplikace je vytvořena na počítači pro vývojáře.Deployment planning starts when an application is created on a developer's computer. Nasazení končí, když je aplikace nainstalované a připravené ke spuštění v počítači uživatele.Deployment ends when the application is installed and ready to run on a user's computer.

Visual Studio poskytuje různé technologie pro nasazení aplikace systému Windows.Visual Studio provides different technologies for deploying Windows applications. Ty zahrnují nasazení ClickOnce a instalační služba systému Windows.These include ClickOnce deployment and Windows Installer deployment.

  • ClickOnce lze použít k nasazení aplikací C++, které cílí common language runtime (CLR) – smíšené, čisté a ověřitelné sestavení.ClickOnce can be used to deploy C++ applications that target the common language runtime (CLR)—mixed, pure, and verifiable assemblies. I když instalační služba systému Windows můžete nasadit spravované aplikace, doporučujeme použít ClickOnce, protože ho využívá funkce zabezpečení rozhraní .NET Framework například podepsání manifestu.Although you can use Windows Installer to deploy a managed application, we recommend that you use ClickOnce because it takes advantage of .NET Framework security features such as manifest signing. ClickOnce nepodporuje nasazení nativních aplikací C++.ClickOnce does not support deployment of native C++ applications. Další informace najdete v tématu ClickOnce – nasazení pro aplikace Visual C++.For more information, see ClickOnce Deployment for Visual C++ Applications.

  • Technologie Instalační služby systému Windows můžete použít k nasazení nativních aplikací C++ nebo aplikací C++ cílených modulu CLR.Windows Installer technology can be used to deploy either native C++ applications or C++ applications that target the CLR.

Články v této části dokumentace popisuje zajistit, že na libovolném počítači, který poskytuje podporované cílovou platformu, soubory, které je nutné zahrnout instalační balíček a doporučené způsoby, jak funguje nativní aplikace Visual C++ znovu distribuovat součásti, které vaše aplikace závisí.The articles in this section of the documentation discuss how to ensure that a native Visual C++ application runs on any computer that provides a supported target platform, which files you must include in an installation package, and the recommended ways to redistribute the components that your application depends on.

V tomto oddíluIn This Section