ContextGuids.vsContextGuidDataSourceWindowSupported Pole

Definice

Představuje, zda je v aktuálním kontextu podporováno okno zdroje dat .Represents whether the Data Sources Window is supported in the current context.

public: System::String ^ vsContextGuidDataSourceWindowSupported;
std::wstring vsContextGuidDataSourceWindowSupported;
public const string vsContextGuidDataSourceWindowSupported;
val mutable vsContextGuidDataSourceWindowSupported : string
Public Const vsContextGuidDataSourceWindowSupported As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Mnoho příkazů se zobrazí pouze v případě, že jsou aktivní identifikátory GUID jejich souvisejících kontextů.Many commands are displayed only when their related context GUIDs are active. Například některé příkazy ladění nejsou zobrazeny, pokud neladíte kód.For example, some debugging commands are not displayed unless you are debugging code. Pokud nejsou aktivní žádné související kontexty, příkaz se nezobrazí.If none of the related contexts are active, then the command is not displayed.

Platí pro