Paralelní programování v jazyce Visual C++Parallel Programming in Visual C++

Visual C++ poskytuje následující technologie, které vám pomůžou vytvořit Vícevláknová a paralelní programy, které využít výhod více jader a použít na grafický procesor pro obecné účel programování.Visual C++ provides the following technologies to help you create multi-threaded and parallel programs that take advantage of multiple cores and use the GPU for general purpose programming.

NázevTitle PopisDescription
Automatická paralelizace a automatická vektorizaceAuto-Parallelization and Auto-Vectorization Optimalizace kompilátoru, které urychlí práci kódu.Compiler optimizations that speed up code.
Concurrency RuntimeConcurrency Runtime Třídy, které zjednodušují psaní programů, které používají datový paralelismus nebo paralelismus.Classes that simplify the writing of programs that use data parallelism or task parallelism.
C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism)C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism) Třídy, které umožňují použití moderní grafických procesorů pro obecné účely programování.Classes that enable the use of modern graphics processors for general purpose programming.
Podpora multithreadingu ve starším kódu (Visual C++)Multithreading Support for Older Code (Visual C++) Starší technologie, které mohou být užitečné při starší aplikace.Older technologies that may be useful in older applications. Pro nové aplikace použijte Concurrency Runtime nebo C++ AMP.For new apps, use the Concurrency Runtime or C++ AMP.
OpenMPOpenMP Implementace rozhraní API OpenMP společnosti Microsoft.The Microsoft implementation of the OpenMP API.
Visual C++Visual C++ Tato část dokumentace obsahuje informace o většinu funkcí sady Visual c++.This section of the documentation contains information about most of the features of Visual C++.