CodeType.StartPoint Vlastnost

Definice

Získá TextPoint objekt, který definuje začátek položky kódu.Gets a TextPoint object that defines the beginning of the code item.

public:
 property EnvDTE::TextPoint ^ StartPoint { EnvDTE::TextPoint ^ get(); };
public:
 property EnvDTE::TextPoint ^ StartPoint { EnvDTE::TextPoint ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(10)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(10)]
[get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)]
public EnvDTE.TextPoint StartPoint { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(10)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(10)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)>]
member this.StartPoint : EnvDTE.TextPoint
Public ReadOnly Property StartPoint As TextPoint

Hodnota vlastnosti

TextPoint

TextPointObjekt.A TextPoint object.

Atributy

Poznámky

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always.The values of code model elements such as classes, structs, functions, attributes, delegates, and so forth can be non-deterministic after making certain kinds of edits, meaning that their values cannot be relied upon to always remain the same. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).For more information, see the section Code Model Element Values Can Change in Discovering Code by Using the Code Model (Visual Basic).

Platí pro