Process2.Terminate(Boolean) Metoda

Definice

Ukončí tento proces.Terminates this process.

void Terminate(bool WaitForBreakOrEnd = true);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(4)]
public void Terminate (bool WaitForBreakOrEnd = true);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(4)>]
abstract member Terminate : bool -> unit
Public Sub Terminate (Optional WaitForBreakOrEnd As Boolean = true)

Parametry

WaitForBreakOrEnd
Boolean

Nastavte na, true Pokud má být relace ladění zastavena pouze v případě, že dosáhne přerušení nebo konce.Set to true if the debugging session should stop only when it reaches a break or the end. Nastavte na false v případě, že máte v úmyslu zastavit ladění, ale před pokračováním ladicího programu nebo ukončením je třeba v makru provést jiné úkoly.Set to false if you intend to stop debugging, but you need to perform other tasks in the macro before the debugger breaks or ends. Další informace najdete v tématu přerušení provádění.See Breaking Execution for more information.

Implementuje

Atributy

Platí pro