CodeDelegate2 Rozhraní

Definice

Představuje delegáta ve zdrojovém kódu.Represents a delegate in source code.

public interface class CodeDelegate2 : EnvDTE::CodeDelegate
public interface class CodeDelegate2 : EnvDTE::CodeDelegate
__interface CodeDelegate2 : EnvDTE::CodeDelegate
[System.Runtime.InteropServices.Guid("3B1B24EF-DD8E-4C98-8799-4EFAC80080E9")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)]
public interface CodeDelegate2 : EnvDTE.CodeDelegate
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("3B1B24EF-DD8E-4C98-8799-4EFAC80080E9")>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)>]
type CodeDelegate2 = interface
  interface CodeDelegate
Public Interface CodeDelegate2
Implements CodeDelegate
Atributy
Implementuje

Příklady

VisualBasic[VisualBasic]

Sub codeDelegateExample (ByVal DTE as DTE2)Sub codeDelegateExample(ByVal dte As DTE2)

  ' Before running this example, open a code document from a project 
  ' and place the insertion point inside a variable definition. 
  Try 
    ' Retrieve the CodeVariable at the insertion point. 
    Dim sel As TextSelection = _ 
      CType(dte.ActiveDocument.Selection, TextSelection) 
    Dim del As CodeDelegate2 = _ 
      CType(sel.ActivePoint.CodeElement( _ 
      vsCMElement.vsCMElementVariable), CodeDelegate2) 

    ' Display the base class name of the delegate. 
    MsgBox("Delegate's base class name: " & del.BaseClass.Name) 

  Catch ex As Exception 
    MsgBox(ex.Message) 
  End Try 
End Sub 

Public void codeDelegateExample (DTE2 DTE)public void codeDelegateExample(DTE2 dte)

Jazyk[C#]

{ 
  // Before running this example, open a code document from a 
  // project and place the insertion point inside a delegate  
  // declaration. 
  try 
  { 
   TextSelection objTextSel; 
   CodeDelegate objCodeDel; 
   CodeElement objCodeElem; 

   objTextSel = (TextSelection)dte.ActiveDocument.Selection; 
   objCodeDel =  
   (CodeDelegate)objTextSel.ActivePoint. 
   get_CodeElement(vsCMElement.vsCMElementDelegate); 

   // Display the fullname of the CodeDelegate object. 
   MessageBox.Show(objCodeDel.FullName); 

   // Prove that the parent object of a CodeClass is a CodeElement. 
   objCodeElem = (CodeElement)objCodeDel.Parent; 
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
   MessageBox.Show(ex.Message); 
  } 
} 

Poznámky

Tento objekt je odvozen z CodeDelegate .This object derives from CodeDelegate.

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always.The values of code model elements such as classes, structs, functions, attributes, delegates, and so forth can be non-deterministic after making certain kinds of edits, meaning that their values cannot be relied upon to always remain the same. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).For more information, see the section Code Model Element Values Can Change in Discovering Code by Using the Code Model (Visual Basic).

Vlastnosti

Access

Nastaví a získá atributy přístupu pro zadaného delegáta kódu.Sets and gets the access attributes for the specified code delegate.

Attributes

Získá kolekci všech atributů delegáta.Gets a collection of all of the attributes for the delegate.

BaseClass

Získá třídu, ze které CodeDelegate2 je odvozen tento objekt.Gets the class from which this CodeDelegate2 object is derived.

Bases

Získá kolekci tříd, ze kterých je tato položka odvozena.Gets a collection of classes from which this item is derived.

Children

Načte kolekci objektů obsažených v tomto CodeDelegate2 .Gets a collection of objects contained within this CodeDelegate2.

Collection

Získá kolekci obsahující CodeDelegate2 objekt podporující tuto vlastnost.Gets the collection containing the CodeDelegate2 object supporting this property.

Comment

Nastaví a získá komentář přidružený k CodeDelegate2 .Sets and gets the comment associated with the CodeDelegate2.

DerivedTypes

Získá kolekci objektů odvozených z CodeDelegate2 objektu.Gets a collection of objects derived from the CodeDelegate2 object. V současnosti není implementována v žádném z Visual StudioVisual Studio jazyků.Currently not implemented in any of the Visual StudioVisual Studio languages.

DocComment

Nastaví a získá dokumentační komentáře pro CodeDelegate element.Sets and gets the documentation comments for CodeDelegate element.

DTE

Získá nadřazený objekt delegáta, konkrétně CodeElement2 objekt.Gets the parent object of the delegate, namely a CodeElement2 object.

EndPoint

Získá textový bod, který je umístěním konce delegáta.Gets the text point that is the location of the end of the delegate.

Extender[String]

Vrátí požadovanému objektu pro delegáta.Returns the requested Extender for the delegate. Není implementováno v jazyce Visual C#.Not implemented in Visual C#.

ExtenderCATID

Získá ID kategorie rozšířeného objektu (CATID) pro CodeDelegate objekt.Gets the Extender category ID (CATID) for the CodeDelegate object. Není implementováno v jazyce Visual C#.Not implemented in Visual C#.

ExtenderNames

Načte seznam dostupných roztažených zařízení pro daného delegáta.Gets a list of available Extenders for the delegate. Není implementováno v jazyce Visual C#.Not implemented in Visual C#.

FullName

Získá úplnou cestu a název souboru delegáta.Gets the full path and name of the delegate's file.

InfoLocation

Získá možnosti modelu kódu pro delegáta.Gets the capabilities of the code model for the delegate.

IsCodeType

Získá, zda CodeType lze z tohoto delegáta získat objekt nebo ne.Gets whether or not a CodeType object can be obtained from this delegate.

IsDerivedFrom[String]

Označuje, zda CodeDelegate2 objekt obsahuje jiný objekt jako základ.Indicates whether or not a CodeDelegate2 object has another object as a base.

IsGeneric

Získá, zda je delegát obecný.Gets whether or not the delegate is a generic.

Kind

Získá výčet definující typ objektu.Gets an enumeration that defines the type of object.

Language

Získá programovací jazyk použitý pro autora delegáta.Gets the programming language used to author the delegate.

Members

Získá kolekci položek, které tento CodeDelegate2 prvek obsahuje.Gets the collection of items this CodeDelegate2 element contains. Není implementováno v Visual BasicVisual Basic .Not implemented in Visual BasicVisual Basic.

Name

Nastaví a získá název CodeDelegate2 objektu.Sets and gets the name of the CodeDelegate2 object.

Namespace

Získá objekt definující nadřazený obor názvů delegáta.Gets an object defining the parent namespace of the delegate.

Parameters

Získá kolekci parametrů CodeDelegate2 .Gets a collection of parameters for this CodeDelegate2.

Parent

Získá bezprostřední nadřazený objekt CodeDelegate2 objektu.Gets the immediate parent object of a CodeDelegate2 object.

ProjectItem

Získá ProjectItem objekt přidružený k CodeDelegate2 objektu.Gets the ProjectItem object associated with the CodeDelegate2 object.

Prototype[Int32]

Vrátí řetězec obsahující definici tohoto delegáta se zástupnými procedurami.Returns a string holding the stub definition of this delegate.

StartPoint

Získá TextPoint objekt, který definuje začátek delegáta.Gets a TextPoint object that defines the beginning of the delegate.

Type

Nastaví nebo získá objekt představující programový typ delegáta.Sets or gets an object representing the programmatic type of the delegate.

Metody

AddAttribute(String, String, Object)

Vytvoří novou konstrukci kódu pro atribut a vloží kód do správného umístění.Creates a new attribute code construct and inserts the code in the correct location.

AddBase(Object, Object)

Přidá položku do seznamu zděděných delegátů.Adds an item to the list of inherited delegates. Tato metoda není implementována v Visual BasicVisual Basic .This method is not implemented in Visual BasicVisual Basic.

AddParameter(String, Object, Object)

Vytvoří nový parametr pro delegáta a vloží kód do správného umístění.Creates a new parameter for the delegate and inserts the code in the correct location.

GetEndPoint(vsCMPart)

Vrátí TextPoint objekt, který označuje konec definice delegáta.Returns a TextPoint object that marks the end of the delegate definition.

GetStartPoint(vsCMPart)

Vrátí TextPoint objekt, který definuje začátek definice delegáta.Returns a TextPoint object that defines the beginning of the delegate definition.

RemoveBase(Object)

Odebere delegáta ze seznamu základů.Removes the delegate from the list of bases. Tato metoda není implementována v Visual BasicVisual Basic .This method is not implemented in Visual BasicVisual Basic.

RemoveMember(Object)

Odebere člena z delegáta.Removes a member from the delegate.

RemoveParameter(Object)

Odstraní parametr ze seznamu argumentů delegáta.Removes a parameter from the delegate's argument list.

Platí pro