_dispCommandEvents_SinkHelper.AfterExecute(String, Int32, Object, Object) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override void AfterExecute(System::String ^ A_1, int A_2, System::Object ^ A_3, System::Object ^ A_4);
public:
 override void AfterExecute(Platform::String ^ A_1, int A_2, Platform::Object ^ A_3, Platform::Object ^ A_4);
 override void AfterExecute(std::wstring const & A_1, int A_2, winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & A_3, winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & A_4);
public override void AfterExecute (string A_1, int A_2, object A_3, object A_4);
abstract member AfterExecute : string * int * obj * obj -> unit
override this.AfterExecute : string * int * obj * obj -> unit
Public Overrides Sub AfterExecute (A_1 As String, A_2 As Integer, A_3 As Object, A_4 As Object)

Parametry

A_1
String
A_2
Int32
A_3
Object
A_4
Object

Implementuje

Platí pro